TBMM B : 29 2 2 . 1 . 1 9 9 2 0 : 1 Bu kurumlara, ortaokulda sınıfta

advertisement
T.B.M.M.
B : 29
22.1.1992
0:1
Bu kurumlara, ortaokulda sınıfta kalmama, mesleğin gerektirdiği ruhî ve bedenî özellik- .
lere sahip olma, ortaokulda öğretmenler kurulunca aday gösterilme şartlarını taşıyan öğrenci­
ler, merkezî sistemle yapılan sınavla alınmaktadır.
Dördüncü soru şudur; "Atama ve yer değiştirmede -hâkimlik mesleğinde olduğu gibi- ob­
jektif kurallara uygun-yetişecek öğretmenlerin peşin kabul edeceği, bir devlet tayin politikası
uygulamayı düşünüyor musunuz?"
Cevabımız : Kamu kurumlarının yürürlükte bulunan bu konuyla ilgili yönetmelikleri in­
celenerek ve Bakanlığımızın son yıllardaki uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan, 3.8.1990
gün ve 20594 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile, öğretmen te­
mini ve tutulmasında güçlük çekilen, kalkınmada öncelikli illerin, öğretmenler için zorunlu
hizmet bölgesi olarak tespiti ve buralarda 4 yıl hizmet verilmesi; öğretmenlerin dengeli dağılı­
mını sağlamak üzere standart kadroların tespiti; il ve ilçelerimiz ekonomik, sosyal, kültürel
ve ulaşım şartlarına göre beş gruba ayrılmış ve öğretmenlerimizin, her grupta geçen hizmet
süreleri için alacakları hizmet puanlarına göre, atama ve yer değiştirme isteklerinin değerlendi­
rilmesi öngörülmüştür.
Ayrıca, ilk atamada uygulanan öğretmenlik sınavı kaldırılmış; bundan sonra atamaların
hangi ölçülere, hangi ölçütlere göre yapılacağı konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Objektif kurallara dayalı bu politikanın tüm öğretmenlerce peşin kabul edileceğinden kuşku
da duyulmamaktadır.
Sayın milletvekilimizin beşinci sorulan; "Meslek hastalıklarına yakalanma açısından, en
ağır koşullarla çalışan işçilerden aşağı kalmayan tüm öğretmenleri her yıl sağlık taramasından
geçirmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindedir.
Cevabımız; Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi, koru­
yucu tedbirlerin alınması amacıyla, 73 ilimizde 82 sağlık eğitim merkezimiz bulunmaktadır.
isteyen her öğretmen, bu merkezlerde sağlık taramasından geçirilmekte; gerekli hallerde, dev­
let ve üniversite hastanelerine sevk edilerek, muayene ve tedavileri sağlanmaktadır.
Altıncı soru : "doğum yapan öğretmen ve eğitim çalışanları için, en az altı ay, maaşlı do­
ğum izni vermeyi düşünüyor musunuz?" şeklindedir.
Cevabımız : Doğum yapan öğretmenler için altı ay ücretli doğum izni verilmesi, eşitlik
ilkesinin zedelenmemesi açısından, devlet personel rejimi bütünlüğü içinde ele alınması gere­
ken bir konudur. Nitekim, mevcut mevzuat hükümlerimize göre, bir öğretmenin, doğum önce­
si 3 hafta, doğum sonrası da 6 hafta ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Buna ilaveten, 6 ay sü­
reyle, günde 1,5 saat olmak üzere, seçeceği bir saatte, ayrıca yine ücretli süt izni hakkı vardır.
Bunun dışında da, eğer çocuğuna baktıracak kimsesi yoksa, ayrıca 6 ay süreli, ücretsiz izin
hakkı da mevcut bulunmaktadır.
Bu haklar, bizim ölçümüze göre, yeterlidir. Ancak, yine devlet personel rejiminin bütün­
lüğü içinde tekrar gözden geçirilecektir.
Yedinci soru şudur : 1991-1992 öğretim yılı başında yabancı dil tazminatları kesilen ya­
bancı dil öğretmenlerine tazminat haklarını tekrar vermeyi düşünüyor musunuz?"
Sayın milletvekilleri, yabancı dil öğretmenleri ile, mesleğe girmek için yabancı dil bilmek
zorunda olanlara, bir yabancı dil için ödeme yapılamayacağına ilişkin 375 sayılı Kanun Hük­
münde Kararnamedeki hüküm, 418 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kaldırılmıştır. Bu
— 119 —
Download