Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

advertisement
Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Kamu
Politikası
KAM
402
Bahar
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Anıl Çekiç
0
3
5
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Derste, hükümetlere ait politika belirleme
yöntemleri, bunun yanında hükümetlerin hangi
kamu politikalarını nasıl ve kimlerin desteği ile
hangi kurumlar aracılığıyla ne şekilde uyguladığı ve
bu politikaların sonuçlarının oluşum şekli içerik
olarak verilecektir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Kamu politikasının temel kavramları ve doğası,
kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu
politikası süreci, kamu politikası sorunları, kamu
politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin
konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası
düzeylerde örnekler de incelenir.
• rol oynayan aktörlerin incelenmesi
• politika sürecinin değerlendirilmesi
• politika sorunlarının tartışılması
• tartışmaların yapılması
• politika sonuçlarının irdelenmesi
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Kamu Politikasına Giriş
2
Kamu Politikası Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi
3
Kamu Politikasında Rol Oynayan
Resmi Aktörler
4
Kamu Politikasında Rol Oynayan
Sivil aktörler
5
Kamu Politikası Süreci
6
Kamu Politikası Süreci
Ön Hazırlık
7
KAmu Politikası Başarısızlığı
8
kamu Politikası Başarısızlığı
9
kamu politikası analizi
10
kamu politikası analizi
11
Kamu Politikasında Karar Verme
12
Kamu Poltikasında Karar Verme
13
Kamu Politikaları için Öngörüler
ve Tartışma
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Kamu Politikası, Hasan Hüseyin Çevik ve Süleyman Demirci,
Seçkin Yayınclık, Ankara, 2008
2. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Asım Balcı vd (der),
Seçkin Yayınclık, Ankara, 2008
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Devam/Katılım
Sayı
Katkı Payı
15
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
50
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
18
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
X
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlama,
açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması
X
2 Kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini
anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması
X
3 Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratik
arasında köprü kurarak kuramı siyasi ve idari konulara
uyarlama becerilerinin geliştirilmesi
X
4 Siyasa oluşturma sürecinin anlaşılması; siyasaların
yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek
yaşamda nasıl uygulandığının kavranması
X
5 Siyasi, iktisadi, yasal, kültürel ve diğer toplumsal
süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin anlaşılması
X
6 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında
kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma
tekniklerinin öğrenilmesi, bu teknikleri uygulama
becerisinin geliştirilerek proje üretebilme kapasitesinin
geliştirilmesi
7 Alanda faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya
teknik araçların kullanım kabiliyetinin artırılması
X
X
8 Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile
disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması
becerilerinin geliştirilmesi
X
9 Eleştirel analiz, tartışma ve/veya yaşam boyu
öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık
fikirli davranma yetilerinin geliştirilmesi
10 İş etiği ve ahlakı ile sosyal sorumluluk yönlerinin
geliştirilmesi
X
X
11 İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum
tekniklerinin geliştirilmesi; bu becerileri kullanırken
gerekli yabancı dil bilgisine sahip olunması
X
12 Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde
uygulama ve birine yönelik eleştiri kabiliyetinin
artırılması: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt,
endüstriyel ilişkiler, toplumsal hareketler, uluslararası
siyaset.
X
13 Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranılması
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
3
42
2
10
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
1
20
20
130
Download