uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar ünitesi bulmaca etkinlikleri

advertisement
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTESİ BULMACA ETKİNLİKLERİ
1.BULMACA : TARİHİ ÇAĞLAR
2.BULMACA : MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI
SOLDAN SAĞA; 2-Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'de ilk tarımsal faaliyetlerin başladığı yer.
4-Tarih öncesi dönemlerin bitirilerek tarihi devirlere ilk geçilen yer. 10-Anadolu'da yazının ilk kez
Hititler tarafından kullanıldığı devir. 11-Ateşin bulunduğu,ilk resim ve heykellerin yapılmaya
başlandığı devir. 12-Tunç devrine ait Kayseri'deki önemli yerleşim yeri. 14-İnsanoğlunun
mağaralardan çıkıp ırmak ve su kenarlarına yerleşerek ilk kez köyleri kurduğu ve tarımsal
faaliyetlere başladığı devir.15-Eskitaş dönemine ait İstanbuldaki yerleşim yeri olan mağaranın adı.
SOLDAN SAĞA; 3-Kudüs'ü ele geçirerek Yahudileri Babil'e süren II.Babil Kralı.
7-Mezopotamya uygarlığının temelini atan devlet. 10-Aşağı Mezopotamya'da kurulan,başkentleri
Sus şehri olan ve madencilik,çömlek yapımı ve seramik sanatında ilerlemiş olan devlet.
11-Yapılan arkeoloji çalışmaları sonucunda Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu Kayseri
Kültepe'deki pazar yerlerinin adı. 13-Babillerin en güçlü kralı olan ve yaptığı kanunlarla ünlü olan
kişi. 14-Sümerler tarafından yapılan takvim ….... esasına dayanır.
YUKARIDAN AŞAĞIYA; 1-Tarih öncesi devirlerin sona erip tarihi devirlerin başlamasına
neden olan olay çivi yazısını icat eden devlet. 3-Kalkolitik(Taş-Bakır) devre ait Çorum'daki
yerleşim yeri. 5-Anadolu'ya yazıyı getiren Mezopotamya uygarlığının adı. 6-Ortataş devrine ait
Ankara'daki yerleşim yeri olan mağaranın adı. 7-İnsanlık tarihinin en eski ve en uzun yaşadığı
devir. 8-İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi. 9-İnsanoğlunun ilk kullandığı maden.
13-Yenitaş devrinde totem inancı gereği yapılan anıtların ismi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA; 1-Tarihte bilinen ilk anayasayı ve İlk kanun kitabını yazan devlet.
2-Sümerlerde bilimsel ve dini mimari olarak kabul edilen eserin adı. 4-Anadolu'ya yazıyı getiren
ve böylece Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlayan devlet. 5-Sümer şehir devletlerinin
başındaki yöneticilere verilen isim. 6-Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları yapan Sümer Kralı.
7-Sümer şehir devletlerine verilen isim. 8-İlkçağda Fırat nehri ile Dicle nehri arasında yer alan
bölgeye verilen isim. 9-Sümerlere ait olan ve tarihte bilinen ilk yazılı destanın adı.
12-Tarihte bilinen ilk büyük askeri imparatorluğu,ilk sürekli ve düzenli orduları kuran devlet.
3.BULMACA : ORTA ASYA,MISIR VE HİNT UYGARLIKLARI
SOLDAN SAĞA; 1-Mısır şehir devletlerine verilen isim. 7-Tarihte bilinen ilk Türk
teşkilâtlanması olup,altın işlemeciliğindeki ustalıkları nedeniyle kendilerine ''Bozkırların
Kuyumcuları'' ismi verilen devlet. 8-Hint uygarlığında tüccar ve çiftçilerin oluşturduğu sınıfın
ismi. 9-Orta Asya'da Hazar Denizi'nin kuzeydoğusundan Ural Dağları'na kadar uzanan bölgede en
geniş yayılma alanına sahip kültürün adı. 10-Mısır medeniyetini zengin bir medeniyet yapan en
önemli unsur. 11-Tarihte bilinen İlk posta teşkilâtını kuran devlet. 12-Kendilerini,Tanrının
yeryüzündeki temsilcisi olarak gördüklerinden Tanrı-Kral olarak bilinen Mısır krallarına verilen
isim. 13-Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma. 15-Perslerin Anadolu'yu idare ettikleri dönemde
burada kurdukları eyaletlere yönetici olarak atadıkları kişilere verilen isim. 16-Mısır’da halk için
yapılan mezarlara verilen isim. 17-Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısında yapılan arkeoloji
çalışmalarında ortaya çıkarılmış Türklerin en eski kültürünün adı.
4.BULMACA : ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
SOLDAN SAĞA;
4-Çin uygarlığının oluşumunda etkili olan kültürlerden biri.
5-İbranilerden kalan en önemli mimari eserin adı.
6-Çin uygarlığının temelini oluşturan ve özü erdem ve görev ahlakına dayanan dini öğretinin adı.
8-Dünya tarihinde ilk kez tanrı inancına (Musevilik) sahip topluluğun adı.
9-Yuda(Yahudi) Devleti'ni yıkan Babil Kralı'nın adı.
10-İbranilerin tanrılarına verilen isim.
YUKARIDAN AŞAĞIYA;
1-İbranilerin,M.Ö.1040'lı yıllarda Hz.Davut liderliğinde Filistin'de kurdukları ve başkent
yaptıkları şehir.
2-Tarihte bilinen ilk alfabeyi oluşturan devlet.
YUKARIDAN AŞAĞI; 2-Etrafının çöllerle kaplı olması nedeniyle diğer medeniyetlere kapalı 3-Çinli tüccarların,Çin'den Roma'ya kadar uzanan bölgede ticaret yaptıkları tarihi ticaret yolu.
olan,bu nedenle de dünyada tarih çağlarını sırasıyla yaşayan tek medeniyetin ismi. 3-Mısırlıların 7-Deniz ticareti ve kolonicilik faaliyetleri ile uğraşan Fenikelilerin en önemli koloni şehri.
kullandığı resim yazısına verilen isim. 4-Mısırlıların Suriye'ye egemen olabilmek amacıyla
M.Ö.1296-M.Ö.1280 tarihleri arasında savaştıkları devletin adı. 5-Hindistan'da derebeyliklerinin
Ayhan SÖNMEZ
başında bulunan yöneticilere verilen isim. 6-İran'da kurulmuş olan ilk uygarlığın adı. 9-Zerdüştlük
Tarih Öğretmeni
dinini benimseyen Persler'in tapınaklarına verilen isim. 11-Hint medeniyetinde Kast sistemine
dâhil edilmeyen köleler grubuna verilen isim.13-Hindistan'da,meslekleri babadan oğula geçen aynı
geleneklere bağlı bulunan, birinden diğerine geçişin mümkün olmadığı sosyal sınıflardan oluşan
sisteme verilen isim.14-Mısırlıların kralları için yaptıkları piramitlerin en büyüğü.
5.BULMACA : ANADOLU UYGARLIĞI
6.BULMACA : BÜYÜK İSKENDER VE ROMA UYGARLIKLARI
SOLDAN SAĞA; 2-Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Batı Anadolu'da
kurulmuş olan ve parşömen kağıdını icat eden,Asklepion Sağlık Merkezi'ni kuran krallığın adı.
4-İstanbul'da bulunan ve günümüzde müze olarak kullanılan Bizans mimarisinin en güzel
örneklerinden birinin adı. 6-Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla Anadolu'dan
Hindistan'a kadar uzanan topraklarda kurulan krallığın adı. 8-Büyük İskender'in Asya seferi
sonucunda doğu kültürü ile batı kültürünü kaynaşmış,bu kaynaşma sonucunda ortaya çıkan yeni
kültürün adı.11-Öğretici tarih yazıcılığının öncüsü olan Yunanlı tarihçinin adı. 12-Roma'ya
sonradan gelip yerleşen,oy kullanma hakkı olmayan,daha çok hayvancılık,tarım,ticaret vb. işlerle
YUKARIDAN AŞAĞIYA; 1-Hititler,Lidyalılar ve Friglerde kralların ve asillerin gömüldüğü uğraşan sınıf. 14-Roma'da Cumhuriyet döneminde,senato tarafından seçilen ve bir yıl süreyle
ülkeyi yöneten kişilere verilen isim. 15-Girit medeniyetinden kalma en önemli mimari eserin adı.
yığma topraklardan yapılan mezarlara verilen isim. 2-Tarihte ilk kez parayı icat eden devlet.
3-Frigyalılardan günümüze kalmış olan ve Eskişehir yakınlarında bulunan kaya mimarisi
örneğinin adı. 4-İyonya'da olumsuz şartların yaşandığı dönemlerde şehir devletlerinin başına YUKARIDAN AŞAĞIYA; 1-Yunanistan'da tarih alanında yetişen ve hikayeci tarih yazıcılığının
getirilen geniş yetkilerle donatılmış kişilere verilen isim. 5-Hititlerde devlet yönetiminde kraldan öncüsü olan bilim adamı. 3-Roma İmparatorluğu'nun doğu-batı olarak ikiye ayrılmasına neden
sonra en yetkili kişi olan kraliçeye verilen isim. 6-Urartulardan kalma en önemli yapıtlardan olan ve Hun Türklerin neden olduğu önemli olay. 5-Tarihte bilinen ilk modern hukuk olarak kabul
edilen kanunlar(yazı ile) 7-Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak
birinin adı. 8-İyonya'da matematik ve astronomi alanında yetişen en ünlü bilim adamı.
10-Hititlerden önce Anadolu'da kültür oluşturan uygarlık. 13-Tarihte ilk kez Hititler tarafından yönettiği,ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke.9-Bizans
kurulan ve danışma meclisi özelliği taşıyan meclisin adı. 15-Lidyalıların başkenti olan ve İmparatorluğu'nun Anadolu'daki eyaletlerini yöneten valilerin adı. 10-İtalya'daki ilk siyasi oluşum.
dünyanın ilk serbest pazarı olarak bilinen şehir. 17-İzmir-Efes'te bulunan İyonyalılara ait tapınağın 13-Eski Yunan ve Ege medeniyetlerinde şehir devletlerine verilen isim.
adı. 19-İlkçağda Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgeye verilen isim.
SOLDAN SAĞA; 7-Hititlerde halkın yargılandığı mahkemeye verilen isim. 9-Hayvan hikayeleri
anlatım geleneği olarak bilinen Fabl türünü ilk kez ortaya çıkaran devletin adı.11-Hititlerin
yazdığı yıllıklar olup,ilk tarih yazıcılığı olarak kabul edilen belgeler. 12-Frigyalıların ürettikleri ve
ticaretini yaptıkları halı ve kilimlere verilen isim. 14-Hititler döneminde Anadolu'da çok tanrılı bir
din anlayışı olması nedeniyle buraya verilen isim. 16-Urartuların başkenti. 18-Frigyalılarda yaygın
olarak kullanılan ev mimarisi tipi. 20-Hitit sanatının en önemli örneklerinden olan ve Konya'da
bulunan kabartmanın adı.
Download