ﺑِﺳْ مِ َّللاﱠ ِ اﻟرﱠﺣْﻣَنِ اﻟرﱠﺣِﯾم ﺻﻟﯽ َّللا ﻋﻟﯾﮫ و

advertisement
İLİ
: AYDIN
TARİH : 21.08.2015
‫بِسْـــــ ِم ه‬
‫هحيم‬
ِ ‫َّْللاِْالرهح َم ِنْالر‬
‫ن ه‬
‫الجنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي‬
ْ ‫ّللاَ ا‬
ْ‫إِ ه‬
َ ‫س ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهم بِأَنَّ لَ ُه ُم‬
َ ُ‫شتَ َرى ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ أَنف‬
ً
‫سبِي ِل ه‬
‫ّللاِ فَيَ ْقتُلُونَ َويُ ْقتَلُونَ َو ْعدًا َعلَ ْي ِه َحقها فِي الت َّْو َرا ِة َوا ِإلن ِجي ِل َوالْقُ ْرن ِن‬
َ
َ
َ
َ
‫ه‬
َ
ُ ُ ‫ش ُرو ْا بِبَ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَ ْعتُم بِ ِه َو َذلِ َك ُُ َو ا ْلفَ ْو‬
‫ب‬
‫ت‬
‫س‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ّللا‬
‫م‬
‫ه‬
‫د‬
‫ه‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ى‬
‫ف‬
‫و‬
‫أ‬
‫م‬
ْ‫ن‬
َ‫ن‬
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِِ َِ
ْ َ ‫َو‬
‫ا ْل َع ِظي ُم‬
ْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ‫ْرسُولَُّْللاْ الَّْللاْهاي ْلْسام‬
َ ‫ال‬
َ َ‫ق‬
MALAZGİRT ZAFERİ
Tarihi , Fetihler ve Zaferlerle Dolu Olan Aziz
Kardeşlerim!
Her milletin tarihinde önemli günler ve aylar
vardır.Tarihi şeref ve şanla ,kahramanlık ve zaferlerle dolu
olan aziz milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer
sayısız zaferlerden biri de bizi biz yapan ,bizi bir tarih
yapan ,Türk İslam tarihinde yeni bir devrin başlangıcı
olan 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferidir.
Tarihte bir dönüm noktası olarak vasıflandırılan
Malazgirt zaferi, Bizans’ın atalarımıza karşı düzenlediği
en kuvvetli ordusu, Malazgirt ovasında yenilgiye
uğratılmış ve Bizans müdafaa seddi yıkılmış, Sultan
Alparslan ve ordusu, İslam ve Batı dünyasında büyük
yankı uyandıran bu emsalsiz zaferi ile Anadolu’nun
mukadderatını tayin etmiştir. Bu zafer; Orta çağın
kapanmasına ve yeni bir çağın açılmasına sebep olan,
Doğu Roma/ Bizans İmparatorluğu’nu tarihe gömen
İstanbul’un fethine zemin hazırlamıştır.
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Allah müminlerden, mallarını ve
canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında
satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar,
öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve
Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan
daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde
O'nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı
sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.”(1)
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz: “Cennete giren hiç bir kimse,
yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri
dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü büyük
itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve
on defa şehit olmayı ister.”(2)
Kardeşlerim!
İslam Dini; din ,vatan ve mukaddesat uğrunda can
vermeyi şehadet müjdesi içinde değerlendirmiş ve büyük
bir şeref olarak kabul etmiştir.Şehitliğin ilahi makam ve
mertebelerin en yücelerden olduğu hepimizce malumdur.
İşte atalarımız da bu ayetlere, bu hadislere mazhar
olabilmek için şehit olmak istemişler, gittikleri yerde
gönülleri fethetmişler, asla işgalci olmamışlardır. Onlar
İslam'ın barış ve esenlik dini olduğunu bütün dünyaya
göstermişler, mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu
rüyası olmuş , yeryüzünde hak, adalet ,ahlak, barış ve
huzur hakim olsun diye çaba sarf etmişler; asıl zafer ve
fethin, yeryüzünü imar ve inşa etmenin, insanların
gönüllerini kazanmak, insanları irşat etmek olduğunu
göstermişlerdir.
İşte bugün İslam coğrafyasının ve
insanlığın maruz kaldığı zulüm, göz yaşı, akan kan,
haksızlıklar ve kötülükler, ecdadımızın zaferlerinin
arkasındaki ruhu yeniden anlamaya olan ihtiyacımızı çok
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Unutmayalım ki
ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran İslam ahlakıdır.
Bize düşen görev; ecdadımızın bize emanet bıraktığı
bu milli ve manevi mirası idrak edip aynı iman ve ahlaka
sahip olmaktır.
Kardeşlerim!
Ancak kuvvetli iman sahipleri büyük zaferlere
erişebilirler."Gevşeklik
göstermeyin.
Üzüntüye
kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olanlar
sizlersiniz"(3) Allah’a ve Resülüne itaat edin ve
birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz,
devletiniz elden gider"(4) ayet-i kerimesinin farkında
olanlar zaferlere koşabilir . Zaferler; bizi biz yapan birlik
ve beraberliğe, ilim ve irfana, fazilet ve erdeme, her türlü
saldırıya karşı koyacak nitelikteki güçlü ve etkin bir
savunma gücüne sahip olmakla mümkündür.
Değerli Müminler!
Canlarından aziz bildikleri bu vatanı bizlere emanet
bırakan şehitlerimize ,gazilerimize layık olmaya çalışalım.
Vatanımızın bütünlüğünü , huzurunu bozmaya çalışanlara
fırsat vermeyelim. Malazgirt zaferinin 944.yıl dönümü
münasebetiyle bizlere büyük zaferler kazandıran
şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor,
hutbemi 16 Ağustos 1071 Cuma günü “Ya Rabbi! Seni
kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü
yere
sürüyor
ve
Senin
uğrunda
cihad
ediyorum...”diyerek zafere hazırlanan Sultan Alparslan’a
ve ordusuna
Buhara’lı alim Muhammed Bin
Abdülmelik’in muharebe öncesi Cuma günü yaptığı dua
ile bitiriyorum: “Allah’ım! İslâm’ın sancağını yücelt,
ona yardım et! Sana itaatte canlarını feda edip, tâbi
olmak
hususunda
kanlarını
akıtan
yolunun
mücahitlerini kuvvetlendirerek, yurtlarını güvenlik ve
zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme!
Ordusunu meleklerinle destekle! Niyet ve azmini hayır
ve başarıyla neticelendir!”
--------------------------------------------------1-Tevbe ,9/111.
2-Buhari, Cihad, 21
3-Ali imran 3/139.
4-Enfal,8/46.
Hazırlayan: Özkan VARLI
Koçarlı İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
Related documents
Download