oDALARA 2or7l13 SAYıLı GENELGE

advertisement
AEsoB
A|ITALYA Esl{AF vE SAı|ATKARLAR oDALARı BıRLıĞi
rHE ANTALYA UNlaN oF TRADrSMF-N AND CRAFTs1,1F.f,ı
Sayı
:2017-M/01-13-114
Konu
:Sicil Affı
2]
/o1/2017
oDALARA 2or7l13 SAYıLı GENELGE
"Türkiye
_
Kararnamelerde
cumhuriyeti Emekli sandığı kanunu ile Bazı kanun ve kanun
Hükmünde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 27 ocak2Oi 7 tarihli ve
2996l sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır,
SözkonusuKanun'un33'üncümaddesj ile;22/1/2009tarihlive5834sayılı
KarşılıksızÇek
ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına
ilişkin Kayıtların Di[kate Aİ,nmamas,
Hakkında Kanuna;
(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce olup
gayrı nakdi kredilerinin anapara, aiz ve/veya reİıeriİe ilişkin
ödemelerini
aksatan gerÇek ve tÜzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve
bulunmayan gerçek' kişilerin ve kredi
müŞterilerinin karŞılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı
u" aİg", kredi borçlarına
ilişkin 19/10/2005tarihli ve 541 1 sayılı Bankacıİık Kanununun
ek 1'inci maddesi hükmü
uYannca kurulan TürkiYe Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan
kayıtları, söz konusu
borÇların ödenmesi, geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihien
itibaren attı ay
iÇinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, İu kişilerle yapılan
finansal
işlemlerde kredi kuruluşlan ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.
da; kullandığı nakdi ve
(2) Kredi kuruluŞları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü
uyarınca mevcut kredileri
Yeniden YaPılandırmasıveya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk
doğurmaz."
geçici maddesi eklenmiştir.
Bu ÇerÇevede; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları
borçlu
olduğu finansal kuruluşa başvuru yapması gerekmektedir.
olan kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6r|arın bilgilendirilmesi h
Mehmet lŞ DAĞ
Genel Sek reter
Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd, No|33 07090 ANTALYA
rel: +90 242 334 5656 . Faks: +90 242 334 5559
vJ !.] ı,\,,
unda gereğini rica ederiz
lhan D
Bir|ik Başkanı
aeso
b, o rq.
tr
[email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards