Çevre Politikası (KAM 416) Ders Detayları

advertisement
Çevre Politikası (KAM 416) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Çevre
Politikası
KAM
416
Her İkisi
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli (B Grubu)
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş
0
3
5
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Çevre olgusu, çevre korumanın önemi, çevre
sorunları ve çözüm yolları, çevre-insan ilişkileri,
çevre yönetimi, ulusal ve uluslararası çevre
hareketleri, temel çevre yasaları ve Türkiye’de
çevre politikaları.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Ders, çevre ve siyaset arasındaki ilişkiye odaklanır.
Çevre korumanın toplumsal ve siyasal boyutları,
çevresel sorunlarla baş etmeye yönelik siyasa
araçları, ağırlaşan çevre sorunlarının politikaya
yansımaları ile sürdürülebilir kalkınmanın önemi
dersin kapsadığı konular arasındadır.
• 1 Çevre korumanın öneminin kavranması 2 Çevre
sorunlarının ve çözüm yollarının anlaşılması 3
Sürdürülebilir kalkınmanın önemi ve ilkelerinin
öğrenilmesi 4 Temel çevre yasalarının amaç ve
ilkeleri ile çevre konusunda taraf olduğumuz
uluslararası anlaşmaların bilinmesi.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
1 Derse Giriş 2 Çevre olgusu;
doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar
3 Çevre korumanın önemi 4
Çevre-İnsan İlişkileri: Nüfus,
Doğal Kaynaklar ve Beslenme 5
Çevre-İnsan İlişkileri: Beslenme,
Enerji ve Kirlenme 6 Çevre
Değerleri ve Çevre Sorunları:
Hava, Toprak ve Su 7 Çevre
Değerleri ve Çevre Sorunları:
Gürültü, Biyolojik Çeşitlilik,
Kültürel Çevre 8 Ara sınav 9
Küresel Isınma, Küresel İklim
Değişikliği ve Ekolojik Sonuçları
10 Ozon Tabakasının İncelmesi ve
Ekolojik Sonuçları 11 Çevre
yönetiminde taşıma kapasitesi ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED)nin önemi 12 Sürdürülebilir
kalkınma kavramı ve tarihi süreç
içinde gelişimi 13 Çevre koruma
konusunda çalışan Sivil Toplum
Kuruluşları (STKlar) 14 Temel
Çevre Yasalarının Amaç ve İlkeleri,
Çevre Konusunda Uluslararası
Anlaşmalar
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Keleş, R., Hamamcı, C. ve Çoban, A. 2009, Çevre
Politikası, 6. Baskı, İmge Kitabevi: İstanbul.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
30
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
5
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
1
5
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
125
Download