AKSİGORTA A.Ş.

advertisement
AKSİGORTA A.Ş.
113
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Rayiç değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya
bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir.
Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz.
Şirketin gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıkları aşağıdaki tabloda değerleme yöntemleri açısından üç ayrı kategoriye ayrılarak
gösterilmiştir. “Kategori 1”, teşkilatlanmış piyasalardan elde edilen gerçeğe uygun değerlere (piyasa verilerine) göre, ”Kategori 2” emsal teşkil eden
gerçekleşmiş işlemlere göre ve ”Kategori 3” ise gelecekteki nakit akımların bugüne indirgenmiş değerlerine göre değerlenmekte olan finansal
varlıkları temsil etmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Borsada işlem görmeyen hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Yatırım Fonları
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait
finansal yatırımlar
İştirakler, net (*)
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Borsada işlem görmeyen hisse senetleri
Borçlanma senetleri
Riski hayat poliçesi sahiplerine ait
finansal yatırımlar
İştirakler
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
271.703.627
211.320
199.138.845
72.353.462
Kategori 1
271.703.627
211.320
199.138.845
72.353.462
Kategori 2
-
Kategori 3
-
7.295.995
7.961.251
286.960.873
7.295.995
278.999.622
-
7.961.251
7.961.251
31 Aralık 2013
161.409.883
220.125
161.189.758
Kategori 1
161.409.883
220.125
161.189.758
Kategori 2
-
Kategori 3
-
6.538.689
7.961.251
175.909.823
6.538.689
167.948.572
-
7.961.251
7.961.251
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 22.155.402 TL tutarındaki iştirak değer düşüklüğü karşılığını finansal tablolarına yansıtmıştır. (31 Aralık 2013 – 22.155.402.)
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal varlıklar:
Devlet iç borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.
Finansal yükümlülükler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
FINANSAL BILGILER
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli
olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards