İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİLÂL ŞİŞMAN VE 7

advertisement
__ 2 —
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİLÂL ŞİŞMAN VE 7 ARKADAŞININ TEKLİF?
17,7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının
Değiştirilmesine Dair Kanan Teklifi
MADDE .1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci fık­
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Doğum yardımı
Madde 45. — Doğum yardımı :
a) Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının;
b) Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı alan kadının veya malullük veya yaş­
lılık aylığı alan erkeğin sigortalı olmayan ve malullük veya yaşlılık aylığı almayan karısının;
c) Ölen sigortalının veya malullük veya yaşlılık aylığı sahibinin aylık bağlanmış olan eşinin, ölümü
takip eden 9 ay içinde doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla
ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Esas No. : 2/275
Karar No. : 14
20 . 5 . 1986
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Milletvekili Bilal Şişman ve 7 Arkadaşının; 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu­
nun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Komisyonumuzun 1.4.1986 tarih­
li 19 uncu birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibininde katdmasıyla
incelenip görüşüldü.
Teklif, Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük ve yaşlılık aylığı alan kimselere de doğum yardımı yapıl­
masını öngörmektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumunca ilgililere yapılan yardımlar alınan bir prim karşılığında olmaktadır. Nitekim
45 inci maddede yer alan doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı karısının doğur­
ması halinde Kanunun 73 üncü maddesinin (F) bendinde belirtilen, sigortalının kazancının % l'i oranında iş­
verenler tarafından verilen prime karşılık yapılmaktadır.
Ayrıca bu yardımın yapılması ilgilinin 506 sayılı kanunun,
1. 2 nci maddesine göre sigortalı niteliğinin devam ediyor olması,
2. 48 inci maddesi hükümlerine göre,
A) Doğum yapan kadın sigortalı ise, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün analık sigortası pri­
mi ödenmiş olması;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 466)
Download