Sevgili Kardeşim, Türkiye`nin şimdiki, 2023 ve 2053`teki yerini

advertisement
Sevgili Kardeşim,
Türkiye’nin şimdiki, 2023 ve 2053’teki yerini düşüneceğimiz , araştıracağımız “GELECEĞİN
POLİTİKALARINI GENÇLER BELİRLİYOR” sloganı ile projemizi sizlere sunuyoruz.
Konu ; ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
Şehirleşme toplumsal değişme sürecinin bir boyutudur. Batı da sanayi devrimiyle başlayan bu değişim
günümüz az gelişmiş ülkelerinde farklı bir biçimde gelişmiş ve en dinamik toplumsal gerçeklerin
başında yer almıştır. Şehirleşme, dar anlamıyla şehir sayısının ve şehirde yaşayan nüfustaki niceliksel
artışlardır. Şehirleşme son iki yüzyılın önemli olgularından birisidir. Kentlerin nüfusları ve sayıları da
giderek artmaktadır. Teknolojik gelişmeler, üretim biçimindeki değişmeler; büyük miktarlardaki
nüfusun topraktan kopmasına ve kırsal alandan ayrılmasına neden olmaktadır. Kentleşme
önümüzdeki yıllarda da ülkelerin toplumsal yapılarını belirleyecek bir gerçek olacaktır.
Günümüzde şehirleşme ve göç özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyal politika
sorunlarındandır. Şehre göçle gelen insanların uyum sağlayamamaları değişik problemleri de
beraberinde getirmektedir. Unutulmamalıdır ki insanlık tarihi kadar eski olan kentleşme ve ortaya
çıkardığı problemlerin çözümü bilinçli bir halk kararlı bir yönetimin birleşmesiyle ortaya çıkacaktır. Bu
birlikteliği sağlamak sorunları çözecek kurum veya kuruluşlar için öncelikli hedef olmalıdır. Şehir
yöneticileri ve planlayıcıları, eğer toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini göz önüne
almadan kentlerin gelişimlerini planlamaya kalkmaları durumunda, sorunlar kendiliğinden oluşmaya
başlamaktadır. Bugün, ülkemizde görülen kırdan kente göçün insanlardaki uyumsuzluğun ve yine
kentte yaşayan insanların şehirleşememelerinin en önemli nedenidir.
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için uyulması zorunlu şartlar ve standartların yanı
sıra, çevrenin azami ölçüde korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilebilmesini temin etmek
amacıyla ileri teknolojiler kullanılarak, sürekli iyileştirme uygulaması neticesinde çevreye duyarlı
yaklaşım gösterdiği belirlenen işletme, ürün ve hizmetlerin gönüllülük esasına dayalı bir sistemle
ödüllendirilip teşvik edilmesi sürdürülebilir kalkınma araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Kentsel
dönüşüm sürecinde yapı atıklarının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için geri dönüşümünün
sağlanması hususunda gerekli çalışmalara da önem verilmelidir.
Türkiye’nin istenilen çevre düzenine 2023 yılında gelmesi planlanıyor.2023 hedefine yönelik
sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önem taşıyan sürdürülebilir şehirleşme ve çevre için, şimdiki
kuşakların ihtiyacını karşılarken, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını tehlikeye
atacak, sürdürülemez üretim ve tüketim biçimleri azaltılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye’nin
2023 Turizm, Çevre ve Şehirleşme Vizyonu; zengin doğal, tarihî, kültürel ve insan kaynaklarını
koruyan, sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren, rekabet gücüne sahip, bölge içi ve
bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, yaşam kalitesi yükselen bir ülke olma yolunda ilerliyor.2050
yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşayacak. Ve sadece 15 yıl içerisinde
dünya nüfusunun yarısının yaşadığı kentsel bölgeler, şimdikinin iki katına çıkacak. Kentsel bölgeler iki
katına çıkarken, yollardaki araç sayısı 1.2 milyarı bulacak. Dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen bu dramatik
şehir nüfusu artışı, sınırlı olan kaynakların şimdiden etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Teknoloji
ve altyapı, doğru planlama ve vizyonla birleştirildiği takdirde akıllı, dolayısıyla sürdürülebilir ve
yaşanabilir şehirler elde etmek mümkün olacaktır.
Seninde Çevre Ve Şehircilikle alakalı fikirlerini merak ediyoruz. Şuan yaşadığın şehirden memnun
musun? Nasıl bir şehirde yaşamak istersin? Çevreyle alakalı düzeltmek istediğin neler var? Aramıza
katılarak fikrini söyleyip geleceğini şekillendirebilirsin. ‘FİKRİNİ SÖYLE’ başlığı altında bizlerle 2023 –
2053 için düşünce ve önerilerini burada paylaşabilirsin.
Download