uluslar arası finans ders notları - FİNANSEKOL Prof. Dr. Yıldırım

advertisement
YENİ FİNANSMAN
TEKNİKLERİ
-11- (B)
TÜREV ARAÇLAR
PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Futures Sözleşmelerin amacı; döviz piyasalarında
kullanılan diğer türevsel araçlarda olduğu gibi döviz kuru
riskine karşı koruma sağlamak ya da spekülatif
beklentileri kara dönüştürmek olarak belirtilmektedir.
• Futures Piyasaların Gelişimi: 1970’li yıllar Bretton
Woods Sisteminin dağıldığı ve yerine esnek kur
sisteminin kullanılmaya başlandığı, petrol krizlerinin
yaşandığı yıllar olmuştur. Bu gelişmeler beraberinde döviz
kuru riskinin, faiz oranı riskinin ve fiyat risklerinin
artmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda bu dönemde
finansal risk yönetimine daha fazla zaman ayrılmış ve
türevsel araçlar gerek kapsam ve gerekse kullanım
yoğunluğu olarak gelişimini hızlandırmıştır.
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Futures Piyasaların Gelişimi: ABD’de futures piyasaları
19. yy ortalarında oluşmuştur. Ancak bu piyasalar
1970’lere kadar tarımsal ürünler ve altın, gümüş gibi
değerli madenler üzerine yoğunlaştırılmıştır. 1970’li
yılların sonlarında ve 1980’li yılların başlarında finansal
araçlar üzerine futures sözleşmeler yapılmaya başlanması
ile futures piyasaları büyük gelişme yaşamıştır.
• Futures Piyasalarında Genel Kavramlar
• Futures Fiyat: Futures sözleşmesinde iki tarafın
gelecekte işlem yapmak üzere şu anda üzerinde
anlaştıkları fiyattır.
• Futures Spot Fiyat: Sözleşme konusu malın veya
menkul kıymetin beklenen (gelecekteki) fiyatı olarak
tanımlanabilir.
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Futures Piyasalarında Genel Kavramlar
• Kısa Pozisyon: Futures sözleşmesinde kısa pozisyon
alan bir yatırımcı, gelecekte belirli bir tarihte,
belirlenen fiyattan belirlenen miktarda malı, parayı
ya da menkul kıymeti satmak zorunda olan kişidir.
• Uzun Pozisyon: Futures sözleşmesinde uzun
pozisyon alan bir yatırımcı ise, gelecekteki belirli bir
tarihte, belirlenen fiyattan belirlenen miktardaki malı,
parayı veya menkul kıymeti satın almak zorunda olan
kişidir.
• Pozisyon Limiti: Sözleşme taraflarından birinin bir
defada üstlenebileceği maksimum anlaşma adedidir.
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Fiyat Hareketleri Limiti: Her gün bir futures
sözleşmesinin fiyatının değişebileceği aralığın alt ve üst
limitini ifade eder. Bu limitler ilgili borsalar tarafından
belirlenir. Fiyat limitleri aşırı spekülasyon ve
paniklemeleri engellemektedir.
• Baz (Basis): Herhangi bir malın ya da menkul kıymetin
cari fiyatı ile futures fiyatı arasındaki farktır.
“Baz=Futures Fiyat – Spot Fiyat”
• Futures Fiyat İle Spot Fiyat Arasındaki İlişki:
Sözleşme konusu malın ya da menkul kıymetin futures
fiyatı söz konusu malın vade sonundaki beklenen fiyatına
(Spot Fiyat) eşit olması gerekmektedir. Vade sonuna
kadar söz konusu malın fiyatının sabit kalacağı tahmin
edilse bile futures fiyat spot kurdan daha yüksek
olmalıdır. Bunun nedeni ise spot piyasadan malı satın
alan kişinin katlanması gereken taşıma maliyetleridir.
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Teminat (Margin): Her futures piyasasında alıcı ve
satıcı arasında aracılık rolünü üstlenen bir takas odası
vardır. Takas odaları alım ve satım işlemlerinde karşı
taraf olarak yeralmakta ve işlemlerdeki kredi riskini
üstlenmektedir. Takas merkezleri bu işlevlerini yerine
getirirken “margin-teminat” sistemini kullanmaktadır. Bu
sistemin işleyişinde Futures sözleşmesi alım satımı yapan
bir kişi aracı kurma hesap açtırmak zorundadır. Fiyat
değişimleri sonucu oluşan günlük zararlar nedeniyle
teminatın düşebileceği alt sınır “sürdürme teminatı”
olarak adlandırılır.Yatırımcının teminatı sürdürme
teminatının altına düşmesi halinde yatırımcıya ek teminat
yatırması için teminat çağrısı yapılır.
DÖVİZ FUTURES’LARI
• Günlük Hesaplaşma (Daily Settlement): Futures
sözleşmelerinde kısa ve uzun pozisyon almış olan bir
kişinin bu sözleşmeleri alış ve satış fiyatları ile
piyasa
kapanış
fiyatlarının
gün
sonunda
karşılaştırılarak günlük kar ve zararın hesaplanması
işlemidir.
• Futures Piyasasında Pozisyon Kapatma: Futures
sözleşmesini vadeye kadar elinde tutmak istemeyen
bir yatırımcı, aynı sözleşmede ters pozisyon alarak
pozisyonunu kapatılabilir.
• Kontrat Büyüklüğü: Kontrat büyüklükleri aşırı
spekülasyonu önlemek amacıyla standart hale
getirilmiştir.
FUTURES PİYASALARININ ÖZELLİKLERİ
• Futures sözleşmesi iki taraf arasında belirlenen
gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan para, mal
ya da menkul kıymeti alma satma anlaşmasıdır. Bu
sözleşmenin temel özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:
1.)Alıcı ve satıcı arasında veya alıcı ile borsa
arasında yapılan yasal anlaşmadır.
2.)Yapılan anlaşmalar (miktar, kalite, vade, teslim
zamanı ve yeri) standarttır.
3.)Merkezi borsalarda işlem görürler.
FUTURES PİYASALARININ ÖZELLİKLERİ
4.)Likittirler. Sözleşmeler diğer finansal araçlar gibi
ikincil pazarlarda alınıp satılabilirler.
5.)Fiyatlar ihale yöntemiyle belirlenmektedir.
6.)Belirli miktarda başlangıç sermayesi gerektirir
(teminat).
7.)Futures anlaşmalarının fiyatına göre ve
yatırımcının uzun ya da kısa pozisyonda olmasına
göre takas merkezine günlük ödeme yapılması
gerekir. Buna günlük hesaplaşma denir.
FUTURES PİYASALARDA İŞLEM YAPMA
GÜDÜLERİ
• 1.)Spekülasyon: Spekülatörler futures pazarlarda risk
üstlenerek kar elde etmeye çalışan yatırımcılardır. Bu kişiler
futures fiyatların beklenen değerlerine bağlı olarak pozisyon
alırlar.
• 2.)Korunma (Hedging): Faiz oranı, fiyat ve döviz kuru
dalgalanmalarından doğacak riskin karı en az etkileyecek
biçimde azaltılmasını sağlayacak koruma yöntemleri ifade
edilir. Hedger’lar, futures piyasalarında pozisyon alarak bazı
risklerden kurtulmayı amaçlar. Burada temel amaç risk
minimizasyonudur.
• 3.)Arbitraj
Yapmak:
Arbitraj
amacıyla
futures
piyasalarında işlem yapan yatırımcılar, hiçbir riske
katlanmadan futures fiyatı ve günlük Pazar fiyatı arasındaki
farklılıktan yararlanarak kar elde ederler.
• Spekülasyon ile arbitraj arasındaki temel fark, spekülasyonda
riskin olması, arbitrajda ise riskin olmamasıdır.
FUTURES PİYASALARIN SOSYAL
İŞLEVLERİ
• Fiyat Belirleme: Futures piyasaları malların
gelecekteki fiyatlarına ilişkin bilgi vermektedir.
