08.05.2017 Ayşe Avcı, Fatma Akyüz Bekir Furkan Sargı

advertisement
Güncellenme Tarihi: 08.05.2017
Yazar
Abdulkadir Kaya
Abdullah Okulu
Abdullah Talha Genç, Fatih Yardımcıoğlu
Aboubakari MOUSSA
Ahmet Akusta, Mehmet Nuri Salur; Mustafa Nihat
Demirci
Arissou Bawa
Armağan Şahan, Neşet Bedir, Tamer Eren
Bildiri Başlığı
Turizm Geliri ve Döviz Kuru İlişkisi
İslami Finansal Sertifika Olan Sukuk Çeşitleri Ve
Dünya Sukuk Piyasalarının İncelenmesi
Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki
Etkisi: Sakarya İli Örneği
Modern Economic Diplomacy: Evidence From
Developed Countries
İşletmelerin Finansal Performansı Üzerinde Net
Çalışma Sermayesinin Etkisi: Bist’te Faaliyet Gösteren
İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
Reassessıng Effıcıency In Human Development Among
Ecowas Countrıes
Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Promethee Yöntemleri İle
Seçmeli Ders Seçimi: Kırıkkale Üniversitesi İşletme
Bölümünde Bir Uygulama
Asiye Tütüncü, Uğur Korkut Pata
Asya Fırat, Büşra Fırat
Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerde
Demokrasinin Ekonomik Büyüme Ve Dışa Açıklığa
Etkisi
Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistem
İçerisindeki Yeri Ve Önemi(Ekonomik Ve Sosyal
Sonuçları)
Aylin Ersöz, Hakan Yavuz
Ayşe Avcı, Fatma Akyüz
Ayşegül Zengin, Mine Dalkılıç, Gökhan Konat
Yerel Kamusal Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması:
Kocaeli-Kandıra Örneği
Şirket Başarı Değerlendirme Yöntemleri
Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine
Ekonometrik Bir Analiz
Bahar Mangal, Fatma Kırca, Rabia Ak
E-Ticaret Kullanımı
Bahar Topal, Mahmut Ünsal Şaşmaz
Vergi Adaletine Ulaşmada Fayda Yaklaşımı İle Ödeme
Bahar Topal, Hakkı Odabaşı
Barış Demirtaş, Deniz Çakmak, Mehpare Tokay Argan
Batzorig Ganbold, Abidin Öncel
Portekiz'in KDV Sistemi
Türkiye Varlık Fonu
Elektronik
Ticaret’in
Girişimcilere
Sağladığı
Avantajlar
Dış Tıcaretin Çekim Modeli: Moğolistan Üzerine Ampirik
Batzorig Ganbold, Raisal Fahrozi Lubis , Iqra Akram
Exchange Rate Volatılıty:
Battal ŞAHİN
Baylar Baylarov, Ahmet Çolak
Bekir Furkan Sargı
Berfin Şevval Göksoy, Gökhan Konat, Büşra Alkaya
Bilal Kesen, Mehmet Nuri Salur; Mustafa Nihat Demirci
Bilge Kaan Atay
Bilge Kağan Özbay, Osman Alihan Öncel
Bingül ARTAN
Bingül ARTAN
Gücü Yaklaşımının Teorik Olarak Karşılaştırılması
Bir Analiz
A Forecastıng Approach Of
Usıng The Arch Famıly Along Wıth Arıma Sarıma In Turkey
Vergi Kaçakçılığı Ve Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele
Yöntemleri
İhracat Üzerindeki Döviz Kredi Etkisine Yönelik
Ekonometrik Analizi
Makroekonomik Açıdan İşsizlik Ve Büyüme Arasındaki
İlişki
Kobilerde Halka Açılmanın Finansal Performansa
Etkisi- BİST Gelişen İşletmeler Piyasasında Bir Uygulama
Tüketim Psikolojisi
Telefon Amblemimize Ne Kadar Bağlıyız?
