haklar, özgürlükler ve din

advertisement
KAVRAMA
Test
19
STİ
TE
KAZ
AN
IM
12 - A
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN - 2
1. Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin ihlal edilmesinin toplumsal barışa olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazla olur?
4. “Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi şunlardır:
İçlerinden soylu ve güçlü bir kimse hırsızlık yapınca onu
serbest bırakır, güçsüz bir kimse yaparsa onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma
bile olsa cezalandırırım.”
A) Sağlık hakkı
B) İbadet hakkı
(Hadis-i şerif)
C) Yaşama hakkı
D) İnanç özgürlüğü
E) Düşünce özgürlüğü
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırsızlığın cezası
B) Haksızlığın kötülüğü
C) Hukukun üstünlüğü
D) Temel hakların ihlali
E) Haklar ve sorumluluklar
2. İslam insanı bir bütün olarak değerlendirir. Beden sağlığı
ile birlikte ruh sağlığını da önemser.
Buna göre İslam dininde yapılan aşağıdaki uyarılardan
hangisinin amacı diğerlerinden farklıdır?
A) Aklın korunmasına ilişkin olanların
B) Nefsin arındırılmasına yönelik olanların
5. • Alkol
C) İnançta doğru bilgiye dayanmayla ilgili olanların
• Kumar
E) Çevreye zarar veren tutumlardan uzak durulmasıyla
ilgili olanların
MEB 2016 - 2017
D) Kötü ahlaktan uzak durulmasına yönelik olanların
• Sigara
• Uyuşturucu
Aşağıdakilerden hangisi bu bağımlılıkların yol açtığı
zararlardan biri değildir?
A) Ülke ekonomisine zarar verir.
B) İnsanın beden sağlığını bozar.
C) Aklın düşünme kabiliyetini zayıflatır.
3. “Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah
için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar,
yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse
siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten
sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Nisa suresi,
135. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
D) Kişinin batıl inanç sahibi olmasına yol açar.
E) Kişinin aile ve mesleki hayatını olumsuz etkiler.
6. Aşağıdakilerden hangisi kumarın yol açtığı zararlardan
biri değildir?
A) İnsanların maddi durumları adaleti gölgelememelidir.
A) Zamanın israf edilmesine sebep olur.
B) Allah’a inanan insan akrabalarına düşkün olmamalıdır.
B) Çalışma hayatıyla ilgili değerleri yozlaştırır.
C) Duygusal bağlar Müslümanları adaletten ayırmamalıdır.
C) Toplumsal barışın zemini olan güveni zedeler.
D) Adaletin gerçekleşmesi Allah’ın merhametinin göstergesidir.
E) Allah inananlardan, hukukun üstünlüğüne göre davranmalarını istemektedir.
D) Kişiler arası kin ve nefretin çoğalmasına zemin hazırlar.
E) İnsan zihninde olasılık hesaplamalarını saplantı haline
getirir.
12 - A
Test
19
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN - 2
7. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi İslam’da kul hakkına girmek olarak değerlendirilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili bir ilke kabul edilemez?
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi kul hakkı
ihlali olarak değerlendirilemez?
A) Vatandaşlar, mahkeme ya da emniyete dilekçe ile başvurarak haklarını arayabilirler.
A) İftira atmak
B) Hak ve özgürlüklerin hiçbiri, temel hak ve hürriyetleri
yok etmek amacıyla kullanılamaz.
B) Gıybet etmek
C) Temel hak ve özgürlükler genel ahlak ve sağlığın korunması gibi durumlarda sınırlandırılabilir.
C) Lakap takmak
D) Yalancı şahitlik yapmak
D) Hak ve hürriyetlere zarar gelmesi hâlinde, kaba kuvvet
kullanılarak hak alma yoluna gidilebilir.
E) Başkasının mülkünü kıskanmak
MEB 2016 - 2017
E) Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
10. Su taşıyan yaşlı bir kadının itilerek yere düşmesi sonucu
ve kadının, kendisini düşürene hitaben; ‘Ahirette benim
halimle senin halinin nasıl olduğunu öğreneceksin!’ demiştir. Bu olay Hz. Peygambere anlatıldığında o da kadının
doğru söylediğini ifade ettikten sonra; “Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından
arındırıp nasıl temize çıkarır?” buyurmuştur.
Hz. Peygamber bu sözüyle vurguladığı husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadınlara iyilik yapılması gerektiği
A) “Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinin istedikleri gibi izin istesinler…”
B) İnsanlara saygı gösterilmesi gerektiği
(Nur suresi, 59. ayet)
C) Mutlak adaletin ahirette gerçekleşeceği
B) “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye
kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri dönün” denirse
hemen dönün…”
D) Toplumsal huzurun korunması gerektiği
E) Toplumların adaletle ayakta kalabileceği
(Nur suresi, 28. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere,
geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam
vermeden girmeyin…”
(Nur suresi, 27. ayet)
D) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet.
Onlar için Allah’tan bağışlama dile…”
11. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin
özelliklerinden değildir?
A) Belli sınırları bulunmaktadır.
(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
B) Bütün insanlar için geçerlidir.
E) “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar,
günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra
(yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler…”
C) Yer ve zaman şartı olmadan kullanılabilirler.
D) Kişi, kendi tercihi ile haklarından vazgeçebilir.
E) Kişiye özel olduğu için başkasına devredilemez.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
(Nur suresi, 58. ayet)
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download