RAMAK KALA (UCUZ ATLATILAN) KAZA BĠLDĠRĠM FORMU

advertisement
RAMAK KALA (UCUZ ATLATILAN) KAZA BĠLDĠRĠM
FORMU
Doküman Kodu: HSÇ.FR.04
Yürürlük Tarihi: 04.2016
Revizyon No/Tarihi: 00/00
Sayfa No: 1 / 1
UCUZ ATLATILAN yani yara almadan, kazaya uğramadan atlattığınız durumları, bu formu doldurup, mevcut yerlerdeki
KUTULARIN ĠÇERĠSĠNE ATARAK, bildiriniz. Firma içerisinde herhangi bir yerde görmüş olduğunuz, acilen önlem alınması gerektiğini
düşündüğünüz TEHLĠKELĠ DURUMU/DAVRANIġI bu formu doldurarak; HEMEN Bölüm Sorumlunuza/Amirinize bildiriniz.
Bu bölüm doldurulmak zorunda değildir. Bildirenin ismi değil bildirdiği olay önemlidir.
Formu Dolduranın Adı Soyadı
Bölümü / Görevi
Tarih / Saat
Tehlike Altında Kalanlar
UCUZ ATLATILAN KAZAYI /
TEHLĠKEYĠ TANIMLAYINIZ
UCUZ ATLATILAN KAZAYA / TEHLĠKEYE NEDEN OLAN EMNĠYETSĠZ DAVRANIġ VEYA KOġUL TÜRÜNÜ SEÇĠNĠZ
Emniyetsiz DavranıĢlar
Emniyetsiz KoĢullar
Yetkisi olmadan çalışmak
Yetersiz makine / ekipman muhafazası
Hatalı uyarı vermek / almak
Yetersiz kişisel koruyucu malzeme
Emniyette hata
Arızalı ekipman / makine
Uygun olmayan hız
Yetersiz uyarı sistemi
Emniyet cihazını kullanmamak
Yangın tehlikesi
Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak
Rüzgar
Ekipman kullanım hatası
Patlama tehlikesi
Arızalı ekipman kullanmak
Emniyetsiz istifleme
Bilgisi olmadığı alanda / makinede çalışmak
Kapatılmamış boşluklar
Talimatlara uymamak
Emniyetsiz, yanlış kaldırma
Yorgunluk / uykusuzluk
Elektrik sistemlerinde arıza
Moral bozukluğu / korku / dalgınlık
Düzensiz ortam
Disiplinsiz çalışma / ciddiye almama
Aşırı gürültü
Kaygan zemin
Yetersiz aydınlatma
TEKRAR BÖYLE BĠR DURUMLA
KARġILAġMAMAK ĠÇĠN NE
YAPILABĠLĠR?
BĠLDĠRĠMĠ ALAN AMĠR GÖRÜġÜ
Tarih / Saat
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UZMANININ GÖRÜġÜ
BU BİR UCUZ ATLATMADIR
BU BİR POTANSİYEL TEHLİKEDİR
DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ
FAALİYET
BU BİR TEHLİKELİ HAREKETTİR
Tarih / Saat
GEREKTİRİR
GEREKTİRMEZ
Download