Türkiye’de 2000-2016 Yılları Arasında Kısa Vadeli
Sermaye Hareketlerinin Faiz, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi
BRİCS Ülkeleri Ve Türkiye’de 2000-2016 Yılları
Arasında Tasarruf İhtiyacı Ve Kısa Vadeli Sermaye
Hareketlerinin Büyümeye Etkisi
Burkay Göçer
Krizi Fırsata Çevirmek
Büşra Aydın
Dolar Kuru Getiri Endeksi Volatilitesinin ARCH-GARCH
Modelleri İle Tahmini -Türkiye Örneği
Büşra Çatma, Hüsne Ballık
Cafer İçöz
Kamu Harcamaları Ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri
Omnı - Channel Pazarlamanın E - Ticaret Firmalarına
Celaleddin İbiş, Mahmut Ünsal Şaşmaz
TR33
Ceren Tanış
Cihat Keskin
Çağla Çenber, Fatma Akyüz
Deniz Çakmak, Barış Demirtaş, Mehpare Tokay Argan
Dilek Ak, Fatih Yardımcıoğlu
Ebru Kara, Ecem Börekçi
Emre Kılıç, Ferda Esin Gülel
Enver Atilla Akçam
Esra Canpolat
Esra Canpolat, Emine Tanrıverdi
Fahrettin Şen, Hamdi Ayan
Faruk Alkan
Fatih Güray Kurşun, Alptekin Erkollar
Fatih Işık, Hamza Aslan; Şamil Can Bayram; Mehmet
Sinan Ergül; Mustafa Şafak, Hakan Eryüzlü
Fatih Kaleci, Sultan Abdilabekov
Fatma Açar
Fırat Özdemir, Elif Habip, Bora Yıldız
Figen Seydalioğlu, Hakan Eryüzlü
Gamze Korkmaz
Gizem Kaya
Gizem Polat Türel
Gökçe Candan, Sima N. Çelik
Gökçe Candan, Sima N. Çelik
Habibu Djuma, Hakan Yavuz
Hamdi Yıldırımer
Harun Kırılmaz, Ali Ünsal
Hasan Hüseyin Naçar, Kamil Sancar
Hazal Yağmur Çil, Arif Saldanlı
Ilim Myrzabekov, Elvan Okutan
Sağladığı Faydalar
Bölgesinde Uygulanan Yatırım Destek Ve
Teşviklerin Sektörel Analizi
Sermaye Yeterliliği’nde Basel Standartları Ve Türk
Bankacılık Sistemi Karşılaştırması
Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Ve Eğitim
Politikalarına Etkisi: Türkiye Analizi
Konaklama İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Ve
Muhasebe Mesleği Etik Kuralları
Sigorta Şirketlerinde İlişki Kalitesi
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Ürünü Satın Almalarında
Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma:
Sakarya Üniversitesi Örneği
Kitlesel Fonlama
Kuşadası’na Gelen Yabancı Turistlerin Tekrar Gelişlerini
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Elektronik
Ticaret’in
Girişimcilere
Sağladığı
Avantajlar
OECD Ülkeleri Arasındaki Yakınsama İlişkisinin Panel
Birim Kök Testi İle Sınanması
Fourier Birim Kök Testi: Türkiye’nin Enerji Tüketimi
Durağanlığı
Türkiye’de Davranışsal Psikolojinin Borsa Ve Büyüme
Üzerindeki Etkisi
Hedge Fonların Tarihi Gelişimi Ve Türkiye’de ''Serbest
Yatırım Fonları ''
Elektronik Ticaret Ve Elektronik Pazarlamanın
İşletmelere Sağlayabileceği Avantajlar
Türkiye'de Emlakçı(!) Algısı
Türkiye Ve Şangay Beşlisinde Makroekonomik Kırılganlığın
Karşılaştırmalı Analizi
Kamu
Harcamalarının
Özel
Sektör
Yatırım
Harcamaları Üzerindeki Etkisi
Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki
Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi
2005-2015
Arası
Türkiye
İhracat-İthalat
Performansının Analizi
Türev Ürünler Piyasasında Margın Call Süreci
Savaş Mağduru Suriyeli Kadınların Doğurganlık
Düzeyinin Göç ile İlişkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma:
Sultangazi ve Bağcılar Örneği
Hazine Garantili Kredi Garanti Fonu Kefaletinin
Bankalar, Firmalar Ve Ekonomi Açısından Önemi
Türk İlaç Sektöründe Fiyatlandırma ve Etken
Hammadde İthalatı İlişkisi
Dijital Ekonomide Enformasyonun Önemi ve E-Ticaret
A Study On International Students Tax Perception: An
Example Of Sakarya University
Forex Piyasasının Türkiye’deki Gelişimi Ve Aracı
Kurumlar Bağlamında İncelenmesi
Türk
Sağlık
Sisteminin
Performansı:
Sağlık
Harcamaları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Vergi Bilinci Oluşturma Hedefi Çerçevesinde Kamuda
Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Örneği
Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel
Veri Yöntemiyle İncelenmesi
Takım Çalışmasında Liderin Rölü: Kırgızistan’daki
«Gazprom Neft Asia» Şirketinde Uygulaması
Imanou Akala
Imanou Akala
İlayda İsabetli, Hakan Bektaş
Janberk Okan, Tuna Abdullah Dinç
Kadir Vural, Hakkı Odabaş
Kadir Vural, Mahmut Ünsal Şaşmaz
Kaman Humid, Abidin ÖNCEL, Iqra Akram
The Euro-Zone Financial Crisis: Causes, Consequances
and Policy Responses
Comparıng Fınancıal Performances Of Conventıonal
And Partıcıpatıon Banks: Case Of Turkey
Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Uzmanlarının Örgütsel
Bağlılığı Ve İş Değiştirme Tercihleri
Ekonomik Büyüme, Hava Kalitesi Ve Sağlık İlişkisi
İtalya KDV Sistemi Analizi
Türkiye’de Dışa Açıklık ile Vergi Gelirleri Arasındaki
İlişki
An Empırıcal Analysıs Of Medıatıng Role Of Economıc
Varıables On Sugarcane Productıon And Economıc
Growth: Pakıstan Study
Kamil Sancar, Hasan Hüseyin Naçar, Mahmut Ünsal
Şaşmaz
Türkiye Ekonomisinde Değişimlerin Adalet Ve Etkinlik
Kanan Naghızade, Alptekin Erkollar
E-Ticarette Kullanılan Açık Kaynaklı Yazılımlar Ve
Korcan Temur
Bankacılık Sektöründe Kredi/Mevduat Oranlarında
Yaşanan Artışın Sektörün Borçlanma Maliyetleri Üzerine
Kübra SARI
Kürşat Köksal, Hakan Yavuz
Kürşat Köksal
Liudmila Lıapına, Abidin Öncel
M.Zeki AK ,Veysel İnal
M.Zeki AK, Arife Sağlam, Veysel İnal
Mahmut Akbolat, Ali Ünsal
Mahmut Akbolat, Ali Ünsal
Maide Girenay
Mehmet Selim Çelik, Koray Aşantuğrul;Cansu Öztürk;
Mehpare Tokay Argan
Merve Akıncı, Mehmet Nuri Salur, Mustafa Nihat
Demirci
Merve Beydemir
Merve Gündüz
Merve Pelin Çetin
Açısından Değerlendirilmesi
Onların Karşılaştırmaları
Etkisi Ve Mevduat Dışı İstikrarlı Fonlama Kaynakları Temin
Edilebilmesinin Türk Ekonomisi Açısından Önemi
Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
Basit Usul Vergilendirmede Ortaya Çıkan Vergi Kaybı
Ve Bir Çözüm Önerisi: Asgari Matrah Uygulaması
Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Mali Açıdan
Analizi
The Effects Of Turkish-Russian Political Relations On
Bilateral Trade Balance: Cointegration And Causal Analysis
Türkiye'de Terörizmin Doğrudan Yabancı Sermaye
Üzerine Etkisi
Finansal Derinleşme Ekonomik Büyüme İlişkisi
Ekonomik Büyüme – Sağlık Harcamaları İlişkisi:
Ekonometrik Bir Analiz
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Oregon Modeli
Katılım Bankalarının Toplam Toplanan Fonlarının
Yurtiçi Kredi Hacmine Etkisi: Türkiye Örneği
Tüketim Davranışında Tutumluluk, Fiyat Ve Değer
Bilinci
Entelektüel Sermayenin Finansal Performansa Etkisi:
BİST'te işlem gören Bankalar Üzerine Ampirik Bir
Çalışma
Vergi Kaçakçılığı İle Devlete Güven Olgusu Arasındaki
İlişki:Ekonometrik Bir Analiz
Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabetinin Türkiye
Üzerindeki Etkileri
Enflasyonun Makroekonomik Belirleyenleri: Türkiye
Ve Arjantin Örneği
Benzer Ve Farklı Yönleri, Nedenleri Ve Sonuçları
Merve Şahin, Cenan Karabaş
İtibariyle 1929 Ve 2008 Küresel Krizleri: Dünya Ve
Türkiye’ye Etkileri
Türkiye ‘De Cari Açık Ve Bütçe Açığı İlişkisi
Muhammed Emin Durmuş, Uğur Uyğun
Türkiye Ve Malezya Örneğinde İhracat Ve İthalatın
Ekonomik Büyüme İle İlişkisi: Eşbütünleşme Ve
Merve Sevim
Nedensellik Analizi
Murat Kırmızı
Murat Kırmızı, Murat Aydın
Murat Uzun, Fatih Yardımcıoğlu
Vergi Barışının Toplumsal Yansıması: Uşak İli Örneği
Eğlence Vergisi Ve Mali Anestezi Etkisi
İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Ve Anadolu Lisesi
Öğrencilerinin Faizsiz Bankacılık Algısı Üzerine Bir
Araştırma: Mustafakemalpaşa Örneği
Mustafa Bekmezci, Ömer Gizlier, Bora Yıldız
Mustafa Gökçe, Nazlı Bereket Çilingir
İş Zanaatkârlılığının Bağlamsal Performans Üzerindeki
Etkisinde Algılanan Aşırı Nitelikliliğinin Moderator
Etkisi
Fourıer Birim Kök Testleri İle İşsizlik Histerisinin
Sınanması
Mustafa Melih Yılmaz
Türkiye Ekonomisi İçin Wagner Hipotezinin Analizi
Hedef Programlama İle Personel Çizelgeleme
Mustafa Tosun, Oğuzhan Geyik; Neşet Bedir; Tamer Eren Probleminin Çözümü: Akaryakıt İstasyonunda Bir
Uygulama
Mücahit Giter, Furkan Beşel, Uğur Uyğun
Müge Özdemir, Burak Güriş, Muhammed Tıraşoğlu
Nadege C.S.Y Agossou, Abidin Öncel
Nermin Ceren Türkmen
Neşat Akyüz, Meryem Güner
Neşegül Parlak, Habib Akdoğan
Neşegül Parlak, Habib Akdoğan
Neşegül Parlak, Habib Akdoğan; Muhlis Özdemir
Ekonomik Büyüme-Turizm Gelirleri İlişkisi: Türkiye
Örneği
Satınalma Gücü Paritesinin MINT Ülkelerinde
Geçerliliğinin Birim Kök Testleriyle Analizi
Flourishing Tourism Industry in 16 Mediteranean
Countries: An Indicator For A Promising Sustainable
Economic Growth or A Dutch Disease Trap?
Oil Consumption And Economic Growth in the MINT
Countries
Vergi Affının Vergi Mükellefleri Üzerine Etkisine
Yönelik Literatür Çalışması
İşletmelerinin Finansal Performanslarının TOPSİS
Yöntemi İle Analizi: Bist Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir
Uygulama
İç Kontrol Sisteminde COSO Modeli
İşletmelerinin Finansal Performanslarının TOPSİS
Yöntemi Ve Moora Yöntemi İle Analizi: Bist
Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Nezahat Önal Atay, Erhan Atay
Nimet Melis Esenyel, Hakan Bektaş
Nur Duygu Keten
Onur Taş, Abdullah Göv
Öznur Özel, Sinem Key
Raisal Fahrozi Lubis, Abidin Öncel
Sadık Karaoğlan, Abdulkadir Barut; M.Ragıp Görgün
Sadık Karaoğlan, Engin Küçüksille
Sadık Karaoğlan, M.Ragıp Görgün, Abdulkadir Barut
Sadullah Çelik
Samet Acar
Seca TOKER
Sevda Terzi, Ali Çilesiz; Birsen Ecem Eren
Sultan Özek, Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay
Süleyman Özdere
Şevval Sena Karul
Şükran Kahveci, Harun Terzi
Tabriz Abdulmanafov
Tsend-Ayush Byambaa, Elvan Yıldırım Okutan
Dolaylı Ve Dolaysız Vergilerin Vergi Adaleti Açısından
Karşılaştırılması: AB Ülkeleri Örneği
Türkiye’de İşsizlik Histerisi Geçerli Mi? Yapısal
Kırılmalı Birim Kök Analizi
G8 Ülkelerinde İşsizliğin Enflasyon Üzerindeki
Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Genç İşsizlik
Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir İnceleme
Vergi Harcamaları Ve İktisadi Etkileri
What Impact Is Free Trade Area Towards The Economy
Of Asean-5 Countries?
Finansal Kalkınma Ve İşsizlik İlişkisi
Altın Her Zaman Hisse Senetleri İçin Bir Alternatif
Yatırım Aracı Olabilir Mi?
Petrol Fiyatları Ve Bist Sanayi Endeksi İlişkisi: Frekans
Nedensellik Analizi
Büyük Veri Ve Görselleştirme
Hanehalkı Tasarruf Oranları Ekonomik Büyüme
İlişkisi
Türkiye’de Dolar Kuru Satış Değerindeki Volatilitenin
2009-2017 Yılları Arasında Modellenmesi
Finansal
Okuryazarlık:
Kastamonu
Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
Sürdürülebilir Kalkınmada Tasarruf Olgusu ve Faizsiz
Finansal Araçların Rolü
Finansal Türevler: Opsiyonlar
Hisse Senetlerinin Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri
Çerçevesinde Hesaplanması
Türkiye Ekonomisinde Dyy, İhracat Ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi (1984-2015)
Online Tüketicilerin Ürün Satınalma Davranışlarını
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği
Hasta-Hekim İletişiminin Hastane Tercihine Etkisi:
Sakarya İlinde Bir Kamu Hastanesinin Üzerine Bir Çalışma
Türker Baş, Ali Ünsal
Uğur Korkut Pata, Asiye Tütüncü
Vesile Şahinkul, Merve Demirci; Tamer Eren
Stratejik Karar Vermede Talep Tahmini: Sağlık Sektörü
Üzerine Bir Uygulama
Türkiye’de Enerji Tüketimi, Çevre Kirliliği, Kentleşme
ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL, Sınır Testi Yaklaşımı
Oyun Teorisi Portföy Optimizasyonu: Finansal Piyasalarda
Bir Uygulama
Yılmaz Uğurcan, Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay
Türkiye’de Terörizmin Doğrudan Yabancı Sermaye
Üzerine Etkisi
Türkiye'de Heterodoks Para Politikaları
Tekstil Teleflerinin Geri Kazanımında Tersine Lojistik
Yılmaz Uğurcan, Mustafa Soba; Gülten Demiral
BİST Endeksinde İşlem Gören Bilişim Şirketlerinin
Veysel İnal- M. Zeki Ak
Yasin Enes Aksu, Ensar Yılmaz
Zeliha Çabuk
Farish Druskic
Selin Gürses
Serkan Erol,Yunus Özyıldırım, Barış Kaki
Uygulamaları Ve Çevre Muhasebesinin Uygulanabilirliği
Finansal Kaldıraç Oranlarının Analizi İle İlgili Bir Araştırma
Performansa Dayalı Bütçe Ödenek Sisteminin
Üniversiteler Üzerindeki Etkileri
The Relationship Between Oil Price Volatilite And
Macro Economic İncidators: A Case Study For Turkey
İn The Period 2003-2016
Mortgage Sisteminin İnşaat Sektörü Ve Ekonomi
Üzerine Etkileri: 2005-2016 Türkiye Örneği
Açılan Ve Kapatılan Şirket Sayıları Üzerine Etkili
Faktörlerin Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri İle
İncelenmesi
Download