Coversyl Plus

advertisement
Coversyl® Plus
Coversyl Plus tablet
FORMÜL:
Perindopril ...........4 mg.
Ġndapamid .........1.25 mg.
FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:
Farmakodinamik özellikleri:
Coversyl Plus, kortikal dilüsyon segmenti üzerinde etkili bir anjiyotensin dönüĢtürücü enzim inhibitörü
olan, perindopril tert-bütilamin tuzu ile bir klorosülfamid diüretik olan indapamid’in sabit
kombinasyonudur. Farmakolojik özellikleri her iki bileĢenin ayrı ayrı özelliklerinin yanı sıra iki ürün birlikte
kullanıldığında ortaya çıkan aditif, sinerjik etki ile oluĢmaktadır. Coversyl Plus, her iki bileĢenin
antihipertansif etkilerinin aditif sinerjisi ile hipertansiyonda, vasküler endotelyum, arteriyokapiler,
mikrosirkülasyon ve hedef organlarda aĢağıdaki etkileri oluĢturmaktadır.
- Vazorelaksasyonda artıĢ ve endotel bağımlı vazokonstriksiyonda azalma,
- Arteriyolo kapiler mikrosirkülasyonda (arteriyel hipertansiyonda sıklıkla rastlanan mikrosirküler
lezyonda azalma), olumlu etkiler,
- Böbrek lezyonlarında (glomerülosikleroz ve proteinüri) ve miyokard olgularında (sol ventrikül
hipertrofisi, kapiler dansitede azalma) gerileme sağlar.
Farmakokinetik Özellikler:
Perindopril ve indapamid’in birlikte uygulanması, ayrı ayrı uygulanmaları durumundaki farmakokinetik
özellikleri değiĢtirmez.
Perindopril ile iliĢkili:
Perindopril oral yoldan hızla absorbe edilir. Absorbe edilen miktar uygulanan dozun %65-70’idir.
Perindopril hidrolize olarak perindoprilata dönüĢür. OluĢan perindoprilat miktarı alınan gıda ile
değiĢkenlik gösterir. Perindoprilat pik plazma konsantrasyonuna 3-4 saat içinde ulaĢır. Plazma
proteinlerine bağlanma oranı %30’dan düĢük ve konsantrasyona bağımlıdır.
Günde tek doz olarak tekrarlanan perindopril dozlarından sonra ortalama 4 gün içinde sabit duruma
ulaĢır. Perindoprilat’ın yarılanma ömrü 24 saattir.
YaĢlılık veya böbrek yetersizliği nedeniyle kreatinin klirensi 60 ml/dak.’nın altında olan hastalarda
perindoprilat plazma konsantrasyonları anlamlı ölçüde yüksektir. Kalp yetersizliği olan hastalarda atılım
da yavaĢlar.
Perindopril’in diyalizle klirensi 70 ml/dak’dır. Sirozlu hastalarda perindopril kinetiği değiĢir. Karaciğer
klirensi yarı yarıya azalır. Bununla beraber oluĢan perindoprilat miktarı değiĢmez bu nedenle doz
ayarlaması gerekli değildir.
Ġndapamid ile iliĢkili:
Ġndapamid sindirim sisteminden hızla emilir. Oral uygulanmasından yaklaĢık bir saat sonra plazma pik
düzeyine ulaĢır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı %79’dur.
Eliminasyon yarılanma ömrü 14 ila 24 saat arasındadır (ortalama 18 saat). Tekrarlanan dozlar birikime
yol açmaz. Atılım inaktif metabolitler halinde temel olarak idrar (%70) ve dıĢkı yolu ile (%22)
gerçekleĢmektedir. Böbrek yetersizliği olan hastalarda indapamid farmakokinetiği değiĢmez.
ENDĠKASYONLARI:
Esansiyel hipertansiyonda ve tek baĢına perindopril ile kontrol altına alınamayan kan basıncının
yüksekliğinde endikedir.
KONTRENDĠKASYONLARI:
Coversyl Plus ile iliĢkili:
- Potasyum tutucu diüretiklerle potasyum ve lityum tuzları ile birlikte kullanım.
- Bilateral renal arter stenozu veya iĢlev gören tek böbrek bulunması.
