لهم قَالَ رَسُولُ َّللاهِ صَ لهى َّللاهُ عَلَيْهِ وَسَ َ أَل َلَ تَزُو

advertisement
İLİ
: BİNGÖL
TARİH : 27.05.2016
ِ ‫َقال رسول ه‬
‫َّللاُ َعَلْي ِه َو َسهل َم‬
‫صهلى ه‬
ُ َُ َ
َ ‫َّللا‬
ِ
ٍ
ِ
‫ه‬
‫َل‬
َ ‫امة َحتى ُي ْسأ‬
ُ ‫ََل تَ ُز‬
َ ‫ول َق َد َما َعْبد َي ْوَم اْلقَي‬
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
‫يم َف َع َل َو َع ْن َم ِال ِه ِم ْن أَْي َن‬
ُ ‫يما أَْفَن‬
َ ‫َع ْن ُع ُمره ف‬
َ ‫اه َو َع ْن عْلمه ف‬
ِ ِِ ِ
ِ
‫يم أَْب ََل ُه‬
َ ‫يم أَْنَفَق ُه َو َع ْن ج ْسمه ف‬
َ ‫ا ْكتَ َسَب ُه َوف‬
İSLAM VE GENÇLİK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayeti Kerime’de Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Sonra o gün
nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz”1
okuduğum
hadisi
şerifte
ise
sevgili
Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “kıyamet
gününde insanın gençliğini nerede ve nasıl
harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden
ayrılmayacaktır.” 2
Aziz Kardeşlerim!
İnsanın hayatı boyunca sadece belirli bir
dönem ulaşabileceği, ömrünün en güzel safhası
gençliktir. Gençlik, Allah’ın bir nimetidir.
Gençlikte akıl berrak, hafıza çok güçlüdür.
Bunun için gençlik dönemi, insan hayatının en
önemli, en sorunlu ve en kritik dönemidir.
Çünkü bu dönem, gelişim, değişim ve etkileşim
sürecidir. Ancak gençliğin hem gücü, hem de
zamanı sınırlıdır. Bunun içindir ki gençliğin
kıymeti çok iyi bilinmelidir.
Aziz Kardeşlerim!
Bir toplumun en büyük değeri
gençleridir. İçinde yaşadığımız toplumun
geleceğini görmek için bu günün gençlerine
bakmak yeterli olacaktır. Çünkü bugünün
gençleri yarının babaları ve anneleridir. Bu
günün çocukları yarının ilim adamları ve
toplumun söz sahipleri olacaklardır. Gençlik,
cemiyetin güç kaynağı ve toplumun devamını
sağlayan ilahî bir emanettir. Onun içindir ki
gençlerimizin en güzel şekilde yetişmelerini
sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir.
Öyleyse gençler ihmal edilmemeli önemle
üzerine eğilmelidir.
İslam tarihinde gençlerimizin örnek
alabileceği model şahsiyetler vardır: Hz.
İbrahim, genç yaşında tevhid mücadelesi
vermiştir.3 Hz.Musa,
gençliğinde iffetli ve
namuslu yaşamın örnekliğini sergilemiştir.
Hz Yusuf, genç yaşında karşılaştığı
imtihanı başarmış, iffetini korumuş, ulaştığı
mevki ile nice topluluklara faydalı olmuştur.4
Ashab-ı Kehf olarak bilinen gençler de
huzurun, Allah’a itaat ve ibadette olduğuna
inanmış ve onun için çalışmışlardı.5 Hz.
Peygamber (s.a.v) daha genç yaşta iken (Hılfül
Füdul) adlı bir yardımlaşma kuruluşuna katılarak
insanlara örnek olmuştur. Hz. Peygamber,
Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye öğretmen, Muaz
b. Cebel’i Yemen’e yönetici ve Üsame b. Zeyd’i
ordu komutanı olarak görevlendirerek gençlere
önemli sorumluluklar vermiştir
Değerli Cemaat!
Gençlerimizin, bizim gözbebeğimiz
olduğunu unutmayalım. Onların Allah ve
peygamber
sevgisiyle
yaşamalarını
sağlayabilmek için önce kendimize çeki düzen
verelim. Yaşantımızla küçüklerimize güzel örnek
olalım. Onları sigara, uyuşturucu, alkol gibi kötü
şeylere kurban etmeyelim. Yavrularımıza güzel
bir gelecek hazırlayalım ki geleceğimize umutla
bakalım. Sevgili Peygamberimizin “Hiçbir
gölgenin olmadığı kıyamet gününde, arşın
gölgesinde barınacaklar arasında gençliğini
salih bir kul olarak geçirenlerin olacağı”6
müjdesine nail olalım.
Tekasür, s. 8.
Tirmizi, Kıyamet,
3
Enbiya, 52–66.
4
Yusuf Suresi, 33-34. Yusuf Suresi, 33-34.
5
Kehf Suresi, 10.
6
Buhari, Ezan, 36.
1
2
Hazırlayan: Tahsin KAZAN/Din Hizmetleri Uzmanı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Related documents
Download