Değerli Basın Mensupları, Dişhekimlerinin çalışma biçimi ve

advertisement
05.01.2015
Değerli Basın Mensupları,
Dişhekimlerinin çalışma biçimi ve koşullarını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte, Sağlık Bakanlığı tarafından; meslek
dışı sermayeye kâr amaçlı bir alan açan, gelecekte dişhekimleri ve hastaların aleyhine pek çok
olumsuz sonuç doğuracak bir dizi değişiklik yapılmak istenmektedir.
Yönetmeliğin son halinin içerdiği hükümlerde; dişhekimliği mesleğinin dünyadaki
uygulamalarının ve getireceği etik sorunların göz ardı edilerek, toplum sağlığına bir ticaret/tüccar
yaklaşımı içerisinde çözüm arandığı görülmektedir.
Dişhekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz, kendi
kendimizi yönetiyor olmamızdır.
Dişhekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi
bilgileriyle hizmet verebileceği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleki gerçekliktir.
Mesleğimizin yüz yılı aşkın süredir sürekli olarak gelişmesinde ve bugün de sağlığın en
saygın meslek gruplarından biri olmasında, dişhekiminin mesleğini kendi sorumluluğunda yapıyor
olması en önemli rolü oynamıştır.
Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında, dişhekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız
diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün meslektaşlarımız karşı çıkmaktadır.
Yine aynı taslakta muayenehane ve polikliniklerin açılması, bugünün Türkiye’sinde karşılanması
son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir.
Yönetmelik taslağındaki ilgili maddeler, dişhekimlerini kendini yöneten bir meslek grubu
olmaktan çıkaracak; herhangi bir meslekten bir kişinin ya da mesleksiz sermaye sahibinin yanında
işçileştirecektir.
Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi halinde; dişhekimliği mesleğinin
gelişmesi engellenecek, mesleğin geleceği tehlikeye atılacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün
olmayan tahribatlara neden olacaktır. Zaten şimdiye kadar ülkemizde koruyucu uygulamalardan
uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun yüzde 90’ının ağzında oluşan diş çürüğü ve
diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde kâr amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük
boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar ise
daha da büyüyecektir.
Avrupa Birliği’ne girmek için uzun uğraşlar veren ülkemiz, Avrupa Birliği ülkelerinde
serbest meslek mensuplarına ve küçük işletmelere sağlanan kolaylıklar göz ardı edilerek kendi
içinde bir çelişki oluşturmaktadır.
Tüm bu açıklamalarımız Meslek Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasına
rağmen ve gelişmelerden endişelerimizin dikkate alınmayacağı kanaatini taşınmakla beraber,
mesleğimizin bireysel çalışma özelliğinin ülkemizde yok edilerek, yeni bir işçi sınıfı ve ardından
dişhekimliğinde taşeronlaşmanın yolunu açacak adıma Sayın Bakanın vesile olmayacağına
inanmak istiyoruz.
ÇANAKKALE VE EDİRNE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
Download