K?sa k? - Medical Network

advertisement
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
Hepatit B Monotematik Kongresi Gerçekleþtirildi
Avrupa Karaciðer Derneði tarafýndan desteklenen,"Hepatit
B Mönotematik Kongresi" nedeniyle Ýstanbul'da düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan kongre baþkanlarý Prof. Dr
Antonio Craxi ile Prof. Dr. Cihan Yurdaydýn ülkelerin daha çok hepatit C üzerinde yoðunlaþtýðýný ancak Hepatit B'
nin de tedavi edilmemesi halinde kronikleþip karaciðer hastalýklarýna neden olabileceðini hatta karaciðer nakli gerektirecek sonuçlar doðurabileceðini belirttiler.
Prof.Dr. Antonio CRAXÝ
Prof.Dr. Cihan YURDAYDIN
Son 10 yýlda hepatit B enfeksiyonunun doðal seyri, taný ve
tedaviye yanýt deðerlendirmelerinde ve nihayet tedavisinde
baþ döndürücü geliþmeler yaþandý. Bu geliþmeler artan bir
hýzla sürüyor. O nedenle Avrupa Karaciðer Derneði, bu geliþmeleri deðerlendirmek üzere, 7 ve 8 Ekim 2005 tarihlerinde Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi'nde, 50'den fazla konusunun dünya çapýnda uzmaný seçkin konuþmacýnýn katýldýðý
sadece Hepatit B hastalýðýný ilgilendiren monotematik bir
kongre düzenlendi. Kongreyi Türkiye dahil dünyanýn pek
çok ülkesinden gelen 800 bilim adamý izledi.
Prof. Dr. Yurdaydýn, dünya nüfusunun üçte birinin hayatýnýn bir döneminde hepatit B virüsü ile karþýlaþtýðýný, dünyada 400 milyon kiþinin hepatit B virüsü taþýdýðýný belirtti.
Yaklaþýk yýlda 1 milyon kiþi ise hepatit B virüsünün neden
olduðu karaciðer hastalýklarý ile karþý karþýya kaldýðýný sözlerine ekledi. Prof. Dr. Yurdaydýn, ülkemizde nüfusun yaklaþýk yüzde 4'ünün, yani 3 milyona yakýn kiþinin hepatit B virüsü taþýdýðýný belirterek, bu kiþilerin 1/5'inde kronik karaciðer hastalýðý geliþme riski bulunduðunu ifade etti. Toplantýda Hepatit B tedavisine deðinen Yurdaydýn, iðne ile
tedavide baþarýnýn yüzde 25 olduðunu belirterek "Ýðne yanýnda hap þeklinde 3 ilaç var, dördüncüsü de önümüzdeki
yýl piyasaya çýkacak" dedi. Hepatit B aþýsýnýn koruyuculuðunun ömür boyu sürdüðünü belirten Yurdaydýn, yenidoðanlarýn ve okul çaðýndaki çocuklarýn mutlaka aþýlanmasý
gerektiðini vurguladý. Þeker Hastasýna Grip Aþýsý
kaný Prof. Dr. Temel Yýlmaz, Türkiye Diyabet Vakfý basýn
toplantýsýnda diyabet ve grip hakkýnda bilgiler verdi. Prof.
Dr. Temel Yýlmaz, diyabet ya da halk arasýnda bilinen adýyla þeker hastalýðýnýn yaþam kalitesini ciddi biçimde etkileyen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalýk olduðunu
dile getirdi. Toplantýda diyabet hastalarýnýn yaþamlarý
boyunca sürekli diyet yapmak ve özel tedbirler almak zorunda kaldýklarýný söyleyen Prof. Dr.Temel Yýlmaz, grip gibi
toplum genelini etkileyen salgýn hastalýklarýn diyabetliler
için sanýlandan çok daha büyük bir tehdit oluþturduðunu da
vurguladý.
Türkiye Diyabet Vakfý ve Diyabetle Yaþam Derneði Baþ-
80
ACTUAL
Diyabetli bir hasta için gribin, aðrý ve ateþten daha ciddi
tehlikelere yol açtýðýný ifade eden Prof. Dr. Yýlmaz, grip ve
MEDICINE
KASIM 2005
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
zatürreye baðlý ölümlerin sayýsýnýn diyabetlilerde normal
hastalara göre üç kat daha fazla olduðunun da altýný çizdi.
Ayrýca yine hastaneye yatma oranýnýn da bu hastalarda 6
kat daha fazla olduðunu belirtti. Prof. Dr. Yýlmaz, tüm bu
nedenlerden dolayý baþta diyabetliler olmak üzere risk
grubundaki herkesin aþý yaptýrmasý gerektiðini dile getirdi.
Prof. Dr. Yýlmaz ayrýca Þubat 2005'de yürürlüðe giren
Maliye Bakanlýðý Bütçe Uygulama Talimatýna göre, Emekli
Sandýðý, Bað-Kur veya Yeþil Kart mensubu olan ve diyabet
gibi kronik bir hastalýðý olanlarýn, grip ve zatürre aþýlarýnýn
devlet tarafýndan ödenmeye baþladýðýný da vurguladý. Prof.
Dr. Yýlmaz, hiçbir sosyal güvencesi olmayan þeker hastalarý
için ise Diyabetle Yaþam Derneði'nin ücretsiz grip aþýsý
kampanyasý baþlatacaðýný duyurdu. Roche'tan 3 Milyon Kutu Grip Ýlacý Baðýþý
Roche Grubu, Dünya Saðlýk Örgütü'ne (WHO) 3 milyon
kutu grip ilacý baðýþýnda bulundu. Roche, Türkiye'ye de 20
bin kutu grip ilacý gönderiyor.
Roche, kýsa bir süre önce "Acil Yanýt Stoðu" adýyla Dünya
Saðlýk Örgütü'ne (WHO) 3 milyon kutu grip ilacý baðýþladý. Söz konusu ilaç stokunun olasý bir salgýn durumunda ne
þekilde ve ne zaman kullanýlacaðýna iliþkin tüm karar verme
yetkisi Dünya Saðlýk Örgütü'ne ait bulunuyor.
Roche, bunun yaný sýra Türkiye'de bazý kümes hayvanlarýnda H5N1 virüsüne rastlanmasýnýn ardýndan 200 bin doza
karþýlýk gelen 20 bin kutu grip ilacýný Türkiye'ye gönderme
kararý aldý. Ýlaçlar pandemi sýrasýnda, hayati risk taþýyan kiþilere antiviral tedavi amacýyla kullanýlacak. Bununla beraber, Türkiye'de kuþlarda görülen bazý vakalar dýþýnda hastalýðýn insanlara da geçtiðine iliþkin þimdiye deðin herhangi bir kanýta rastlanmadý.
Roche, kuþ gribi ile ilgili olarak geçtiðimiz hafta da Saðlýk
Bakanlýðý'na 5 bin kutu grip ilacý baðýþlamýþtý. Roche'a
hükümetler tarafýndan stoklanmak amacýyla ulaþan her grip
ilacý talebi Roche tarafýndan talep sýrasýna göre planlanýyor
ve mümkün olan en kýsa sürede hazýrlanarak ilgili ülkeye
sevk ediliyor. Bel Çevresinin Ölçülmesi
Kalp Hastalýðýna Karþý Basit ve Önemli Bir Adým
kalýnlaþmasýnýn kalp hastalýðý riskini artýrdýðýný biliyor.
Hastalarýn beþte birden azý, doktorlarýndan bel çevrelerini
ölçmesini bekliyor.
"Shape of The Nations" araþtýrmasý Haziran 2005'te toplum genelinde, kalp hastalýðý riski olduðu saptananlarda ve
birinci basamak doktorlarýnda; "karýn bölgesindeki aþýrý yaðlanmanýn kalp hastalýðý riskini artýrdýðý bilgisini ve anlayýþýný" deðerlendirmek amacýyla 27 ülkede yürütüldü.
Türkiye dahil 27 ülkede yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarý,
on doktordan altýsýnýn karýn bölgesindeki yaðlarý kalp hastalýðý için anlamlý bir risk faktörü olarak kabul ettiðini gösterdi. Ancak kamuoyunun küçük bir bölümü, bel çevresinin
KASIM 2005
ACTUAL
Dünya Kalp Federasyonu tarafýndan desteklenen çalýþmanýn sonuçlarý, abdominal obezite ve kalp hastalýðý arasýndaki iliþkinin Türkiye'deki doktorlarýn yüzde 53'ü ve kamuoyunun yüzde 29'u tarafýndan bilindiði halde bunun eyleme dönüþmediðini gösterdi. Türkiye'de hastalarýn sadece
küçük bir bölümü bel çevresi kalýnlýðýnýn, kendilerini yük-
MEDICINE
81
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
sek kalp damar hastalýðý riskine maruz býraktýðýnýn farkýnda.
Riskli hastalarýn yalnýzca yüzde 8'i bel çevresinin doktorlar
tarafýndan ölçülmesini bekliyor.
Beden Kütle Ýndeksine (BMI) göre daha iyi bir gösterge olduðu düþünülen bel çevresi ölçümü; kalp hastalýðý, diðer damar hastalýklarý veya diyabet gibi bozukluklarýn geliþme riski yüksek olabilecek kiþilerin belirlenmesinin basit ve pratik
bir yolu. Yüksek riskli bel çevresi kalýnlýklarý; Kuzey Amerika'da; kadýnlar için 88, erkekler için 102 cm, Orta ve Latin
Amerika'da; kadýnlar için 80, erkekler için 90 cm, Orta Doðu, Hindistan ve Asya'da; kadýnlar için 80, erkekler için 90
cm, Japonya'da; kadýnlar için 90, erkekler için 85 cm ve dünyanýn geri kalanýnda; kadýnlar için 80, erkekler için 95 cm.
Saðlýklý bir kilo ve vücut þeklini sürdürmek temel öneme sahip, çünkü bel çevresinin kalýnlýðý koroner arter hastalýðý
(KAH) riskini artýrýyor. Ancak, "Shape of The Nations" araþtýrmasýnýn sonuçlarý Türkiye'deki genel popülasyonun halen mutlak vücut aðýrlýðýna odaklanmýþ olduðunu gösteriyor.
Popülasyonun yüzde 65'i aðýrlýklarýný basküle çýkarak deðerlendirdiðini söylüyor. Bel çevresini ölçerek vücut aðýrlýklarýný
nerede taþýdýklarýna odaklananlarýn oraný ise yüzde bir.
Tedavideki ilerlemelere raðmen, kalp damar hastalýklarý bütün dünyada önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor.
Her yýl dünya çapýnda 17 milyon ölüm veya her üç ölümden biri kalp hastalýðý ve inme sonucunda meydana geliyor.
2010 yýlýnda, kalp hastalýðýnýn geliþmekte olan ülkelerde
önde gelen ölüm nedeni olacaðý hesaplanýyor. Kalp damar
hastalýklarýnýn artýþýna katkýda bulunan diðer bir faktör olan
diyabet sýklýðýnda 2025 yýlýnda yüzde 72 artýþ bekleniyor.
Abdominal obezite (bel çevresindeki artýþla ölçülür), anormal kolesterol düzeyleri, insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon ile inflamasyon ve tromboz
gibi kalp hastalýðýna (miyokard enfarktüsü, inme) yol açabilen çeþitli risk faktörlerinin geliþmesiyle baðlantýlý. Abdominal obezitesi olan kiþiler, doktorlarýna gittiklerinde bu ilave
risk faktörlerinden biri veya daha fazlasý ile karþýlaþýyorlar.
Bel çevresindeki artýþ baðýmsýz olarak kalp damar hastalýðý
riskindeki artýþla baðlantýlý. Bel çevresinin ölçülmesi, aþýrý
kilolu veya obez kiþilerin deðerlendirilmesinde doktorlara
saðlýk riski konusunda önemli bilgiler saðlýyor. "Ýyileþme Yoksa Ödeme de Yok"
yon tedavisinde kullanýlan ilacý ile baþlayacak olan sistemin, hasta ve ilaç firmasý arasýnda güveni tekrar oluþturacaðýna inanýlýyor. Doktorunun tavsiye ettiði þekilde ve reçetesine uygun tedaviyi uygulayan ancak tedavi ile iyileþme
kaydedemeyen hastalara, söz konusu ilacýn ücreti iade edilecek.
Saðlýk sektöründe, Avrupa Birliði'ne üye bazý ülkeler ile
ABD ve Ýskandinav ülkelerinde uygulanan "Ýyileþme Yoksa, Ödeme de Yok" (Money Back Guarantee) sistemi Türkiye'de Bayer Ýlaç Firmasýna ait bir ilaç için uygulanmaya baþlandý.
Bayer'in geçen yýl sonunda Türkiye'de piyasaya çýkardýðý ve
bedeli sosyal saðlýk kurumlarý tarafýndan ödenmeyen ereksi-
82
ACTUAL
Sistemi tanýtmak için düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Bayer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Burak Pakkal, geçen yýl sonunda Türkiye' de piyasaya çýkartýlan ve bedeli
sosyal saðlýk kurumlarý tarafýndan ödenmeyen ereksiyon tedavisinde kullanýlan bir ilacý için bu sistemi uygulamaya
koyduklarýný ve þimdiye kadar talep edilen geri ödemenin
ise yüzde 10'u geçmediðini söyledi.
Firmanýn Türkiye Saðlýk Ürünleri Grubu Genel Müdürü
Werner de Prins ise sistemin uygulandýðý geliþmiþ Amerika
ve Ýskandinav ülkelerinde bu çalýþmanýn olumlu sonuçlar
verdiðini belirterek, bu ülkelerde, doktor denetiminde tedavi gerçekleþtirildiði ve reçete uygulamasý çok yaygýn olduðu
için tedavide baþarý oranýnýn yüksek olduðunu belirtti.
MEDICINE
KASIM 2005
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
Prins, "Bu pilot çalýþmayý bu yýl sonuna kadar sürdüreceðiz,
yýl sonunda bir deðerlendirme yapacaðýz. Olumlu yanýt ver-
mesi durumunda bu molekülün dýþýnda farklý moleküllerde
de ayný uygulamayý yapmayý amaçlýyoruz" dedi. AIDS Savaþým Derneði Saðlýk Personeli Eðitimlerine Hazýr
Avrupa Birliði, T.C. Saðlýk Bakanlýðý ve Ýstanbul Ýl Saðlýk
Müdürlüðü tarafýndan desteklenen "Saðlýk Personeli'nin
HIV/AIDS ve CYBE'lar (Cinsel Yolla Bulaþan Enfeksiyon)
Eðitimi Projesi", saðlýk personeline eðitim verecek ekibin eðitilmesiyle hayata geçirildi. Sýrada 300 saðlýk personeli var.
Toplumsal alanlardaki ve hastanelerdeki AIDS gerçeðine,
düzenlediði basýn toplantýsýyla vurgu yapan AIDS Savaþým
Derneði, "Saðlýk Personeli'nin HIV/AIDS ve CYBE'lar
Eðitimi Projesi"nin önemine ve gerekliliðine deðindi.
AIDS Savaþým Derneði'nin, HIV/AIDS ve CYBE'lar konusunda, toplumsal alanlarda ve saðlýk kuruluþlarýnda karþýlaþýlabilecek ayrýmcýlýðý önleyebilmek için AB fonlarýyla
uygulamaya baþladýðý "Saðlýk Personelinin HIV/AIDS ve
CYBE'lar Eðitimi Projesi", saðlýk personelini eðitecek ekibin
eðitimlerinin tamamlanmasýyla yeni bir ivme kazandý. Projenin geldiði aþamayý kamuoyuna duyurmak amacýyla düzenlenen basýn toplantýsýna; Proje Baþkaný Prof. Dr. Þükran
Atamer Þimþek, Proje Koordinatörü Semire Kayahan ve
Psikolog Ayþe Kayhan katýldý.
Proje Baþkaný Prof. Dr. Þükran Atamer Þimþek, projenin dü-
nüne ve bugün gelinen noktaya deðinerek; "2005 Mayýs
ayýnda projeye baþladýðýmýzda çok heyecanlýydýk. Heyecanýmýz þimdi ikiye katlandý. Projede çok önemli bir aþamaya geldik. Artýk hastanelerdeyiz. Nisan ayýnda ilk parti eðitimimiz bitiyor. Bu iþin semeresini, önümüzdeki yýldan itibaren almaya baþlayacaðýz" diye konuþtu.
Psikolog Ayþe Kayhan, bir HIV pozitiflinin ya da bir AIDS
hastasýnýn, toplumsal alanlarda ve hastanelerde maruz kaldýðý ayrýmcýlýðýn, psikolojilerinde ne tür travmalar meydana
getirdiðine deðindi ve herkesi "empati" kurmaya davet etti.
Proje Koordinatörü Semire Kayahan ise Ýstanbul'daki 19
hastane ve bunlara baðlý kan merkezlerinden 300 saðlýk
personelinin eðitimi konusunda bilgi verdi.
Uzmanlar, AIDS konusunda karþýlaþýlabilecek ayrýmcýlýðýn
kamu saðlýðýný tehdit eden bir boyuta geldiði görüþünde birleþiyorlar. AIDS Savaþým Derneði, Türkiye'de ve dünyada
bir ilke imza atarak, hastalýk bulaþmýþ kiþilere karþý ayrýmcýlýkla mücadele çalýþmalarýný baþlattý. HIV/AIDS ve
CYBE'lar konusunda saðlýk çalýþanlarýnýn eðitimlerinin 1
yýlda tamamlanmasý öngörülüyor. Aðrýn Varsa Sesini Duyur!
olan ve ihmal edilen bir saðlýk problemi olarak karþýmýza
çýkýyor. Eldeki bilgiler ve geliþmeler 20. yüzyýlýn sonunda,
aðrýnýn en önemli saðlýk sorunlarýndan bir tanesi olduðu
gerçeðini ortaya çýkarýyor. Aðrýnýn tanýsý ve tedavisi konusunda atýlacak her adým, insani ve toplumsal geliþmeyi bir
üst basamaða taþýyacak.
Aðrý, bireysel ve toplumsal olarak son derece ciddi sonuçlarý
KASIM 2005
ACTUAL
Avrupa Birliði'nin saðlýk politikalarýnda belirleyici roller
üstlenen Avrupa Aðrý Teþkilatlarý Federasyonu (EFIC) tarafýndan her yýl tüm Avrupa ülkeleri ile eþ zamanlý olarak
düzenlenen "Aðrýsýz Yaþam Haftasý"nýn beþincisi, bu yýl
17-22 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþti. "Aðrýnýn çaresi
var" mesajýnýn verildiði haftada, kronik aðrý çeken hastalara
eðitimlerle doðru hekim ve yer tavsiyesinde bulunuldu.
MEDICINE
83
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
Kronik aðrýlý hastalara, "Aðrýnýn çaresi var" çaðrýsýnýn yapýldýðý "Aðrýsýz Yaþam Haftasý"nýn bu yýlki etkinliklerinin konusu ise "Yaþlýda Aðrý" oldu. Hafta boyunca her ülkede
hastalara ve hekimlere yönelik toplantýlar yapýldý.
Günümüzün önemli saðlýk sorunlarýndan biri olan kronik
aðrý için yapýlan harcamalar, kalp damar hastalýklarý, þeker
ve hipertansiyon için harcanandan daha fazla ve ülke ekonomilerini etkileyebilecek boyutta.
Yapýlan araþtýrmalar, eriþkinlerin yüzde 50'sinin bir ya da
daha çok kronik aðrýdan yakýndýðýný gösteriyor. Kronik aðrý,
kiþilerin kendisi için olduðu kadar yarattýðý ikincil kayýplar
nedeniyle ailesi ve toplum için de son derece aðýr bir yük
oluþturuyor.
Bu nedenle kronik aðrýnýn baþlý baþýna bir hastalýk olarak ele
alýnmasý gerektiðini söyleyen Avrupa Aðrý Teþkilatlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Serdar Erdine, Aðrý haftasýnýn
ilk günü düzenlenen basýn toplantýsýnda, "Bireylerin aðrý konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Aðrý katlanýlmasý gereken bir kader deðildir. Aðrý çekmekte olan hastalarýn baþ-
vurabileceði kliniklerin olduðu geniþ toplum kesimlerine yayýlmalýdýr. Hastalarýn aðrý tedavisi için baþvuracaklarý merkezlerin sayýsý ve kalitesini artýracak önemli bir geliþme, aðrý
konusunun týbbýn ayrý bir uzmanlýk dalý haline gelmesi olacaktýr. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de bununla ilgili yapýlanma çalýþmalarý sürmektedir" dedi.
Aðrýnýn týbbi olduðu kadar toplumsal bir sorun olarak da
karþýmýza çýktýðýný vurgulayan Prof. Dr. Serdar Erdine, "Yaþlý nüfusun yüzde 25-50'si kronik aðrý çekiyor, bu rakam
2020 yýlýnda yaþlý nüfusun dörtte üçünü oluþturacak. Kronik aðrý, dünyada her yýl 700 milyon iþgücü kaybý ve 60
milyar dolar zarara neden oluyor. Ayrýca kronik aðrý çeken
bireylerde bir süre sonra psikolojik rahatsýzlýklar meydana
geliyor. Oysa ki kronik aðrý yüzde 80-85 oranýnda ilaçlarýn
doðru kullanýlmasý ile tedavi edilebiliyor" dedi.
Toplantýda kronik aðrý çeken Türkan Olgun ve Hakan Baðdemir isimli iki hasta da kronik aðrýnýn yaþamlarýnda ne gibi zorluklara yol açtýðýný ve tedavi sonrasýnda yaþamlarýnda
meydana gelen deðiþimleri basýn mensuplarý ile paylaþtý. e-Pharma Eczacýlarý Geleceðe Hazýrlýyor
TEKB üyesi eczacýlarýn, eczanelerini daha etkin yönetebilmelerini ve hem kendilerini hem de birlikte çalýþtýklarý kiþileri geliþtirmelerini saðlayan derslerin yer aldýðý e-Pharma,
eczacýnýn toplum saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan sahip olduðu misyonu gerçekleþtirmesinde ona katkýda bulunmayý
hedefliyor. Program; stok, finans, ürün yönetimi gibi iþletme konularýnýn yaný sýra, hasta odaklý eczacýlýk, eczacýlýkta
yeni kavramlar gibi birçok mesleki konularý içeriyor.
Eczacýlarýn e-eðitim platformu e-Pharma, ilk mezunlarýný
verdi. Program, eczacýlarýn geleceðe hazýrlanmalarýna yardýmcý oluyor.
Tüm Eczacý Kooperatifleri Birliði (TEKB) tarafýndan 6 ay
önce baþlatýlan e-Pharma eðitim programý, ilk mezunlarýný
verdi. Türkiye'nin farklý bölgelerinden 11 eczacý, baðlý bulunduklarý kooperatiflerden sertifikalarýný aldý.
84
ACTUAL
TEKB Yönetim Kurulu Baþkaný Eczacý Sait Yücel, e-Pharma'nýn, eczacýlara, çaðýmýzýn teknolojisini kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye çýkarma, mesleki bilgilerinin yaný sýra ihtiyaçlarý olan iþletme bilgilerini de edinme, böylece daha kaliteli ve çaðdaþ hizmet sunma olanaðý
verdiðini; bu programla, eczacýlarýn geleceðe hazýrlanmalarýna yardým etmek istediklerini söyledi.
Ýyi Eczacýlýk Uygulamalarý ve Eczane Ýþletmeciliði kapsamýnda 16 dersten oluþan e-Pharma programýna, Bizimeczane.com portalý üzerinden ulaþýlýyor. Arzu eden üyeler, üyesi
olduklarý kooperatiften bedeli karþýlýðýnda alacaklarý kullanýcý adý ve þifresi ile programdan yararlanabiliyorlar. Ecza-
MEDICINE
KASIM 2005
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
cýlar, kendileri için hazýrlanan derslere, diledikleri zamanda
ve diledikleri yerden online eriþim saðlayabiliyorlar. Prog-
ram, finanstan hasta odaklý eczacýlýða kadar çok çeþitli derslerden oluþuyor. Sankyo Pharma'nýn orijinal molekülü olan
OLMESARTAN artýk Türkiye'de
Sankyo tarafýndan geliþtirilen, yeni Angiotensin II Reseptör
Blokeri Olmesartan Medoksomil, Türkiye'de 2005 yýlý
Ekim ayý baþýnda 10 mg, 20 mg ve 40 mg'lýk dozlarda olmak üzere iki firma tarafýndan lanse edildi.
Türkiye'nin yanýsýra tüm Avrupa ülkelerinde Olmesartan'
ýn Sankyo Pharma ile birlikte co - marketing haklarýna sahip olan Ý.E. Ulagay-Menarini Hipersar® markasýyla, Ýspanya,Yunanistan ve Türkiye'de Olmesartan'ýn co- marketing haklarýna sahip olan Pfizer ise Olmetec® markasýyla
ürün lansmanlarýný gerçekleþtirdiler.
Ýlaç Türkiye'de uzman hekim tarafýndan reçetelendiðinde
tümüyle geri ödeme planýna dahil edildi.
Olmesartan mono terapisi yüksek cevap oraný yüzdesiyle
birlikte iyi derecede kan basýncý düþüþleri saðlýyor.
Avrupa Kardiyoloji Birliði ve Avrupa Hipertansiyon Birliði tarafýndan önerilen Olmesartan'ýn mono formu 32 ülkede kullanýlýyor. Deva Holding A.Þ. Üç Farklý Ürününü Türk Týbbýnýn
Hizmetine Sundu
"H. pylori tedavisinde TEK'' sloganý
ile sunulan TRÝO'
nun her bir blisterinde 2 adet 500 mg
Klaritromisin tablet,
2 adet 30 mg Lansoprazol mikropellet
kapsül ve 2 adet 1 g
Amoksisilin tablet bulunuyor. H.pylori eradikasyon
tedavisinde sabah ve akþam olarak kullanýlan TRÝO, 7 ve
14 Blisterlik tedavi paketi ile hizmete sunuldu.
'Saðým, solum, önüm, arkam MELCAM' sloganý ile
sunulan ,Meloksikam etken maddesi
içeren ilaç antienflamatuar, analjezik ve
antipiretik etkilere sahip. 7,5 mg ve 15 mg
KASIM 2005
ACTUAL
30 tablet formlarý ile bulunuyor.Bu özellikleriyle aðrýlý osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit tedavisinde
kullanýlýyor.
''Mantara Karþý'' sloganý ile günde tek doz kullanýlan TEKFÝN' Terbinafin HCl etken maddesi ile 250 mg 14 tablet,
250 mg 28 tablet ve 30 ml
sprey dermal %1 formlarý ile
bulunuyor.TEKFÝN
geniþ
spektrumlu antifungal etkiye
sahip olup, Trichophyton,
Microsporum, Epidermophyton floccosum gibi dermofitlerin, Candida albicans cinsi
maya mantarlarýnýn ve Pityrosporum tipi saç, deri ve týrnaðýn fungal enfeksiyonlarýnda etkili. Tekfin dermatofitlere,
küf mantarlarýna ve dimorfik mantarlara karþý fungusid etki
gösteriyor. Maya mantarlarýna karþý etkinliði ise mantarlarýn türüne baðlý olarak fungusid veya fungustatik olabiliyor. MEDICINE
85
Download