2017 Yatay Geçiş Ek Madde 2

advertisement
@
T,c.
süLEYMAN DEMlREL üNlVERslTEsl
FEN.EDEEBIYAT FAKüLTEsl DEKANLĞl
FAKULTE YÖNET|M KURULU KARARLAR|
Toplantı Tar|hi
Toplantı Sayısı
06.09.2017
695
Karar Sayısı
02
02- 2O'l7-2O18 Eğitim Öğretim yılında ek madde 2 kapsamında yatay goçiş yapmak üzeıe
müracaat eden öğrencilerin durumlan.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ek madde 2 kapsamında yatay geçiş yapmak üzere müracaat
eden oğrencilerin durumlan ile ilgili Biyolojl Bölüm Başkanlığı'nın 25.08.2017 tarih ve 152066 sayılı, Fizik
Bölüm Başkanlığı'nın 25.08,2017 tarih ve 152080 sayılı, Felsefe Bölüm Başkanlığı'nın 23.08.2017 tarih ve
149686 sayılı, Kimya BöIüm Başkanlığı'nın 24.08.2017 tarih ve '150781 sayılı, Batı Dilleri ve Edebiyatı
,151728
sayıh, Matematik Bölüm Başkanlığı'nın 22.08,2017 tarih
Bölüm Başkanlığı'nın 25,08.2017 tarih ve
ve 151937 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
2017-2018 Eğitim Öğretim Güz Yanyılı FaküItemiz Bölümleri'ne, Yükseköğretim Kurumlannda
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslanna llişkin Yönetmeliğin Ek madde 2 kapsamında yatay geçiş yapmak üzere
müracaat eden öğrencilerin durumlarının Bölümlerden geldiği şekilde kabulünün uygunluğuna ve konunun
Rektödük Makamına arz ına oy birliği ile karar verildi.
niyoı,o,ri
Öğrencinin
Adı Soyadı
Farü ALSAYADİ
ıöı,üııü
Yerleştiği
Bölüm
Geldiği Üniversite
Biyoloji
Halep Üniversitesi
GNo ösyıvr
Puanı
AçIKLAMA
Uygundur
SURIYE
MATEMATIK BÖLÜMÜ
ÖğrencinIn
Adı Soyadı
AMANl
ABDULALEEM
Yerleştiği
Bölüm
Matematik
Geldiği
üniversite
Şam Üniversitesi
sURiYE
GNo
ösyrvı
Açıklama
Uygundur
FlziK BöLüMü
Öğrencinin
Adı Soyadı
Rama MOUSALL|
YerleŞtİği
Bölüm
Fizik
Geldiği
üniversite
GNo
ösvıvı
Açıklama
Uygundur
Halep Ün iversites|
sURiYE
FELSEFE BÖLÜMÜ
Öğrencinin
Adı Soyadı
Barah
ELABDULLAN
Yerleştiği
Bölüm
F e lsefe
Geldiği
üniversite
Şam üniversitesi
suRiYE
GNo
ösyrvı
Açlklama
_Uygundur
I
KlMYA BÖLÜMÜ
Öğrenclnln
Adı Soyadı
Amina KHALİL
ALiBRAHiM
Yerleştiğl
Bölüm
Kimya
Geldiği
üniverslte
Halep Ü n iversitesi
sURiYE
GNo
Açıklama
ösvrvı
Uygundur
BAT| DlLLER|VE EDEB|YAT| BöLÜMÜ
Öğrencinin Adı Soyadı
Ahmad
ALKHALlL
Amani
ALATIKI
M-Nour ALFRKH
Geldiği Üniversite
Durumu
HaIep Üniversitesi
UYGUN
Damascus Üniversitesi
UYGLJN
Arap İlim ve Teknoloji
UYGUN
Açıklıma
üniversitesi
Agyad AL-I{ASSAN
Wessam
ALKATTAN
Mustafa SERHAN
Souhaila
SANKAN
(lMzA)
ProfDr. MEhmet GURDAL
Albaas Üniversitesi
UYGLJN
Damascus universitesi
UYGLN
Halep Üniversitesi
UYcUN
l ışrtn U nıversltesı
UYGtN
(h/zA)
Prof.Dr, Abdullah
KAPLAN
(lMzA)
Prof.Dr. Kadir
TEMURÇ|N
(lMzA)
Prof.Dr. Ahmet
..
YÜCESAN
Dekan
(lMzA)
Doç.Dr. Tahir TlLKl
(ll\,tzA)
0oç.Dr, cevdet YlLMAZ
(İMzA)
Yrd. Doç. 0r. Ahmet ToKGOZLU
Raportör
Suzan ERYlLMAZ
Fakülte sekreteri v
sekreteri
Download