Osmanlı Yükseliş Dönemi (1453

advertisement
Sokollu
Mehmet paşa
Kanuni Sultan
Süleyman
Yavuz Sultan Selim
II. Bayezid
Fatih Sultan Mehmet
Osmanlı Yükseliş Dönemi (1453-1579)FETİH POLİTİKASI




























Doğu ve güney’deki gelişmeler
Cenevizlilerden Amasra
Candaroğullarından Sinop alındı.
Trabzon Rum imp. fethedildi.(1461
Tebriz ticaret yolu güvenlik alt al.)
Karaman oğullarından Konya ve
Karaman alındı.(1466)
Otlukbeli savaşı.(1473)
Cem olayı (1481/95)
İç sorun dış sorun haline geldi.
Dış siyasette pasif davranıldı.
Osm-memluk savaşları başladı.(ilk)
Şah kulu isyanı (1502)
Karamanoğullarına son verildi.
Bozoklu Celal isyanı (ilk celali isy)
Çaldıran savaşı (1514)
Turnadağ savaşı (1515)
Anadolu’da Türk siyasi birliği sağ.
Mercidabık savaşı (1516)
Ridaniye savaşı (1517)
Halifelik Osm geçti.
Baharat tic yolu Osm geçti.
Canberdi gazali isy (1521) mısır sys
Ahmet paşa isyanı (1524) mısır sys
Baba Zünnun isy (1526)Ana eko
Kalender çelebi isy (1527)Ana eko
Irakeyn seferi (1534,48,54)
Amasya ant (1555) İran’la ilk resmi
ant.
Tunus’un fethi (1574)
Fas’ın himaye edilmesi (1578)
(Sınırlar Atlas Okyanusuna dayandı.)
Sadrazam etkin
















Batı’daki gelişmeler
İstanbul’un fethi (1453)
Coğrafi keşifler
Feodalite
Rönesans
Ortodokslar himaye edildi
Sırbistan (1459), mora (1461),eflak
(1462),Bosna (1463), hersek (1465),
Boğdan (1476), Arnavutluk (1478) fetih
edildi.
Endülüs Emevi devletine yardım
edildi.(1492)
Kili akkerman Boğdan feth edildi.(1484)
(Kırıma karadan bağlantı sağlandı.)
Belgrad feth (1521 Avr. üstünlük müc.)
Mohaç savaşı (1526)
I.Viyana kuşatması (1529)
Almanya seferi (1532 İst ant 1533)
Avst arşidükü=Osm sadrazamı
Osm-Fr iliş kapitülasyonlar (1535)
(Haçlı birliği eng. Akdeniz tic
canlandırıldı.)
Zigetvar seferi (1566)
Lehistan’ın himaye edilmesi(1575)
Denizlerdeki gelişmeler
 Ege denizi; Bozcaada, Gökçeada, taşoz,
semadirek, eğriboz, midilli, limni, Sisam.
 Adriyatik; kefalonya, ayamavra, zenta
(1479)
 Osm-Venedik savaşı (1463/79)
 İlk kapitülasyonlar (ist ant)
 Otranto’nun fethi (1480)
 Kırım’ın fethi (1478)
 Karadeniz Türk gölü oldu.
 Ticaret yol Osm eline geçti.
 Osm-Venedik savaşları (1499/1502
inebahtı, modon, koron, navarın
fethedildi.)









Rodos’un fethi (1522)
Cezayir (1533)
Preveze deniz savaşı (1538)
(Akdeniz hakimiyeti sağlandı.)
Hint deniz seferleri (1538/53)
Trablusgarp (1551)
Cerbe deniz savaşı (1560)
(B.Akde K.Afr güvenlik sağlandı.)
Malta kuşatması (1565)
Kıbrıs’ın fethi (1570)
(D.Akdenizin güvenliği sağlandı.)
İnebahtı savaşı (1571)



Teşkilatlanma
Kardeş katli (merkezi otorite)
Sahn-ı Seman medresesi
Kafes usulü (Divan sadrazam
etkin)
İlk altın para bastırıldı.
Fatih kanunnamesi
Devletten imparatorluğa geçiş



Süleymaniye medresesi
Kanunname-i Ali Osman
İltizam sistemi uygu.




Projeler
Süveyş kanalı (1869 Fr)
Don-Volga kanalı (1952 Rus)
Karadeniz-Marmara



Download
Study collections