beşeri sistemler . 4. bölüm nüfusun gelişim, dağılışı ve

advertisement
BEŞERİ
SİSTEMLER
.
4. BÖLÜM
NÜFUSUN GELİŞİM, DAĞILIŞI
VE
NİTELİKLERİ
KONULAR:
 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
 NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR?
 DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ?
 DÜNYA NÜFUSU SÜREKLİ ARTACAK MI?
 DÜNYA NÜFUSUNUN ALASAL DAĞILIŞI
 KITA NÜFUSLARI NEDEN FARKLIDIR?
 DÜNYA’DA NÜFUS ARTIŞI
 NÜFUS PRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 EK NOTLAR VE SORULAR
Temel Kavramlar :
 Nüfus piramidi
 Nüfus sayımı
 Nüfus değişimi
 Nüfus artışı
4. BÖLÜM
Nüfus patlaması
Nüfus yoğunluğu
Aktif nüfus
Bağımlı nüfus
1
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
Nüfus; sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır. Bu alan, dünyanın
tamamı olabileceği gibi ülke, bölge, il, ilçe, köy veya konut gibi daha dar bir alan da olabilmektedir.
Nüfus sayımı; nüfusun belirli özelliklerini ortaya çıkarmak ve nüfus ile ilgili planlamaları
yapmak için insanların sayılmasıdır. Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus
sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre
dağılımı, okuryazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı,
köy ve kent nüfus sayıları belirlenir.
NÜFUS SAYIMLARININ NEDENLERİ:
1) Ülkenin nüfus miktarı
2) Kent ve kır nüfusu
3) Nüfusun eğitim durumu
4) Nüfusun mesleklere göre dağılımı
5) Nüfusun cinsiyet durumu
6) Nüfus hareketleri
7) Nüfus artış hızını, dağılışını öğrenmek
8) İşsizlik oranını öğrenmek
9) Asker çağındakileri ve seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır.
10)
NÜFUSUN YAŞA GÖRE DAĞILIMI
0 - 14 yaş arası ( Çocuk nüfusu )
15 – 64 yaş arası ( Etkin / Faal / Çalışan nüfus )
65 - + yaş arası ( Yaşlı nüfus )
NÜFUSTA BAĞIMLILIK
( 0 – 14 yaş ) + ( 65 - + yaş )
Nüfusta Bağımlılık Oranı =
X 1.000
( 15 – 64 yaş )
Etkinlik Çalışması: (S–57)




20. yüzyıl öncesi nüfus sayımlarının
amaçları
Asker sayısını belirlemek,

Vergi yükümlülerini belirlemek
Devlete belirli hizmetler
yapmakla yükümlü memur ve sipahilere
bırakılan gelir kaynaklarının nicelik ve
değişmelerini saptamak amacıyla,

Tarım ve arazi konularında bilgi
toplanmaya çalışılması,





4. BÖLÜM
Modern nüfus sayımlarının amaçları
Okuma yazma bilmeyen nüfusun
belirlenmesi ve buna göre okuma yazma
seferberliğine başlanması,
İşsizlerin sayısının belirlenmesi ve
buna göre iş sahalarının açılması,
Okula başlayacak çocuk sayısının
belirlenmesi ve ona göre okul ve derslik
yapılması,
Ülkelerin ihtiyacı olan öğretmen,
doktor, mühendis vb. ihtiyacını
belirlemek,
Ülkelerin nüfus artış hızını tespit
etmek ve nüfus planlamasının yapılması
veya nüfus artırma çalışmalarına
başlanması,
Ülke kaynaklarının tespiti ve
nüfusa göre kullanımının planlanması,
Ülkelerde meydana gelen nüfus
hareketlerini tespit etmek ve bunun
ortaya koyacağı sonuçlara gerekli
önlemler almak,
Asker sayısı ve askerlik
sürelerinin belirlenmesi,
2
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI
Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Bu sayımlarla nüfusun sayısı,
meslek grupları, yaş durumu, eğitim, ailedeki nüfus sayısı, kadın - erkek nüfusu, nüfus artış hızı gibi
bilgiler elde edilebilir. Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te en son
nüfus sayımı ise, 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihten sonra ise artık nüfus sayımları için
internet ortamı kullanılacağı belirtilmiştir.
 1927 – 2000 yılları arasında nüfus yoğunluğu ve miktarı sürekli artmıştır.
 1927 yılında 13,6 milyon olan nüfus, 1997 yılında 62,8 milyona yükselmiş, 2000 yılındaki son
sayımda 70 milyon civarında olmuştur.
 Nüfus artış hızı en az 1940 – 1945 yılları arasında, en fazla 1955 – 1960 yılları arasında
gerçekleşmiştir.
 .
 .
TÜRKIYE’DE NÜFUSUN DAGILISI
Türkiye’deki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden
önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:
1. Fiziki Faktörler
a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman
iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.
b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli
plâtosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.
c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça
kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.
2. Beşeri Faktörler
a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus
yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.
b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi
gibi.
c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının isletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç
olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.
d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.
e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri,
İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.
4. BÖLÜM
3
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ
Hazırlık çalışmaları:
1- Dünyada ne kadar insan yaşamaktadır?
2000- yılı itibari ile 6.060 milyar olup, günümüzde 6,5 milyarın üzerindedir.20066.644.000.000(Kasım)
2-Dünyada nüfus artışında etkili olan faktörler nelerdir?
Nüfus artışını etkileyen faktörler: 1- Doğumlar. 2- Ölümler, 3- Göçler, 4- Ülkenin sınırlarındaki
değişiklikler.
Etkinlik Çalışması( Sayfa 60):
1- Hangi yıldan sonra dünya nüfusundaki artış
Yıllar
Dünya nüfusu
belirginleşmiştir?
1000
310 milyon
1950 yılından sonra en fazla nüfus artışlı o1muştur.
1250
400 milyon
Dünyada özellikle 1800 yılından sonra dünya hızlı bir nüfus bir
1650
500 milyon
artış dönemine girmiştir. Dünyada nüfus on bin yıldır artışını
1700
610 milyon
sürdürmektedir. En fazla nüfus artışı son 200 yılda olmuştur. Halen
1750
790 milyon
dünya nüfus artışı sürmektedir.
1800
980 milyon
1850
1.260 milyar
2- 1930- 1950 yılları arasında nüfus artında meydana gelen
1900
1.650 milyar
yavaşlamanın nedenleri nelerdir?
1910
1.750 milyar
Bu dönem dünyada siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar dönemidir.
1920
1.860 milyar
Bunun öncesinde 1914- 1918 yılları arası yaşanan 1. Dünya Savaşı ve
1930
2.070 milyar
bunun ortaya koyduğu ekonomik, siyasi ve sosyal yıkımları etkisi
1940
2.300 milyar
henüz bitmeden dünyanın 1930 lu yıllardan sonra başlayan siyasi
1950
2.520 milyar
çekişmeler ve 1940 ta başlayan II. Dünya savaşı yıllarının ortaya
1960
3.020 milyar
koyduğun siyasi sosyal, ekonomik sorunlar, mal ve can
kayıpları ve hastalık ve ölümlerdir. Bu yıllarda güvende olmayan
1970
3.700 milyar
insanlarda doğumlar azalmış, genç nüfus silâhaltında oluğu evlilikler
1980
4.440 milyar
azalmış ve savaşın yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarıdır.
1990
5.270 milyar
2000
6.060 milyar
3–1960 yılından sonra dünya nüfusu daha hızlı bir artış
sürecine girmesinin nedenleri nelerdir?
1- Tarımdaki Gelişme ve Endüstrileşme: Tarım ve endüstri alanındaki gelişmelere yasam
koşullarının iyileşmesini sağlamıştır. Böylece kötü beslenmeden kaynaklanan ölümler azalmıştır.(Gelir
düzeyinin artması, Beslenme düzeyinin artması)
2- Tıp Bilimindeki gelişmeler: Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak doğum oranlarının
artması ve ölüm oranlarının azalması nüfus artışına yol açmıştır.(Aşılama çalışmalarının artması, Bulaşıcı
hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması),
3-Teknolojik Gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, yasam koşullarını iyileştirerek, nüfus artışına
dolaylı olarak etki eder.
4-Kadınların eğilim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,
5- Güvenli ve yeterli su imkânlarının artması,
4. BÖLÜM
4
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
DÜNYA’DA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
Nüfusun Dağılışı ve Bunu Etkileyen Faktörler( Dünyada nüfusun alansal dağılışı)
Etkinlik Çalışması: (Sayfa 64-65) Dünya nüfus dağılışı haritası incelenerek aşağıdaki sorular
cevaplandırılacak:
1- Haritada ( oklarla) gösterilen alanlarda nüfusun seyrek veya sık nüfuslu olansın
nedenlerinin açıklanması;
A- Amazon Ormanları: Yıl boyu bol yağışlı ve aşırı sıcaktır. Buralarda çok sık ve gür yağmur ormanları
bulunur. Ormanların tabanları güneş görmez ve aşırı nem, küf ve hastalıklar mevcuttur. Tarım
yapılacak arazi yoktur. Burarda yaşam şartları iletişim ve ulaşım çok zordur. Diğer ekonomik
faaliyetlerde gelişmemiştir. Bu yüzden nüfus ve yerleşmeye uygun değildirler.
B- Batı Avrupa: Burada iklim şartları ılımandır. Yağışlar yeterince vardır. Arazileri düz ve tarıma
elverişlidir. Buralarda madencilik, endüstri ve ticaret çok gelişmiştir.
C- Himalaya dağları: Buraları çok yüksek sahalardır. Yüksek olmasından dolayı çok soğuk ve kar
yağışlı sert bir karasal iklim özellikleri görülür. Ayrıca belli yükseklerden sonra buzullarla kaplıdır.
Yükseklikten dolayı, belli yükseltiden sonra tarım, yerleşme, orman ve üst sınırlara ulaşılır. Arazi dağlık
ve engebeli tarım alanları yok denilecek kadar azdır. Dağlık olması ve şiddetli kış şartlarından dolayı
ulaşım çok zordur. İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı
olarak seyrek nüfuslanmıştır.
D-Güneydoğu Asya: Buralarda sıcak karakterli muson iklimi etkilidir. Sıcaklık ve yağış bol ve tarıma
uygun önemli ovalar ve düzlük alanlar bulunur. Ayrıca buralar tarihten kaynaklanan eski dünya
olmasından dolayı da eskiden beri terleşme alanlarıdır. Buralarda zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları
bulunur. Bu bölge ülkeleri nüfus özelliği olarak eğitim seviyesi az ve doğum oranlarının yüksek olduğu
ülkelerdir. Bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri
olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır.
E- Kutup Bölgesi- Antarktika: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km2
genişliktedir. Soğuk iklim şartlarında oluşan örtü buzulları ile kaplıdır. Gerek iklim şartları olumsuzluğu,
gerekse de toprağın olmaması ve diğer geçim kaynaklarının bulunmamasından dolayı, kalın buzullarla
kaplı nüfuslanmamıştır. Yani nüfus yönünden boştur.
F-Sahra Çölü: Buralar yeryüzünün sıcak ve kurak alanlarıdır. Gerek yağış ve su yetersizliği, gerekse
aşırı sıcaklık ve sıcaklık farkları, kum fırtınaları, toprak oluşumunun olmaması gibi nedenlerle başta
tarım olmak üzere ekonomik faaliyetlere uygun sahalar değildirler. İnsanların yaşamasına ve
yerleşmesine uygun olmayan bu tür alanlar nüfuslanmamıştır. Yani nüfus yönünden boş alanlardır.
Ancak vaha adı verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür.
2- Nüfusun dağılışında belirtilen yerlerin hangilerinde doğal etkenler etkili olmuştur.
Nüfus dağılışı haritasında bakılarak Amazon bölgesi, Sahra Çölü, Himalaya dağları, Kutup BölgesiAntarktika,
3-Dünya nüfusunun genelde kıtaların kenar kesimlerinde yoğun, iç kesimlerde seyrek olma
nedenleri nelerdir?
Kıyalarda deniz ve okyanusların etkisiyle ılıman ve yağışlı iklimler vardır. Bu iklimler tarım
ürünlerinin bol ve çeşitli olduğu yerlerdir, ayrıca bu kıyılarda akarsuların oluşturduğu en verimli
topraklar olan delta ovarlı bulunur. Kıyı bölgelerin dünyanın diğer kesimleri ile bağlantılarını sağlayan
ulaşım imkânları geniştir. Bu nedenle kıyılar sık nüfuslu, buna karşılık yağışların az, kuraklığın fazla
olduğu, sıcaklıkların yetersiz olduğu iç bölgelerde ekonomik faaliyetler sınırlıdır. Denizden uzaklaşıldıkça
bu özellikler iyice belirginleşir. Bu nedenle iç kesimlerde nüfus daha seyrektir.
4-Amazon ve Nil Dünyanın en önemli nehirleri iken Amazon Havzası seyrek, Nil Havzası
neden sık nüfusludur:
Amazon havzası: Buralarda çok sık ve gür yağmur ormanları bulunur. Ormanların tabanları
güneş görmez ve aşırı nem, küf ve hastalıklar mevcuttur. Tarım yapılacak arazi yoktur. Burarda yaşam
şartları iletişim ve ulaşım çok zordur. Diğer ekonomik faaliyetlerde gelişmemiştir. Bu yüzden nüfus ve
yerleşmeye uygun değildirler.
Nil Havzası: Orta kuşakta yer alıp daha çok ılıman karakterli iklimlerin etkisindedir. Ayrıca Nil
Havzası yağmur Ormanları gibi araziyi sık kaplayan ve tarım alanlarını kapatan bir bitki örtüsüne sahip
4. BÖLÜM
5
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
değildir. Nil Havzasında çok verimli ve düzlük ovalık alanlar mevcuttur. Yaz Kuraklığının yaşandığı
alanlara da Nil hayat verir.
Bu yüzden çok sık nüfusludur.
Dünya üzerinde en sık ve seyrek nüfuslanmış yerler ve nedenleri:
A- Sık Nüfuslanmış Yerler: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları
taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır.
Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol
yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk
Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. ( tarım) Japonya: Sanayileşmenin ve kısmen
madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.
Akarsu Havzaları: Tarım koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil gibi akarsu havzaları
sık nüfuslanmıştır. Akarsu boyları enleme göre farklı nüfus yoğunluğuna sahiptir. Örneğin sıcak kuşakta
Amazon, Kongo nehirlerinin havzası seyrek nüfuslu iken, orta kuşakta, Tuna, Ren, Fırat nehirlerinin
havzası yoğun nüfusludur.
Güney ve batı Avrupa: Madencilik, endüstri ve ticaretin çok geliştiği Avrupa’nın bütünü sık
nüfuslanmıştır.
Amerika: Kuzey Amerika’nın kuzeydoğu kıyıları; Sanayi, tarım imkânları, deniz etkisi, uygun
iklim şartları ve ulaşım kolaylığı.
C- Seyrek Nüfuslanmış Yerler:
İklim koşullarının olumsuzluğuna bağlı olarak nüfusun çok az olduğu, tenha yerlerdir.
Soğuk Bölgeler: Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Gröndland, Alaska, Kanada’nın Kuzeyi,
İskandinav Yarımadası ve Sibirya’nın kuzey bölgeleri düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.
Yüksek Dağlar: İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı
olarak seyrek nüfuslanmıştır. ( Himalayalar)
Sıcak ve Nemli Ekvatoral Bölgeler: Tropikal kuşakta, Amazon, Kongo havzaları gibi alçak
yerler, yüksek sıcaklık, aşırı nemlilik, sık ormanlar ve geniş alan kaplayan bataklıklar nedeniyle az
nüfuslanmıştır.
C-Nüfuslanmamış Yerler:
İklim ve zemin koşulları nedeniyle insanların yerleşmesine elverişli olmayan, nüfuslanmamış yerlerdir.
Kutup Bölgeleri: Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km2 genişliktedir.
Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır.
Bataklıklar: Bataklık, yağış miktarının fazlalığı nedeniyle, toprağın çok ıslak olduğu, yer yer
suların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Yerleşmeyi ve ekonomik faaliyeti sınırlandırdıkları için
nüfuslanmamıştır.
Çöller: Dönenceler çevresindeki Meksika, Büyük Sahra, Arabistan, Kalahari, Avustralya çölleri ile
Asya’nın iç kesimlerindeki Iran, Kızıllkum, Kara kum, Taklamakan ve Gobi çölleri, insanların yaşamasına
ve yerleşmesine uygun değildir. Bu nedenle nüfuslanmamıştır. Ancak vaha adi verilen sulak yerlerde az
da olsa nüfuslanma görülür
Yılara göre nüfusun kıtalara dağılışı ( Milyon kişi)
Yıllar
1750
1800
1850
1900
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
Afrika
Asya
Kıtalar
Avrupa
106
107
111
133
221
276
377
492
657
811
897
502
635
809
947
1402
1628
2050
2518
3018
3554
3800
163
203
276
408
547
661
720
778
798
809
805
Amerika
Okyanusya
18
31
64
156
339
439
532
628
769
853
875
2
2
2
6
13
16
19
23
27
31
33
Dünya
(Toplam)
791
978
1262
1650
2522
3020
3698
4439
5269
6059
6410
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 66 ) Aşağıdaki Soruları tablodaki verilere göre cevaplandırınız.
1–1750- 1050 yılları arasında nüfusu en çok artış gösteren kıtalar hangileridir.
4. BÖLÜM
6
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
Asya ve Avrupa Kıtalarıdır. Bu kıtalar sayıca en çok artışı göstermiştir. Bunun nedenleri Asya
kıtasındaki yüksek doğum oranları, Avrupa’da ise sanayi inkılâbından sonra insan yaşam düzeyleri ve
sağlık şartlarında meydana gelen iyileşmeler ve ortalama ömrün uzamasıdır.
2-Amerika kıtasında nüfus hangi yıllar arasında önemli bir değişme göstermiştir?
En yüksek artışlar1900- 1950 yılları arasında olmuştur. Bunun nedenleri ise Güney Amerika
ülkelerinde meydana gelen yüksek doğum oranları ile kıtanın diğer kıtalardan almış olduğu yüksek
sayılardaki göçerdir.
3–1750–1900 yılları arasında Avrupa kıtasında nüfusun önemli bir şekilde artış göstererek
değişim yapmasının nedenleri nelerdir?
Sanayi inkılâbın bu kıtada ortaya çıkması ve bunun sonucunda başlayan ekonomik gelişmeler,
teknolojik gelişmeler ve sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi sonucu ömrün uzamasıdır.
4–1960 yılından sonra tüm kıtalarda meydana gelen nüfus artışının ortak nedenleri nelerdir?
Bu dönemde tüm dünya genelinde nüfus arışının genel nedeni insanlığın yaşam düzeyinin
ilerlemesi ve ömrün uzamasıdır. Paleolotik ve Neolitik dönemde ortalama insan ömrü 30 yıl civarında
iken; Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu yıllarda başlayan ölüm hızının düşmesi gelişmekte olan ülkelerde
günümüzde hızla devam etmektedir. Gelişmemiş ülkelerde 1950–1990 arasında çocuk ölümleri
üçte iki oranında azaldı. 41 yaşı bulmayan ömür süresi 60 yıla çıktı. Gelişmiş ülkelerde bir
asırda varılan bu noktaya üçüncü dünya 40 yılda geldi. Bu da dünya genelinde ömrün
uzaması ve nüfusun daha fazla artmasına neden olmaktadır.
Asya kıtasının nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır. Bu kıta dünya nüfusunun % 58 lik
kısmını barındırmaktadır. Bu kıtada henüz doğum oranları oldukça yüksektir.
Avrupa kıtasında ise nüfus artışı Asya kıtası kadar değildir. Hatta bu kıtada nüfus düşme
eğilimindedir. Bunun en büyük nedeni kıtadaki doğum oranının az olmasıdır.
DÜNYA’DA NÜFUS ARTIŞI
Nüfus artışı;
Bir ülkede nüfus artmasında doğumların ölümlerden fazla olması ve dış göçler etkilidir. Türkiye
nüfusunun artmasında en fazla doğum oranlarının yüksekliği etkilidir. Ayrıca sağlık hizmetlerindeki
gelişmeler, çocuk ölümlerinin azalması, beslenme şartlarının iyileşmesi ile ortalama insan ömrünün
uzaması gösterilebilir.
Nüfus artışını etkileyen faktörler:
a) Doğurganlık ve ölüm oranları,
b) Göç hareketleri,
c) Sağlık alanındaki ilerlemeler(Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)
d) Beslenme imkânları,
e) Eğitim seviyesinin durumu,
f) Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)
g) Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,
h) Savaşların azalması,
i) Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,
j) Ülke sınırlarındaki değişmelerdir
(Bu faktörler içinde en önemlileri olarak; 1- Doğumlar. 2- Ölümler, 3- Göçler, 4- Ülkenin sınırlarındaki
değişiklikler dikkat çekmektedir.)
Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
a) Mal ve hizmetlere talep artar.
b) Ekonomide çeşitlilik artar.
c) Ülke savunmasına katkısı olur.
4. BÖLÜM
7
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
d) İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.
e) .
f) .
Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri
a) Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.
b) Demografik( Nüfusa yapılan yatırım-yol su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.
c) Tasarruflar azalır.
d) Kalkınma hızı yavaşlar.
e) Kişi başına düşen milli gelir azalır.
f) Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
g) İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.
h) Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
i) Çevre sorunları artar.
j) .
k) .
Dünya nüfus artış
oranları
Yıllar
Artış
Oranları
(%)
1950
1,47
1955
1,89
1960
1,33
1965
2,07
1970
2,07
1975
1,73
1980
1,69
1985
1,70
1990
1,58
1995
1,38
2000
1,22
2005
1,15
Ülke
Çin
Hindistan
Fransa
Japonya
Kenya
Meksika
İngiltere
ABD
Türkiye
2004
Doğum
Oranı %0
21
31
13
12
47
17
14
14
19,1
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 68 )
1- Nüfus arştı Hangi yıllar arasında daha yüksektir?
1965- 1970 yılları arasında daha etkilidir.
2-Nüfus artış oranları hangi yıllardan itibaren düşmeye başlamıştır?
1975 li yıllardan sonra düzenli bir şekilde düşmeye başlamıştır.
3-En az artışlar hangi yıllar arasında olmuştur?
2000- 2005 yıllarda en az olmuştur.
Ölüm
Oranı %0
7
10
10
8
10
6
12
9
6,2
Doğal artış
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 69 )
1. Boşlukları doğal artış oranları ile
doldurunuz.
2. Doğal artış oranı en yüksek ülke
hangisidir. ( Kenya)
3. Doğal artış oranı en az olan ülke
hangisidir? ( İngiltere)
4. En dengeli nüfus hangi ülkeye aittir?
( İngiltere)
14
21
3
4
37
11
2
5
12.9
Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler.
Rusya’da Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İsveç’te kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Çin’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.82 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
ABD’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.06 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
İngiltere’de Kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
Japonya’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini),
4. BÖLÜM
8
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
Gelişmemiş ülkelerde bu oranlar ileri ülkelere göre yüksek olmakla beraber son yılarda önemli
düşüşler olmaktadır. Bu ülkelerde doğurganlık oranı 1970 lerde 6,7 den, 2,6 ya kadar düşmüştür.
Gelişmemiş ülkelerde doğum oranlarına örnekler:
Zimbabwe’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı 3.28 çocuk (2001 tahmini) ,
Uganda’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı 6.88 çocuk (2001 tahmini),
Sudan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 5.35 çocuk
Somali’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 7.11 çocuk
Suudi Arabistan’da kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 6.25 çocuk,
Honduras’ta kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 4.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Türkiye’de kadın başına Ortalama çocuk sayısı: 2.46 bebek (2002 tahminleri), 2004 yılı için - 2,21
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 70 )
1-Doğurganlık oranlarında düşüşün nedenleri nelerdir?
a) Eğitim seviyesinin artması,
b) Nüfus planlamasının yapılmaya başlanması,
c) Kadının çalışma hayatındaki yerinin artması,
d) Sanayileşme ve kentleşmenin etkileri,
e) Kişi başına düşen milli gelir miktarının artması ve yaşam şartlarının iyileşmesi,
Doğurganlık hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir. Ekonominin
tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, eğitim ve kültür düzeyinin geri olduğu ülke ve bölgelerde
doğurganlık hızı fazladır. Ayrıca kırsal kesimde doğurganlık hızı kentlere göre daha yüksektir.
Doğurganlık oranları kadınların yaşı ve eğitimi, çalışma hayatındaki yerine göre değişir. Kadınların
eğitimi yükseldikçe, yaşı arttıkça, çalışma hayatında yer aldıkça doğum oranları düşmektedir.
2-Nüfusun değişiminde etkin olan faktörler nelerdir?
1- Doğumlar. 2- Ölümler. 3- Göçler. 4- Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler.
3-Ülkelerin hayat standartlarının yükselmesi doğum ve ölüm oranlarını nasıl
etkilemektedir?
Ülkelerde hayat standardı yükseldikçe sanayileşme ve kentleşme arttıkça ve sağlık ve beslenme
şartları iyileşmeye, eğitim seviyeleri artmaya ve kadınlar çalış hayatına girmeye başlayacaktır. Bu
özellikler doğum oranlarının azalmasına neden olacaktır.
Bu sayılan şartlar insan ömrünü uzatacak ve ölümleri azaltacaktır.
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 70 ) Ülkelerin nüfus artışları sadece doğum ve ölümlere bağlı değildir.
Jamaika
Hong-Kong
Doğum oranı
%0 27
Doğum oranı
%0 18
Ölüm oranı
%0 6
Ölüm oranı
%0 5
Doğal artış
%0 21
Doğal artış
%0 13
Gerçek yıllık nüfus
%0 12
Gerçek yıllık nüfus
%0 33
artışı
artışı
Burada Jamaika’da doğal artış %0 21 iken Gerçek artışın %0 12 olması bu ülkenin dışarı göç
verdiğini gösterir. (% 09 nüfus göç vermiştir); Buna karşılık Hong- Kong ta ise doğal artış % 013 iken,
gerçek artışın % 33 olması burada ülkenin dışarıdan göç aldığını gösterir.
Etkinlik Çalışması: (Sayfa71)
1-Dünyanın her tarafında
nüfus artış oranları aynımıdır?
Her yerde nüfus artış oranları
aynı değildir.
2-Nüfus artışının yüksek
olduğu ülkeler veya alanlar
nerelerdir?
Afrika ülkeleri, Orta doğu ülkeleri,
Güney ve güney doğu Asya ülkeleri,
Latin ve Orta Amerika ülkeleri (
Arabistan, Kenya, Kuveyt, Nijerya,
Andora, Libya, Suriye vb.)
4. BÖLÜM
9
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
Bu ülkelerde en önemli artış nedeni doğum oralarının çok yüksek olması, Ayrıca bu ülkelerde de
hayat şartlarının iyileşerek ömrün uzaması da son yıllarda artış etkili olmaktadır.
3-Nüfus artış oranlarının düşük olduğu ülkeler hangileri ve nedenleri?
ABD, Rusya, Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri, Kazakistan, Balkan ülkeleri, Yeni Zelanda vb.
Bu ülkelerde artışın düşük olmasın en büyük doğum oranlarının düşük olmasıdır.
4- Nüfus artışları gelecekte nasıl bir seyir izleyecektir?
Dünyada nüfus artışlarının çoğunun gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması beklenmektedir.
Dünya nüfusunu 2 milyardan 5 milyara çıkaran ilk büyüme dalgasından sonra, Dünyada önümüzdeki
otuz yılda hızlı atış devam edecektir.( 1995’den 2025’e kadar) Bu da 5,7 milyar insandan 8,3 milyar
nüfusa ulaşması demektir.
Dünya nüfusunun çoğunun bulunduğu Merkez üssü Asya olan kuzey( Asya, Avrupa ) nüfus
ağırlığı, gelecek yıllarda yön değiştirip; güneye ( Afrika Ve güney Amerika) kayacaktır. Bu kadar eşitsiz
bir dağılım 30 yıl içerisinde yeryüzünün şeklini bir hayli değiştirecektir.
Afrika nüfusu 1950 de 221 milyondan önündeki 70 yılda yani 2020 lerde1,6 milyara çıkarak tam
7 kat artması beklenmektedir. Latin Amerika’nın nüfusun da 4,5 kat artış göstermesi, Bu iki kıta 2025
yılında dünya nüfusunun yüzde 28’ini barındırıyor olması beklenmektedir. Oysa 1950 yılında iki kıtada
dünya nüfusunun sadece yüzde 15’i yaşıyordu.
Avrupa’ya gelince kıta 1950 yılında dünya nüfusunun yüzde 16’sına sahipti. Kıtada nüfus
artışının yavaşlaması hatta bazı ülkelerde durağan veya eksilen yapıda olmasından dolayı dünya nüfusu
içindeki payı azalarak 2025 yılında de sadece yüzde 6’sına sahip olacaktır. Asya’nın en kalabalık 18
ülkesi 1950’de 1,2 milyar insan barındırırken 2030 yılında 4,3 milyar insanı barındıracaktır. İleriki on
yıllarda karşılaşacak zorluklar geçmişin demografik nedenlerinden ileri gelecektir.
Güney ülkeleri ( Afrika Ve güney Amerika) bir taraftan nüfuslarının büyük oranda arttığını
görülürken, öte yandan, doğurganlığın hızlı düşüş göstermesi ve ortalama ömrün uzamasından dolayı
nüfus yapılarında yaşlıların oranının yükseldiğini de göreceklerdir.
Çin’de 1957–1990 arsı 15 yaşından küçük olanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 40’dan
yüzde 26’ya düşmüş, 2020 yılında da yüzde 12’ye düşecektir. 65 yaşından büyük olanların Çin
nüfusundaki oranı 1990’da yüzde 6 iken, 2025 yılında iki misline çıkacak yüzde 13 oranıyla Avrupa
seviyesine ulaşacaktır. Bu gelişim Avrupa’da yüz yıl sürerken Çin ve diğer bazı güney ülkelerinde aynı
gelişim sadece 25 yılda gerçekleşecektir.
Dünya nüfusu 2025 yılında 8,5 milyar ve 2075 yılında da 9 milyar civarı, 2150 de 9,5- 10 milyar
civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Doğurganlık Oranı En Yüksek Afrika Ülkeleri ( 2000 yılı – Binde olarak)
NİJER
Çad
Angola
Burkina Faso
54
50
48
47
LİBERYA
Uganda
Somali
50
48
47
Doğurganlık Oranı En Düşük Afrika Ülkeleri ( 2000 yılı – Binde olarak)
MAURİTİUS
Tunus
GAC
17
22
25
SEYŞELLER
Fas
Mısır
18
23
26
Ortalama Yaşam Süresi En Kısa Afrika Ülkeleri ( 2000 yılı)
MALAWİ
Mozambik
Nijer
4. BÖLÜM
39
40
41
RUANDA
Zimbabwe
Uganda
10
39
40
42
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı, eğitim durumu, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı
gibi özelliklerinin tümüne nüfusun özellikleri ya da nüfusun nitelikleri denir.
Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı:
 Bir ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı o ülkenin en önemli özelliklerinden biridir.
 Çünkü nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı o ülkenin gelişmişlik düzeyi, genel yapısı,
doğurganlık oranı gibi birçok konuda bilgi verir.
 Bu bilgiler o ülkede geleceğe yönelik yapılacak planlamalarda çok önemlidir.
 Bu tip gruplamalar sonucunda yaş grupları nüfus piramidi denilen grafiklerle ayrıntılı olarak
gösterilir.
 Nüfus piramitlerinde o ülkedeki kadın ve erkek nüfusları, doğum oranları gibi bilgilere ulaşılabilir.
 Bu bilgilerden yola çıkarak ise o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi edinilebilir.
Nüfus Piramitlerinin Çeşitleri:
 Farklı nüfus yapılarına bağlı olarak farklı nüfus piramitleri oluşmuştur.
 Bu piramitler temelde 5 gruba ayrılarak incelenebilir.
1 - DÜZGÜN ÜÇGEN: Düzgün bir üçgene benzeyen bu piramit için aynı zamanda GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKE PİRAMİDİ de denir. Sanayi Devrimi öncesi toplumların çoğu bu piramit örneğini yaşamıştır.
İngiltere'nin 1881, Hindistan'ın ise 1961'deki piramitleri bu şekildedir. Günümüzde ise Bangladeş gibi
yüksek doğum ve ölüm oranlarının yaşandığı ülkelerde görülmektedir.
Bu piramite göre;
a) Doğum-ölüm oranları yüksektir.
b) Gelişmemiş ülke özelliğini yansıtır.
c) Orta ve Kuzey Afrika ülkeleri
d) Nüfus, yüksek doğum ve ölüm oranı nedeniyle kendini yenilemektedir.
e) Ortalama yaşam süresi kısadır…
f)
DÜZGÜN ÜÇGEN PİRAMİTİ
2 – İÇ BÜKEY ÜÇGEN ( İÇE DÖNÜK PİRAMİT): Düzgün üçgen piramidine göre kenarları içe çökük
bir özellik gösterir. Bu piramit, 0-5 yaş grubundaki ölüm oranlarının azalmaya başladığı; ancak doğum
oranlarının yüksek olduğu ülkelerin piramididir. Bu tür piramitler, Iran ve Nijerya gibi gelişmekte olan
ülkelerde görülmektedir. Bu piramite göre;
4. BÖLÜM
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
11
a)
b)
c)
d)
Doğum çok ölüm ölüm azdır
Gelişmekte ülkelerin nüfus piramitidir.
Brezilya ve Meksika gibi
Kenarları içe çökmüş olan bu piramitte nüfus, kaba ölüm oranının azalmasına bağlı olarak
artmaya başlar.
e) Ortalama yaşam süresi artarken bebek ölüm oranı azalmaya başlar.
f) .
İÇ BÜKEY ÜÇGEN PİRAMİTİ
3 – ARIKOVANI PİRAMİTİ: Gelişmiş ülkelerin piramitidir. Buna göre;
a) Doğum ve ölüm azdır.
b) Taban ve orta kesim eşit,
c) Gelişmiş sanayi toplumlarının nüfus piramitidir.
d) İngiltere, Fransa, İsveç gibi
e)
ARIKOVANI PİRAMİTİ
4 – ÇAN PİRAMİTİ: Buna göre;
a) Geçmişte doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu daha sonra arttığını ifade eder.
4. BÖLÜM
12
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
b) Nüfus ihtiyacı duyan, bu nedenle de bilinçli olarak hem doğum teşviki hem de göç yoluyla
nüfusunu artıran ülkelerde görülür.
c) Doğum ve ölüm oranları düşük, daha uzun ortalama yaşam süresi olan gelişmiş ülkelere aittir.
d) ABD ve KANADA bu politikayı uygulayan başlıca ülkelerdir
e) .
ÇAN ŞEKİLLİ PİRAMİT
5 – ASİMETRİK ŞEKİLLİ PİRAMİTİ: Asimetrik şekilli bu piramit, doğum oranında hızlı bir düşüş
görüldüğü, ölüm oranının da düşük olduğu piramit tipidir. Japonya gibi büyük nüfus problemi
yaşadıktan sonra hızla gelişen ülkelere özgü bir piramittir.Buna göre;
a) Doğum ve ölüm oranlarında hızlı bir düşüş vardır.
b) Gelişmişliğe adım atan ülkeler, yüksek doğum oranını düşürerek nüfus artış oranını azaltmaya
çalışırlar.
c) Böylece, nüfusta negatif gelişme olarak adlandırılan bu süreçte, çocuk nüfusta bir azalma
olurken yaşlı nüfus gruplarında genişleme ortaya çıkar.
d) Japonya gibi hızla gelişen ülkelerde görülür
e) .
Yıllara Göre Türkiye Nüfus Piramitleri:
 Ülkemizin nüfus yaş piramitleri incelendiğinde nüfusumuzun yapısında meydana gelen değişme
çok bariz bir şekilde görülecektir.
 Bu değişmenin devam etmesi durumunda 2050 yılında ülkemiz nüfusunun alacağı hal piramitte
görülecektir.
4. BÖLÜM
13
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
1935 Yılı Türkiye Nüfus Piramidi
2007 Yılı Türkiye Nüfus Piramidi
NÜFUS YAPISI ( NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ)
. Hazırlık çalışması:
1- Ülkelerin nüfus özelliklerini gösteren araçlar neler olabilir?
4. BÖLÜM
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
14
O ülkelerin nüfus istatistikleri, bu istatistiklerden faydalanarak yapılan nüfus piramitleri, diğer
nüfus özelliklerini açıklayan grafikler, nüfusla ilgili dağılışları gösteren haritalar, diyagramlar.
Bir ülkede nüfusun sayısı ve yoğunluğundan daha önemli olan nüfusun yapısıdır. Bir ülkenin
sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel durumu hakkında bilgi edinmek için ülkenin nüfus yapısından
yararlanılır. Nüfusun yapısını belirleyen özellikler:
 Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı,
 Etkin (çalışan) Nüfusun Sektörlere Dağılımı,
 Nüfusun Gelir Durumu,
 Nüfusun Eğitim Durumu,
 Nüfusun Kır ve Kentlere Dağılımı,
Etkinli çalışması: (Sayfa 74) ders kitabında nüfus verileri verilen iki ülkeye ait nüfus piramitleri
derste milimetrik kâğıt üzerine çizdirilerek yorumlama ve karşılaştırma yapılacak.
Yaş grubu
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85 yaş
üstü
Erkek nüfus
3.396.690
3.485.746
3.570.657
3.691.218
3.426.714
2.976.430
2.552.370
2.453.579
2.083.531
1.710.757
1.356.391
1.016.254
864.299
794.881
517.870
254.443
98.797
83.572
I. Ülke
Kadın- nüfus
3.188.132
3.270.871
3.307.999
3.518.257
3.263.432
2.918.825
2.457.808
2.400.808
1.985.225
1.658.012
1.360.958
1.042.168
964.989
850.636
654.773
323.154
147.895
132.928
II. Ülke
Erkek nüfus Kadın nüfus
2.017.912
1.914.023
2.139.525
2.029.996
2.423.633
2.297.594
2.363.968
2.245.855
2.320.283
2.205.839
2.591.090
2.455.278
3.538.485
3.323.956
3.721.845
3.491.953
3.235.895
3.081.802
2.866.916
2.818.848
2.427.481
2.384.465
2.578.764
2.584.227
2.748.227
2.865.388
1.930.520
2.165.780
1.513.843
2.053.121
940.942
1.902.152
790.549
2.217.852
690.258
869.458
Etkinlik Çalışması:
1- Piramit çizimi
2-Tablodaki veriler ve bu
piramide bakarak bu ülkelerin
nüfusları ile ilgili hangi
özellikleri belirleyebiliriz.
Nüfus piramitlerinden
neler elde edilir:
1- Ülkelerin toplam nüfusu,
2- Kadın erkek sayıları ve
toplam nüfusa oranları,
3- Nüfus basamakları (
Çocuk, yetişkin, yaşlı) ve
bunların birbirlerine oranları
4- Ülkedeki doğum ve
ölüm oranları,
5-Çalışma çağındaki nüfus
miktarı ve tüketici nüfusa oranı,
6- Ülkelerin gelişmişlik
düzeyi,
7- Ülkelerin farklı yıllarda
ki grafikleri karşılaştırılarak
nüfus yapısında meydana gelen
gelişmeler gözlenebilir.
8- Ülkelere göre nüfus hareketleri gözlenebilir.
3- Belirlenen özelliklerden bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili neler söyleyebiliriz.
I. Ülkenin nüfus piramidi düzgün üçgene benzemektedir. Bu piramitte, doğum ve ölüm oranlarının
yüksek olduğu, geri kalmış ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir.
II: Ülkenin nüfus piramidi Arı kovanına benzer şekildedir. Bu piramit doğum ve ölüm oranlarının
düşük olduğu, endüstrisi gelişmiş ülkelerin nüfus yapısını göstermektedir.
4- Bu tür piramitlere benzer özellikteki ülkeler belirleyiniz.
1. piramide örnek olarak, İran, Irak, Somali, Uganda, Libya, Arabistan, Kenya, Bangladeş vb
4. BÖLÜM
15
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
2. Piramide benzer, İngiltere, Fransa, ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç,
İsviçre vb.
