Tarih Bilimine Giriş

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
2
KAVRAMA
ST
TE
9.
T
Tarih Bilimine Giriş
1. Bir tarihçinin araştırmasında
4. Konya Çatalhöyük’te 1961 yılında başlayan kazılarda MÖ 9000 yılına ait ev kalıntıları bulunmuştur.
Çatalhöyük, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak
bilinirken, 2006 yılında Konya Boncuklu Höyükte başlayan kazılarda MÖ 10000 - 10500 yıllara ait yerleşim
kalıntıları bulunmuştur.
I- Olayları günümüz şartlarına bakarak değerlendirme
II- Farklı kaynakları dikkate alma
III-Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
yöntemlerinden hangilerini kullanması daha doğru
olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Buna göre;
I- Tarihi bilgiler değişebilir.
II- Tarihi bilgide kesinlik yoktur.
III-Bulunan her yeni belge tarihi değiştirir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan,
yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı
şaşırtacak bir mahiyet alır.”
Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması
gerektiğini vurgulamıştır?
A) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
B) Olayları tüm yönleri ile ele alma
C) Olayları değerlendirirken tarafsız olma
D) Tarihi kişilikleri ön plana çıkarma
E) Milli bir tarih anlayışı sunma
3. İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl
Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.
Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat
etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini
göz ardı etmiştir?
A) Objektiflik
B) Öznellik
D) Esneklik
Î
C) Nedensellik
E) Çok yönlülük
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5. Geçmişteki olayların tekrarı mümkün değildir. Bu nedenle tarih, fen bilimlerinin kullandığı deney ve gözlem
yöntemini kullanamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
A) Tarih bir bilim olarak değerlendirilemez.
B) Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır.
C) Tarih, farklı bilim dallarından yararlanır.
D) Tarih yasa ve ilkeler ortaya koyarak çalışır.
E) Tarihin ortaya koyduğu sonuçlar objektif değildir.
6. “Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”
Mehmet Akif Ersoy’un bu sözü tarih öğrenmenin
hangi faydasını vurgulamaktadır?
A) Geçmişten ders çıkararak aynı hatalara düşmemizi
engeller.
B) Milli ve manevi değerlerimizi geliştirir.
C) Karşılaştığımız olaylara farklı bakış açıları getirmemizi sağlar.
D) Hayatta karşılaştığımız zorluklarla mücadele etmemize yardım eder.
E) Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirir.
TEST
TEST
23
2
Precautionary
Measures - Preferences
Tarih
Bilimine Giriş
7. Tanzimat Fermanı üzerine yapılan bir tartışma programında bir tarihçi, Osmanlı Devleti’nin Batı’nın kontrolüne girmesine neden olan Tanzimat Fermanı’nın
Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediğini iddia etmiştir.
Diğer bir tarihçi ise buna itiraz ederek, kanun gücünün üstünlüğünü vurgulayan Tanzimat Fermanı’nın
Osmanlıda modern devlet anlayışının başlamasını
sağladığını dolayısı ile Osmanlı Devleti’ni olumlu etkilediğini ileri sürmüştür.
10. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma
yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri
değildir?
A) Olayın geçtiği yerde araştırma yapmalı
B) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalı
C) Gelişmeleri objektif olarak değerlendirmeli
D) Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalı
E) Sözlü kaynaklara öncelik vermeli
Bu bilgilere göre tarihi olayların değerlendirilmesi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8. “Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini
kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve
benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi
kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını
sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.”
Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi
faydasını vurgulamıştır?
A) Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır.
B) Eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
C) Dünya barışına katkıda bulunur.
D) Millet olma şuurunu güçlendirir.
E) Problem çözme becerisini artırır.
9. Günümüzde devlet adamlarının danışmanları içinde
tarihçiler önemli bir yer tutmaktadır.
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu durumun nedenini
açıklar niteliktedir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Tarihi olaylarda sebep ve sonuç önemlidir
B) Her iki tarihçi de yeterli bilgiye sahip değildir.
C) Her iki tarihçi de tarafsız değerlendirme yapmıştır.
D) Tarihte farklı bakış açıları olabilir.
E) Tarihi olayları tartışmak faydasızdır.
11. Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken
olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.”
ilkesini açıklar niteliktedir?
A) Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir.
B) Tarih bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur.
C) Tarihi yazanlar yapanlara sadık kalmalıdır
D) Geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan zaman
dilimidir
E) Tarihçi ne nasılsa öylece gösteren kişidir.
12. Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40
– 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin
hizmetine sunmuşlardır.
Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaş ile ilgili tartışmaların son bulmasını beklemek
B) Savaşın sonuç ve etkilerinin tüm yönleri ile ortaya
çıkmasını sağlayıp daha net değerlendirmelere fırsat tanımak
C) Savaş ile ilgili bütün belgeleri tasnif etmek için zaman kazanmak
D) Kendilerini haklı gösteren tarih kitapları yazılmasını
sağlamak
E) Savaş ile ilgili araştırma yapacak iyi tarihçiler yetişmesini beklemek
A) Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturma tehlikesi
vardır. (A. Cevdet Paşa)
B) Tarih kainatın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
C) Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda
ebedî insanı anlatmak. (V. Hugo)
D) Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu
tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. (Voltaire)
E) Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine
göre, yol gösteren bir kılavuzdur. (Rousseau)
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download