dünyadaki bu huzur ve kazançlardan Kasım

advertisement
Kasım-1996
İSLAM’DA İŞÇİ VE İŞVEREN
İLİŞKİLERİ
Diyanet
َۙ
َّ
‫َوالَّ ۪ذينَ هُ ْم اِلَ َمانَاتا اه ْم َو َع ْه اد اه ْم َرا ُعونَ َوال ۪ذينَ هُ ْم‬
َۙ ُ‫ارث‬
َۢ ُ‫صلَ َواتا اه ْم يُ َحافاظ‬
َ‫ونَ اَلَّ ۪ذينَ يَ ارثُون‬
َ ‫ونَ اُ ۬و ٰلٰٓئا‬
َ ‫ع َٰلى‬
‫ك هُ ُم ْال َو ا‬
َۜ
ْ
َ‫س هُ ْم ۪فيهَا خَ الا ُدون‬
َ ْ‫الفارْ دَو‬
(Müminun: 8)
Muhterem Müslümanlar!
İslam dini, çalışmaya ve iş hayatında
insan ilişkilerine büyük önem vermiştir.
İslam'da rızkını kazanmak için çalışmak,
gücü yeten müslü- manlara farz kılınmış;
tembellik ve dilencilik yasaklanmıştır.
İş hayatında insanlar, kendi işinde
çalışanlar hariç genelde işçi ve işveren
olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.
Çalışmanın ve insan çalıştırmanın
gayesi; fert ve topluma fayda temin etmek,
hizmet üretmektir. İşçi ve işveren
arasındaki ilişkilerin dengeli olması, işte
ve işyerinde huzurun bulunması, bir
yandan üretimi bereketlendirmekte, diğer
yandan toplum huzurunun sağlanmasında
büyük rol oynamaktadır. Bu konu, günümüzde
daha
büyük
ehemmiyet
kazanmıştır. Zira asrımızda, işbölümünün
önemi artmış, meslekler çoğalmış,
müteşebbislerin sayısı yükselmiş, buna
bağlı olarak da işçi sayısında büyük
artışlar olmuştur. Dolayısıyla, çalışma
hayatında insan ilişkileri, toplumun önemli
bir bölümünü ilgilendirir bir hale gelmiş
ve hızlanmıştır.
Muhterem Müslümanlar!
İslam Dini iş ahlakı, iş barışı, işçi ve
işveren ilişkileri konusunda önemli
prensipler getirmiş; işçi ve işverenin
karşılıklı hak ve vazifelerini ahlaki ve
uhrevi kaidelerle meczetmiştir. İslam'da
meşru kabul edilen her iş ve meslek
muhteremdir. Kuran-ı Kerim, iş ve
meslekleri ne olursa olsun, mü'minlerin
birbirinin
“din
kardeşi”
olduğunu
bildirmiş, kardeşlik görevlerini yerine
getirmelerini emretmiştir. Aile, komşuluk,
akrabalık, arkadaşlık münasebetlerinde
olduğu gibi, işçi ve işveren ilişkilerinde de
karşılıklı sevgi, saygı, güven, dürüstlük,
hoşgörü ve haklarına riayeti emreden
İslam; iş barışını ve üretimin artmasını
sağlamış, dürüst işçi ve işverenin
dünyadaki bu huzur ve kazançlardan
başka, âhirette de mükafatlandıracaklarını
müjdelemiştir.
İşçi ve işveren arasında sözlü veya
yazılı olarak tesbit ve kabul edilen
sözleşme şartlarına her iki tarafın uyması,
aynı zamanda dini bir vecibedir. Buna
göre, işçinin; tayin edilen müddet zarfında
fiilen çalışması, işi en iyi şekilde ve
sağlam yapması, kendisine emanet edilen
mal ve malzemeyi koruması gereklidir.
Kur'an-ı Kerim'de: "Emanetlerini ve
sözlerini yerine getiren mü'minler, temelli
kalacakları Firdevs Cenne- ti'ne varis
olanlardır.” buyurulmuştur. Musa (A.S.)'ın
Mısır'dan Medyen'e geldiği zaman, Hz.
Şuayb O'nu işlerini yürütmek üzere ücret
karşılığında tutmuştu. Bu husus Kur'an-ı
Kerimde şöyle ifade edilmektedir: "Şuayb
(AS)’ın iki kızından biri; Babacığım! O’nu
ücretli olarak tut. Ücretle tuttuklarının en
hayırlısı bu güçlü ve güvenilir adamdır,
dedi.” Ayeti kerimede, işçinin iki önemli
özelliğine işaret edilmektedir. Bunlardan
birincisi işçinin; iş yapabilecek güç, kabiliyet ve ehliyette olması, İkincisi ise
güvenilir olmasıdır.
Buna karşılık, işveren de işçinin mali
imkanlarını ve diğer sosyal haklarını
artırmaya ve zamanında ödemeye, çalışma
şartlarını
iyileştirmeye
gayret
göstermelidir. Unutulmamalıdır ki emek
ve sermaye, üretimin birbirini tamamlayan
iki temel unsurudur. İstihsalde bereket, bu
iki unsurun ahengine bağlıdır.
İslam
Dini;
müslümana,
kul
hakkından sakınmayı, helal kazanç temin
etmeyi,
herkese
hakkını
ödemeyi
emretmiş, böylece insanın menfaat hırsını
törpülemiştir. İslam'da zarar vermek de
zarara uğramak da yoktur. Peygamber
Efendimiz (SAS): “Bizi aldatan, bizden
değildir.” buyurmuştur. Bir hadisi kudside;
Aziz ve Çelil olan Allah: “Üç (sınıf insan)
vardır ki, Kıyamet günü’nde ben bunların
hasmı (ve davacısı- yım): O kimse, ki Ben’
(im mukaddes ismime) yemin eder de
sonra ahdini bozar. Yine bir kimse ki hür
bir insanı köle diye satar da onun parasını
yer. Öbür kimse de, bir işçi tutar, onu
çalıştırır da ücretini vermez” buyurmuştur.
Kısacası; işveren, işçinin her yönden
koruyucusu ve hamisi olmalıdır.
Download