يََٓا اَيُّهَا ال َذ۪ينَ اٰمَنَُّٓوا اِنَمَا الْخَمْرُّ وَالْمَيْسِ

advertisement
Mart 1988
İÇKİ VE ZARARLARI
Diyanet
‫يََٓا اَيُّهَا الَ ۪ذينَ ٰا َمنَُّٓوا ِانَمَ ا الْخَمْ ُّر‬
‫ْس‬
ٌ ‫اب و َْاْلَز َْْلمُّ ِرج‬
ُّ ‫ْص‬
َ ‫وَالْمَ ي ِْس ُّر و َْاْلَن‬
َ ‫َمَل‬
‫الش ْي َط ِان َفا ْجتَ ِنبُّوهُّ لَعَلَكُّ ْم‬
ِ ‫ِمنْ ع‬
‫ت ُّ ْف ِلحُّو َن‬
Muhterem Müslümanlar!
Günümüzdeki sosyal huzursuzluğun,
ahlaki çöküntünün ve ruhi bunalımların
sebeplerinden birisi de, Allahın (c.c.) en
güzel surette yaratmış olduğu vücudu,
alkollü içkilerle zehirlemektir.
İnsanı yaratanından uzaklaştıran, aile
ocaklarını söndüren, ferdi, aileyi ve
cemiyeti
kemirip
çökerten,
bütün
ızdırapların anası ve sebebi, her türlü
kötülüklerin başı içkidir. İçki sevmeyi,
saymayı, gelenek ve görenekleri unutturur.
İnsan
hayatını
mahveder,
insanı
yaratanından alıkor.
Allah'a yürekten
inananlar. O'na gönülden bağlananlar hiç
kalplerini
karartırlar
mı?
Şeytanın
yolundan giderler mi? Okuduğum ayeti
kerime'de Yüce Allah "Ey iman edenler!
İçki, kumar, tapınmaya mahsus dikili
taşlar, fal okları, ancak şeytanın işi
pisliklerdir. Onun için bunlardan kaçının ki
muradınıza eresiniz" (1) buyurmaktadır.
Aziz Müslümanlar!
Ayet ve hadislerde geçen "Hamr"
maddesi, akıl ve şuuru bozan, uyuşturan,
içeni sarhoş eden, her ne şeyden yapılırsa
yapılsın bütün alkollü içkilerdir. Sarhoşluk
veren şeylerin içilmesini Yüce Allah haram
kılmıştır.
Peygamberimiz
(s.a.s.)
"Sarhoşluk veren her içki haramdır" (2),
"Her sarhoş edici hamr'dır. Çoğu sarhoş
eden şeyin azı da haramdır", (3) "İçkiden
sakının çünkü içki her türlü fenalıkların
anasıdır" (4) buyurmuştur.
Muhterem Cemaat!
İnsanı namazdan, zikirden alıkoyan,
insanlar arasında kin, düşmanlık ve buğuz,
meydana
getiren,
İslam
ahlakından
uzaklaştıran, her türlü felaketlerin asıl
sebebi olan içkiden sakınalım. Çünkü
Peygamberimiz (s.a.s.) "Allah'a yemin
ederim ki içki ile iman bir araya gelmez,
muhakkak biri öbürünü kovar" (5)
buyurmuştur.
İslam dini insan hayatına kasdeden,
insan yaşayışına zararlı olan her şeyi
yasaklamıştır. Bunları yapanları gerek
Kuranı
Kerim,
gerekse
sevgili
Peygamberimiz
şiddetle
kınamıştır.
Peygamberimiz (s.a.s.) "Allah içkiyi, içeni,
sunanı, satıcısını, imal edeni, imal ettireni,
taşıyanı ve taşıttıran lanetlemiştir" (6)
buyurur.
Aziz Müslümanlar!
Allah'a ve Ahirete gerçekten iman
eden kimse, içki içmesin. Allah'a ve ahirete
hakikaten iman eden kimse içki içilen
yerde oturmasın. Olgun ve kamil bir imana
sahip
olan,
asla
içki
içemez.
Peygamberimiz (s.a.s.) "İçki içen içtiği
zamanda (kamil) bir Mümin olarak
içemez" (7) buyurmuştur.
Şeytandan
Allah'a
sığınmalıyız.
Allah'ın kesinlikle haram kıldığı, yasak
ettiği
içkiden,
zararlı
şeylerden
kaçınmalıyız. Kuran'ın emirlerine. Allah
Rasulünün sünnetlerine. İslam ahlakına,
gelenek
ve
göreneklerimize
iyice
sarılmalıyız
ki,
yardımcımız
Allah,
şefaatçimiz Rasulullah olsun.
***
(1) Maide, 90
(2) T ecridi Sarih Tercemesi, 12/43
(3) Ramuzul Ehâdis, Sh. 341
(4) El-CSmiu lilusûl Fi Ehadis-i Rasul 5/103 Hadis No: 3130
(5) El-CSmiu lilusûl R-Ehadisi Rasul 5/103 Hadis No: 3130
(6) Ramuzul Ehadis Sh. 346
(7) T ec. Sarih. T ere. 12/41
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards