sosyal b i lg i ler portalı

advertisement
SOSYAL
BİLGİLER
PORTALI
Anadolu Uygarlıkları-4
1) İyonyalılar, Anadolu'nun Ege Denizi kıyıların
da önemli ticaret yollarının üzerinde kurulmuş
ve
dış
ticareti
gelişmiş
bir
medeniyettir.
İyonyalıların bu özelliklerinin sonucu olarak,
I Denizcilikle uğraşmışlardır.
II Ticaretin gelişmesiyle zenginleşmişlerdir.
III Çok tanrılı inanca sahiptirler
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
2) Lidyalılar, Batı Anadolu'da kurulmuş ve kara
ticaretinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir
uygarlıktır.
Buna göre Lidyalılar'ın,
I Parayı icat etmeleri,
II Paralı askeri birlikleri kullanmaları,
III Kral Yolu'nu yapmaları
özelliklerinden hangileri bu durumu doğrulamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
3) Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına
göre tarihi devirlere daha geç girmiştir.
Bu
durum,
aşağıdakilerden
hangisiyle
açıklanabilir?
A)Yazının kullanılmasının daha geç başlamasıyla
B)Evrensel olayların yaşanmamasıyla
C)Siyasal birliğin geç kurulmasıyla
D)Çok tanrılı dinlere inanılmasıyla
4) Anadolu uygarlıkları içinde bilim ve teknikte en
ileri giden uygarlık iyonlar olmuştur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanamaz?
A)ilk kez güneş tutulmasını hesaplamaları
B)Fenike alfabesini alıp geliştirmeleri
C)Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmaları
D)Milet okulunda matematik, tıp ve felsefe eğitimi
yapmaları
5) Hititlerde sosyal tabakalaşma vardı ancak çok
katı kurallara bağlı değildi. Köleler mal edine
bilir, başlık parasını vererek hür bir kadınla
evlenebilir ya da hürriyetlerini satın alabilirlerdi.
Yalnızca bu bilgilere göre,
I Sosyal eşitsizliğin olduğu,
II Kölelere özel mülkiyet hakkının verildiği,
III Evliliklerin resmi kayıtlara geçtiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
6) Hititlerde Krallar yaptıkları iyi-kötü bütün siyasi
faaliyetlerini, tanrılara hesap vermek için “anal” isimli
tabletlere yazdırmışlardır.
Buna göre Hititlerle ilgili olarak,
I Hititler hakkında gerçekçi bilgilere sahip olabiliriz
II Askeri mücadeleler din için yapılmıştır.
III Objektif tarih yazıcılığının örnekleri görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
7) Hititler, çok tanrılı inanca sahiptirler. Öyle ki
sadece kendi tanrılarını değil, diğer milletlerin
tanrılarını da kutsal kabul edip onlara da
tapınmışlardır. Tanrılarına her yıl, başlarından
geçen tüm olayları objektif olarak kaydederek
hesap vermek düşüncesine sahiptirler.
Buna göre, Hititlerin bu özellikleri aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanamaz?
A)Sosyal hayatta ve yönetimde dini kurallara değer
vermeleri
B)Tanrılarına karşı sorumluluk duygusuna sahip
olmaları
C)Kendi tanrılarını diğer ulusların tanrılarından üstün
görmeleri
D)Objektif tarihçiliğin ilk örneği olan Analları
yazmaları
8) Anadolu'da kurulan İlkçağ uygarlıklarından;
-Lidyalılar ve iyonlar, Fenike alfabesini,
-Hititler de Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını
kullanmışlardır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A)Anadolu uygarlıklarının hepsi deniz ticareti
yapmıştır.
B)Fenike alfabesini İyonlar da kullanmışlardır.
C)Asurlular, Hititler'e kendi yazılarını öğretmişlerdir.
D)Anadolu
uygarlıkları,
çeşitli
kültürlerden
etkilenmişlerdir
9) Frigyalılar halı ve kilim dokumacılığı, kuyumculuk,
müzik ve kaya mimarisinde önemli çalışmalar
yapmışlardır.
Buna göre Frigyalıların aşağıdakilerden hangisinde
ileri gittiği söylenebilir?
A) Eğitim
B) Sanat
C) Bilim
D) Tarım
www.sosyalbilgiler.biz
SOSYAL
BİLGİLER
PORTALI
Anadolu Uygarlıkları-4
10) İlkçağ Uygarlıklarından Lidyalılar, Frigyalılar ve
iyonyalılar, Fenikelilerden aldıkları harf yazısını
kullanmışlardır.
Buna göre bu uygarlıklarla ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Lidya, Frigya ve iyonyalılar bilime önem
vermişlerdir.
B) Fenikeliler yazıyı bulan ilk kavimdir.
C) Fenikeliler diğer uygarlıkları ile aynı bölgede
kurulmuştur.
D) Lidya, Frigya ve İyonyalılar Fenikeliler ile kültürel
etkileşime girmiştir
11) Hititlerde;
I Krallık babadan oğula geçerdi.
II Asillerden oluşan danışma meclisleri vardı.
III Kral adli, dini ve askeri alanda en yetkili kişiydi.
Yukarıdakilerden
hangileri
ilkçağ
Anadolu
uygarlıklarında "laik devlet" anlayışının olmadığının
kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
12) Hititlerle ilgili;
-Anadolu'ya Kafkaslardan gelmişlerdir
-Anadolu'da önceleri küçük şehir devletleri kurmuşlar
daha sonra bunları birleştirerek tek bir idare altında
toplanmışlardır.
Bu bilgilere göre, Hititlerin;
I Anadolu'ya uzun yıllar hakim oldukları
II Anadolu'da merkezi bir devlet kurdukları
III Anadolu'nun yerli halkı olmadıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
13) Kadeş Barış Antlaşması'nın Hititçe metninde kral
ve kraliçenin imzaları bulunmaktadır.
Bu durum;
I Hitit kralları merkezi otoriteyi sağlayamamışlardır
II Kadınlar Hitit yönetiminde etkilidir.
III Hititlerde düzenli bir veraset anlayışı yoktur.
yargılarından hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
14) Hititler, ilk dönemlerde küçük beyliklerin bir
yönetim altında birleşmesinden oluşan feodal
bir devlettir. Ancak daha sonra feodal beylik
sistemine
son
verilerek
yerlerine
valiler
gönderilmiştir.
Bu uygulama;
I Merkezi yönetimi güçlendirme
II Ülke sınırlarını genişletme
III Yönetim sorunlarını azaltma
hangilerine yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
durumlarından
15) Hititler, kendilerinin bulduğu bir tür hiyeroglif
(resim yazısı) yazının yanı sıra Sümer ve Akad
çivi yazısını da kullanmışlardır.
Bu durum;
I
Hititler, Mezopotamya uygarlıklarından
etkilenmişlerdir.
II Hitit kültürü etkileşime açıktır.
III Hititler sonraları sırasıyla Sümer ve Akad
egemenliğine girmişlerdir.
yargılarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
16) Anadolu'da Tunç Devri'nde Asurlu tüccarlar
kurdukları kolonilerde;
ticareti geliştirmişler,
Anadolu halkına yazıyı öğretmiş ve ticari-hukukî
belgeler düzenlemişlerdir.
Buna göre, Anadolu'nun Tunç Devri için;
I Mezopotamya kültürünün etkisinin görüldüğü
II Uluslararası ticari etkinliklerin yaşandığı
III
Yazılı
belgelerin
oluşturulduğu
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
17) Hititler, "Anal" adı verilen yıllıklara başarılarını ve
galibiyetlerini
yazarken,
başarısızlıklarını
ve
yenilgilerini de yazmışlardır.
Bu yönleriyle tarih yazıcılığı yapmalarından çok
objektif tarih yazılığını başlatmaları ile ön plana
çıkmışlardır.
Hititleri buna yönelten neden olarak;
I Gelecek kuşaklara tarih öğretme isteği
II Bilime önem verdiklerini kanıtlama düşüncesi
III
Tanrılarına
hesap
verme
inancı
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
1 D
11 C
2 D
12 D
www.sosyalbilgiler.biz
3A
13 B
4 C
14 D
5 D
15 D
6D
16 A
7 C
17 C
8A
9B
10 D
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards