TSV 2023

advertisement
TSV 2023
İRİNDEKİLER
Sunuş...................................................................
.........
Bilim Kurulu.................................
.......... ......' ........ 4
TSV 2023 Ana Temaları................................................ \ ........5
Giriş............................................................. . ‘ ..... ......... 5
Uluslararası İlişkiler....... Z Z Z Z Z Z Z Z Z ! . ' Ö ! Z 1 ' ! .... ....6
Sunum Özeti...........................
..... 10
2023 e Doğru Dünya ve T ü r k i y e ........ ...... .......M
Uluslararası Sisteme Yönelik Perspektifler...........Z " .......18
Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Türkiye........... .......28
ABD nin Geleceği ve Uluslararası Sisteme
Olası Yansımaları...............................................
...... 31
m ^ r u Pa birliği ve Çok Boyutlu Türk Dış Politikası....
...... 38
Uluslararası Güvenlik............................................. ' ...... 43
Sunum Özeti.....................Z . Z " " " " ” Z ” " ' " " ' " ....
I- Çok Kutuplu Dünya ve Uluslararası Güvenlik.... ..............54
II- 21. Yüzyılın Güvenlik Ortamı, Yeni Tehditler ve
Yeni Aktörler..........................
¿1
III- Yeni Yapıda Türkiye ve Güvenlik....................... ............ 72
IV- Enerji Tedarik Güvenliği.............................................. 80
V- Türkiye yi Bekleyen Bölgesel Fırsatlar ve Riskler . .......84
İç Siyaset..............................................................
87
Sunum Özeti....................... " " " " .......................... ......... 90
I P r^|-ye n'n kiyaset Sorunu ve Öneriler...................... 102
1) Siyaset Kavramı.......................................... ...... ^ 1 Q2
2) Küreselleşme, Demokratikleşme ve Siyasal Sistem ....103
3 Siyasa! Meşruiyet, Siyasal Kültür ve Siyasal Partiler....105
ı urk'.ye de Siyasetin Sorunlarının Çözümü ile
İlgili Öneriler..............................
lig
5] 2023 için Siyasal Sistem Perspektifi..........................112
I Türkiye nin Anayasa Sorunu ve Öneriler.... .
,,.,.115
1 Yeni bir Anayasa" mı?Yoksa "Anayasa Değişikliği" m i?.. 115
l J Kapsamlı bir Anayasa Değişikliği için Öneriler.......... 118
Ekonomi..................................,................................ 127
Sunum Özeti...................................................................130
Türkiye Ekonomisinde Durum Tespiti...............................141
Türkiye Ekonomisinin Kısıtları.......................................... 142
Türk Ekonomisinin Kısa Dönem Önceliği.......................... 142
Kısa Dönem Öncelikleri için Tedbir ve
Politika Araçlarının Seçilmesi......................................... 142
Türkiye Ekonomisinin Uzun Dönem Öncelikleri................. 143
Orta ve Uzun Dönemde Yapılması Gereken
Yapısal Reformlar...........................................................144
Sektörlerle ilgili Öneriler.................................................14?
Eğitim -Bilim -Teknoloji..............................................^
Sunum Özeti...................................................................1^2
Türkiye'de Eğitim Sistemi: 2023 Perspektifi......................15°
Türkiye'de Yüksek Öğretimin Temel Sorunları.................. 1^°
2023 te Bilim ve Teknolojiyi Yönlendirecek Olan
Baskın Etmenler............................................................ 1^3
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmede Nükleer Teknolojinin
Yeri ve Önemi................................................................. ^'
Bilim ve Teknolojinin Gelişme Hedefleri için
Üniversite - Sanayi iş Birliği............................................ ^
Sonuç.............................................................................
Kültür................................................................................ » I
Sunum Özeti....................................... ...........................
Kültür Politikalarının Yönetimine ilişkin Öneriler...............1°
2023 Yılı Perspektifinde On Yıllık Eylem Planı
Oluşturulması ve Uygulanması için Yöntem Önerisi...........
Uzun Vadeli Kültür Politikası Araştırması Hazırlanması
Konusunda Bir Yöntem Önerisi..
Kültür Politikaları Araştırması ve
Göz Önünde Tutulacak Ana Başlık
Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri.
Türkiye Turizminin 2023 Stratejisi
Türkiye Turizminin 2023 Vizyonu
Bütün insanlık için Evrensel Bir
Projemiz Olabilir m i?............... ......................................Sonuç.............................................................................
Download