M. Meclisi B : 57 20 . 2 . 1969 .0 : 2 Founıdatiıon orada» su

advertisement
M. Meclisi
B : 57
Founıdatiıon orada» su veya bol yağmura ta­
hammül ettiği gibi bol kurağa da tahammül
ediyor,
Şimdi Sayın Sözcüyü asiste edenler hakika­
ten buğdayı ya ofisin ambarında görmüş, veya­
hut da tesadüfen geçerken görmüş kişilerdir.
Ben onları çok iyi biliyorum. Sayın C. H. P.
Sözcüsü hakikaten onlara inanmadan bunu bu
kürsüye getirmezdi, ben biliyorum inandığı
için getirdi. Ulus Gazetesinde bunlar yazıldı,
ben okudum. Ondan sonra yeni müşavere heye­
tine büyüjs bir otorite daha geldi. Sayın Sözcü­
yü şaşırtan yollar bu. Sayın Sözcüyü bugün
Meksika buğdayı yönünden yanlış irşadeden
zat yani şimdi tarım reformunu ona müdafaa
ettiren zat Ziraat Fakültesinde İtalyan uzmanı­
nı getirmiştir, tevhidi arazi konusunda tercü­
manlığını yapmıştır. Hattâ o derece de oradaki
genç arkadaşlarımız kaldırılmış ki, o genç ar­
kadaşlarımdan bir kısmı, «Bir sualim var» dedi;
«Arazi birleştirilirse hayvanlar da birleştirile­
cek mi?» deyince mahcuboldu, «O mesele ayrı»
dedi.
BAŞKAN — Sayın. Bakan, bir dakikanızı
rica edeceğim.
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De­
vamla) — Buyurun.
BAŞKAN — Açık oylama işlemi sona ermiş­
tir.
Bütün kupaları kaldırınız.
Buyurun efendim.
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De­
vamla) — Şimdi diyor ki, «Vücutta bir yabancı
organı def etme var. Türk toprağı bu tohumu
reddetti.» diyor. Hani nasıl organ reddetme varsa,
bu da reddetti bunu, diyor. Nasıl reddetmiş? Di­
yor ki; «Teknolojik şeyi tek taraflı görürsen,
araştırmazsan, şunu etmezsen, bunu etmezsen
işte böyle reddedilirsin.» E, peki nasıl reddet­
miş? Misal veriyor, diyor ki; «Talebeyi elek­
trikli coplarla nasıl tutamazsın» diyor, öyle di­
yor burada, «bunu da zoraki tedbirlerle şey ede­
mezsin işte; hasıl talebe seni reddediyorsa bu
da onu reddeder.» diyor, burada. Nasıl, yani
elektrikli copun Meksika buğdayı ile ne ilgisi
var, ne işi var burada? Yani Allahaşkına şimdi
burada okuyorum, bizbizeyiz... E, sen de diyor­
sun ki, ondan sonra polemik yapıyorsun. Canım
benim devrimde mahkemesiz adam mı kurşuna
20 . 2 . 1969
.0 : 2
dizildi, varit mi, var mı öyle bir şey? Söyletme
bunları bana. Ne var, yani örfi idarelerle mi
iktidara geldik biz? Şunun bunun himayesinde
miyiz biz? Ne var ki; o talebe de benim karde­
şim. Görüşü ayrı; kendi evimdeki kardeşimle
de görüşüm ayrı olabilir. Ama ben bu kardeşimi
Öldürmek için bir kara gömlekli teşkilâtın mı
içirtdeyim? Anadolunun çeşitli yerlerinde mü­
fettişi umumilikler mi ihdas ettim? Ne var ki;
Meksika buğdayını vesile ediyorsun, elektrikli
copu getirip oraya dayıyorsun? (Gülüşmeler)
olacak iş mi? (A. P. sıralarından alkışlar).
Şimdi diyor ki gene burada, «Her mesele­
nin ekonomik yönü, teknolojik yönü, bir de sos­
yal yönü vardır. Bunun üçünü bir arada gör­
medin mi «fayda vermez» diyor. Doğru, doğru.
Ama diyor, «A. P. yalnız ekonomik ve tekno­
lojik yönü görüyor.» Bir cümlesinde de diyor
ki; «©azan ekonomiyi de atıyor, sadece tek­
nolojiyi alıyor.»
Allah Allah! E, peki Meksika buğdayı ile
vesile edip ne yapmış bakın Meksika buğdayı
için. Demin arz ettim. G-enetikçi'riin sözünün
yüzde 90 'ı bir nevi adaptasyondur. Buradadır
teknik kadro. Genetikçi'nin verdiği doneleri
memleketin ekolojik şartlarını bilen her tek­
nisyen tereddütsüz tatbik eder. İlmin mezhebi
yoktur, ilimde siyaset aranmaz, teknikte, ma­
tematikte. Yani Paskal teoremi veya öklid ba­
ğıntısı, Pisagor dâvası Türkiye'de başka, Almanyada başka mıdır, Amerikada başka mıdır,
Rusyada başka mıdır? Onun için bunlara bir
ideolojik karakter takmak için sebep ne?
Meselâ bir ayçiçeği tohumunu Rusya'dan
getirdik, dünyanın en iyi tohumudur o orabanja mukavim. Ama bu ideolojinin ıslahı imiş
bana ne, aslında onun değilya, onun öyle bir
hüneri yok, kalmış, miras almış, biz de gittik
getirdik, Rusya'dan geldi. ıslah edenden Allah
razı olsun, yüzde 42 ye çıkarıyor Türk Mil­
leti. Burada bir ideoloji aranır mı? Şimdi bu­
raya da bunu sokuyorsun, hem copu sokuyor­
sun, hem de onların deyimiyle Amerikan Hari­
ciye Vekâletinin neşriyatiyle Rodkefeller bâ­
zı koşullar ileri sürüyor, bu koşulları yerine
getirmedin mi olmaz...
Şimdi Meksika buğdayında hem ekonomi
var, hem teknoloji vardır. Biz Meksika buğda­
yını getirdik, doğrudur.
283 —
Download