Avrupa Birliği`nde Tarımsal Fonlar, Ödeme Ajansları ve Türkiye

advertisement
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 574
H. AY - Ö. ÇETİN DOĞAN
87
Avrupa Birliği’nde Tarımsal Fonlar,
Ödeme Ajansları ve Türkiye
Uygulaması: IPARD
Özet
Avrupa Birliği (AB), oluşumunun başlangıcından bu yana bölgeler arasındaki
ekonomik ve sosyal dengesizlikleri gidermek için çeşitli finansal araç ve programlar aracılığı ile üye ülkelere mali yardımlarda bulunmuştur. AB’ye aday ve poHakan AY1 tansiyel aday ülkelere ise üyelik sonrası AB standartlarına, politikalarına ve mükÖzlem ÇETİN DOĞAN2 tesebatına uyum çabalarına yardımcı olmak amacıyla mali destek sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu, 2007–2013 döneminde aday ülkelere yapacağı mali yardımları tek bir program altında toplamıştır. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPAInstrument for Pre-Accession Assistance)
Aday ülke olması sebebiyle Türkiye tüm IPA bileşenlerinden yararlanacaktır.
Türkiye’nin IPA kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için merkezi olmayan bir uygulama yapısı kurması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katılım Öncesi Yardım Aracı, Kırsal Kalkınma, Ortak Tarım
Politikası, Tarımsal Fonlar, Ödeme Ajansları
European Union Agricultural Funds, Payment
Agencies and the Case of Turkey: IPARD
Abstract
Since its foundation, the European Union (EU) has funded the member countries
by various financial instruments and programs in order to resolve the economical
and social disparities among regions. The financial supports has been provided
for candidate and potential candidate countries for assisting their alignment with
the EU standarts, policies and acquis.
1
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversite-
si - İİBF- Maliye Bölümü,
[email protected]
2
TKDK Uzmanı,
European Commission gathered the all funds that will given to candidate countries between years 2007-2013, under a program called IPA (Instrument for
Pre-Accession Assistance)
[email protected]
As a candidate country, Turkey will benefit from all IPA components. Turkey needs to establish a decentrilazed implementation structure to benefits from the
supports under IPA.
Keywords: IPARD, Rural Development, Common Agricultural Policy, Agricultural Fonds, Payment Agencie,
Download