Jokeyler Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Bozan

advertisement
Jokeyler Dayanışma Derneği Genel Sekreteri
Bozan Baydan’ın
Atçılık Çalıştayı’ndaki sunumu
ATÇILIK ÇALIŞTAYI
Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına söz alan Genel
Sekreter Bozan Baydan 15 dakika
süre içerisinde yaptığı konuşmada,
Sayın Müsteşar, Sayın Müsteşar
Yardımcısı, Türkiye Jokey Kulübünün sayın yöneticileri, Yüksek
Komiserler Kurulunun değerli
idarecileri, atçılığımızın değerli
dernek yöneticileri ve tüm konukları öncelikle, sizleri saygı ile
selamlıyorum. Şuan da Jokeyler
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına söz almış bulunmaktayım. Bizim de dernek olarak sayın
bakanlığımızdan bazı isteklerimiz
olacaktır diye söze başladı.
sinden dolayı istirahat ücretlerinin
tekrar gözden geçirilmesini,
● Halen uygulanmakta olan aprantilerin yarışlarda 5 kg. daha az kiloyla
at binmeleri uygulamasın kaldırılıp
100 yarış kazanana kadar 3 kg.,
jokey olana kadar ise 2 kg indirimi
uygulanması ve jokey olma sayısının 200 yarışa çıkarılmasını,
● Apranti ve jokeylerin binek
ücretlerinin bir bölümü Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’ne ve Yüksek Komiserler
Kurulu’na bağlı Jokey ve Kaza
Yardım Sandığı’na kesilmektedir.
İstifa eden bazı jokeyler de Türkiye
Jokey Kulübü’ne dava açarak geYukarıdaki maddelerin dışında
Bazı isteklerimizi özetle madde
riye dönük binek ücretlerini talep
diğer isteklerimiz yazılı olarak
madde olarak sıralamak istiyorum, etmektedirler. Bu nedenle, bu keGıda, Tarım ve Hayvancılık
sintilerin tüzüğe ilave edilmesini,
Bakanlığı’na bağlı Yüksek Ko● Apranti lisansını 10 yıl süre ile
vize ettiren Aprantilerin, jokeyler
● Malulen emekli olmak için başvu- miser Kurulu’na bildirilmiştir.
gibi lisanslarını antrenör olarak
ran üyelerimizin daha kapsamlı has- Konuşulmayan bazı maddeler ve
değiştirebilmelerini,
tanelerde kontrollerinin yapılmasını, özetle konuşulan bazı maddelerin
detaylı bilgileri aşağıdadır.
● Apranti ve Jokeylerin 1 yıl içeri● Yarış ve idmanda attan düşen ve
● Jokey ve Aprantiler hipodromsinde iki kez koşu içerisinde fazla
kaza geçiren üyelerimize Yüksek
lara giriş-çıkışlarında yarışsesayıda kamçı kullanımından dolayı
Komiserler Kurulu’na bağlı Jokey
verlerin bulunduğu mahallerden
Ekrem Kurt Apranti Eğitim MerKaza ve Yardım Sandığı tarafından
geçerek jokey odalarına ulaşmakkezinde 1 ay süre ile eğitim görme
Ferdi Kaza Sigortası yapılmasını,
tadırlar. Ancak bu durum sözlü
uygulamasının kaldırılmasını,
● At sahibi, antrenör ve jokeylerle taciz, hakaret vb. gibi olumsuzluklara, zaman zaman tartışmalara
● Sayın bakanlığımızın, Türkiye
yapılan görüşmeler sonucunda,
ve güvenlik sorunlarına neden
Jokey Kulübü’nün yönetiminin de
diğer derneklerin de desteklemebildiği üzere, Jokey Kaza ve Yardım diği elektronik kamçı uygulaması- olmaktadır. Bu olumsuzluklar
Sandığı da Jokeyler Dayanışma
nın hayata geçirilmemesini uygun yaşanmadan, jokey ve aprantilerin kendilerine tahsis edilecek
ve Yardımlaşma Derneği’nin bir
bulmaktayız.
ayrı bir bölgeden hipodromlara
kuruluşudur. Derneğimizin üyesi
giriş ve çıkış yapabilmeleri için
olmayan apranti ve jokeylerin Jokey Gereğinin yapılmasını, saygılatüm hipodromlarda gerekli fiziki
Kaza ve Yardım Sandığı’ndan da
rımla arz ederim, hepinizi sevgi
düzenlemelerin yapılması,
faydalanmamasına,
ve saygı ile selamlıyorum.
● Yarışlarda ve idmanlarda attan
düşen apranti ve jokeylerin tedavi
sonrası aldıkları raporların bazı üyelerimiz tarafından suiistimal edilme-
NOT: Yapılan konuşmanın kısa
süreli olmasından dolayı bazı
maddeler özetle konuşulmuştur.
● Gerek idmanlar gerekse yarışlar
esnasında apranti ve jokeyler sıkça kazalara maruz kalmakta, ciddi
yaralanmalara, sakatlanmalara uğ-
ramakta ve tedavi süresinde mağdur olmaktadırlar. Takdir edeceğiniz gibi mesleğe yeni başlamış,
yaşı ilerlemiş veya sadece idman
jokeyliği yapan derneğimiz üyeleri yeterli kazanç elde edememeleri
nedeniyle SGK kurumuna prim
ödemelerini yapamamakta, dolasıyla SGK’nın sağlık hizmetlerinden, ayrıca Jokey Kaza Yardım
Sandığı’ndan da yararlanamamaktadır. Dernek üyelerimizin tek çatı
altında hastane ve tedavi masraflarının karşılanması için derneğimiz
üyesi olan jokey ve aprantilere sayın kurulunuzca uygun görülecek
bir sigorta şirketine Ferdi Kaza
ve Sağlık sigortası yaptırılmasını
ve sigorta prim tutarlarının sayın
kurulunuzun yönetiminde bulunan
Jokey Kaza Yardım Sandığı’ndan
karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,
● Apranti Eğitim Merkezlerine
her yıl kursiyerler alınmaktadır.
Takdir ederseniz ki her yıl 50-60
adet mezun verilmekte, bu da
Apranti yığılmasına neden olmakta ve bu aprantiler yarışlarda şans
bulamamakta olup Eğitim Merkezine kayıtların iki yılda bir yapılmasının daha sağlıklı ve yararlı
olacağı görüşündeyiz. Bu konuyla
alakalı yeni düzenleme yapılması,
● At yetiştiriciliği ve yarışçılığı olan
diğer ülkelerde olduğu gibi hipodromlardaki Mahalli Komiserler
Kurullarında eski jokeylerimizin de
tecrübelerinden yararlanılması için
sayın kurulunuzca da uygun görülen
veya kurulunuzun talebi üzerine
derneğimizin önereceği bu konuda
deneyim sahibi meslektaşlarımızdan
bir kişinin görevlendirilmesi,
● Jokeylik mesleğini icra ettikten
sonra antrenörlüğe geçiş yapmış olan
kişilerin diğer at sahiplerine yapılan
uygulamalardan daha kolaylıkla at
sahibi belgelerini alabilmeleri için
gerekli düzenlemelerin yapılması,
● Halen uygulanmakta olan aprantilerin yarışlarda 5 kg. daha az
kiloyla at binmeleri uygulaması
aprantilerin jokey olduktan sonra
bu uygulamadan yararlanamamaları nedeniyle yarış kazanmalarına
ciddi sorun teşkil etmekte, ayrıca
diğer jokeylerinde at sahipleri
tarafından tercih edilememesine neden olduğundan, özellikle
handikap yarışlarında iyi bir yarış
atına ciddi avantajlar sağladığından handikap yarışlarının adilane
olamamasına neden olmaktadır.
Bu nedenle ilk 50 birinciliği olan
aprantilere 3 kg., 100 birincilikten
sonra 2 kg. indirim olması tüm yarış camiasına daha yararlı olacağı
düşünüldüğünden gerekli düzenlemelerin yapılması,
Halen uygulanmakta olan aprantilikten jokeyliğe geçişteki 150 adet birincilik sayısının aprantilerimizin daha
da tecrübeli hale gelebilmeleri adına
200 adet birinciliğe çıkarılması,
● T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 19/04/2011 ve
27910 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmış olan At Yarışları
Yönetmeliği’nin 123. Maddesinin
6. ve 7. Bentlerine istinaden jokey
ve aprantilere verilen koşulardan
men cezasının 1 yıl içerisinde
tekerrüründen dolayı Ekrem Kurt
Apranti Eğitim Merkezi’nde 1 ay
süreyle eğitime tabi tutulmaları
uygulamasının bu cezaya maruz
kalarak İstanbul dışından gelen
meslektaşlarımızın İstanbul’da
yaşamlarını devam ettirebilmeleri
sorun teşkil etmekte, bu sorunların
yaşanmaması ve mağduriyet yaratmaması açısından kaldırılmasını,
Koşulardan 1 aylık men cezası uygulamasının devam etmesini, para
cezalarının da sayın kurulunuzun
takdirleri doğrultusunda arttırılması,
Ekrem Kurt Apranti Merkezi’nde
eğitim görme cezasının at yarışları
yönetmeliğinde olmaması nedeniyle ceza alan bazı meslektaşlarımız yürütmeyi durdurma kararı
almaktadır. Bu durum da birçok
hukuki ve idari teferruatlara neden
olmakta olup bu ceza uygulamasının at yarışları yönetmeliğinde ilgili bölüme ilavesini, para
cezasının da sayın kurulunuzun
yönetimindeki Jokey Kaza Yardım
Sandığı’na irat kaydedilmesi,
● Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Yüksek Komiserler Kurulunun
24.04.2014 tarihli ve 94307197090.99 sayılı yazılarının ‘C’ bendinde aprantilerinde 10 yıl mesleklerini icra ettiklerini belgelemeleri
kaydıyla jokeyler gibi antrenör
lisansı alabilmelerini sağlamak
üzere At Yarışları Yönetmeliği’nin
85. Maddesinin 13. Fıkrasında değişiklik yapılacağı bilgisi verilmiş
olup ancak yazı tarihinden iki yılı
aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen ilgili yönetmelik değişikliği
yapılmamıştır. Ayrıca 1990 yılından itibaren apranti ve jokey lisansı
olupta hala sanatlarını icra etmekte
olup lisanssız olarak antrenörlük
ve idman jokeyliği yapmakta olan
birçok üyemiz bu durumdan son
derece mağdurdurlar. Ancak daha
sonraki yıllarda mezun olupta on
yıllık süreyi doldurmuş olanlardan antrenörlük lisansına sahip
olanlar olduğu halde daha önceki
yıllardan apranti ve jokey lisansı
olduğu halde antrenörlük lisansını
hala alamamış olan birçok üyemiz
bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerden
dolayı 150 birincilik elde edemeyen meslektaşlarımıza halen 30
olan yaş sınırını 25’e indirilmesini,
(Takdir edersiniz ki 25’li yaşların
üzerinde olan meslektaşlarımızın
hala apranti olarak bulunmaları
çok uygun görülmemektedir.) bu
durumda olan üyelerimize antrenörlük lisansı verilerek mağduriyetlerinin giderilmesini,
tensip ve emirlerinize arz ederiz,
şeklinde dilekçeler yazılıp T.C. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(Ankara) Yüksek Komiserler Kurulu
Başkanlığı’na gönderilmiştir.
Download