TBMM B

advertisement
T.B.M.M.
B:1
1.10 .2002
DEVLET
SAYİ
0:1
BAKANLIĞI
| £/8/2002
:B.02.0.006/OHİ&3
KONU : 7/7937-16187 esas sayılı
Som önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ
:05.O7.2DO2 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/7937-16187/38206 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Lütfi YALMAN'ın tarafımdan cevaplandırmasını istediği 7/7937-16187 esas sayılı
soru önergesi İncelenmiştir.
TRT Kurumunun Türk Sanat Musikisi repertuannda bulunan eserler müzikal aktş ve içerikleri,
yorumcuların, şeflerin, yapımcılann tercihleri dikkâte alınarak seslendirilmektedir. Bu sebeple, birtakım
bestelerin'bu programda yayınlanmaması nedeniyle programın yayından kaldırılması için tarafımdan
herhangi bir talimat verilmesi söz konusu değildir. Yasaya göre programların yayına sokulması ve yayından
kaldırılması tamamen TRT Kurumu yöneticilerinin yetkisi dahilindedir. TRT Kurumu Yöneticileri söz konusu
programın! yayından kaldırılması sırasında yasalardan kaynaklanan yetkilerini kullanmışlardır. Kurumda tüm
programlar belli dönemlerde belli sûrelerde programlanmakta ve yayınlanmaktadır. "Akşam Sefası* adlı
program da öngörüldüğü süre içinde yayınlanmış ve TRT Yönetimi tarafından yayınına son verilmiştir.
Kurum Anayasa, Yasalar ve Yönetmeliklerde yer alan yayın İlke ve esastan çerçevesinde yayınlarını
sürdürmektedir. Yasalann Kuruma verdiği görevlerin en başında milli kültürümüzün korunması,
benimsetilmesi, yaygınlaştırılması ve genç kuşaklara aktırılması yer almaktadır. Yayınlarında bunu titizlikle
uygulayari Kurum, kamu yayın organı olarak geniş halk kitlelerinde kabul, gören bazı müzik örneklerine,
türler dışı bir deneme olarak mevzuatında yer aldığı biçimde nadir de olsa programlarında yer vermektedir,
Bu örneklerin müzik programları içinde değil, eğlence ağırlıklı programlarda yer almasına özen
gösterilmektedir.
Kurumun bir yayın kumlusu olmasının yanı sıra eğitim faaliyetlerine ve musiki dünyamıza kaynak
olabilecek kültürel faaliyetlerine de Ödün vermeksizin devam etmekte, özellikle Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziğinin çeşitli dallarında bir akademi, bir konservatuar gibi hizmet vermektedir. Bu cümleden olmak
üzere Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği ve diğer müzik dallonnda gerek arşiv kayıtları
ve gerekçe yeni kayıtlarla oluşturulan prodüksiyonlar CD ve kaset olarak basılarak müzikseverlerin
beğenisine sunulmaktadır. Bu çalışmalann yanı sıra özellikle Türk Sanat MÛzfğiv'e Türk Halk Müziği
dallarındaki nota kitaptan ve şarkı sözü antolojileri bu konudaki hizmetlerden bazdandır, Aynca Kurum,
yıllardır tûrk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında amatör ses yarışmalan düzenlemekte,
yarışmalara katılan gençler musikimizin gelecekteki güvenceleri olarak görülmektedirler. Kurumun Türk
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında önemli bir çalışması da bu dallarda kurduğu Çocuk ve Gençlik
Kordandır. Musikimizin geleceğinde önemli bir altyapı çalışması olarak görülen-bu korolarda dallarının
geleneksel özellikleriyle eğitilen gençler yetiştirilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU
/ Devlet Bakanı
-165-
Download