- ArtmıĢ potasyum düzeyleri.
- Yeterli veri olmadığından, diyaliz hastalarında ve tedavi edilmemiĢ dekompanse kalp yetersizliği olan
hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
Coversyl Plus
1/5
- Ġçerdiği laktoz sebebiyle konjenital galaktosemi, glükoz ve galaktoz emilim bozukluğu veya laktoz
yetersizliği sendromlarında kontrendikedir.
Perindopril ile iliĢkili:
- Perindopril’e aĢırı duyarlılık
- Önceden anjiyotensin dönüĢtürücü enzim inhibitör tedavisi ile iliĢkili görülen anjiyonörotik ödem
(quincke ödemi) hikayesi
- Gebelik
- Emzirme
Ġndapamid ile iliĢkili:
- Sülfonamidlere aĢırı duyarlılık
- Ağır böbrek yetersizliği,(kreatinin klirensi < 30 ml/dak)
- Karaciğer ansefalopatisi veya ağır karaciğer yetersizliği
- DüĢük potasyum düzeyleri.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Uyarılar:
Perindopril ile iliĢkili:
ADE inhibitörleri aĢağıdaki durumlarda uygulandığında çok nadir olarak agranülositoz ve/veya kemik iliği
baskılanmasına yol açabilirler:
- Yüksek dozlarda
- Sistemik oto-immün hastalıklara (sistemik lupus eritematozus veya skleroderma gibi kollajen
hastalıklar) bağlı olarak geliĢen böbrek yetersizliği olan, immünosupresifler veya lökopeniye neden olan
ajanlarla tedavi edilen hastalarda.
Bu tür hastalarda ADE inhibitörü uygulanması gerekli ise risk/yarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir.
ADE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, nadiren yüzde, ekstremitelerde, dudaklarda, dilde, glottis’te
ve/veya larinks’te anjiyonörotik ödem görülebildiği bildirilmiĢtir. Böyle durumlarda perindopril tedavisi
derhal kesilmelidir ve hasta ödem ortadan kaybolana dek gözlem altına alınmalıdır. Ödem yalnızca yüz
ve dudaklarda olduğunda herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak semptomları gidermek üzere
antihistaminik ajanlar da kullanılmalıdır.
Anjiyonörotik ödem larinks ödemi ile birlikte ise öldürücü olabilir. Dil, glottis veya larinks etkilenmiĢse ve
havayollarında tıkanma meydana gelmiĢse derhal 1/1000’lik subkutanöz adrenalin enjenksiyonu
yapılmalı ve diğer uygun tedaviler baĢlatılmalıdır.
Önceden ADE inhibitörü tedavisi ile iliĢkisi olmayan anjiyonörotik (quincke) ödemi bulunan hastalarda
ADE inhibitörü tedavisi ile quincke ödemi oluĢma riski yüksektir.
Hemodiyaliz:
ADE inhibitörü tedavi gören hastalarda yüksek geçirgenliğe sahip membranlar (poliakrilonitril) ile yapılan
hemodiyaliz sırasında anafilaktoid reaksiyonlar (dispne ve düĢük kan basıncı ile birlikte dudak ve dil
ödemi) gözlenmesi nedeniyle kullanımı önerilmemektedir.
Ġndapamid ile iliĢkili:
Karaciğer hastalığı bulunan hastalarda tiyazid diüretikler ve iliĢkili maddeler karaciğer ansefalopatisine
yol açabilir. Böyle hastalarda diüretik uygulanması derhal kesilmelidir.
Kullanım için özel önlemler
Coversyl Plus ile iliĢkili:
Böbrek yetersizliği:
Coversyl Plus dozu, böbrek yetersizliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır. Ayrıca bu hastalarda
periyodik olarak, örneğin terapötik stabilite süresince her iki ayda bir, potasyum ve kreatinin testleri
yapılmalıdır.
Ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda
(Kreatinin klirensinin 30 ml/dak’nın altında olduğu)
kontrendikedir.
Kreatinin klirensinin 30 ml/dk’ya eĢit veya bunun yukarısında olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya
gerek yoktur.
Bazı hipertansif hastalarda biyolojik tablo fonksiyonel böbrek yetersizliği gösterdiği taktirde tedavi
kesilmeli ve bir müddet sonra günde tek doz Preterax ile tedaviye devam edilmelidir.
Coversyl Plus potasyum düzeylerinin düĢmesini engellemez. Diüretik içeren tüm antihipertansif ilaçlarla
olduğu gibi plazma potasyum düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Perindopril ile iliĢkili:
Arteryel hipertansiyon ve/veya böbrek yetersizliği riski, kalp yetersizliği, su tuz kaybı vb. olan hastalarda
doz yavaĢ yavaĢ artırılmalıdır.
Coversyl Plus
2/5
YaĢlı hastalarda, tedaviye baĢlanmadan önce böbrek fonksiyonları ve potasyum düzeyleri incelenmelidir.
BaĢlangıç dozu, özellikle su, tuz, kaybı olan hastalarda kan basıncında ortaya çıkabilecek ani düĢüĢü
önlemek için zamanla kan basıncındaki yanıta göre ayarlanmalıdır.
Bilinen Aterosklerozu Olan Hastalar:
Hipotansiyon riski bulunduğundan iskemik kalp hastalığı veya serebral dolaĢım yetersizliği bulunan
hastalara özel dikkat göstermeli ve tedaviye daha düĢük dozla baĢlanmalıdır.
Renovasküler hipertansiyonun tedavisi revaskülarizasyondur. Bununla beraber, anjiyotensin dönüĢtürücü
enzim inhibitörleri cerrahi için bekleyen veya cerrahi giriĢimin mümkün olmadığı renovasküler
hipertansiyon hastalarında yararlı olabilir. Bazı hastalarda tedavinin kesilmesi ile düzelecek bir böbrek
yetersizliği geliĢebileceğinden tedavi daha düĢük bir dozla baĢlatılarak böbrek fonksiyonları ve potasyum
düzeyleri yakından izlenmelidir.
Ağır kalp yetersizliği olan hastalarda tedavi betabloker tedavisi kesilmeden, yakın tıbbi gözlem altında ve
daha düĢük bir dozla baĢlanarak yapılmalıdır.
Böbrek transplantasyonu geçirmiĢ veya diyalize girmekte olan hastalarda ADE inhibitörlerinin etki
mekanizmasına bağlı olarak anemi görülebilir. Tedavinin kesilmesi ile geri dönüĢümlüdür. Düzenli
hematolojik inceleme ile tedaviye devam edilebilir.
Anestezi verildiğinde, uygulanan anestetik hipotansiyon potansiyeline sahip bir ajan ise ADE inhibitörleri
hipotansiyona yol açabilirler. Bu nedenle perindopril gibi uzun etkili ADE inhibitörlerinin operasyondan 2
gün önce kesilmesi önerilir.
Nadir olarak, ADE inhibitörü ile tedavi edilirken desansitizasyon uygulanan hastalarda gözlemlenen
anafilaktoid reaksiyonlar, ADE tedavisine geçici olarak 24 saat süre ile ara verildiğinde
engellenebilmektedir. Bu durumlarda ADE tedavisi çok dikkatli baĢlatılmalı ve venom immünoterapisi
uygulanan hastalarda kullanılmamalıdır.
Ġndapamid ile iliĢkili:
Su ve Elektrolit Dengesi:
Plazma Sodyumu :
Plazma sodyum düzeyi tedaviye baĢlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli aralıklarla kontrol
edilmelidir. Diüretik tedavilerinin tümünde hiponatremiye bağlı ciddi sonuçlar oluĢabilir. Plazma
sodyumundaki düĢüĢ baĢlangıçta asemptomatik olabileceği için düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, bu
kontroller yaĢlı ve sirozlu hastalarda daha sık yapılmalıdır.
Plazma Potasyumu:
Tiyazid diüretikler hipokalemiyle birlikte olan potasyum kaybına neden olur. Bazı yüksek risk gruplarında
(yaĢlılar, beslenme bozukluğu olanlar, birden fazla ilaç alanlar, ödem ve asitli siroz hastaları, koroner
kalp yetmezliği olan hastalar) hipokalemi (<3,4 mmol/L) riskine karĢı dikkatli olunmalıdır. Böyle
durumlarda hipokalemi düzeyleri kalp glikozidlerinin kardiyak toksisitesini ve ritm bozuklukları riskini
arttırır.
QT aralığı uzamıĢ olan kiĢiler de hipokalemi riski taĢırlar. Potasyum düzeylerinin çok sık takibi gereklidir.
(Tedavinin baĢlamasından sonraki ilk hafta içinde yapılmalıdır).
Plazma Kalsiyumu:
Tiyazid türevi diüretikler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilirler ve kalsiyum düzeylerinde hafif ve geçici bir
artıĢa yol açabilirler. Kalsiyum düzeylerinde artıĢ daha önce saptanmamıĢ olan hiperparatiroizme bağlı
olabilir. Paratiroid fonksiyonunun incelenmesinden önce tedavinin kesilmesi gerekir.
Kan Glukozu:
Hipokalemisi olan diyabetlilerde kan Ģekerinin izlenmesi gerekir.
Ürik asit düzeyi yükselmiĢ olan hastalarda gut geliĢme eğilimi artmıĢ olabilir. Pozoloji, ürik asidin plazma
konsantrasyonuna göre ayarlanmalıdır.
Tiyazid grubu diüretikler ancak böbrek fonksiyonları normalse ya da sadece minimal düzeyde
bozulmuĢsa tam etkilidir. EriĢkin biri için kreatinin düzeyi 25 mg/l. yani (220 mol/L) olmalıdır.
YaĢlı hastalarda
kreatinin değerleri yaĢ, ağırlık ve cinsiyete göre ayarlanmalıdır. Tedavinin
baĢlangıcında diüretiğin yol açtığı su ve tuz kaybından kaynaklanan hipovolemi, glomerül filtrasyonunda
azalma ve üre kreatin düzeylerinde artıĢa neden olabilir. Bu geçici renal fonksiyon yetersizliği renal
fonksiyonu normal oranlarda önemli olmamakla birlikte önceden var olan böbrek yetersizliğini
kötüleĢtirebilir. Sporcuların, tiyazid grubu diüretiklerin doping testlerinde pozitif sonuç vereceği
konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bazı hastalarda hipotansiyona bağlı bireysel reaksiyonlar
olabilir. Araç ve makina kullananlar uyarılmalıdır.
Gebelik:
Gebelik kategorisi: X
ADE inhibitörleri plasentadan geçebildikleri için gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Emzirme:
ADE inhibitörleri ve indapamidin süte geçmesi nedeniyle emzirme döneminde kullanımı önerilmez.
Coversyl Plus
3/5
Çocuklarda:
Çocuklar üzerinde perindorpil (tek baĢına ya da kombine) etkinliği, güvenirliliği ve toleransı belirlenmediği
için Coversyl Plus çocuklarda kullanılmamalıdır.
YAN ETKILER/ADVERS ETKILER:
Coversyl Plus, Perindopril ve Ġndapamid ile iliĢkili:
Hipokalemi, baĢ ağrıları, asteni, sersemlik hissi, duygulanım dalgalanmaları ve/veya uyku bozuklukları,
kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt döküntüleri, gastralji, iĢtahsızlık, bulantı, karın
ağrısı, ADE inhibitörlerine bağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük çok nadir olarak anjiyonörotik ödem.
Klinik yan etkiler doza bağlı olarak oluĢmaktadır, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ansefalopatisi
riski, dermatolojik hipersensitivite reaksiyonları, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, baĢ dönmesi, konstipasyon
ve çok nadiren pankreatit. Çok nadir olarak trombositopeni, lökopeni, agranülositoz, aplastik anemi,
hemolitik anemi görülmüĢtür.
Laboratuvar Testlerine Etkileri:
Yan etkilerin çoğu doza bağlı olarak oluĢmaktadır. Potasyum kaybı, hiponatremi ile beraber
hipovolemiye bağlı dehidratasyon ve ortostatik hipotansiyon, ürik asit ve kan Ģekerinde yükselme, çok
nadiren hematolojik bozukluklar (trombositopeni, lökopeni, agranülositazis, aplastik anemi, hemolitik
anemi) ve hiperkalsemi. Tedavinin kesilmesiyle geri dönüĢümlü üre ve plazma kreatinin düzeylerinde
hafif yükselme, glomerüler nefropati olgularında ADE inhibitörleri proteinüriye yol açabilir, genellikle
geçici, artmıĢ potasyum düzeyleri.
ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ VE DĠĞER ETKĠLEġMELER:
Lityum, spirunolakton, triamteren, potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrin
pentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin, bazı anestezikler, allopurinol, sitostatik veya
immünosüpresan ajanlar, sistemik yolla verilen kortikosteroidler, prokainamid ile birlikte kullanılması
önerilmez. Antihipertansif ajanlar ADE inhibitörlerinin hipotansif etkisini artırabilir. Insülin, hipoglisemik
sülfonilüreler, Baklofen, NSAID, yüksek doz salisilatlar, trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler,
kortikosteroidler, tetrokosaktid, amfoterisin B (IV yolla verilen), glukokortikoidler, mineralokortikoidler
(sistemik yolla verilen), uyarıcı laksatifler, kalp glikozidleri amilorid, kinidin, hidrokinidin disopramid,
amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyodlanmıĢ) kontrast maddeler kalsiyum tuzlar,
siklosporinler ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
KULLANIM ġEKLĠ VE DOZU:
Tedaviye oral yoldan tercihen sabahları olmak üzere günde tek doz Coversyl Plus ile baĢlanır.
YaĢlılarda: Tedaviye sabahları alınmak üzere günde tek tablet Preterax baĢlanılması önerilir. Böbrek
yetersizliği olan hastalarda kullanımı için lütfen Uyarılar ve Önlemler bölümü’ne bakınız.
Ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30 ml/dak. ‘nın altında olan) tedavi
kontrendikedir.
Kreatinin klirensi 30 ml/dak’dan büyük veya eĢ olan ve 60 ml/dak’dan daha düĢük olan hastalarda
tedaviye sabahları alınmak üzere tek doz Preterax ile baĢlanılması tavsiye edilir.
Kreatinin klirensi 60 ml/dak’dan yüksek olduğu durumlarda doz değiĢtirmeye gerek yoktur. Normal tedavi
sırasında kreatinin ve potasyum seviyelerinin periyodik
kontrolleri yapılmalıdır.
DOZ AġIMI ve TEDAVĠSĠ:
Doz aĢımı durumunda hipotansiyon görülür. Beraberinde bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, uykuya
eğilim, konfüzyon, poliüri, oligüri, anüri (hipovolemiye bağlı) su/elektrolit dengesizliği görülebilir.
Gastrik lavaj ve/veya aktif kömür ile ilacın hızla atılması sağlanır. Hastanede sıvı-elektrolit dengesi
sağlanmalıdır. Eğer belirgin hipotansiyon varsa hastanın baĢı biraz aĢağıda olacak Ģekilde sırtüstü
yatırılmalıdır.
SAKLAMA KOġULLARI :
Çocukların eriĢemeyecekleri yerlerde, ambalajında, kuru yerde
saklayınız.
0
30 C’nin altında, oda sıcaklığında
Ticari takdim Ģekli ve ambalaj muhtevası:
PVC/Al blister ambalajlarda, 30 tablet.
PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġEKĠLLERĠ:
Preterax tablet ( Perindopril 2 mg + Ġndapamid 0.625 mg) etken madde içeren 30 tabletlik blister
ambalajlarda
Coversyl Plus
4/5
Ruhsat sahibinin ismi
Ruhsat sahibinin adresi
: SERVIER ILAÇ VE ARAġTIRMA A.ġ.
: Beybi Giz Kule, Meydan sok. No: 28 K:22-23
34398 Maslak/ĠSTANBUL
Tel : 0212 329 14 00 Faks: 0212 290 20 30
Ruhsat tarihi
Ruhsat no
Üretici Firma
: 28.07.1999
: 106/42
: LES LABORATOIRES SERVIERVINDUSTRIES- FRANSA
Prospektüs onay tarihi
: 02.08.2006
REÇETE ILE SATILIR
DOKTORA DANIġMADAN KULLANMAYINIZ
BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ.
Coversyl Plus
5/5
Download