Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İktisat Enstitü Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
Tez Başlığı
Kurumsal Yapı Olarak Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüklerin
Ekonomik Performansa Etkisi: Türkiye Örneği
Tez Yazarı
Ömer Manan
Danışman
Doç.Dr. Ahmet Beşkaya
Mezuniyet Yılı
2009
Anahtar Kelimeler Kurumsal Yapı, Demokrasi, Politik Haklar ve Sivil Özgürlükler, Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik
Performans.
Özet
iii
Toplumların refah göstergelerinden birisi, kişi başına düşen milli gelirin yüksek
olmasıdır. Kişi başına düşen milli gelirdeki artış oranı, ekonomik büyüme ve kalkınmanın bir
sonucudur. Bu çalışmada, müreffeh toplumların oluşması için ekonomik performansın
sağlanması gerektiği bilgisinden hareketle, ekonomik performansın bütün nedenleri değil,
Kurumsal yapının ekonomik performans üzerindeki etkisi, kurumsal yapının
oluşturulmasında ve değiştirilmesinde önemli rol üstlenmesi nedeniyle, demokrasi ve
ekonomik özgürlükler perspektifinden araştırılmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı,
demokrasi ve ekonomik özgürlükler ile ekonomik performans arasındaki ilişkiyi incelemek
ve bu açıdan Türkiye’nin bulunduğu yeri tartışmaktır.
Türkiye’nin kurumsal yapısının, ekonomik performansla ilişkisinin incelendiği bu
çalışma, dört ana bölümden oluşmaktadır. Her bölümde ilk olarak kavramsal tanımlamalar
ele alınıp, bu tanımlarla ilgili unsurlar detaylı olarak irdelenip, son olarak ise ilgili bölüm ile
ilgili olarak ekonomik performans ilişkisi incelenmiştir. İlk ana bölümde kurumsal yapı ve
ekonomik performans ilişkisi ele alınmış, daha sonraki bölümlerde demokrasi ve ekonomik
özgürlüklerin ekonomik performansla ilişkisi incelenmiştir. Demokrasi ve ekonomik
özgürlüklerin olduğu bölüm sonlarında ise, Türkiye’deki mevcut durum göz önüne
Bu çalışmanın ekonometrik model ve regresyon analizi bölümünde, 1970-2005
dönemi Türkiye verileri kullanılarak zaman serileri analizi yapılmıştır. Uzun dönemli
ilişkinin testi için, eşbütünleşme (co-integration) testi uygulanmış ve değişkenler arasındaki
kısa dönemli ilişkiyi araştırmak için de, hata düzeltme modeli (error correction model- ECM)
iv
Yapılan regresyon sonuçlarına göre, ekonomik özgürlüklerle ekonomik performans
arasındaki pozitif ilişkinin hem kısa hem uzun dönemde geçerli olduğu sonucu bulunmuştur.
Askeri darbelerin, ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi olsa da, demokrasinin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi hakkında kesin bir yargıda bulunmanın güç olduğu bulunmuştur.
Download