KimyaKongreleri.org

advertisement
6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 26-29 Mayis 2010, Aksaray
P-47
HİSTİDİN İÇEREN POLİMERİK MİKROKÜRELERİN HAZIRLANMASI VE İNSÜLİN
ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
Müfrettin Murat SARI, Nilay BERELİ, Lokman UZUN, Adil DENİZLİ
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
İnsülin hormonu, iki polipeptid zinciri üzerindeki toplam 51 amino asitten oluşan ve pankreatik
hücrelerden salgılanan 6 kDa molekül ağırılığına sahip küçük bir proteindir. Hücre zarına uygun
konformasyonda yerleşen insülin molekülü kandaki glikozu kendine bağlayıp, glikojene çevirerek
hücre içine alımını sağlar ve bu şekilde kandaki glikoz oranınının düzenlenmesine yardımcı olur.
İnsüline bağlı glikoz hemeostazındaki herhangi bir düzensizlik, başta şeker hastalığı olarak da bilinen
birtakım ciddi diabetik rahatsızlıklara yol açmaktadır. 2025 yılı itibariyle dünya genelinde yaklaşık 150
milyon kişinin diyabet hastası olacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmada alternatif bir yöntem olarak, proteinlerin karakterizasyonu ve saflaştırılmalarında sıklıkla
kullanılan afinite adsorpsiyonu tekniği ile insülin saflaştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla,
poli(etilenglikol dimetakrilat-N-metakroil-L-histidin metil ester) [poli(EGDMA-MAH)] mikroküreleri
sentezlenmiş ve bunların insüline afinitesi incelenmiştir. Adsorpsiyon deneylerinde çözelti pH’sı,
sıcaklık, insülin başlangıç derişimi ve çözeltinin iyonik şiddeti gibi farklı değişkenlerin etkileri
incelenmiştir. Maksimum insülin adsorpsiyonu pH 6.5’da 24.7 mg insülin/g mikroküre’dir. Poli(EGDMAMAH) mikroküreleri ile karşılaştırıldığında, MAH içermeyen poli(EGDMA) mikrokürelerinin 1.3 mg
insülin/g mikroküre’lik non-spesifik adsorpsiyonu ihmal edilecek kadar küçük bir değerdir. Sonuçlar
insülinin mikrokürelere olan adsorpsiyon davranışının Langmuir adsorpsiyon modeli ile uyumlu
olduğunu göstermiştir. Mikrokürelerinin 10 kez kullanımı sonucunda sadece % 10 civarında bir
kapasite kaybı gözlenmiştir. Deneysel verilerin ışığı altında, poli(EGDMA-MAH) mikrokürelerinin
insülin saflaştırılmasında potansiyel bir adsorbent olarak kullanılabileceğini belirlenmiştir.
KimyaKongreleri.org
Download