TROPONİN T

advertisement
Klinik Laboratuvar Testleri
TROPONİN T
Kullanım amacı: Başta miyokard enfarktüsü olmak üzere, kalp kasında
hasar meydana getiren her türlü durumun belirlenmesi ve takibi amacıyla kullanılır.
Genel bilgiler:
 Çizgili kaslarda iki tip miyofilament bulunur. Kalın olan miyofilamentler
miyozinden oluşur. İnce miyofilamentleri ise aktin, tropomiyozin ve
troponin oluşturur. Troponin ise T, I ve C olarak adlandırılan üç protein
alt ünitesinden oluşur. Troponinler, kalsiyuma bağlanarak hücre içi fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynar.
 Troponin T sitozol içinde serbest ve proteinlere bağlı olarak bulunur.
Miyokardial hasarın erken safhasında serbest formu kolaylıkla seruma
geçer. İlerleyen safhalarda ise proteinlere bağlı Troponin T de serumda
görülmeye başlar. Troponin T’nin sensitivitesi Troponin I’ya göre daha
yüksektir.
 Unstabil angina vakalarında troponin T yüksekliği kısa ve uzun dönemdeki prognozun iyi olmadığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu hastalarda tedavinin yönlendirilmesi açısından yarar sağlar. Aynı zamanda
invazif girişim uygulanan hastalarda veya antitrombosit ajanlar ya da
düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavi edilen hastalarda tedaviye
alınan cevabın değerlendirilmesi için bir parametre olarak kullanılabilir.
Test sonucunun yorumu:
 Troponin T, miyokardial nekrozun başlamasından sonra 2-4 saat içinde
yükselmeye başlar ve yaklaşık 14 gün boyunca yüksekliğini muhafaza
eder. Referans aralık sınırlarını aşan değerler öncelikle miyokardial
hasar olasılığını destekler. Seri ölçümlerde konsantrasyonun artmakta
olması hasarın ilerlediğini gösterir.
 Troponin T konsantrasyonu ≥0.01 ng/mL olan hastalar, ölçülemeyecek
kadar düşük konsantrasyona sahip hastalara göre daha kötü bir prognoz
sergiler. Bu sebeple ölçülebilir troponin T konsantrasyonuna sahip hastaların 3-6 saatlik aralıklarla alınacak kan örnekleriyle izlemeye tabi
tutulmaları önerilir.
 Miyokard enfarktüsüne göre daha düşük seviyede olmakla birlikte,
serum troponin T konsantrasyonunda artışa neden olabilen bazı durumların da bulunması nedeniyle, sonuçlar klinik tablo dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Kalp travması, ablasyon veya pacing işlemleri,
konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, hipotansiyon, pulmoner
1
Bursa GVNTIP Laboratuvarı
embolizm, renal yetmezlikler ve miyokarditler serum troponin T konsantrasyonunda artmaya sebep olabilen enfarktüs dışı başlıca nedenlerdir.
Numune: Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp). Minimum 500 µL.
Çalışma yöntemi: ECLIA.
Referans aralığı: <0.01 ng/mL
2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards