CİNLERİN RAFiZİLER`DEN BERASI

advertisement
CİNLERİN RAFiZİLER'DEN BERASI
www.at-tawhid.org
1
Cinlerin Rafıziler'den Berası
Bismillah,
Muhaddis ve Tabiin İmamları'nın büyüklerinden İmam
Şabi'nin: "Ben ne kadar yanlış akım varsa hepsini inceledim.
Bunlardan daha aptalını da görmedim. Kuş olsalar akbaba;
dört ayaklı olsalar yaban eşeği olurlardı. (...) Bozmak
istiyorlar. Yahudi lider Yuşa oğlu Pavlos Hıristiyanlığı nasıl
bozduysa bunlar da İslam’ı öyle bozmak istiyorlar..." (İbni
Teymiyye, Minhac'us Sünnet'in Nebeviyye, 1/28-33) dediği
Rafıziler'e cinlerin salihlerinin bakış açısını gösteren kısa birkaç
nakle yer veriyoruz.
Allah'u Teala şöyle buyurmaktadır:
‫ا‬
‫ل اِم ُح وَو ا َو ِم َّن ا ُح وَو ا َو اِم َوا ُح َّن ا َو َو اِم َوا ِم َو اًا‬
‫َو َو َّن ا ِم َّن ا ا َّن‬
"Gerçekten aramızda, salihler de vardır ve bundan aşağı
olanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız." (Cin 72/11)
İmam Kurtubi ayetin tefsirinde Süddi'nin şöyle dediğini aktarır:
"Cinler arasında da sizin gibi Kaderiyye, Mürcie, Hariciler,
Rafıziler, Şiiler ve Sünniler de vardır." (Kurtubi, Tefsir)
Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye Mecmu'ul Feteva'nın dördüncü
cildinde şöyle der: "Diyorlar ki: Bizler de çeşitli din ve
mezheblere ayrıldık: Müslüman olanımız var, Yahudi ya da
Hristiyan olanımız, Şii ya da Sünni olanımız da var."
İbni Kesir Cin Suresi 72/11 ayetinin tefsirinde şu nakle yer
verir: "Ahmed İbni Süleyman en-Necad, Emali isimli eserinde
der ki: Bize Eşlem İbni Sehl... Ebu Muaviye'den nakletti ki; o,
A'meş'in şöyle dediğini işittim, demiş: Bize bir cin gidip gelirdi.
Ben kendisine: En çok sevdiğiniz yemek nedir? dedim. O,
pirinç, dedi. Biz ona pirinç yemeği getirdik. Ben, lokmaların
kalktığını görüyor, ancak cinlerden hiçbirini görmüyordum.
Dedim ki: Bizde bulunan bu mezheb sahiplerinden sizde de var
mı? Evet, dedi. Ben; sizdeki Rafıziler ne durumdadır? dedim
de: O: içimizdeki en kötüleri onlardır, dedi. Ben, bu rivayetin
isnadını şeyhimiz Hafız Ebu'l Haccac el-Mizzi'ye sunduğumda,
2
o; bu rivayetin A'meş'e isnadı sahihtir, dedi." (İbni Kesir,
Tefsir)
İbnu'l Cevzi, Seleme bin Şebib'in şu sözüne yer verir:
"Mekke'ye göçmeye karar verdim, evimi sattım. İşlerimi bitirip
de evi teslim edince, evin kapısında durdum ve: Ey ev halkı!
Sizinle komşuluk ettik, bize iyi komşu oldunuz. Allah size hayır
mükafat versin! Biz şimdi evi sattık, Mekke'ye taşınmak
üzereyiz. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun!
dedim. Diyor ki: Evden biri bana şöyle diyerek cevap verdi:
Allah size de hayırlı mükafat versin! Biz de sizden hayırdan
başka birşey görmedik. Biz de taşınmak üzereyiz. Çünkü evi
alan bir Rafızi'dir. Onlar Ebu Bekir (radiyallahu anh) ve Ömer
(radiyallahu anh)'a söverler!" (İbnu'l Cevzi, Sıfat'us Safve)
3
Download