Futures fiyatlarının beklenen cari fiyatlara eşit
olması gerektiğinden, futures fiyatları gelecekteki
cari fiyatları tahmin etmede kullanılabilecek en
iyi göstergedir.
• Risk Transferi: Futures piyasaları riskten kaçan
Hedger’ların riskini kar amacıyla bu riski
kullanabilecek spekülatörlere transfer eder.
FUTURES SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
• Hisse Senedi Endeks Futures’ları: 1970’li yıllarda
uygulanmaya başlanan bu futures sözleşmeleri,
belirli bir hisse senedi endeksinin nominal değeri
üzerinden alınıp satılmasını sağlayan sözleşmelerdir.
Bu sözleşmelerin en büyük özelliği ise uzun
pozisyonun kapatılması için sözleşme konusu
varlığın tesliminin gerekmemesidir.
• Kısa Dönemli Faiz Futures’ları: Bu sözleşmeler
ileri bir tarihte belirlenen fiyattan kısa dönemli faiz
oranlarının alınıp satılmasına olanak sağlar. En çok
kullanılanları Eurodolar vadeli mevduatları
ve
hazine
bonosu
üzerine
yazılan
futures
sözleşmeleridir.
FUTURES SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
• Uzun Dönemli Faiz Futures’ları: Devlet tahvili
ve belediye tahvilleri gibi uzun vadeli faiz
oranlarına sahip olan varlıklar üzerine yazılabilen
sözleşmelerdir.
• Döviz Futures Sözleşmeleri: Döviz üzerine
yazılabilen sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler sabit
miktardaki dövizi, anlaşılan bir fiyattan belirli bir
tarihte değiştirmeye ilişkin sözleşmelerdir.
• Mal Futures Sözleşmeleri: Değerli metaller,
tarımsal ürünler ve petrol ürünleri üzerine yazılan
sözleşmelerdir. Üretim riski ve hammadde
tedarik riskine karşı koruma sağlar.
ÖRNEK
• Yukarıdaki örnekte üreticinin endişesi gelecekte
pamuk fiyatlarının düşmesi idi. Diğer tarafta pamuğu
hammadde olarak kullanan iplik fabrikası sahibinin
endişesi ise pamuk fiyatlarının gelecekte yükselmesi
riskidir. İplik üreticisi Eylül ayında piyasadan pamuk
alımı yapacak ve iplik üreterek satacaktır. Bu satışın
vadeli olarak Mart ayında yapıldığını ve teslimatın
Eylül ayında olacağını düşünürsek, Eylül ayında
pamuk
fiyatları
artarsa
hammadde
fiyatları
yükseldiğinden bir zarara uğrayacaktır. Üreticimiz
vadeli işlem borsasındaki Eylül vadeli pamuk
fiyatlarına göre bir iplik fiyatı belirleyebilir ve bu fiyatı
Mart ayından müşterilerine verebilir. Vadeli işlem
borsasından alınan bir pamuk sözleşmesi ile iplik
üreticisi hem maliyetini sabitleyecek hem de
müşterilerine önceden fiyat verme olanağına
kavuşacaktır. Mart ayında vadeli piyasada Eylül ayı
pamuk fiyatlarının 2.200.000.-TL/kg olduğunu
varsayalım.
ÖRNEK
• İplik fabrikası sahibi gelecekte pamuk fiyatlarının
yükselmesi riskine karşı kendini korumak amacıyla
Eylül vadeli pamuk vadeli işlem sözleşmesi alır. Buna
göre Eylül ayında kilosu 2.200.000TL’den pamuk alma
yükümlülüğüne girmiştir. İplik üreticisi bu işlemi
yaparak üreteceği ipliğin maliyetinin ne olacağını Mart
ayından saptama olanağına kavuşmuştur. Ve Eylül
ayında
yapacağı
iplik
satış
fiyatını
da
belirleyebilmiştir. Bu işlemin yapılmaması durumunda
ve pamuk fiyatlarının Eylül ayında 2.200.000.-TL/kg
üzerine çıkması halinde iplik üreticimiz artan
maliyetler nedeniyle zarara uğrayacaktır.
• Bu ve benzeri örnekleri alıcı ve satıcılar açısından
döviz, faiz, endeks, buğday vb. ürünler için çoğaltmak
mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise vadeli işlem
borsalarında alım veya satım yaparken pozisyon
değerinin %3-10’u arasında belirlenen teminat
oranlarını yatırmak işlem yapmak için yeterli
olmaktadır.
ÖRNEK
• Yukarıda da örneklendiği gibi, vadeli işlem
borsalarının
risk
yönetim
fonksiyonu
sayesinde, pamuk vadeli işlem sözleşmesinin
Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan tekstil
sektörünün maruz kaldığı riske karşı korunma
ihtiyacına çözüm getireceği sonucuna
varabiliriz. Faiz ve dövize dayalı vadeli işlem
sözleşmeleri ise faiz ve dövizde risk taşıyan
kişi ve kurumlar açısından önemli bir risk
yönetim aracı oluşturacaktır.
PAMUK VADELİ İŞLEM ÖRNEĞİ
• Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi vadeli
işlem sözleşmelerinde taraflar açısından fiyat
dışındaki tüm unsurlar standart olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca sözleşme metninde
detaylar düşünülerek ihtilafa neden olacak tüm
hususlar net bir şekilde düzenlenmektedir.
• Pamuk vadeli işlem sözleşmesi özelliklerinde
de görüleceği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin
sona ermesi için fiziki teslimat yapılması
zorunlu değildir. Her bir sözleşme tanımında
belirlenen esaslar çerçevesinde işlemler
yapılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmelerinde
asıl amaç gelecekteki fiyatı bugünden sabitleme
imkanına sahip olmamızdır.
ÖRNEK
• EGE STANDART 1 sıra pamuğunun spot
piyasadaki fiyatı 2.000.000.- TL/Kg iken,
satıcının 30 gün vadeli satış fiyatını şu şekilde
formüle edebiliriz:
• Vadeli Fiyat = Spot Fiyat + Taşıma Maliyeti
• Taşıma Maliyeti = Finans Maliyeti + Depo +
Sigorta Gideri
• Cari piyasada faiz oranlarının bir ay vadede %40
olduğu kabul edersek finans maliyetini;
•
olacaktır.
FORWARD
• Bir bankanın herhangi bir banka ile ya da kendi
müşterisi hesabına ileri bir tarih için herhangi bir
para birimini alması ya da satması işlemidir.
• Forward (vadeli) işlemler ileri bir tarihteteslimi
söz konusu olacak herhangi bir malın, vadesi
fiyatı ve miktarı bugünden belirlenerek
sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward
işlemler kesin ve bağlayıcı işlemlerdir. Bu
anlamda vadeli ve forward sözcükleri eş anlamlı
olarak kullanılmaktadır.
FORWARD
• Forward her türlü mal ve piyasa için söz konusu
olabilir.Ancak, forward işlemler, genellikle döviz
ve faiz forwardı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Vadeli işlemlerin iki tarafında da bankalar varsa
söz konusu işlemler interbank işlemler olarak da
ifade
edilebilir.
Belirli
bir
tarihte
sonuçlandırılabilen forward’lara sabit forward
sözleşmeleri ve uygulanacağı zamanın iki tarih
arasında olduğu (bir zaman periyodu içinde olan)
forward’lara ise, seçenekli forward sözleşmeleri
denir.
FORWARD
• Forward işleminin özellikleri: 1)İleri bir tarih için ki,
bunda bir sınırlama yoktur, bir para biriminin diğer para
birimi
iledeğiştirilebileceğine
ait
sözleşmedir.
2)Gelecekte bir zaman için işlem yapılacak kur önceden
bir daha değişmemek üzere belirlenmiştir. 3)Para ödeme
işlemi vade de yapılır ve daha önce bir ödeme söz konusu
değildir (bazı durumlarda forward sözelşmesi süresi
uzatılabilir ancak sözleşmenin bağlayıcı yapısı gereği
önce kapatılması gereklidir). 4)Forward sözleşmeleri
üçüncü kişilere devredilemez. 5)Forward sözleşmeleri
standart sözleşme değildir. Tüm ayrıntılar taraflarca
serbestce belirlenir. 6)Vadeli işlemler çeşitli iletişim
araçları ile gerçekleştirilmekte ve fiyatlar müşterinin
saygınlığına göre değişmektedir.
FORWARD
• Forward
işleminin
amaçları:
1)Parite
değişikliklerinden doğacak zararı önlemektir.
2)İleride alınacak ya da satılacak malın fiyatını
bilme imkanına sahip olmaktır. 3)Spekülasyon
yapmaktır.
• Forward işlemler, ülkeler arasındaki faiz
farkından dolayı iki değişik paranın meydana
getireceği getiri farkını sıfıra eşitlemek ya da çok
yaklaştırmak suretiyle bir para biriminden
diğerine spekülatif nedenlerle geçişleri azaltmak
nedeni ile doğmuşlardır.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 1.)Kontrat büyüklüğü: Futures sözleşmelerde
kontrat büyüklüğü standart bir miktara sahiptir.
Forward sözleşmelerde kontrat büyüklüğü taraflar
arasında belirlenir.
• 2.)Organizasyon: Futures sözleşmeler organize
olmuş ve belirli kurallara bağlanmış resmi
borsalarda işlem görürler. Forward sözleşmeler ise
kişiseldir. İşlemler bankalar ve finansal kuruluşlar
tarafından yürütülür.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 3.)Teslim: Futures sözleşmeler vade sonunda teslim
edilecek gibi işlem görürler ancak vadeden önce
alınıp satılabilirler. Futures sözleşmelerde varlığın
teslimi amaç değildir. Forward sözleşmelerde vade
sonunda teslim gerekir. Esas amaç varlığın
teslimidir.
• 4.)Teslim
Tarihi
ve
Prosedürü:
Futures
sözleşmelerde belirli teslim tarihleri mevcuttur ve
teslimler belirli yerlerde yapılır. Forward
sözleşmede ise teslim tarihi ve yeri taraflar arasında
ortaklaşa belirlenir.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 5.)Fiyat Değişkenliği: Futures sözleşmelerde
işlem büyüklüğüne bakılmaksızın her
yatırımcı için sözleşme fiyatı aynıdır.
Forward sözleşmelerde ise kredi riski ve
işlem
hacmi
büyüklüğü
fiyatları
etkileyebilmektedir.
• 6.)Fiyatların
Belirlenmesi:
Futures
piyasalarda sözleşme fiyatı piyasa güçleri
tarafından belirlenir. Forward piyasalarda ise
fiyatlar, banka ve finansal kuruluşlar
tarafından belirlenmektedir.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 7.)İşlem Yönetimi: Futures piyasalarda
işlemler,borsanın
seans
odsasında,
Forward’da ise kişisel alıcı satıcı arasında
telefon, faks vb. araçlarla yapılır.
• 8.)Fiyatların
Açıklanması:
Futures
sözleşmelerin fiyatları halka ve piyasalara
açıklanmalıdır. Forward piyasada böyle bir
zorunluluk yoktur.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 9.)Pazar Yeri ve İşlem Saatleri: Futures sözleşmeleri
merkezileşmiş borsalarda belirli işlem saatleri içinde
dünya çapında iletişim kurularak yapılır. Forward
sözleşmeler ise, örgütsüz piyasa olarak adlandırılan
tezgahüstü piyasalarda 24 saat boyunca telefon ve
faksla işlem görürler.
• 10.)Depozito ve Marjlar: Futures işlemleri için belli bir
miktarda başlangıç teminatına gereksinim vardır.
Ayrıca, futures işlemlerde günlük oluşan zararların
karşılanması ve işlemlere devam edilebilmesi için
teminatın alt ve üst marjı belirlenmiştir. Forward
işlemlerde alınan ipotek taraflar arasında pazarlıkla
belirlenir. Günlük fiyat değişiklikleri için herhangi bir
marj uygulanmaz. Günlük kar zarar hesaplanması
işlemi olan “günlük hesaplaşma” yapılmaz.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 11.)İşlem Hacmi: Futres piyasada işlem
hacmine ilişkin bilgiler yayınlanır. Forward
piyasalarda ise, bu bilgileri çok zor olduğu için
bu bilgiler yayınlanmaz.
• 12.)Günlük Fiyat Dalgalanmaları: Futures
sözleşmelerde FTSE-100 endeksin dışında
sözleşmeler için günlük fiyat limitleri vardır.
Forward sözleşmeler için fiyat limiti yoktur.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 13.)Takas İşlemleri: Futures piyasalarda borsa ile
bağlantılı takas odası vardır. Burada günlük
hesaplaşmalar, nakit ödemeleri ve teslim gibi
işlemler yapılır. Ödememe riskine karşı takas
odasının güvencesi vardır. Forward piyasalarda
takas odası gibi bir uygulama yoktur. Risklere karşı
herhangi bir güvence yoktur.
• 14.)Pazar Akışkanlığı ve Pozisyonu İptal Etme
Kolaylığı: Futures piyasalarda standart kontratlar
sayesinde Pazar oldukça likit ve pozisyon
kapatmak çok kolaydır. Forward piyasalarda
değişken sözleşme büyüklüğü nedeniyle Pazar
akışkanlığı (likit) ve pozisyon kapatma kolaylığı
sınırlıdır.
FORWARD VE FUTURES PİYASALAR
ARASINDAKİ BENZERLİK VE
FARKLILIKLAR
• 15.)Günlük Nakit Akışı: Futures işlemlerde
günlük hesaplaşmalar sonucu kar varsa nakit
girişi sağlanabilir. Forward işlemlerde vade
sonuna kadar nakit girişi olmaz.
• 16.)Düzenlemeler: Futures piyasalardaki
işlemler borsa tarafından düzenlemeye tabi
tutulur. Forward işlemlerinde taraflar
düzenlemeleri kendileri yapar.
FUTURES BORSALARI
Futures Borsaları
CBOT-IMM
Chicago Board of Trade, Internatio. Monetary Exchange
NYFE
New York Futures Exchange
CME
Chicago Merchantile Exchange
Pliladelphia Stock Exchange
Toronto Stock Exchange
LIFFE
London International Financial Futures Exchange
SIMMEX
Singapur International Monetary Exchange
COMEX
Commodity Exchange, New York
WCE
Winnepeg Commodity Exchange
MidAm
Mid America Commodity Exchange
CSCE
Coffee, Sugar & Cocoa Exchange
NYCE
New York Cotton Exchange
NYME
New York Merchantile Exchange
DÖVİZ FUTURES PİYASALARI
•Döviz futures sözleşmesi, belirli bir dövizi
bugünden belirlenen bir fiyattan belirli bir vade
sonunda el değiştirmeye yarayan sözleşmelerdir.
Döviz futures sözleşmelerinin işlem gördüğü en
önemli borsa Chicago Ticaret Borsasına bağlı olan
“Uluslar arası Para Piyasası-IMM” ‘dir.
