mıcops - Micops Yazılım

advertisement
MICOPS
Madencilik & İnşaat İş Zekası Platformu
Mining & Construction BI Platform
www.micops.net
Açık Ocak ve Yeraltı İşletmeleri İçin.
Açık ocak ve yeraltı ocak
işletmeleri için geliştirilen
MICOPS, temel olarak bu
işletmelerde oluşan günlük
faaliyetlerin tamamını bir bütün
olarak kayıt altına almak, analiz
edip raporlamak ve ‘sonuç-kök
sebep’ ilişkisini kurup daha
yönetilebilir süreçler
geliştirmektedir.
İşletmelerde Parçalı Bilgi Sorunu.
MICOPS olarak çıkış noktamız,
geleneksel yazılımlarda oluşan
bilgi kümelerinin parçalı hali ve
bu bilgilerin entegrasyonu ile ilgili
yaşanan sorunlardı. Bu sorunların
başında kurumlarda bir iş ya da
süreç devam ederken arka
planında başka işler ve ihtiyaçlar
üretiyor olması gelmekte.
Yapısal Olmayan Statik Veri
Ortaya çıkan verinin tamamına
yakın kısmının EXCEL ve benzeri
kayıt programlarında belge
olarak saklandığını gördük.
İlişkisel hale getirilmemiş bu veri
hem kayıt eklenmesini
güçleştiriyor, hem de raporlama
alanlarını kısıtlıyor idi.
Bir Platform Olarak MICOPS
Bu sebepten MICOPS Ocak
işletmelerinde ki tüm süreçleri
birleştiren Modüller geliştirdi.
Ocak İçi Taşıma İşlemleri
Ocak içerisinde oluşan yükleme
ve taşıma faaliyetlerinin tamamını
yönetir. Faaliyetler ‘Ocak-Kırıcı’,
‘Ocak-Stok’, ‘Ocak-Proses’ yada
‘Ocak içi taşıma’ gibi sonsuz
kombinasyonda kategorize edilir.
Sahanın blok modeline göre
tenor, yoğunluk, hacim gibi
bilgiler ile ilişkili olarak işlemler kayıt
altına alınırlar. Ekipman bilgileri,
vardiya ve personel bilgileri de
ilişkilendirilir.
Run Of Mine
ROM stoklarınız en sayıda modellenerek,
lokasyon, cevher, cevher kategorisi,
tenor ve işleme dahil olan ekipmanlar ile
ilişkilendirilerek değerleri kayıt altına alınır.
Giriş ve çıkış tenor farklarından doğan
sapma, Ağırlıklı ortalama ile optimize
edilir.
Delme İşlemleri
Sondaj öncesi sahanın blok
modeli göz önüne alınarak,
delme araçları ve bunlara bağlı
delme ekipmanlarının faaliyetleri,
Litoloji ve diğer kayaç bilgileri ile
entegreli olarak, vardiya,
personel, ekipman, kodlu delik
sayısı ve çap-derinlik hesabına
göre kayıt altına alınır. İlerleme
ve ekipman-araç performansları
kolaylıkla incelenir.
Patlatma İşlemleri
Delme işlemlerinde oluşan
kayıtlara göre kodlu deliklere
harcanan ANFO ve tüm
patlatma materyali
kaydedilmektedir. Faktör ve
patlatma verimliliği ve maliyetleri
kolayca analiz edilir.
Mobil Ekipman Yönetimi
Filonuz içerisinde bulunan tüm
araçlar ile bu araçlar ile ilişkili
lastik, bit, tij gibi demirbaşların
yönetildiği modüldür. Araç ve
demirbaşların materyal
performansları, mekanik
performanslara, üretim
performansları, bakım ve belge
yönetimleri bu modül ile
yürütülür.
Mobil Ekipman Yönetimi
Lastik diş ölçümleri, bit çap
ölçümleri gibi sınırsız ölçüm ve
bakım formu tasarlanır, optimum
ve max-min çalışma değerleri
girilerek uyarılar ve analizler elde
edilir. Araçlara sınırsız sayıda
demirbaş kategori ve pozisyon
temelli tanımlanabilir.
Mobil Ekipman Yönetimi
Araçların yaşadıkları planlı ve
plansız duruşlar ve tüm çalışma
değerler (motor saati ve km) ile
ocak dışındaki çalışma
faaliyetleri ve yakıt tüketimleri
kayıt altına alınıp Mekanik
performans ve verim analizi
yapılır. Tüm değerler yıllık plan ve
bütçeler ile karşılaştırılır. Tüketim
ve gereksinim analizleri de
kolaylıkla yapılır.
Pompa, Kırıcı, Kantar ve Makine
Parkurları
MICOPS geliştirdiği ortak web
servis platformu sayesinde tüm
PLC tabanlı Otomasyona sahip
mekanik nesne ile entegre
olabilir. PLC kullanmayan
parkurlar ile de seri port
üzerinden entegre
olunabilmektedir.
Diğer yazılılar ile entegrasyon
MICOPS geliştirdiği ortak web
servis platformu sayesinde tüm
Muhasebe, stok , etiket, barkod
ve ERP yazılımları entegre
olabilmektedir. Burada
entegrasyon projesi o yazılım
destek ekibi tarafından
gerçekleştirilir. MICOPS web
servis konusunda destek
vermektedir.
Tesis Yönetimi
İşletmeniz içerisinde bulunan
tesislerin mekanik bakım ve
parça değişimleri ile üretim
rakamlarının kayıt altına alındığı
bölümdür. Sınırsız sayıda bakım
formu tasarlanabilir. Parçaların
fotoğraf ve ölçüm parametreleri
arşivlenir. Kullanım, performans
ve gereksinim analizi ile uyarılar
ve mekanik KPI oluşturulur.
Bütçe Entegrasyonu
Yıllık Planlarınıza göre
oluşturduğunuz üretim ve tüketim
bütçeleri. Birim ve kategori
bağımsız olarak MICOPS ’a
entegre edilebilir. Yıllık cevher ve
pasa üretimlerinizi sınırsız şekilde
kategorize edebilir. İş gücü ,Bit
yakıt ve lastik gibi tüketim
bütçelerinizi planlanangerçekleşen analizine
sokabilirsiniz.
Veri Girişi
Operasyonların çeşitliliği ve
adedi göze alındığı zaman
ortaya çıkan büyük verinin
sisteme entegrasyonunda
MICOPS excel’in gücünü kullanır.
Excel yazılımda olan hücre
kopyalama başta pek çok kısa
yol ile binlerce satır veri dakikalar
içerisinde sisteme aktarılır.
Filo Yönetimi
Filo Yönetimi MICOPS ‘un en
komplike modüllerinde biridir.
Maden Sahalarında olan
olayları, oluşturulan Dispatcher
ekranlar vasıtası ile anlık olarak
sisteme aktarımı sonucunda
oluşur. Açık Ocaklarda GPRS ve
tablet terminaller, Yer altı
ocaklarında ise radyo link veya
telsiz bildirimleri ile veriler sisteme
anlık entegre edilir.
Varlık Yönetimi
Kurum içerisindeki tüm demirbaş,
ekipman ve malzemenin seri
numaralarına göre takibini
sağlayan modüldür. Demirbaş
veya ekipman ilk günden
hurdaya ayrıldığı güne kadarki
tüm geçmişi ve künyesi ile stok
durumları buradan yönetilebilir.
Raporlama & KPI
MICOPS Modülleri üzerinden elde
edilen tüm bilginin, İlişkisel olsun
olmasın bir bütün halinde liste,
pivot ve grafiksel sunumunu
içerir.
Tüm raporlar Ad-Hoc formda
olup dinamik
tasarlanabilmektedir.
Bütçe değerlerine göre dönem
bazlı KPI raporlar hazırlamak
mümkündür.
İş zekası & BI
MICOPS iş zekası modülü,
bütünselleştirdiğiniz veriniz
içerisinde yanlış giden noktaları
sizin için tespit eder ve öneriler
geliştirir. Kurumsal varlıklarınızın
hangi şartlarda daha verimli
çalıştığının analizinden, yatırım ,
kullanım ve gereksinim
simülasyonlarına kasar pek çok
yaklaşım sunar.
MICOPS ile Süreçlerin Projelendirilmesi
MICOPS tüm veri girişi
senaryoları sizin
faaliyetlerinize ve
formlarınıza uygun olarak
tasarlanır.
Kurum içerisindeki
varlıklılarınızın, tüm
kodlanma sistematiğine
sadık kalınır.
MICOPS ile Kazanımlarınız.
•
Daha verimli Mavi yaka-Beyaz yaka İş Gücü
•
Daha verimli Makine ve Ekipman kullanımı
•
Ciddi oranlarda kaynak tasarrufu
•
Erken önlem alabilme yeteneği
•
Geçmiş datanızın etkin şekilde şimdiye yol göstermesi
•
Karar destek mekanizmaları ile Daha yönetilebilirlik
•
Kayıp-Kaçak ve Zayıf-halka ve Kara-deliklerin Tespiti
•
Zamandan kazanırken, daha detaylı veri işleme
•
Revizyon ve değişikliklere anında tepki
•
Tüm süreçlerinize her yerden erişim
Sizi sizden daha iyi kimse kurumsallaştıramaz.
MICOPS olarak süreçlerinizi bütünselleştirme
yolunda yardımcı olmaktan gurur duyarız.
Download