VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi`nin Ardından

advertisement
Konferans Notları
ma kapasitesinin belirlenmesine yönelik bildirileri ile Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden Steve Pan ve Barry Mak layık görüldü. Diğer ödülleri
alan araştırmacılar ise konferansta sundukları aşağıdaki çalışmalarını akademik dünya ile paylaşmış
oldular:
En iyi yüksek lisans tezi ödülü: Julia Giddy (Nelson
Mandela Üniversitesi, Güney Afrika), İnsan – Çevre Etkileşiminin Doğa Temelli Macera Turizmi Üzerindeki Etkisi;
En iyi doktora tezi ödülü: Oliver Chikuta (Midlands State Üniversitesi, Zimbabwe), Zimbabwe ve
Güney Afrika’daki Ulusal Parklar için Evrensel Erişim Çerçevesinin Geliştirilmesi;
Anatolia Dergisi 25. yıl özel ödülü: Tarık Doğru, Ercan Sarıkaya (South Carolina Üniversitesi,
ABD) ve Muzaffer Uysal (Virgina Tech Üniversitesi, ABD), Dinamik Panel Veri Kullanarak Türkiye
Seyahat Pazarının Yurtdışına Yönelik Turizm Talebinin Modellenmesi.
Teşvik ve başarı ödülleri yanı sıra, Abraham Pizam
ve Brian Archer’a turizm araştırmalarına yaptıkları katkılardan dolayı ödül plaketi verildi. Ayrıca
düzenlendiği ilk yıldan itibaren, düzenli olarak bildiri ile katılımda bulunan Türk ve yabancı katılımcılara da teşekkür plaketleri sunuldu.
Bu tür uluslararası buluşmalarda, paneller ve oturumların yanı sıra oluşan çeşitli sosyal ortamlarda, etkileşimlerde bulunma, yeni tanışıklıklar elde
etme, yeni araştırma konuları belirleme ve araştırma deneyimlerini paylaşma fırsatları da sunulmaktadır. Diğer yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da
araştırmacılar bu yönde çok sayıda olanakla karşılandılar. Bir panelde de üzerinde durulduğu üzere,
dile getirilen sıkıntılardan biri de akademi–endüstri iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmaların azlığı
yönündeydi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde,
endüstrinin araştırmalara karşı mesafeli bakış açısının, gereksiz ya da maliyetli olduğuna dair ön yargılarının akademisyenlerin araştırma sahası bul-
malarını zorlaştırdığı, katılımcılar arasında paylaşılan sorunlardan biriydi. Bununla beraber, akademinin araştırma sonuçlarını yeteri kadar endüstri
ile paylaşmaması ya da endüstrinin önceliklerini de
dikkate alarak araştırma konularını belirlememeleri de sorunların diğer tarafındaki yansımaları olarak dile getirildi.
Son olarak, bir noktaya daha dikkat çekmekte yarar
vardır: Turizmin yükselen yıldızlarında turizm
araştırmalarına verilen değer. Son birkaç yıldır
Dünya Turizm Örgütü başta olmak üzere, uluslararası turizm örgütleri, turizmin yükseliş eğilimlerinin Asya Pasifik Bölgesi odaklı gerçekleştiğini istatistiklerle ortaya koymakta ve değerlendirmelerinde vurgulamaktadırlar. Bu bölgede en dikkat çekici
ülke ise Çin olmakla birlikte, onu Hindistan, Tayland, Yeni Zelanda, Avustralya izlemektedir. Konferanslara başta Hong Kong ve Macau olmak üzere Çin’in değişik kesimlerinden ve bahsettiğimiz
diğer ülkelerden çok sayıda araştırmacının olması dikkate değer bir durumdu. Böylece, gelişmekle
birlikte, bilime yatırım, araştırmaya teşvik olanakların da paralel ilerlediği ve ülkelerin bilginin egemen kılan gücünü turizm alanında da keşfetmek
adına gerekli çabaları gösterdikleri gözlemlenmektedir.
Yararlı pek çok paylaşımın yer aldığı ve bilimsel
katkıların somutluk kazandığı, hem lisansüstü hem
turizm disiplini hem de disiplinlerarası çok sayıda
araştırmanın ilgilileri ile buluştuğu eşzamanlı bir
konferans dizisi daha genel olarak bu notları kaydederek son bulmuş oldu. Bir sonraki buluşmanın, 2016 yılında yine Türkiye’de bu kez bir başka
turizm merkezinde gerçekleşeceği notu şimdiden
ajandalara kaydedildi.
Gönderilme tarihi
Kabul tarihi
: 19 Haziran 2014
: 22 Haziran 2014
Öğr. Gör. Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN, Özyeğin Üniversitesi,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 34794, Çekmeköy, İstanbul
E-posta: [email protected]
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin Ardından
Kübra AŞAN
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Ulusal düzeyde turizm alanının önemli bilimsel etkinlikleri arasında yer alan Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi, 3-6 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası’nda, Fantasia Deluxe Otel’de gerCilt 25 = Sayı 2 = Güz 2014 =
319
Konferans Notları
çekleştirilmiştir. Bu sene yedincisi düzenlenen
kongre, 2002 yılından bu yana iki yılda bir yapılmaktadır. Kongre, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle
organize edilmiştir. Kongrede Türkiye’de turizm ve
ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü
çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine
katkıda bulunmak, aralarındaki iletişimi geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca kongre, yine Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi’nin, bu kez Adnan
Menderes Üniversitesi ile işbirliği ile gerçekleştirdiği III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları
Kongresi ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu açıdan kongre, farklı disiplinler ve turizm araştırmacıları arasında sağlanacak etkileşimin desteklendiği değerli bir etkinlik olmuştur.
Turizm Pazarlaması Alanyazınının Gelişim Süreci
(1990-2012)” başlıklı tezi ile;
Etkinlikte çalışmalar, dört farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 25 oturumda, üç farklı bölüm dâhilinde sunulmuştur. Bunlardan ilki,
Türkiye’de yüksek lisans ve doktora düzeylerinde, turizm ve ilgili alanlarda hazırlanmakta olan
ve tamamlanmış olan tez çalışmalarının bulunduğu “Lisansüstü Tezler Bölümü” dür. Bu bölümde
altı tamamlanan, dokuz hazırlanmakta olan doktora tezi; 19 tamamlanan ve sekiz hazırlanmakta olan
yüksek lisans tezi yer almıştır. Turizmle ilgili olmak
kaydıyla herhangi bir konu sınırlamasının olmadığı “Araştırma Bildirileri Bölümü” kapsamında ise
48 araştırma sunulmuştur. Son olarak “Poster Bildiriler Bölümü” altında bir poster bildiri sergilenmiştir.
● “Çelik Gülersoy Özel Ödülü”: Kübra AŞAN, Anadolu Üniversitesi: “Doğa Deneyimleri, Açık Alan Rekreasyon Güdüleri ve Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi” başlıklı tezi ile ödül aldılar.
Ödüller
Kongrede bir gelenek olarak, seçici kurullar tarafından belirlenen nitelikli bilimsel çalışmalar, araştırmacılarını onurlandırmak ve teşvik etmek üzere ödüllendirilmiştir. “Yüksek Lisans Tezi Teşvik Ödülü”, “En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”,
“Doktora Tezi Teşvik Ödülü”, “En İyi Doktora Tezi
Ödülü”, “En İyi Araştırma Bildirisi Ödülü”, “Çelik
Gülersoy Özel Ödülü” kategorilerinde verilen
ödüllerin detayları şu şekildedir:
● “Yüksek Lisans Tezi Teşvik Ödülü”: Emrullah
TÖREN, Anadolu Üniversitesi, “Diasporaların Anavatan Ziyaretleri: Almanya Türk Federasyon Türkiye
Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması” başlıklı tezi ile;
● “En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü”: Gözde
TÜRKTARHAN, Anadolu Üniversitesi, “Türkiye’de
320
n
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
● “Doktora Tezi Teşvik Ödülü”: Selin YILDIZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, “Türkiye’de Turizm Tesislerinde Evrensel Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi, İstanbul Örneğinde İrdeleme” başlıklı tezi ile;
● “En İyi Doktora Tezi Ödülü”: Dr. Kenan KARAGÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi, “Turistlerin Otellere Dağıtım Problemine Bir Çözüm Önerisi ve
Alanya’da Bir Uygulama” başlıklı tezi ile;
● “En İyi Araştırma Bildirisi Ödülü”: Yrd. Doç. Dr.
Çağıl Hale ÖZEL, Anadolu Üniversitesi, “Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak
Gelişiminin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi” başlıklı bildirisi ile;
Turizm Eğitimine Hizmet Ödülleri
Kongrede 2008 yılından bu yana, turizm araştırmalarına ve incelemelerine katkıda bulunmuş kişilere teşekkür niteliğinde verilen, “Turizm Eğitimine
Hizmet Ödülleri” bu sene de sahiplerini bulmuştur.
Ödül alan isimler şu şekildedir; Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Işın DENER,
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Alp TİMUR, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Öcal USTA, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, bibliyografya uzmanı Bülent AĞAOĞLU ve
araştırmacı Dr. Tunay AKOĞLU.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25. Yıl Özel Ödülü
Kongrenin bugüne dek daimi düzenleyicisi olan
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 25.
yayın yılının kutlanması sebebiyle etkinlik ayrı bir
önem taşımaktadır. Yayın yaşamına 1990’da başlayan derginin 25. yayın yılı yapılan törenle kutlanmış ve dergiye katkıda bulunanlara plaket verilmiştir. Ayrıca bu seneye özel olarak kongrede verilen
bilimsel ödüllere ek olarak “Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25. Yıl Özel Ödülü” verilmiştir. İzmir
Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeynep
TUNA ULTAV ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Gökçiçek SAVAŞIR’ın ortak çalışması
olan “Uludağ Büyük Otel” başlıklı araştırma “Ana-
Konferans Notları
tolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25. Yıl Özel
Ödülü”ne layık görülmüştür.
Kongrede genç akademisyen ve öğrencilerin yanı
sıra turizm alanının gelişimine katkı sağlayan çok
sayıda kıymetli hocanın buluşmasına imkân sağlanmıştır. Bu bakımdan etkinlik, akademik iletişimi
güçlendirdiği gibi farklı nesiller arasındaki kazanımı da artırmaktadır. Ayrıca lisansüstü tez çalışmalarının merkezi öneme sahip olması kongreyi, akademinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve idealist araş-
tırmacıların desteklenmesi için önemli bir platform
haline getirmektedir. Özellikle lisansüstü eğitime
olan talebin oldukça arttığı günümüzde etkinlik,
alanın nabzının tutulması için imkân sağlamaktadır.
Gönderilme tarihi
Kabul
: 15 Temmuz 2014
: 07 Ağustos 2014
Araş. Gör. Kübra AŞAN, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yunusemre Kampüsü, 26470, Eskişehir
E-posta: [email protected]
Cilt 25 = Sayı 2 = Güz 2014 =
321
Download