Slayt 1 - video.eba.gov.tr

advertisement
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE
İLK UYGARLIKLAR
İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak Çatalhöyük
……………
kabul edilmektedir.
.
İlk Çağ’ın en büyük imparatorluğu ………
Roma ‘dır.
Lagaş kralı ……………
Urgakina
Dünyanın ilk yazılı yasalarını …………
yapmıştır.
Sümerler ‘dir.
Mezopotamya’nın ilk medeniyeti ……………
Geniş bir coğrafyada kara ticareti koloniciliği yapan MezopoAsurlular ‘dır.
tamya Uygarlığı …………
Mısırlılar kullanmıştır.
İlk resim yazısını ……………
Anadolu’da kurulan ilk medeniyet ………
Hititler ‘dir.
.
Anadolu’nun batısında kurulan İyon
……Medeniyeti’ni YunanisAkalar kurmuştur.
tan’da Dor istilasından kaçabilen …………
Anadolu’nun doğusunda M.Ö.860 yılından sonra kurulan ve
Urartular ‘dır.
başkentleri Tuşpa olan uygarlık …………….
Girit Uygarlığının en önemli mimari eseri …………...
Knossos
Sarayı’dır.
Akalar tarafından Paleponnes (Mora) Yarımadası’nda
Miken ‘dir.
kurulan uygarlık ………
.
Yunan
Tarihte ilk demokratik uygulamalar …………Uygarlığında
görülür.
Korit’te topladığı kongrede Yunan kentleri arasındaki anlaşII. Filip ‘dir.
mazlıklara son vererek ‘’Hellen Birliği’’ ni kuran …………
İlk Çağ’ın en gelişmiş hukuk kuralları Roma
……… Uygarlığında
görülür.
Hindistan’da 1860’lı yıllara kadar egemen olan Türk devleti
Babürşahlar ‘dır.
……………….
Lübnan Dağları’nın eteklerinde kurulduğu için tarıma
elverişli olmayan bu nedenle denizciliğe yönelen uygarlık
.
Fenikeliler ‘dir.
……………..
Hz. Davud döneminde gerçek bir devlete kavuşan İbranilerin
Süleyman Mabedi
en önemli eserleri ………………
……… ‘dir.
Hindistan ‘dır.
Tarihi Baharat Yolu’nun başladığı ülke ……………..
Talas Savaşı’nda Müslüman Araplara karşı yenilÇinliler …………
dikten sonra iyice zayıflamışlardır.
Eski Taş ve …………
Orta Taş Çağı’nda insanlar göçebe bir hayat
…………
avcılık ve ………….
toplayıcılık yaparak sürdürsürmüş, geçimlerini ………
müşlerdir.
.
Çayönü
…………Türkiye’de
ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş
Çağı’nda kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan
Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi sayılmak……………
tadır.
Alişar
Truva Yozgat’ta ………,
Burdur’da Hacılar
………., Çanakkale’de ………,
Alacahöyük Anadolu’da tarih öncesinde kurulÇorum’da ……………..
muş, varlıklarını daha sonra da sürdürmüş önemli merkezlerdendir.
Sümerler atmışlarMezopotamya uygarlığının temellerini …………….
dır.
.
Şehname destanlaAlp Er Tunga ve ……………
İskit- Pers Savaşları ………………
rına konu olmuştur.
İranlılar egemen oldukları bölgeleri satraplık
………… adı verilen
eyaletlere bölmüşlerdir.
Fenikeliler koloniler kurarak, doğu ülkeleri ile Akdeniz
……………
ülkeleri arasında kültürel etkileşimin yaşanmasına katkıda
bulunmuşlardır.
Hattiler M.Ö. 2500- M.Ö. 1700 yılları arasında Anadolu’ da
…………
bir uygarlık oluşturmuş, Hitit uygarlığını etkilemişlerdir.
Mısırlılar ile ………
Hititler arasında imzalanan Kadeş
…………..
……… Antlaşması,
tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
Hititler dini alanda hoşgörülü olduklarından Hitit ülkesine
Bin Tanrı İli denilmiştir.
………………
Anadolu uygarlıklarından İyonyalılar
…………. şehir devletleri halinde
yaşamışlardır.
Tuşpa olan …………..
Urartular taş işlemeciliği ve
Başkentleri ……..
madencilik alanlarında ilerlemiş, tarımı geliştirmek için Van
.çevresinde su bentleri ve sulama kanalları yapmışlardır.
Çok tanrılı bir din anlayışını benimseyen Frigyalıların en
Kibele ‘dir.
büyük tanrısı toprak ve bereket tanrıçası sayılan ………
Ege uygarlıklarının ilk halkasıGirit
…… Adası’nda ortaya çıkmıştır.
Peleponnes Savaşları, Yunan şehir devletlerinden Atina ile
……………..
Isparta arasında gerçekleşmiştir.
Miken medeniyeti, Akalar tarafından Mora Yarımadası’nda
………
kurulmuştur.
.
Dragon ………
Solon ve ……………
Klistenes sınıflar
Eski
Yunan’da ………,
arasındaki mücadelelere son vermek için çeşitli kanunlar
yapmışlardır.
İran Mısır
Helenistik medeniyetin ortaya çıkmasında ……,
……,Anadolu
………,
Yunanve ………………
Mezopotamyauygarlıklarının katkıları olmuştur.
………
imparatorluk
krallık …………..
cumhuriyetve ………………
Roma uygarlığı sırasıyla……….,
dönemlerini yaşamıştır.
12 Levha Kanunları patriciler ile plepler arasındaki çatışma………………………,
ları önlemek için çıkarılmıştır.
Asurlu tüccarlar aracılığıyla M.Ö. 2000 yıllarında yazının
………
Tarih Devirlerine
Kültepe’de kullanılmasıyla Anadolu’da ……………………
geçilmiştir.
Sard
Lidya devletinin kurucusudur. Başkenti ………
Kral Giges ………
Krezüs
olan devletin en parlak dönemi son kralları ……………
zamanındadır.
Mezopotamya
Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki bölgeye …………….....
İki nehir arası anlamına gelir.
adı verilmiştir. Bu terim …………………
Yeni Krallık Dönemi’nde Mısırlılar Kuzey Suriye’yi ele
Kadeş Savaşı’nı yaptılar. Bu
geçirmek için Hititler
……… ile, …………
Kadeş Antlaşması tarihte bilinen
savaş sonunda yapılan ………………………..
ilk yazılı antlaşmadır.
alfabeyi
Fenikelilerin insanlık tarihine en önemli katkıları …………
bulmuş olmalarıdır.
.
parayı kullandılar. Böylece
Lidyalılar tarihte ilk defa …………
takas usulü sona ermiştir.
ticarette ………
Büyük İskender’in Asya Seferi ile Batı ve Doğu uygarlıklaHellenizm adı
rının sentezinden ortaya çıkan uygarlığa ……………
verilir. Bu dönemin en önemli kültür merkezleri Anadolu’da
Bergama Mısır’da ……………….
İskenderiye şehirleridir.
……………,
Ayasofya
Bizans mimarisinin en önemli eseri İstanbul’daki …………….
dır.
Musevi adıyla anılan İbraniler,
Hz. Musa’ya inandıkları için …………
………………
Hz. Davud zamanında gerçek bir devlet oldular.
.
ensi (patesi) denilen rahip
Sümer kent devletlerinin başında ………………
krallar bulunurdu. Kral egemenliğini diğer kent devletlerinde
kabul ettirirse, lugal
…….. bütün Sümer ülkesinde hakim olursa
lugal kalma adını alırdı.
……………….
ziggurat adı verilen tapınaklarını rasathane
Sümerliler ………….
………… olarak
kullanmışlar ve astronomide önemli ilerlemeler sağlamışlardır.
tema adı verilen eyaletlere, Persler ise
Bizanslılar ülkelerini ………
satraplıklara bölmüşlerdir.
…………………
Nil Nehri’nin taşması Mısır’da önemli bilimsel gelişmelere
yol açmıştır. Nil Nehrinin taşma zamanının hesaplanması
.
astronomi taşma ile bozulan arazilerin sınırlarının yeniden
…………..,
tespit edilmesi ise geometrinin
…………….. gelişmesinde etkili olmuştur.
Kimmerler , Lidyalılara
Anadolu uygarlıklarından Friglere …………….
Persler son vermişlerdir.
ise …………
Hindistan’da kast sistemine dayalı bir yönetim bulunmaktaydı. Kast sisteminde en üstte ………………
Brahmanlar en altta ise
paryalar (köleler) bulunmaktaydı.
………………………
………..,
Çinliler kağıt, barut, pusula ve matbaayı bularak uygarlığa
katkıda bulunmuşlardır.
.
…………
Persler Makedonya’dan İndus Irmağı’na kadar olan bölgede büyük bir imparatorluk kurmuştur.
Kast sistemi aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal
………………
sınıflardan oluşan Hindistan’daki sosyal yapıdır.
Sümerlilerin Lagaş kralı Urukagina tarihte bilinen ilk
yazılı yasaları yapmıştır.
…………………
Firavun
Mısır’da, tanrının oğlu olduğuna inanılan krallara ………….
adı verilirdi.
tarih yazıcılığına örnek
Hititlerin anal adını verdikleri yıllıklar …………….…….
gösterilebilir.
olimpiyatlar ortak
Yunanistan’da tanrılar adına düzenlenen …………….
bir Yunan kültürünün oluşmasını sağlamıştır.
Yunan, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve İran medeniyetleHellenizm Medeniyeti ortaya
rinin katkıları sonucunda …………….
çıkmıştır.
tavanna adı verilen kraliHititlerde Kral, Pankuş
……… Meclisi ve …………
çeler merkezi yönetimin unsurlarıydı.
Roma ve
Anadolu’ya Persler ve Büyük İskender’den sonra ………
Bizans devletleri egemen olmuştur.
………..
Kültepe
Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki ……….
çivi yazısı ile yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil
‘de bulunan ……
tabletlerdir.
.
Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Hititler
……… ile Mısırlılar
…………
arasında yapılan Kadeş Antlaşması’dır.
Romalılar sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek için
12 Levha Kanunlarını yapmışlardır.
…………..
İbraniler tek tanrılı inanca sahip olan ilk toplumdur.
…………
Anadolu’daki Pers egemenliğine İskender
…………. son vermiştir.
İvriz ve
Hitit kabartma sanatının en önemli eserleri ……..
Yazılıkaya kabartmalarıdır.
……………...
Daha çok kilden yapılan, üzerine yazı yazılabilen küçük
tablet denir.
levhalara ………
Fenike alfabesini kullanFrigyalılar, Lidyalılar ve İyonyalılar ………
mışlardır.
Mısırlılarda kelimeleri yazmak için kullanılan işaretlerden her
hiyeroglif denir.
birine ………….
Urukagina ‘dır.
Sümer krallarından ilk yazılı kanunlar yapan ……………
.
M.Ö. 543’te Lidyalıları yenerek Anadolu’nun tümüne egePers
men olan ………’lerdir.
Merkezi otoritenin güçlü olduğu ve kralların tek başına
Mutlakiyet denir.
idarede bulunduğu yönetimlere ……………
İlk Çağ’da Yunanistan’da şehir devletlerine polis
…… denir.
Roma’da Hristiyanlık, Milano
……… Fermanı’yla serbest bırakılmıştır.
Hindistan’da kast sisteminde din adamlarının oluşturduğu
Brahmanlardenir.
sınıfa ………….…
Konfüçyüsçülük ………..
Taozim
Çin’de İlk Çağ’da en yaygın dinler …………………,
Budizm ‘dir
ve …………
Persler tarihte ilk düzenli posta teşkilatını kuran uygar…………,
lıktır.
Kartaca
Fenikelilerin Kuzey Afrika’daki en ünlü kolonileri …………..
‘dır.
Anadolu medeniyetleri içinde her yönden en ileri olanı
İyonyalılar ‘dır.
……………..
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards