tarım-çevre kapsamında su koruma trgm/ab yapısal uyum yönet*m

advertisement
KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI
TARIM-ÇEVRE KAPSAMINDA
SU KORUMA
TRGM/AB YAPISAL UYUM YÖNETİM OTORİTESİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
IPARD Programı
IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) aday ve potansiyel aday
ülkelere yardımın ulaştırılmasına yönelik olarak geliştirilmiş
bir araçtır.
ADAY ÜLKELER İÇİN IPA
IPA ( KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI )
BİLEŞENLER
Geçiş Yardımı
ve
Kurumsal
Yapılanma
Sınır Ötesi
İşbirliği
Bölgesel
Kalkınma
İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Kırsal
Kalkınma
IPARD Programı
POLICY AREAS
SECTORS/ SUB-SECTORS
1-Democracy and Governance
1-Reforms in Preparation For Union
Membership
2-Rule of Law and Fundemantal Rights
2.1- Judiciary and Fundamental Rights
2.2- Home affairs
3- Environment and Climate Action
2-Socio-Economic and Regional
Development
4-Transport
5-Energy
6-Competitiveness and Innovation
3-Employment, Social Policies, Education,
Promotion of Gender Equality and Human
Resources Development
7-Education, Employment and Social policies
8-Agriculture and Rural Development
4-Agriculture and Rural Development
8.1-Rural Development Programme
8.2-Institution and Capacity Building
5-Cross-Border Cooperation and Regional
Cooperation
9- Cross-Border Cooperation and Regional Cooperation
IPARD Programı
Tarım sektörünün
sürdürülebilir
modernizasyonuna
katkı sağlanması
Gıda güvenliği,
hayvan sağlığı,
bitki sağlığı ve
çevre ile ilgili AB
standartlarına
uyumun teşvik
edilmesi,
PROGRAMIN
AMACI
Kırsal alanların
sürdürülebilir
kalkınmasına katkı
sağlanması
Yerel kırsal
kalkınma
stratejileri ve
tarım-çevre
tedbirlerinin
uygulanması için
hazırlık
faaliyetlerinin
yapılması
IPARD Programı
IPARD Programı
IPARD Uygulama Birimleri:
Yönetim Otoritesi (YO)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK)
İzleme
Komitesi
IPARD Programı
Faydalanıcı
Katkısı
% 50
Kamu Katkısı
%50
( %75 AB
+
%25 T.C.)
IPARD Programı
101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
101
KIRMIZI ET ÜRETEN İŞLETMELER
101-2 ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
KANATLI ET ÜRETEN İŞLETMELER
103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN
İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI
103
103-2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ
VE PAZARLANMASI
103-3 MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ
VE PAZARLANMASI
103-4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASI
SÜT İŞLEME TESİSLERİ
SÜT TOPLAMA MERKEZLERİ
KIRMIZI ET İŞLEME TESİSLERİ VE
KESİMHANELERİ
KANATLI ETİ İŞLEME TESİSLERİ VE
KESİMHANELERİ
ARICILIK
302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
SÜS BİTKİLERİ
TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
302
302-2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO
İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
302-3 KIRSAL TURİZM
302-4 KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ
GELİŞTİRİLMESİ
YEREL GIDA ÜRÜNLERİ
EL SANATLARI
IPARD Programı
TARIM-ÇEVRE
Doğayı olumsuz olarak etkileyen faaliyetlerden biri de tarımdır, toprak,
su ve biyoçeşitlilik üzerinde oluşan olumsuz etkilerin nedenleri:
 Mera alanları ve diğer alanlarda doğal yaşam alanlarının sürülmesi,
 Aşırı otlatma,
 Tarım amacıyla sulak alanların kurutulması,
 Sulak alanlara akan suların baraj veya sulama projelerine
yönlendirilmesi,
 Sulama için inşa edilen barajlar,
 Tarımdan dönen sulardan kaynaklı kirlilik,
 Aşırı kimyasal ve gübre kullanımı,
 Yerel çeşitlerin ekiminin terk edilmesi,
 Yerel ırkların tercih edilmemesi.
IPARD Programı
Tarım çevre tedbiri ile çiftçilerin toprağın, yer altı ve yüzey sularının,
biyoçeşitliliğin ve yüksek doğal değere sahip tarım arazilerinin
korunmasına destek olacak daha çevre dostu ve sürdürülebilir
uygulamalar
benimsemesi
amaçlanmaktadır.
Tarım-çevre
desteklerinin amacı, çevre dostu tarım yöntemlerinin uygulanmasını
ve devamlı kullanımını kolaylaştırmak, kırsal alanların sürdürülebilir
gelişimini destekleyerek toplumun artan çevre talebine cevap
vermektir.
Bu tedbir aday ülkelerde pilot düzeyde uygulanmaktadır. Dolayısıyla
deneysel bir yol izleyerek yeni tarımsal ve çevresel yaklaşımları
göstermeyi amaçlamaktadır. Mevcutta uygulanan ulusal veya diğer
desteklerin tekrarı değildir (ÇATAK gibi). Ödemeler taahhütlerden
doğan gelir kayıplarının telafisi amacıyla yapılır.
IPARD Programı
Tedbir dört alt tedbirden oluşmaktadır, bu alt-tedbirler ve
seçilen pilot ilçeler aşağıda verilmiştir:
 Toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü
(Beypazarı)
 Suyun korunması (Şereflikoçhisar/seçilecek yeni bir ilçe)–su
ile ilgili yapılması planlanan tarımda kısıtlı su kullanımını
teşvik etmek
 Biyoçeşitlilik – toy kuşu popülasyonunun arttırılması
(Polatlı)
• Organik tarım yöntemlerinin tanıtımına ve uygulanmasına
destek (Karar verilecek)
IPARD Programı
Alt-tedbirin amaçları:

Sulama için kullanılan su miktarının düşürülmesi;

Tarımsal faaliyetlerde aşırı su kullanımının önlenmesi;

Çevre dostu tarım faaliyetleri konusunda farkındalık yaratılması;

Bu alt-tedbirin su koruma konusunda etkin
bir yol olup olmadığının test edilmesi.
IPARD Programı
Alt-tedbirin Gereklilikleri Nelerdir?
• Faydalanıcının tanımı: Destek, gönüllülük esasında arazi yönetiminde 5 yıllık
tarım çevre taahhüdünde bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ya da
tüzel kişilere verilecektir.
• GAEC Standartları: Temel kabul edilen GAEC (İyi Tarım Çevre Koşulları/Good
Agricultural and Environmental Conditions) standartları ulusal mevzuatımız ve
mevcut uygulamalarımız arasından seçilerek oluşturulur. Çiftçi öncelikle bunlara
uymak zorundadır.
• Uygun arazi: Destek, Şereflikoçhisar ilçesinin kaydedilmiş ve kayıtlarda ve
haritalarda sulanan arazi olarak kabul edilmiş ekilebilir arazilerine verilecektir.
• Başvuru yapılabilecek minimum tarımsal parsel büyüklüğü 0,2 ha’dır; başvuru
sahibinin destek için başvuracağı minimum arazi büyüklüğü de 1 ha’dır.
• Başvuru sahibinin en az 5 yıl süreyle arazi kadastro mülkiyeti veya kiralama
belgesi olması gerekmektedir.
IPARD Programı
* AB’de çiftçi GAEC standartları olarak bilinen İyi
Tarım Çevre koşullarına uymak zorundadır aksi
halde aldığı tarımsal desteklerde indirime
gidilmesi gerekebilir.
* GAEC standartları, çiftçilerin tarım yapılan
çevrenin 3 temel unsurunu korumasını
sağlamasını amaçlamaktadır. Bunlar:
Toprak ve su
Yaşamsal coğrafya (habitat) ve doğal yaşam
Peyzaj özellikleri (landscape features).
IPARD Programı
* GAEC standartlarının su konusu ile ilgili
kısımları (İngiltere Örneği)
GAEC 1-su yolları boyunca tampon şeritlerin
(kanalların) kurulması
GAEC 2-sulama için kullanılan suyun
yetkilendirmeye tabi olduğu yerlerde
yetkilendirme prosedürlerine uyum sağlanması
GAEC 3-hava kirliliğine karşı toprak suyunun
korunması
IPARD Programı
GAEC 14-çalı engellerin (çit) ve su yollarının
korunması
GAEC 18-su çıkarma (water abstraction).
IPARD Programı
Paket 1: kısıtlı su kullanımı (Şereflikoçhisar için)
Başvuru sahibi sulanan arazilerde 5 yıllık taahhüt döneminde
aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:
•
Seçilen ürün kullanılacaktır (şeker pancarı, buğday veya
arpa).
•
10 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasındaki sulama dönemi
hariç %20 oranında kısıtlı sulama yapılacaktır.
•
Kullanılan su sayaçlarla ölçülecektir.
•
Çiftçi 5 yıllık taahhüt dönemi boyunca çiftlik kayıt defterini
dolduracaktır.
•
Başvuru sahibi alt-tedbir ile ilgili konularda taahhüt
döneminin ilk yılında 4 saatlik zorunlu eğitime katılmalıdır (tarımçevre, etkili su kullanımı, sulama yöntemleri, vb.)
IPARD Programı
* NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PROJESİ
* Proje çok yıllı 3 bileşenli bir projeydi. Bunlar;
teknik destek, eşleştirme, mal alımı konularına
ilişkindi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından
proje tamamlanmıştır.
* 6.765.000 Euro bütçeli
IPARD Programı
* Projenin genel hedefi, Türkiye’deki tarımsal
aktivitelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
ile su kaynakları, toprak ve atmosfere besin
maddesi girdisi etkisinin azaltılmasıydı.
* Projenin amacı, AB Nitrat Direktifi uygulaması
için mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
altyapısını güçlendirerek, yüzey ve yeraltı
suları ve toprağa, tarımsal faaliyetlerden
kaynaklanan besin maddesi kirliliğinin
azaltılmasıdır.
IPARD Programı
TEŞEKKÜRLER
İletişim:
Mehmet Aydınbelge-Tarık Topçu
3122587934-44
[email protected]
[email protected]
Download