Etkinlik Çalışması: Aşağıdaki grafikleri verilen bir ülkenin nüfus grafiği 1. grafikten 2.
grafiğe dönmüştür. Bu ülkede nüfusun yapısında nasıl bir değişiklik olmuştur.
1-Bu ülkede doğumlar azalmıştır.
2-Ölüm oranı düşmüştür.
3- Çocuk yaştaki nüfus azalmıştır.
4-Çalışma çağındaki nüfus( Yetişkin) artmıştır.
5-Yaşlı nüfusun sayısı artmıştır.
6-Ortalama ömür uzamıştır.
7-Yaşlı nüfus içindeki kadın nüfus oranı artmıştır.
8-Bu ülkede ekonomi gelişmiş, sanayileşme
artmıştır. Sağlık hizmetleri ve hayat standardı artmıştır.
Sonuç: Bu ülke gelişmekte olan bir ülke
konumundan gelişmiş bir ülke konumuna geçmiştir.
Etkinlik Çalışması: ( Sayfa 76) Dünyada beklenen
ortalama yaşam süresinin dağılışı haritası incelenerek,
1- Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz,
Avusturalya, Yeni Zelanda,
Kuzey Amerika ( Kanada, ABD) Meksika,
Güney Amerika’da Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Kolombiya, Ekvator, Kostarika, Venezuela,
Panama, Fransız Guyana’sı.
Neden: Bu ülkelerde sağlık şarlarının ve beslenme şartlarının çok iyi durumda bulunması, ölüm
oranlarının düşük olması en önemli etkendir.
Avrupa’da: Kuzey Avrupa ülkeleri ( Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka) Batı Avrupa’da İngiltere,
Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, Güneyde
İtalya, Yunanistan,
Asya’da Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Filipinler
2- Ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz,
Afrika Kıtası, ( Kuzey Afrika Dışında tamamı), Asya’da Hindistan, Yemen, Irak, Kazakistan, Papua
Yeni Gine, Nepal, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Vietnam
Neden: Bu ülkelerde sağlık ve beslenme şartlarının iyi olmaması, önemli bir kısmının açlık
çekmesi, salgın hastalıklara maruz kalmaları ve bir kısmı da sürekli savaşların içinde olması.
3- Ülkemizin ortalama ömür yönünden durumu ve diğer ülkeler arasındaki yeri nedir.
Ülkemiz 65- 69 yıl olan ortalama ömür grubuna girmektedir. Ülkemiz hayat seviyesi çok iyi olan
ülkelere göre az olmakla beraber, gelişmemiş ülkelerden daha iyi durumdadır.
DİE verilerine göre 2004 yılı itibari ile Erkeklerde 68,8yıl, kadınlarda 73,6, toplam ortalamada
71,1yıl olarak tahmin edilmektedir.
Etkinlik Çalışması:
1-Bir ülkenin kalkınmasında nüfus nasıl bir etkiye sahiptir?
Nüfus artışı ekonomiye yaptığı olumlu katkılar: 1.Mal ve hizmetlere talep artar.
2.Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar, 3.İşçi ücretleri düşer, 4. Vergi gelirleri artar. 5.Piyasa
genişler, yeni yatırım sahaları açılır, 6.Askeri savunmada önemlidir
Nüfus artış hızı düşük olursa ne gibi sonuçlara yol açar:
1- Nüfus sayısı azalır.2- Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir.3- İş gücü Azalması veya
sıkıntısı başlar. 4- Ülkenin geleceği tehlikeye girer.
Nüfusun fazla olması:1.İşsizlik sorununu oluşmasına, 2.milli gelirden alınan payın azalması, 3Ülke kalkınma hızının düşmesine, 4- nüfus hareketlerinin (Göç hareketleri)artmasına,5.Konut
yetersizliği ve gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının oluşmasına, 6-çevre sorunlarının
artmasına, 7-Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşturur.
2-Doğal kaynakların kullanımı ile nüfus arasında nasıl bir ilişki vardır?
Eğer ülke nüfusu çok fazla ise Doğal kaynakların aşırı kullanılması ve bu kaynakların tez tükenmesine
yol açar. Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
Eğer bir ülkenin nüfusu az doğal kaynakları zengin ise bu kaynaklar işlenemez ve ülke
kalkınamaz. Nüfusun ülkenin kaynaklarını etkin ve savurmadan işleyebilmesi için de iyi eğitilmiş olması
gerekir.
4. BÖLÜM
16
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
3- Savaşların ülke nüfusları ve cinsiyetlere dağılımında etkisi nedir?
Savaşlarda genel olarak erkek nüfusun cepheler gitmesi ve buralarda kayıplar vermesinden dolayı
nüfusun içinde payı düşer ve savaş yıllarında ve kadın nüfusun fazla olduğu görülür. Ayrıca savaş
yıllarında evlenmeler ve doğumlar azalır. Bu yüzden genel nüfus artışı ve doğurganlık oranları düşer.
Savaşlarda özellikle yıkım çok olmakta ölü oranları artarak nüfus azalmasına da neden olmaktadır.
4- Tabloyu doldurunuz:
Ekonomik gelişmişlik
Nüfus artış oranları %0 Artış nedeni
Kalkınma durumu
düzeyi
Gelişmekte olan ülkeler 20- den yukarıda
Doğum oranlarının
Kalkınma hızları
yüksek olması
düşüktür. Çünkü nüfus
artı oranları yüksek
olmasından dolayı
kaynaklarının
demografik yatırımlara
harcalar.
Gelişmiş ülkeler
10 - dan daha az
Hayat standardı
Kalkınma hızları
yüksek ve sağlık iyi
yüksektir. Çünkü
ölümlerin düşük olması demografik yatırım az,
çalışan nüfus fazla
üretim fazladır.
4. BÖLÜM
17
Mustafa KONUR ( Coğrafya Öğretmeni )
Download