02.05.2014 VAKIFLAR VE ÖNEMİ Kıymetli Mü`minler!

advertisement
İLİ
TARİH
: MUŞ
: 02.05.2014
parça hurma bahçesini vakfedip, gelirini, İslâm'ı
muhafaza için yapılacak faaliyetlerde duyulan
ihtiyaçların
giderilmesine
tahsis
etmiştir.
Fedek'deki hurmalığını erzak ve parası tükenen
yolculara, Hayber'deki hurma bahçesinin gelirini
de İslam’a hizmet için vakfetmiştir.
Aziz Mü’minler!
Günümüzde de vakıf anlayışının ne kadar
önemli olduğu ortadadır. Memleketimizde faal
olan
yüzlerce
vakıf
sayesinde
muhtaç
kardeşlerimizin muhtelif ihtiyaçları karşılanmakta
ve maddi imkânları bulunmayan nice öğrenciler
bu sayede eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Camiler, mescidler, namazgâhlar, mektep,
medrese ve kütüphaneler, hastaneler, aşevleri,
kervansaraylar, çeşme, sebil ve su kuyuları, zayıf
hayvanların otlayabilmesi için meralar, köprüler
ve daha nice imarethaneler bu vakıflar sayesinde
yapılarak insanlığın istifadesine sunulmuştur.
VAKIFLAR VE ÖNEMİ
Kıymetli Mü’minler!
Hayırda yarışmak ve ileriye gitmek,
İslam’ın
temel
prensiplerinden
birisidir.
İnsanların hayrına yapılan her iş, Dinimiz
tarafından övülmüştür. Bu maksat için kurulan en
önemli müesseselerin başında hiç şüphesiz
vakıflar gelmektedir. Vakıflar, bir noktada
toplumda ortaya çıkacak her türlü yoksulluğa ve
sıkıntıya çaredir. Vakıflar sayesinde fakir
insanların ihtiyacı giderilir, muhtaç kişiler yardım
alabilecekleri bir imkâna sahip olurlar. Aynı
zamanda zenginler, yardımlarını gerçek ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabilirler.
Aziz Cemaat!
Vakıf konusunda da ilk örnek Hz.
Peygamberdir. “Bir insan öldüğünde amel
defteri kapanır. Ancak sadaka-i cariyesi veya
ilmi bir eseri ya da kendisine dua eden hayırlı
bir evladı olan kimsenin amel defteri
kapanmaz.”11 buyuran Sevgili Peygamberimiz,
daha Mekke'den Medine'ye gelir gelmez,
Neccaroğulları'ndan bir arsa satın almış, bu arsayı
vakfederek
üzerine
mescid
yapılmasını
sağlamıştır. Hicretin 3. yılında kendisine ait yedi
Bize düşen görev ise; halka hizmet
gayesiyle kurulmuş olan bu vakıflara, gereken ilgi
ve alâkayı göstermek, onları korumak, maddi ve
manevi yardımlarda bulunmaktır. Eskilere
yenilerini ekleyebilirsek, ekleyenlere yardımcı
olabilirsek, bizler de öldükten sonra onlar gibi
amel
defterlerimizin
kapanmamasını
sağlayabiliriz.
Vakıflarımızın sayısının artırmasını ve
bizleri de hayırda yarışan kullar zümresine ilhak
etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederken hutbemi,
başta okumuş olduğum ayet-i kerime mealiyle
bitirmek istiyorum:
“Mallarını Allah yolunda harcayanların
durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz
tane bulunan bir tohum gibidir. Allah
dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş
olandır, hakkıyla bilendir.”2
Hazırlayan : Celil Aslan Selimiye C.İ.H
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
1
2
Riyazu's-Salihin Trc. Cilt 3, Sayfa 5
Bakara, 261
Download