(Bilimsel Çalışma 2_YB İdrar Völümü)

advertisement
Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar Volümü Ölçümünün Sıvı Dengesi Üzerine Etkisi
19-21 Mayıs 2010’da Eskişehir’de yapılan 16. Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi’nde Poster olarak sunulmuştur.
Zübeyde ÖZEL*, Hazel Kamer DEMİRCİ**, Tülay ÖZKEL*, Nuray YÜCEDAĞ**, Gülay
ÇOBAN**, Pınar ORHAN**, Ahmet ŞEN**, Fevzi TORAMAN***
* Acıbadem Kocaeli Hastanesi KVC Yoğun Bakım Hemşiresi
** Acıbadem Kadıköy Hastanesi KVC Yoğun Bakım Hemşiresi
*** Acıbadem Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Giriş: YBÜ de takip edilen hastaların hem sıvı tedavisinin düzenlenmesinde hem de doku
perfüzyonunun yeterliliğinin belirlenmesinde idrar miktarının takibi çok önemli bir değere
sahiptir. İdrar miktarının bu önemine rağmen geleneksel uygulamada idrar takibi, ölçekli idrar
torbasındaki idrar miktarının gözlemle belirlenmesine dayanmaktadır. Özellikle YBÜ de kalış
süresi uzayan hastalarda idrar miktarının doğru olarak belirlenmesi, hastanın sıvı dengesinin
takibi açısından çok önemlidir. Bu amaçla biz bu çalışmamızda idrar miktarının ölçülmesinin
sıvı dengesine olan etkisini araştırmayı amaçladık.
Materyal – metod: Mart 2010 ile Nisan 2010 tarihleri arasında koroner arter by-pass greft
(CABG) ameliyatı olan ve kalp cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen 38 hasta çalışmaya
alındı. İdrar toplama işlemi, belli seviyeleri işaretli 2000 ml’lik idrar torbası ile yapıldı. Her 3
saatte bir ölçekli idrar torbasında biriken idrar miktarı, önce seviye ölçeğine göre belirlendi
ardından aynı idrar ölçekli bir kaba boşaltılarak miktarı ölçüldü ve sonuçlar kaydedildi. İdrar
torbasından ve ölçekli kaptan elde edilen verilerin istatistikleri SPSS 11.0 programında t testi
kullanılarak yapıldı.
Bulgular:
Ortalama yoğun bakım kalış süresi, 20 saat olan hastalarımızın bu süre içindeki idrar
miktarlarını karşılaştırdığımızda, idrar torbasındaki seviyeye göre bulduğumuz ortalama idrar
miktarı 4787 ± 2618 ml iken, aynı idrarın ölçülü kabına boşaltılmasından elde edilen miktar
3726 ± 2384 ml idi. İdrar miktarı ölçü kabında idrar torbasına nazaran ortalama 1060 ml
(yaklaşık %22) daha az ölçüldü. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.0001).
Sonuç: İki ölçüm yöntemi arasında anlamlı farkın çıkması, özellikle YBÜ de kalış süresi
uzayan hastalarda, belli seviyeleri işaretli idrar torbalarından gözlemle yapılan
değerlendirmenin ciddi sıvı dengesi hatalarına neden olabileceğini göstermektedir. Bu
nedenle özellikle hemodinamiği stabil olmayan kritik hastalarda idrar miktarı takiplerinin
ölçekli kaplarla yapılmasının daha uygun olduğu kanısındayız.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards