sa:K?sa k?sa.qxd.qxd

advertisement
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
Roche Dünyadaki En Büyük Tablet
Üretim Tesislerinden Birini Gebze'de Açtý
Türkiye'nin son yýllarda yapýlan en büyük yatýrýmlardan biri
olan Roche Gebze Üretim Tesisleri'nin resmi açýlýþý törenle
gerçekleþtirildi. 61 milyon kutu ilaç kapasitesi ve 85 milyon
dolarlýk yatýrýmla Roche'un dünyadaki en büyük tablet üretim tesislerinden biri olan Gebze Üretim Tesisleri 72 bin
metrekarelik alanda 240 kiþiyi istihdam ediyor. En son teknolojinin somut bir örneði olan tesiste, üretim el deðmeden gerçekleþtiriliyor.
Henüz çözümlenmemiþ saðlýk
sorunlarý için yüksek kaliteli
çözümler yaratmak, üretmek
ve pazara sunmak misyonuyla
100 yýlý aþkýn bir süredir insanlýða hizmet veren Roche
Grubu, dünyadaki en büyük
yatýrýmlarýndan birini Türkiye'de gerçekleþtirdi. Ýstanbul'a
yaklaþýk 55 kilometre mesafedeki Gebze Organize Sanayi
Bölgesi'nde son teknolojiyle inþa edilen Gebze Üretim Tesisi'nde yýlda 61.5 milyon kutu tablet ilaç üretilecek.
150 ülkede 65 bin çalýþanýyla insan saðlýðýna hizmet veren
Roche Grubu, 2001 yýlýnda temeli atýlan ve 85 milyon dolara mal olan yeni tesiste, 240 kiþi çalýþýyor. Farmasötik üretim bakýmýndan son teknolojinin somut bir örneði olan
Gebze Üretim Tesisleri'nde teknolojik yenilik projenin her
safhasýnda yer alýyor.
Roche, üretim ve ambalajlama faaliyetlerini, 1970'lerin baþýndan bu yana faaliyette olan Ýstanbul-Levent tesisinden
Gebze'ye taþýyarak, katý formdaki beþeri ilaçlar için yeni ve
kapsamlý bir üretim merkezi
oluþturdu. Planlama aþamasýnda, temel gereksinimlerin ve
standartlarýn tanýmlanmasý için
tesisin uzun vadeli hedefleri
özenle deðerlendirildi. Tesis,
dünya saðlýk otoritelerince talep
edilen GMP (Good Manifacturing Practices-Ýyi Ýmalat Uygulamalarý) kurallarýna uygun olarak
tasarlandý ve kuruldu.
Roche Gebze Tesisleri'nde tedarik zinciri yöntemi ve lojistik konularýnda Roche Genel Merkezi
tarafýndan baþlatýlan SCT (Supply Chain Transformation-Tedarik Zinciri Dönüþümü)
Projesi uygulanýyor. Bu proje ile Roche Grubu bünyesindeki bütün þirketlerin tedarik ve lojistik hizmetleri bir þebeke
ile birbirine baðlanarak, ürünleri tüketiciye en kýsa sürede,
talep edilen miktarda ve en üst kalitede sunma prensibi
uygulanabiliyor. Menopoz Artýk Kabus Deðil
Kadýn yaþamýnýn üçte birini kabusa çeviren menopoz dönemi sorunlarýný ortadan kaldýran yeni nesil bir tedavi seçeneði Türkiye'de satýþa sunuldu. Biomeks Ýlaç Firmasý ve Alman Bionorica AG Firmasý ortaklýðý ile piyasaya verilen
ilaç, doðal olmasý ve hormon içermemesiyle öne çýkýyor.
Menopozal dönem rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde etkili olan
yeni nesil tedavi, Kýzýlderililerin yüzlerce yýldýr kullandýklarý
Actea Racemosa yumru köklerinin, 21. yüzyýl teknolojisi ile
buluþmasýyla ortaya çýktý.
82
ACTUAL
Baþta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, Asya'da ve Amerika'da yan etkiler yönünden son derece güvenilir olduðu kanýtlanmýþ Actea Racemosa ile ilgili toplantý
Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi, Obstetrik ve Jinekoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Menopoz ve Osteoporoz Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Erdoðan Ertüngealp'in katýlýmýyla gerçekleþti.
Prof. Ertüngealp kadýnlarýn menopozla ilgili sorunlarýný
anlatýrken þunlarý söyledi: "Günümüzde ortalama insan
MEDICINE
AÐUSTOS 2005
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
kaldýran bu yeni nesil tedavi seçeneði
Actea Racemosa köklerinin doðal ve
hormon içermeyen yapýsý ile bu tür þikayetlerin tedavisinde kýsa sürede etki
gösteriyor. GAP (Ýyi Tarým Uygulamalarý) ve GMP (Ýyi Üretim Uygulamalarý) esaslarýna göre tüm tarým ve ilaç üretim aþamalarý devlet kuruluþlarý tarafýndan titizlikle denetlenerek ve kalite
kontrolleri yapýlarak yetiþtirilen Actea
Racemosa yumru köklerinden ekstraksiyon yöntemi ile üretilen yeni ilacýn
her bir tabletinin eþit miktarda standart
aktif madde içerdiði de belirtildi. ömrü seksenli yaþlara doðru uzanýrken,
ortalama menopoz yaþý 50-52 olarak
kabul ediliyor. Böylece bir kadýn 25-30
yýl menopozun getirdiði sorunlarla yaþýyor. Kadýnlar, hayatlarýnýn neredeyse
1/3'ünü oluþturan bu uzun dönemde;
sýcak basmalarý, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, aðrýlý iliþki gibi fiziksel ve
depresif duygu durumu gibi psikolojik
sýkýntýlar ile karþýlaþýyorlar. Bu sýkýntýlar
kadýnýn çevresiyle olan iliþkilerini de
bozarak sosyal sýkýntýlar da doðuruyor."
Menopoz dönemi sýkýntýlarýný ortadan
Sibutramin’in Ciddi Bir Yan Etkisi Yok
Abbott Laboratuvarlarý'nýn obezite tedavisinde kullanýlan
sibutramin hakkýnda son zamanlarda basýnda çýkan eleþtirel
haberler üzerine, ilacý Türkiye'ye getiren Abbott Laboratuarlarý tarafýndan bir basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya
Abbott Laboratuarlarý Genel Müdürü Cihangir Koþu,
Amerikan Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Adnan Gökçel ve Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ýlkova konuþmacý olarak katýldý.
Kilo verme ve verilen kilonun korunmasýný saðlayan
obezite tedavisinde endike,
sibutramin etken maddeli Reductil adlý ilacýn ölümlere neden olduðu þeklinde çýkan
haberlere açýklýk getirilen
toplantýda, gazetelerde yer alan ölüm olaylarýnda ilacýn hiçbir etkisi olmadýðý belirtildi. Ýlacýn tokluk hissini artýrarak kilo kaybýna neden olduðunu belirten Doç. Dr. Adnan
Gökçel bu ilacýn hiçbir þekilde herhangi bir kalp hastalýðýna
yol açmadýðýný, herhangi bir baðýmlýlýk potansiyeli de olmadýðýný vurguladý.
AÐUSTOS 2005
ACTUAL
Doç. Dr. Adnan Gökçel, "34 kiþinin ölümüne yol açan bir
ilacýn halen dünyanýn 75 ülkesinde satýlýyor olmasý mümkün deðildir. Her ilacýn bir takým yan etkileri vardýr. ASA
bile bilinçsiz kullanýldýðýnda kaný fazla sulandýrarak beyin
kanamasýna yol açabilecek sonuçlar doðurabilir. Sibutraminde bazý hastalarda hipertansiyon, çarpýntý gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Ancak bu yan etkiler plasebo adý
verilen ve etken madde içermeyen ilaçlardakinden çok farklý deðildir. Ölümle sonuçlanacak ciddi
bir yan etkisi yoktur" dedi.
Doç.Dr. Gökçel; bu ilacýn reçeteli
olarak satýldýðýný ve mutlaka doktor kontrolünde kullanýlmasý gerektiðinin de altýný çizdi. "Ýlacý
verdiðimiz hastalara, herhangi bir
yan etki ile karþýlaþtýðýnda hemen
ilacý keserek bize baþvurmasýný
öneriyoruz. Bu þekilde kullanýldýðý müddetçe hiçbir sorun olmayacaktýr" dedi.
Prof. Dr. Hasan Ýlkova; bilinçsiz ilaç kullanýmýnýn ülkemizde çok yaygýn olduðunu belirterek, reçeteli satýlan ilaçlarýn
direkt olarak eczaneden alýnamamasý gerektiðini, bu konudaki görevin Saðlýk Bakanlýðý'na ve TEB'e düþtüðünü vurguladý. MEDICINE
83
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
40 Yaþ Üstü Erkelerin Yüzde 49'unda ED Görülüyor
Erkeklerin cinsel yaþamlarý ve sertleþme güçlüðünün Türkiye'deki boyutlarý, HTP Exclusive tarafýndan gerçekleþtirilen
"Türkiye Cinsellik Araþtýrmasý"yla mercek altýna alýndý.
Türkiye'deki 40 yaþ üstü erkeklerin cinselliðe bakýþ açýsýný,
sertleþme sorunu (ED) olan erkeklerin cinselliðe yaklaþýmlarý, cinsel hayatlarýnda ED'ye baðlý yaþanan sorunlarýn
ortaya çýkarýlmasý amacýyla, 14
þehir, 6 coðrafi bölgede, 40-65
yaþ grubundaki 1527 erkekte
yapýlan anket çalýþmasýnýn sonucu, düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý.
cinsel iliþki yaþayamayacaðý kaygýsý taþýdýðýný söyledi.
Araþtýrma sonuçlarýna göre 40
yaþ üstü Türk erkeklerinin yüzde 49'unda ED olduðu ortaya
çýktý. Araþtýrmaya göre ED oraný ve þiddeti yaþla beraber artýþ
gösteriyor. Yüzde 58 ile ED'nin
en sýk görüldüðü bölge olan
Orta Anadolu'yu yüzde 57 ile Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgeleri izliyor.
Anket sonuçlarýný yorumlayan Prof. Dr. Emre Akkuþ, ED'
lilerin hekime baþvurma oranýnýn yüzde 7 olduðunu, toplumumuzda doktora gitmeyen, sorununa çözüm aramayan
çok ciddi bir hasta potansiyeli olduðunu söyledi. Cinsel
fonksiyon bozukluðu olan erkeðin, sorununu hangi doktora
nasýl anlatacaðýný bilemediðine
dikkat çeken Akkuþ, "ED'nin
en önemli nedeninin hipertansiyon ve diyabet olduðunu belirtti. Bu hastalar cinsel sorun
yaþadýklarýnda hekime sorunlarýný anlatmaya çekiniyorlar.
Hekim, “öncelikle tansiyonunu, þekerini düzeltelim, onu
þimdilik boþver” der mi acaba
diye çeliþki yaþýyorlar. Hekimler de bu tür hastalarla karþýlaþtýklarýnda hastanýn tepkisinden
çekinerek cinsel sorun yaþýyor musun diye sormaya çekiniyor" dedi.
Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Emre Akkuþ, toplumumuzda 40 yaþýndan sonra erkeklerin cinsel baþarýsýzlýk endiþesi taþýdýðýný
belirterek, bu grup erkeklerin yüzde 75' inin istediði zaman
Prof. Dr. Akkuþ, ED sorunu olan hastalarýn öncelikle yaþam
þeklini düzenleyip, yaþam kalitesinin yükseltilmesi ve doðru
bir beslenme düzeni ile bu sorun ile karþý karþýya kalma oranýnýn düþeceðini sözlerine ekledi Tatilinizin Bedeli Saðlýk Olmasýn
Artýk ne Avrupa, ne ABD modern gezginleri cezbetmeye yetiyor. Seyahat sayfalarýna her yeni gün, yeni turlar ekleniyor.
Yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler ile tanýþmak isteyenler, gözlerini egzotik ülkelere çevirdiler. Ne var ki önlem
alýnmazsa, bu yeniler listesine yeni hastalýklar da eklenebilir!
Günümüzde, dünya turizm hareketlerine iþ seyahatleri de
eklendiðinde yurt dýþýna seyahat eden kiþi sayýsýnýn yýlda
500 milyondan fazla olduðu tahmin ediliyor. Oysa yüksek
bulaþýcý hastalýk taþýyan bölgelere seyahat eden 8 bin kiþi
üzerinde yapýlan araþtýrmalar, bu yolcularýn yüzde 64'ünün
bu seyahatler esnasýnda hiç bir saðlýk tavsiyesi almadýklarýný
gösteriyor.
84
ACTUAL
Egzotik bölgelerin çoðu ne yazýk ki doðal, kültürel ve tarihi
güzelliklerin yaný sýra bulaþýcý hastalýk riskini de ziyaretçilerine sunuyor. Bu saðlýk sorunlarýnýn baþýnda da hava, su, yiyecekler ve cinsel iliþki yoluyla bulaþan enfeksiyon hastalýklarý geliyor. Ancak en bilinenleri arasýnda hepatit A, hepatit
B, difteri, dizanteri, malarya, menenjit, kuduz, sarýhumma,
tüberküloz, tifo, tetanosun sýralanabileceði bu hastalýklarýn
bir kýsmýndan aþýyla korunabilmek mümkün.
Saðlýk uzmanlarý, uluslararasý yolculuk yapan kiþilere yola
çýkmadan önce mutlaka gidecekleri yere göre hangi hastalýklarýn tehlike arz ettiðini araþtýrmalarýný ve gerekli aþýlarý
yaptýrmalarýný öneriyor. MEDICINE
AÐUSTOS 2005
Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa
Seks Ýþçilerine AB Modelli Eðitim
Ýnsan Kaynaðýný Geliþtirme Vakfý (ÝKGV), Avrupa Birliði'nden aldýðý fon ile, seks iþçilerine uygulanan ayrýmcýlýk,
þiddet ve dýþlamalarý ortadan kaldýrabilmek amacýyla, "AB
modeli" bir eðitim baþlatýyor. "Seks Ýþçilerinin Güvenli Cinsel Davranýþlarýnýn Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS ve
CYBE'lerin Önlenmesi Projesi"; travesti ve transseksüeller
dahil olmak üzere kayýtlý ve kayýtsýz seks iþçilerinin güvenlik koþullarýnýn iyileþtirilmesini, bu gruplara uygulanan
dýþlama ve damgalanmanýn azaltýlmasýný, genel insan haklarý ve üreme saðlýðý haklarýndan daha fazla yararlanmalarýnýn saðlanmasý yoluyla saðlýklarý üzerinde daha fazla denetim olanaklarýna sahip olmalarýný ve HIV/AIDS'in
önlenmesini amaçlýyor. 24 ay sürecek proje kapsamýnda hedef gruplara; güvenli cinsellik, genel insan haklarý ve üreme
haklarý konularýnda danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri verilecek ve seks iþçilerini ayný platformda birleþtirmesi planlanan bir sivil toplum örgütü kurulacak. AIDS Savaþým Derneði ile iþbirliði yapýlan projede, çeþitli kuruluþlardan destek
alýnarak, kamuoyunda seks iþçiliði konusunda duyarlýlýk
oluþturulmasý planlanýyor. Proje ile 24 ay sonunda elde edilmesi planlanan kazançlar þöyle sýralanýyor;
Ýstanbul'da çalýþan 1000 kayýtlý ve kayýtsýz kadýn ve traves-
ti/transseksüel seks iþçisine, kurulan danýþma merkezi aracýlýðýyla toplumsal ve yasal sorunlarý konularýnda danýþmanlýk verilerek çalýþma koþullarý iyileþtirilecek, kamuoyuna ve
toplum önderlerine, medya kanalýyla verilecek mesajlar sayesinde, seks iþçilerinin toplum içindeki farklýlýklarýnýn kabul edilmesi ve tanýnmasý kolaylaþacak, seks iþçilerinin haklarýný koruyacak, yasal ve saðlýk sorunlarýna yanýt verecek
bir örgütlenmenin oluþturulmasý desteklenecek, 5 kayýtlý ve
10 kayýtsýz kadýn ile 10 travesti/transseksüel seks iþçisi
"meslektaþ eðitici" olarak eðitilecek ve eðitilen "meslektaþ
eðitici"lerin 500 seks iþçisini güvenli cinsel iliþki, iþ güvenliði ve insan haklarý konusundaki eðitimleri izlenecek.
Proje kapsamýnda, Ýstanbul'daki seks iþçilerine hizmet vermesi öngörülen bir "Danýþma Merkezi" kuruldu. Merkezin
adý ise "Kadýn Kapýsý Danýþma Merkezi". CYBE, HIV/
AIDS konularýnda danýþmanlýk hizmeti sunmayý amaçlayan Kadýn Kapýsý Danýþma Merkezi; güvenli cinsel iliþki ve
kondom kullanýmý, seks iþçilerinin yasal sorunlarý gibi konularda seks iþçilerinin baþvuru noktasý olacak. "Kadýn Kapýsý Danýþma Merkezi" ayrýca, seks iþçilerinin maruz kaldýðý
þiddet, ayrýmcýlýk ve dýþlanmanýn yaný sýra iþ güvenliði konularýnda da danýþmanlýk hizmeti saðlayacak. “Hasta Okulu”nun Son Dersi “Hasta Haklarý” Oldu
Ýstanbul Týp Fakültesi tarafýndan, Pfizer Ýlaçlarý'nýn desteði
ve Türk Böbrek Vakfý'nýn katkýlarýyla düzenlenen "Hasta
Okulu"nun, son oturumunun konusu "Hasta Haklarý" oldu.
Ýstanbul Týp Fakültesi Çapa Kampüsü Kemal Atay Amfisi'nde gerçekleþtirilen "Hasta Haklarý" oturumunda, Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hasta Haklarý Ýl Koordinatörü
Uzman Dr. Gülsüm Önal bir sunum gerçekleþtirdi.
hasta yakýnlarýnýn haklarý kadar, daha iyi hizmet almalarýný
kolaylaþtýracak sorumluluklarý da olduðunu bildirdi. Dr.
Önal "Hasta ve yakýnlarýnýn saðlýk bilgilerinin deðerlendirilmesi, taný ve tedavinin saðlanmasýnda gerekli olduðundan, bu bilgileri hastanýn tedavi ve bakýmýndan doðrudan
sorumlu olan kiþilere tam ve doðru olarak aktarmak hasta ve
hasta yakýnlarýnýn sorumluluðundadýr" dedi.
Uzman Dr. Gülsüm Önal, konuþmasýnda vatandaþlarýn ve
saðlýk alanýnda çalýþanlarýn hem görev hem de sorumluluklarýný düzenleyen "Hasta Haklarý"ndan bahsetti. Dr. Önal,
hastalarla ilgili koruyucu tedbirlerin alýnmasý, hastalarýn
vaktine saygý, yenilikçi tedavilere ulaþým hakký ve bilgilenme haklarý gibi saðlýk hizmeti alýnmasýndaki temel haklar
ile ilgili bilgiler aktardý. Dr. Önal, konuþmasýnda hasta ve
Hasta ve yakýnlarýnýn, diðer hastalarýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný da göz önünde bulundurmalarýnýn önemine deðinen Uzm. Dr. Önal, "Tüm bu haklarýn amacý insan
saðlýðýnýn yüksek düzeyde korunmasý ve saðlýk hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini saðlamaktýr. Haklar, vatandaþlarýn ve tedavide payý olanlarýn hem görev hem de sorumluluklarýyla ilgilidir" dedi. AÐUSTOS 2005
ACTUAL
MEDICINE
85
Download