TARİH: 23.01.2012 - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

advertisement
ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiGi
THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN
SAYı
: 2012-M/OI-10-
KONU
: Bilgi Talebi Hk.
www.aesob.org.tr
AND (RAFTSMEN
TARİH: 23.01.2012
ODALARA 2012/10
SAYILI GENELGE
TESK'e TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'ndan
gönderilen ve
bir örneği ekte yer alan 22.12.2011 tarih ve40342 sayılı yazıda; alkollü içki tüketiminin insan
sağlığı üzerindeki psikolojik ve sosyal zararlarından bahsedilmiş olup; bu zararların
en aza
indirgenmesi
şekilde
için alkol
ve alkollü
içkiler
sektörünün
mümkün
olan
en etkin
düzenlenmesi, denetlenmesi ve kontrol edilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda adı geçen Komisyon tarafından sürdürülen
çalışmalar kapsamında, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesine göre alkollü içki satış belgesi alan ve 5362
sayılı Kanuna göre ilgili ihtisas odasına ya da karma odaya kayıtlı;
1- Büfe, bakkal, market, restoran, birahane veya içkili lokanta gibi alkollü içki satışı yapan
yerlerinin isimlerinin,
2- Belirtilen yerlerin ne kadarında herhangi bir alkollü içkinin adının afışe edildiği/reklamın
yapıldığının il bazında belirlenerek,
Komisyona gönderilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve Komisyon Başkanlığınca talep edilen şartlara haiz odanızda kayıtlı
esnaf ve sanatkarların belirlenerek, işyerlerinin isim ve adreslerinin 13.02.2012 tarihine kadar
Birliğimize bir üst yazı ile gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Ilah SEViMÇOK
Birlik Başkanı
Fabrikalar Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi No: 33
07090 Antalya / Türkiye
T. +90 242 334 56 56 - F. +90 242 334 56 59
[email protected]
Sayfa 1 / 1
SAGLIK,
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİsİ
AiLE, ÇALIŞMA VE SOSY AL iŞLER KOMİSYONU
"4
Sayı
Konu
: A.Ol.L.SAK.O.OO.OO.OO/ 40:J4
: Tütün İçindeki Birleşenler.
TÜRKİYE
22/12/2011
'L
ESNAF VE SANATKARLARl
KONFEDERASYONU
BAŞKANLIGINA
Alkollü içki tüketiminin halk sağlığının zararına olduğu Y111arboyunca yapılan sayıs
bilimsel araştırmalarla
ortaya konulmuştur.
Alkol bağımlılığının
yol açtığı zararlar, sağı
aritmetik artış oranları i
problemleri ile sınırlı kalmayıp, suç işleme ve intihar olaylarındaki
sosyal hayatın çeşitli alanlarını da etkileyerek ulusal refah ın azalmasına neden olmaktadır.
Bu çerçevede
alkol ve alkollü
içkiler sektörünün
mümkün
olan en etkin şekik
düzenlenmesi, denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Alkolün
aşırı kullanımını
sağlığa ve ekonomiye
alkolün
tıbbi
ve
Komisyonumuzca
ve özellikle küçükleriri
içki tüketimini
önlemek;
verdiği zararı azaltmak ve etkisi altında araç kullanınayı
sosya!
yapılacak
zararlarını
azaltarak
çalışmalarda kullanılmak
kamu
sağlığını
alkol!
engelleme
geliştirmek
amacıy
üzere; 14/6/1942 tarihli ve 4250 say
İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Tütün Mamulle
\., ve Alkollü Içkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
inci maddesine
göre alkollü içkilerin perakende satışını yapabilmek
için, satış belgesi aları
sahş yapan ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanuni
i
6 hcı maddesine göre meslek ve sanatları İle ilgili ihtisas odasına veya karma odaya kayıtlı ola
1. Büfe, bakkal, market, restoran.
birahane veya içkili lokanta gibi alkollü içki satı
yapılan yerlerin ve
2. Bu yerlerin kaçında her hangi bir alkollü içkinin
adının
afişe edildiği/reklarnın
yapıldığı yerlerin,
isimlerinin iller bazında listelenerek Kornisyonunuıza
gönderilmesini
rica ederim.
Saygılarımla.
prOf.~~ı
Komisyon Başkanı
Ankara Milletvekili
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/20
12006ekl .jpg
20.01.2012
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards