Soru1. Orta Asya`da Avar egemenliğinin sona

advertisement
Soru1. Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş
olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Göktürk
B)
Uygur
C)
Hun
D)
Moğol
E)
Akhun
Soru2.
Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet
aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Göktürkler
B)
Hunlar
C)
Persler
D)
Vandalar
E)
Romalılar
Soru3. – Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda
hangisinde öncülük yapmıştır?
A)
Yazının icadı
B)
Tarımsal faaliyetler
C)
Devlet idaresi
D)
Seramik sanatı
E)
Madeni işleme
Soru4. Göktürk devletinin devamı olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi
gösterilebilir?
A)
Avarlar
B)
Kutluk
C)
Sibirler
D)
Hunlar
E)
Hazarlar
Soru5. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez?
A)
18 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır.
B)
Yerleşik hayata geçmişlerdir.
C)
Tarımı geliştirmişlerdir.
D)
Kültür ve medeniyette ilerlemişlerdir.
E)
Avrupa’ya göç etmişlerdir.
Soru6. Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine
aittir?
A)
Büyük Hun Devleti
B)
Göktürk Devleti
C)
Uygurlar
D)
Oğuzlar
E)
Kutluk Devleti
Soru7. Çin seddi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır?
A)
Büyük Hun Devleti
B)
Göktürkler
C)
Avarlar
D)
Uygurlar
E)
Karluklar
Soru8. II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?
A)
Bumin Kağan
B)
Mukan Kağan
C)
Kutluk Kağan
D)
Kutluk Bilge Kağan
E)
Teoman
Soru9. Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin
hükümdarlarından değildir?
A)
Baga Tarkan
B)
İstemi Yabgu
C)
Ta-po
D)
Mukan Kağan
E)
Ko-lo
Soru10. Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Himalaya dağları
B)
Sibirya
C)
Kingan dağları
D)
Hazar gölü
E)
Volga ırmağı
Soru11. Büyük İskender’in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur ?
A)
Pozitif bilimlerde ilerleme
B)
Yeni şehirlerin kurulması
C)
Yunanlıların Asya göçü
D)
Mısır ve İran’ın fethi
E)
Helenizm
Soru12. Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına
yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir?
A)
Fenike
B)
Sümer
C)
Mısır
D)
Elam
E)
Babil
Soru13. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ?
A)
Çivi yazısı
B)
Hiyeroglif yazısı
C)
Gılgamış destanı
D)
Ziggurat tapınakları
E)
Alfabenin icadı
Soru14. Anadolu , Tarih çağına aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında girmiştir ?
A)
Urartular
B)
Frigler
C)
Asurlar
D)
Lidyalılar
E)
İyonyalılar
Soru15. Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine
göre yanlıştır ?
A)
Hitit – Hattuşaş
B)
Frig – Gordion
C)
Lidya – Sard
D)
Urartu – Tuşpa
E)
İyon – Gordion
Soru16. Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Mezopotamya da kurulan ilk medeniyettir.
B)
Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
C)
Akadlar tarafından yıkılmışlardır.
D)
Dünya’da ilk yazılı hukuku oluşturmuşlardır.
E)
Gılgamış Destanı’nı meydana getirmişlerdir.
Soru17. İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır ?
A)
Manas Destanı
B)
Göç Destanı
C)
Alp Er Tunga Destanı
D)
Kumarbi Destanı
E)
Gılgamış Destanı
Soru18. Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir
?
A)
Mısrlılar
B)
Sümerler
C)
İbraniler
D)
Asurlular
E)
Babiller
Soru19 Kurdukları ticaret kolonileri sayesinde doğu kültürünü batıya taşıyan toplum
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İyonlar
B)
Yunanlılar
C)
Hititler
D)
Lidyalılar
E)
Fenikeliler
Soru20. Eskiçağda Mısır’ın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
olmuştur ?
A)
Güçlü bir ordunun bulunması
B)
İpek yolu üzerinde bulunması
C)
Yerleşik hayatın geç başlaması
D)
Tarımın gelişmiş olması
E)
Etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması
Soru21. Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle
imzalamışlardır ?
A)
Asur
B)
Mısır
C)
Elam
D)
Akad
E)
Fenike
Soru22. Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Polis
B)
Site
C)
Ensi
D)
Nom
E)
Lugal
Soru23. Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında hangi Türk topluluğunundaha
çok katkısı olmuştur ?
A)
Kumanlar
B)
Bulgarlar
C)
Avarlar
D)
Hazarlar
E)
Oğuzlar
Soru24. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Karluklar
B)
Oğuzlar
C)
Selçuklular
D)
Osmanlılar
E)
Bulgarlar
Soru25. Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Avarlar
B)
Türgeşler
C)
Kimekler
D)
Sibirler
E)
Oğuzlar
Soru26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan
etkenlerden biridir ?
A)
Haçlı savaşları
B)
Coğrafi Keşifler
C)
Orta Asya göçleri
D)
Kavimler göçü
E)
Göktürk Devleti’nin yıkılışı
Soru27. İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini
sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hunlar
B)
Göktürkler
C)
Uygurlar
D)
Avarlar
E)
Sibirler
Soru28. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A)
Tarım yerleşmiştir.
B)
Ticaret gelişmiştir.
C)
Bozkır kültürü gelişmiştir.
D)
Kültür – medeniyet ilerlemiştir.
E)
Mimari gelişmiştir.
Soru29. Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan neden Lidyalılar olmuştur ?
A)
Tefecilik yaptıklarından
B)
Matematikte ilerlemiş olduklarından
C)
Madencilikte gelişmiş olmalarından
D)
İlk bankayı kurmuş olmalarından
E)
Doğu – Batı ticaretini geliştirdiklerinden
Soru30. Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
Mısırlılar
B)
Asurlular
C)
Hititler
D)
Sümerler
E)
Fenikeliler
Download