Kan Bağışı Kulübü Kurulması

advertisement
T.C.
_J'ö*,,
ULUB Ey
\*i/
İlçe
rayııaraııaı- ıĞı
Milli Eğitim Müdürlüğİi
Sayı
: 785021 86-746.0|.O2-E.l280696l
Konu : Kan Bağışı Kulübü Kurulması
14.1l,20l6
..ıaüıünrüĞüıNa
ULUBEY
Ilgi
:
04l1l/20|6 tarih ve 3736403 4-'746.01.02-E.|2417665 sayılı yazı.
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğtinün "Kan Bağışı Kulübü Kurulınası''
konulu yazısı ekte göndenlmiştir.
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğitim Müdürü
Ekler:
2 Sayfa Yazı
DAĞITIM:
Tüm Okul Müd ne
Aşağı Mah, Hükiımet Konağt UlubeyiuŞAK
lalcktronik Ağ: ı}"!vw.ulubeyg.meb.gov.tr
e_po§ta :
üıh]bev64(d)meb.gov.tr
nila
/(
Ele rOnIk
Jı
tL
Bu evrak güvenU elektronik jmza ile imzalanmışllr, httpr/evraksoİgu.meb.goV ıradıesinden
Ayrınılı bilgi için: FeyziOSKAY Şef
F
'lel,: (0276\116
1(ı 54
akŞ: (0 27 6\'l | 6 14 46
87d4-b€ 51-369e-9bbO-be4f
kodu ile teyit edilebi]ir
T.C.
J''X*o"
qfu
Sayı
uşa,x vnı-iıiĞi
iı ı.rıııi egitim Müdürlüğü
46.01.02-E.lZ7 067 I0
Konu: Kan Bağışı Kulübü Kurulması
: 478480 l
7
10.11.20l6
-7
neĞırıvı yERLERiNE
İıgi
:04l11120|6 tarih ve 3736403 4-746.01.02-E.l24|7665 sayılı yazı
Bakanlığımız ortaöğretim Genel
konulu yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi
Müdürlüğünün "Kan Bağışı Kulübü Kurulmas/'
ve gereğini rica ederim.
Bülent ŞAHİN
Vali
a.
iı Miüıi Egitim lı,ııidtirti
DAĞITIM:
- İtçe Kaymakamlıkları
(İlçe Milli Eğitim Md.)
- Ortaöğretime BağIı Okul Müdürlükleri
siıci:
- Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
- Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü
-
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
onaöğreıiıİ lIizmelleri Böliımü
Enstitü Sok, Valilik Binışı Arkası 64lO0-Merke/UŞAK
Aynnlılı bilgi için: Haian TEKE Mcnıur
Bu evraİ güVenli elektİonik imza ile imzalanmışlı. hllpi//elTaksoİgu.
nreb.gov.ır adresjndeı
Te|
:(o 2'76) 2233990-173
(0 276)2]-]3989
c-posta: usakmcı[email protected]
Faks
:
7ee9-a850-3abB-bO7d-eOe5
kodu jle ıeyit editebilir,
T.C.
§
MiLLl EĞiTiM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı 37 3 64034 -7 46.0 1.02-E. l 24
Konu Kan Bağışı Kulübü
kurulması
l7
665
....................,
04.11.2016
VALiLiĞi}üE
(iı Miıüi Eğıtim Müdürlüğü)
iıgi
: a)
Milli Eğitim Bakanlığı ilkögretim ve ortaöğretim Kuruınları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği.
b) l2.10.20l6 tarih|i ve 3'7364034-20-E. l l 168649 sayılı Makam Oluru.
Bakanlığıınız, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından
IPA I. Bileşeni
20l0
programlamasına yönelik olarak hazırlanan ve koordinesi Genel Müdilüılüğiiırıüzce sağlanmakta olan
"Geleceğin Kan Bağışçılannın Kazanımı Projesi" 26/0612016 tarihinde tamamlannrıştır.
Pğe
kapsamında, öğrencilerde gönüllü ve düzenli kan bağışııııı yöııclik farkındalığın
artlnlması çerçevesinde 2015-2016 eğitim Ve öğretim yılında 8l ilden belirlenen 500 pilot okulda
itgi (a) Yönetmelik hiikiimleri doğrultusunda "Kan Bağışı Kulübü" kurulmuştıır.
Proje sonrasında sürdürülebilirlik faaliyetlerini desteklemek amaclyla 20|6-2017 eğitim Ve
öğetim yılında "Kan Bağışı Kulüpleri"nin ülke genelindeki tiim okullarda vaygınlaştınlması ilgi
(b) Makam Oluru ile uygun görülmüştijr. Kulüp çalışmalannda kullanılııık ımacıyla tijm öğretim
kademeleri iÇin hazırlanmış olan materyaller ve kulüp çalışmalannı değcı,lcnd iı,nıe anketi Genel
Müdürlüğüınüzün https://ogın.meb.gov.tr web adresindeki projelcr sekmesinde yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve bir ömeğı ekte göndcrilen ilgi (b) Makanı Oluru tloğrıılnısıında gönüllü ve
karşılıksız kan bağışı konusuı,ıda iarkındalığın artınlınasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere
"Kan Bağışı Kulübü"niiüıı iliniz okullarında kurulması, kulüp çalışmalarıırı değerlendirme anketinin
l.dönem sonunda çevrim içi (online) olarak doldurulması hususunda gcreğini arzlrica ederim.
Ercan
TURK
Bakan
a.
Ccnel Müdür
Ek: llgi (b) Makaın Oluru
Dağltım
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Teınel [ğiıim GenC1 :\ j.idiiü ji]!r:lne
Mesleki l,c Teknik llğitiüİı Gclrel Müdiirlüğüne
Din Öğrctinri Gene l MiidüIliiğüne
Atlres: MEI} Beşeıler
Kanrpiisii
Elcktronik Ağ: *.ıvw,mcb.goı,.tr
c-poslı i bdülrmüıs(!]me[r, gov.lt,
H
l]lok
Btı evrak güvenli elekrronik imza ile imzalanmıştüİ. httpr/ğvraksolgu.meb.gov.tr aılresinden
Aynirlülı bll!l
]çlü!|
l]lıllı DURMUŞ
Icl:103l2)
F:,|lı:
4l_'}
lıı 312; 416
5f9 c-eo52-3d5iJ-812d-4c3O
E. Uz
26 84
6r,,
koau iıe teyı eoiıeuiıir
T.C.
MiLLİ EĞiTiM BAKANLI(jJ
ortaöğretim Genel Müdtir| iiğii
Sayı
364034-20-E.1 l |68649
Konu : Geleceğin Kan Bağışçılarının
Kazanımı Projesi/Kan Bağışı Kulübü
kurulması
: 37
12_10,20l6
BAKANLIK MAKAMINA
l1gi
:
a)Jr4iIIi Eğitim Bakanlığı ilköğretim Ve ortaöğretiın Kurumlan
Sosl,al Etkinlikler
Yönetmeliği.
b) 25.11.20l5 tarihli ve
7364034-746.01.02-E.l2l046 I 6 sayılı
1,ızımız.
veJerbiye Kurulu Başkanlığının 25. l 1.20l5 tarihli ve 67()514271716.0|
.02/
l6578 sayılı yazısı.
3
c) Talim_
l2l
Bakanlığıınız, Sağlık Bakan-hğı ve Türk Kızılayı tarafindan IPA
l. Bileşeni 20l0
Programlamasına Yönelik olarak hazırlanan ve koordinesi G-n(,l V"d-I],i;i],,,i,rcc ,ı.:lanmakİa
İlan
"Geleceğin
Kan BağıŞÇılannın Kazanımı Projesl" 26/06/2016 tıııilıinde tı,ııanilanııi
Pğe
ış
ı,İ.
kapsamında, öğrenciierde gönüllü vc düzeı]|i !:lıı balrlşını yöırclik
farklndalığın
artırılrnası çerçevesinde 20l5-20]6 eğitim ve öğretim yılındı .
i]den i.clirlcrıe, :oo piıoİ oı.rıaa
ilgi (a) Yönetmelik hükümlerj
1e iıgi 1u)'tız"r.,
yazı gereğiırce ''Kan tsağışı Kulübü''
_dogrultusunda
kurulmuŞtur, Söz konusu ku|üp faaliyetlerinae
ı<uııanl*ımaı<
,ıg.e*iıerı" tun uagişrnu yoneıit
farkındalığı art|rmak amacıyla tiim öğretim kademeleri
için egitsel ve giırscl
ı,ıiıtcı,.,,ıl]eİ ;;,.'İ;;;,ş,
ilgi (c) yazı sonrası düzenlenen nıateryaller pilot okuliara gOnj.,.il,n*İiİ "-
Proje sonrasında sürdürülebilirlik
faaliyetleriııı r]estci ,,ııı,ı]i ;ııııııcıyla Genel
Müdürlüğiiııüzce; 20l6-2017 eğitim ve tlğretim yılında ''Kan ı
11ş1 Kıılüplcri''nin iilke genelindeki
tüm okullarda YaYgıniaŞtırılması ve kulüp
çalışrnalarııı ı ..ııllaı ıcak ıı.,,,ı..yaııİin Genel
Müdürlüğümüzün web sayfasında yuy,,-|unn,u*,n,n uygun
oüı..,g, tıeicl .ııdiıjlıııentet]ir.
da
uygun
görütmesi
halinde 20l6-2()l7 eğiıiın vı-- öğrctim yılında ''Kan
_Makamlannızca
BağıŞl Kulüpleri"nin Genel Müdürlüğümüz web say|asında .,,,,yınılaıı.cık
,,lr,İ ,..t".yuİİ.ra"n a.
yararlanılarak ülke genelindeki tiim okuIlarda yuyg,niaşt,nimr.,,,ı
olııı.]. ,ııı; , ıı.z çtlcıim.
j]fcan TÜRK
']enel Müdür
oLUR
./l0l2016
Yusuf
BÜYÜK
Bakan
a,
MüSteşar Yardımcısl
MEB BeşevlerKaünpiisü H Blok
Elckftonik Ağ: www.nıcb,gov.tr
e-postıt
I bdurn]| ısag)üİeb.
2. Kat
Yeniınalıa]le/ANKAILA
]]. ıu DURMUŞ Eğt. Uz.
ltl: (0 3l2) 4I.] 26 84
goV.tr
Bu evrak güvenıi elekıronik imza ile imzal anmlşİr.
htlpr/evraksorgu.meb.gov.tr adr(,sinden i;
l]ax: (0312)
i]
-a
B9
ldb1
4l3 3l
14
kodU ile teyjı edilebilır
Download