Kayzer II. Wilhelm Kaiser Wilhelm II 1859-1941 - e

advertisement
kim kimdir?
405
who ıs who?
Kayzer II. Wilhelm
Kaiser Wilhelm II
1859-1941
1888-1918 yılları arasında tahtta kalmış olan Prusya
Prussian Emperor who ruled between 1888 and 1918.
İmparatoru. İngiltere Kraliçesi Victoria’nın torunu.
Also the grandson of Victoria, Queen of England. He
Birleşmiş Alman topraklarını bir dünya gücü haline
pursued geographical and economic growth with the aim
getirmek için coğrafi ve ekonomik büyümenin peşine
of making United German lands a global power. Within
düştü. Takip ettiği “weltpolitik” stratejisi çerçevesinde
the framework of his “weltpolitik” strategy, he visited
Osmanlı İmparatorluğu’nu üç kez ziyaret etti. Hiç de
the Ottoman Empire three times. German industrialists
pasif olmayan girişimci tavrı, Alman sanayicilerin de
benefited from his active support in entrepreneurship.
yüzünü güldürdü. Osmanlı sultanlarıyla yürüttüğü
Thanks to his close relations with the Ottoman sultans,
yakın ilişki bu topraklarda Siemens ve Deutsche Bank
German-based companies such as Siemens and Deutsche
gibi Alman kökenli şirketlerin daha çabuk kabul
Bank were easily adopted in the Ottoman lands.
görmesini sağladı.
Kostaki Musurus Paşa
Kostaki Musurus Pasha
1807-1891
Girit Rumlarından İstanbul doğumlu Osmanlı
Ottoman diplomat of Crete origin, born in Istanbul. The
diplomatı. Osmanlı Sarayı’nın ilk gayrimüslim veziri
first non-Muslim vizier and ambassador of the Ottoman
ve büyükelçisi. Osmanlı adına Yunan devletinde
Empire. Kostaki Musurus Pasha served as an Ottoman
temsilcilik (1840-48), Viyana (1848-1850) ve Londra’da
representative in Greece (1840-1848) and ambassador in
(1851-1855) elçilik yaptı. Elçiliği sırasında, Kırım Savaşı,
Vienna (1848-1850) and London (1851-1855). During his
Mısır ve Kıbrıs’ın İngiltere’ye geçişi, Süveyş Kanalı’nın
post as ambassador, significant incidents were witnessed,
açılması, Sultan Abdülaziz’in İngiltere seyahati
including the Crimean War, British rule in Egypt and Cyprus,
gibi pek çok hadise cereyan etti. Musurus Paşa aynı
opening of the Suez Canal, Sultan Abdülaziz’s visit to the
zamanda, Londra’daki Siemens Ofisi ile Osmanlı Devleti
United Kingdom. Musurus Pasha was also the main actor
arasındaki iletişimi sağlayan esas figürdü. Oğlu Stefan da
in establishing the communication between the Siemens
kendisi gibi Osmanlı Devleti’nin Londra Büyükelçiliği’ni
office in London and the Ottoman State. His son Stefan
yürüttü. Torunu Anna de Noailles ise ünlü bir Fransız
also served as the London Ambassador of the Ottoman
şairdir.
State. French poet Anna de Noailles is the granddaughter
of Musurus Pasha.
h ı s t o ry o f s ı e m e n s – fro m e m p ı r e t o r e p u b l ı c
Download