tc uludağ üniversitesi mühendislik fakültesi elektrik

advertisement
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
DENEY 3: BİPOLAR TRANZİSTÖR (BJT) KARAKTERİSTİKLERİ
 Tranzistörün giriş karakteristiği
 Tranzistörün çıkış karakteristiği
 Tranzistörün kutuplanması
DENEY GRUBU
I. EĞİTİM
:..................
Grubu
Numara
II. EĞİTİM
Ad Soyad
DENEYİ YAPANLAR
RAPORU HAZIRLAYAN :...................................................................
Deneyin yapılış tarihi Raporun geleceği tarih
......../......./2013
......../......./2013
Raporun geldiği tarih
......../......./2013
Gecikme
.........gün
Değerlendirme notu
Rapor Notu
Raporu değerlendiren
Gecikme notu
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
DENEY NO:
3
www.foxitsoftware.com/shopping
DENEY 3: BİPOLAR TRANZİSTÖR (BJT) KARAKTERİSTİKLERİ
I. Ön Bilgi
Tranzistör, elektronik devrelerde en çok kullanılan elemanlardan biridir. Genellikle
anahtarlama elemanı veya kuvvetlendirici olarak kullanılır. Tranzistör, akım kontrollü bir
elemandır. Kollektör akımı, baz akımı ile kontrol edilir. Bu deneyde bipolar tranzistör (Bipolar
Junction Transistor, BJT ) karakteristikleri incelenecektir.
Bipolar tranzistör, N tipi ve P tipi üç yarıiletken katmandan oluşan bir yarıiletken elemandır. N
ve P tipi bölgelerin yerleşimine göre tranzistör, NPN veya PNP olabilir. Şekil 3.1’de NPN ve PNP
tranzistörlerin yapıları ve sembolleri gösterilmiştir.
PNP
NPN
C
IC
N
B
P
N
C
C
IC
P
B
B
C
IB
N
P
B
IB
IE
E
IE
E
E
E
Şekil 3.1. NPN ve PNP tranzistörlerin yapısı ve sembolleri.
Tranzistör, iki PN jonksiyonundan (CB, BE) oluşmuştur. Tranzistörün üç çalışma modu vardır.
Bu çalışma modları BE ve CB jonksiyonlarının durumuna göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda BE ve
CB jonksiyonlarının durumuna göre tranzistörün çalışma modları gösterilmiştir. Ters aktif bölge
kullanılmamaktadır. Aktif bölge dendiğinde, ileri aktif bölge anlaşılmalıdır.
CB jonksiyonu
Tıkama
İletim
Tıkama
İletim
BE jonksiyonu
Tıkama
Tıkama
İletim
İletim
Çalışma modu
Kesim
Ters aktif
İleri aktif
Doyma
Şekil 3.2. Tranzistörün giriş ve çıkış karakteristiği.
2/6
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
DENEY NO:
3
www.foxitsoftware.com/shopping
Tıkama modunda tranzistörden akım akmaz (sızıntı akımları hariç). Aktif bölgede ise kollektör
akımı baz akımı ile orantılı olarak değişir. Tranzistör kuvvetlendirme amacı için kullanılıyorsa aktif
bölgede çalıştırılmalıdır. Eğer anahtar olarak kullanılmak isteniyorsa kesim ve doyma bölgelerinde
çalıştırılmalıdır. Kesim bölgesi anahtarın açık konumunu, doyma bölgesi ise anahtarın kapalı
konumunu gösterir. Şekil 3.2’de tranzistörün giriş ve çıkış karakteristikleri gösterilmiştir. Ayrıca
çıkış karakteristiği üzerinde çalışma modları gösterilmiştir.
Tranzistörlü bir devre tasarlanırken öncelikle çıkış karakteristikleri üzerinde Q çalışma
noktasının belirlenmesi gerekir. Şekil 3.3’de gösterilen çıkış karakteristiği üzerindeki doğruya yük
doğrusu denir ve Q çalışma noktası bu doğru üzerinde bulunur. Örneğin bir kuvvetlendirici devresi
tasarlamak isteniyorsa çıkışta maksimum genlikli çıkış işareti elde edebilmek için tranzistörün aktif
bölgenin ortasında kutuplanması gerekir. Tranzistörün kutuplanması demek girişe herhangi bir AC
işaret uygulanmadığı durumda DC işaretlerin belirlenmesi demektir. Şekil 3.5’deki devre dikkate
alındığında tranzistör kesimde olduğunda kollektörden sızıntı akımları dışında akım
( )
akmayacağından çıkışta VCC elde edilir. Benzer şekilde doyma bölgesinde
=
⁄ ) ulaşır
olacağından kollektör akımı maksimum değerine ((
−
( ))⁄ ≅
( ( )değeri oldukça küçüktür. Örneğin BC547B tranzistörü için 0,2V’tur ve
’ye göre ihmal
edilebilir).
Tranzistörün çalışma noktasını belirlemek için ön gerilimleme (kutuplama) yapılması gerekir.
Bunun için tranzistörün bazından bir DC akım akıtılması gerekir. Bu akım girişe bir DC gerilim
kaynağı bağlanarak gerçekleştirilebilir. Bu durumda devrenin iki güç kaynağına ihtiyacı olur.
Bunun yerine Şekil 3.4’de gösterildiği gibi bir ön gerilimleme devresi kullanılabilir. Burada ön
gerilimleme devresi olarak gerilim bölücü kullanılmıştır. Ön gerilimleme devresi çeşitli şekillerde
gerçekleştirilebilir.
+10V
RC=1k
R1
R2=10k
Şekil 3.4.
Şekil 3.3. Tranzistörün çıkış karakteristiği ve yük doğrusu
II. Ön Hazırlık


Şekil 3.4’deki devre için yük doğrusunu çiziniz. Q çalışma noktası yük doğrusunun tam
ortasında olması için R1 direncinin değeri ne olmalıdır? Hesaplamalarda
= 0,7 ve
ℎ = = 200 alınız.
Ön gerilimleme devresine örnek bir devre çiziniz.
3/6
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
DENEY NO:
3
www.foxitsoftware.com/shopping
III. Deneyin yapılışı
1. Şekil 3.5’deki devreyi kurunuz ( eğerüç adet ölçü aleti yoksa ölçü aletlerini önce IB=f(VBE) sonra
da IC=f(IB) karakteristiğini elde edecek şekilde bağlayınız). Girişteki ayarlı gerilim kaynağını
değiştirerek çeşitli baz akımı (IB) değerleri için kolektör akımını (IC) ve baz – emetör gerilimini
(VBE) ölçünüz. Ölçtüğünüz değerleri aşağıdaki tabloya yazınız. Daha sonra IB=f(VBE) (tranzistörün
giriş karakteristiği) ve IC=f(IB) grafiklerini çiziniz (40P).
IB
RC
270
IC
VBE
+5V
A
RB
A
470k
0-15V
V
Şekil 3.5.
IB(mA)
IC(mA)
VBE(V)
IB(mA)
Yorum.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4/6
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
DENEY NO:
3
www.foxitsoftware.com/shopping
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Şekil 3.6’daki devreyi kurunuz. Ayarlı gerilim kaynağını değiştirerek çeşitli kolektör akımı (IC)
değerleri için kolektör – emetör gerilimini (VCE) ölçünüz. Ölçtüğünüz değerleri aşağıdaki tabloya
yazınız. IB baz akımını ölçünüz. Daha sonra IC=f(VCE) (tranzistörün çıkış karakteristiği) grafiğini
çiziniz (40P).
IB=.....................
IC
RC
VCE
270
A
0-15V
RB
470k
V
5V
Şekil 3.6.
IC(mA)
5/6
VCE(V)
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
ELN3303 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I
To remove this notice, visit:
DENEY NO:
3
www.foxitsoftware.com/shopping
Yorum.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Şekil 3.4’deki devreyi kurunuz. R1 direnci olarak ön hazırlıkta hesapladığınız değeri kullanınız.
ICQ ve VCEQ değerlerini ölçünüz (20P).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IV. Raporda istenenler
1. Deneyin yapılışı sırasında istenen grafikleri çiziniz.
2. Bu grafiklerden yararlanarak tranzistörün aktif bölgedeki akım kazancını (hfe, ) hesaplayınız.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Deneyin yapılışı kısmındaki 3.adımda bulduğunuz değerler ile olması gereken değerler arasında
bir fark varsa nedenini açıklayınız.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6/6
Download