î - TBMM

advertisement
î : 55
24-5-1940
mamul madde stoklarmm cinsi, nevi ve mikdarlan ve bulundukları mahaller, makine ve tesi­
satın satılıb satılmadığı, satılmış ise satın alanm
isim ve adresi ve henüz beyannamesi verilmemiş
olan satış ve muamelelere aid 23 ncü maddede
yazılı malûmat gösterilir.
İşini bırakan mükelleflerin, bırakma tarihin­
de ellerinde mevcud olan mamul maddeler ta­
mamen satılmcaya kadar bu kanunun umumî
hükümleri dairesinde mükellefiyetleri devam
eder ve son satıştan itibaren 15 gün içinde elle­
rindeki stokların tamamen bitmiş olduğunu ay­
rıca varidat dairesine bildirmeğe ve vergisi öden­
memiş satışlarını 23 ncü maddede yazılı şe­
kilde göstermeğe mecburdurlar.
Şirketlerin tasfiye ve feshine kadar verilme­
si de işi bırakma hükmündedir. Ancak bu halde
yukarıki fıkralar hükümleri yerine getirildikten
sonra tasfiyenin nihayetlendirilmesine kadar tas­
fiye memurları tarafından yapılacak muamele­
ler de bu kanunun umumî hükümleri dairesin­
de vergiye tâbidir.
Tasfiyenin nihayetinde, yukarıdaki birinci
ve ikinci fıkralar dairesinde keyfiyet yeniden
varidat dairesine bildirilir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 39 — İşin devri halinde devredenle
devir alan müştereken imzalayacakları bir be­
yanname ile keyfiyeti 15 gün içinde varidat da­
iresine bildirirler. Bu beyannamede devreden ve
devir alanın ismile müessesenin adresi, iptidaî
ve mamul maddeler devredilmiş ise bunların
cins, nevi ve mikdarı ve devreden tarafından
henüz beyannamesi verilmemiş olan satış ve mu­
amelelere aid 23 ncü maddede yazılı malûmat
gösterilir.
Devir alan, devreden namına tahakkuk etmiş
veya devir tarihine kadar yapılan muameleler­
den dolayı tahakkuk etmesi lâzımgelen vergi­
lerin tediyesinden devredenle müştereken mes­
uldür.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 40 — Vefat halinde, Türkiyede bu­
lunan ve mirası reddetmemiş olan mirasçılar,
vefat tarihinden itibaren üç ay içinde, 38 nci
maddede yazılı beyannameyi vermeğe mecbur­
durlar. Mirası reddetmemiş olan mirasçılar, ve­
fat tarihine kadar ödenmemiş olan vergilerle
vefat tarihinde mevcud mamul maddelerin ver­
gisinden müştereken mesuldürler.
İflâs hususî hükümlerine tâbidir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
C :2
yeti 37 nci maddede yazılı malûmatı havi bir
beyanname ile varidat dairesine bildirmeğe ve
bir muafiyet karnesi almağa mecburdurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
KEMALETTlN KAMU (Rize) — 42 nci
madde olarak Maliye encümeninin kabul ettiği
maddenin okunması lâzımdır. Çünkü yollama
puslaları çıkarılmıştır.
Ik. E. Rs. İSMAİL SABUNCU (Giresun) —
Muvafık.
Dokuzuncu fasıl
Kanunî müeyyideler
MADDE 42 — 29 ve 30 ncu maddelerde ya­
zılı defterlerden her hangi birini tutmayan veya
tasdik ettirmeyen veyahud salahiyetli memur­
lara ibraz etmeyen, imalât muamele vergisi mü­
kelleflerinin defter tutmadıkları veya tasdik et­
tirmedikleri veyahud ibraz etmedikleri devre­
lere aid vergileri resen ve bir kat fazlasile tarholunur. Türkçe tutulmamış defterler, hiç tu­
tulmamış hükmündedir.
36 nci madde mucibince yapılan kontrol
sırasında defterlere kaydedilmiş olmakla bera­
ber 31 nci maddede yazılı satış faturaları mez­
kûr madde hükümlerine uygun olarak tanzim
edilmediği veya kopyaları saklanmadığı tebeyyün
eden mamulât için sınaî müesseselerde bu mamulâtm vergisine % 50 ve sınaî müesseselerden
maada mükelleflerde de senelik vergiye bu ma­
mulât satış bedelinin binde beşi nisbetinde zam
yapılır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 43 — Teslim ettiği veyahud depola­
rına gönderdiği mamulâtm satış bedelini veya
mikdarmı kısmen veya tamamen defterlerine
kaydetmiyen veya 18 nci maddenin (D) fıkra­
sında yazılı imalâtı yapmak üzere aldığı madde­
leri veya imal ücretlerini kısmen veya tama­
men defterlerine geçirmeyen sınaî müessesele­
rin bu suretle mektum bıraktıkları matrahlar
üzerinden ikmalen tarholunacak vergilerine İM
kat zammolunur.
Bu fiiller sınaî müesseselerden maada mükel­
lefler tarafından işlendiği takdirde deftere geçirilmiyen mikdar veya bedeller ilâve edilmek suretile vergi matrahı yeniden tayin edilerek be­
yannamede münderiç vergi ile bu matrah üze­
rinden hesablanacak vergi arasındaki farka İM
kat zam yapılır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 44 — Defterlerini veya vesikalarını
MADDE 41 — 12 nci madde mucibince ver­
tahrif edenlerin, bu tahrifin yapıldığı malî yıla
giden muaf bulunan müesseseler yeniden işe baş - aid muamele vergilerine beş kat zam yapılır.
ladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, keyfi- /
Bu kanuna göre tahrif, kayidlarm okunma-
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards