MAĞARA EKOSİSTEMİ İrfan ALBAYRAK Kırıkkale

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
MAĞARAEKOSİSTEMİ
İrfanALBAYRAK
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,71450, Kırıkkale,
TÜRKİYE
Buaraştırma1974ila2011yıllarındaTürkiye’dekimağaralarınbazıabiyotikve
biyotik değerlerinin analizine dayanmaktadır. Yarasalar mağaraların dominant
türlerindenolupyarasagübresiningelişigüzelkullanılmasıhemmağaraekosistemini
bozmakta hem de bazı hastalıkların yayılmasına sebebiyet vermektedir. Karasal ve
sucul ekosistemlerin bir parçası olan mağara ekosisteminin korunması için ulusal ve
uluslararasımevzuatlarındikkatealınmasıgerekmektedir.BugünekadarTürkiye’den
kaydı verilen biri meyve diğerleri böcekçi 36 yarasa türünün büyük çoğunluğu
mağaralarda yaşamaktadır. Çeşitli amaçlarla mağaraların işgal edilmesi, kullanılması,
ortadan kaldırılması ve denetimsiz bırakılması mağara ekosistemine zarar
vermektedir. Tüm mağara canlılarını inceleyen biyospeleoloji karanlığa uyum
gösterenbirçokomurgasızveomurgalıtürlerinikonualmaktadır.Mağaralarınbiyotik
elemanlarıkadarabiyotikelemanlarınındaincelenereksüreklibilimseldenetimetabi
tutulması zorunlu hale gelmiştir. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kılınması
habitatların korunması ile mümkün olmaktadır. Mağara canlılarının zoocoğrafik,
ekolojik, biyolojik ve taksonomik özelliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalara
dahafazlaihtiyaçduyulmaktadır.
Anahtarsözcükler:Mağara,Ekosistem,Yarasa,Habitatınkorunması,Türkiye
81 
Download