•Futures
piyasalarında
minimum
fiyat
değişikliğine kısaca “tik” denir. Tik’e bağlı olarak
aşağıdaki değerler hesaplanabilmektedir:
DÖVİZ FUTURES PİYASALARI
Tik Büyüklüğü= Minimum Fiyat Hareketi
Tik Değeri
= Sözleşme Büyüklüğü * Tik Büyüklüğü
Tik Sayısı=(Futures Satış Fiyatı–Futures Alış Fiyatı)/Tik Büyüklüğü
Futures Sözleşmenin
Kar/ Zararı
= Tik Sayısı * Tik Değeri
Futures Sözleşmenin Toplam Günl.Fiyat Tik
Sözleşme
Günlük Değişim Değeri
= Limiti
* Büyüklüğü * Büyüklüğü
BAZI DÖVİZLERİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ
FUTURES BORSALAR VE STANDARTLARI
Kontrat Tanımı: İngiliz Poundu (Sterlin, British Pound)
İşlem Gördüğü Borsalar
IMM; SIMEX
İşlem Saatleri
New York Saati:
8:20 – 14:00
20:20-03:20
Teslim Günü
Teslim işlem gününden sonraki ilk iş günü
Kontrat boyutu
BP 62.500
Minimum Fiyat Hareketi
$0.0001
Minimum Fiyat Hareketinin
Değeri
$6.25
Günlük Fiyat Limiti
200 tik
Kontrat Vadeleri
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Türkiye Saati
15:20-22:00
03:20-09:00
BAZI DÖVİZLERİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ
FUTURES BORSALAR VE STANDARTLARI
Kontrat Tanımı: İsviçre Frankı
İşlem Gördüğü Borsalar
IMM; SIMEX
İşlem Saatleri
New York Saati:
8:20 – 14:00
20:20-03:20
Kontrat Boyutu
SF 125.000
Minimum Fiyat Hareketi
$0.0001
Minimum Fiyat Hareketinin
Değeri
$12.50
Günlük Fiyat Limiti
200 tik
Kontrat Vadeleri
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Türkiye Saati
15:20-22:00
03:20-09:00
BAZI DÖVİZLERİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ
FUTURES BORSALAR VE STANDARTLARI
Kontrat Tanımı: Alman Markı
İşlem Gördüğü Borsalar
IMM; SIMEX
İşlem Saatleri
New York Saati:
8:20 – 14:00
20:20-03:20
Kontrat Boyutu
DM 125.000
Minimum Fiyat Hareketi
$0.0001
Minimum Fiyat Hareketinin
Değeri
$12.50
Günlük Fiyat Limiti
150 tik
Kontrat Vadeleri
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Türkiye Saati
15:20-22:00
03:20-09:00
BAZI DÖVİZLERİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ
FUTURES BORSALAR VE STANDARTLARI
Kontrat Tanımı: Japon Yeni
İşlem Gördüğü Borsalar
IMM; SIMEX
İşlem Saatleri
Kontrat Boyutu
New York Saati: Türkiye Saati
8:20 – 14:00
15:20-22:00
20:20-03:20
03:20-09:00
12.500.000 Yen
Minimum Fiyat Hareketi
$0.000001
Minimum Fiyat Hareketinin
Değeri
$12.50
Günlük Fiyat Limiti
200 tik
Kontrat Vadeleri
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
TÜRKİYE’DE FUTURES İŞLEMLERİ
• Türkiye’de futures işlemleri İMKB çatısı altında
örgütlenmiş olan vadeli işlemler piyasasında
yapılmaktadır. Bu piyasada sadece ABD doları
üzerine işlem yapılabilmektedir. Türkiye’de bir
futures sözleşmesinin büyüklüğü 100.000 ABD
dolarıdır. Bu piyasada işlem yapabilmek için
başlangıç teminatı 30 milyar TL dir. Sürdürme
teminatı ise, 25 milyar TL’dir. Burada yatırılacak
olan teminatın %70’i nakit %30’u ise dövize endeksli
tahvilden oluşmaktadır.
• Opsiyon sözleşmelerinde söz konusu değil iken
futures sözleşmelerinde teminat vardır. Ancak vade
sonunda opsiyon için ödenen prim geri alınamazken
futures sözleşmelerde pozisyonun kapatılması
durumunda teminat geri alınabilmektedir.
FİNANSAL
ARAÇ
FORWARD
TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
AVANTAJLARI VE SINIRLARI
(*)Bir varlığı gelecekteki bir tarihte
belirlenmiş bir fiyat üzerinden satma veya
satın alma antlaşmasıdır.
(*)Bu işlemler büyük ölçüde brokerler
vasıtasıyla telefon veya teleks ile yapılır
(*)Gelecekteki bir fiyatı sabitlemenin
(locking) tipik bir vasıtasıdır (örneğidir).
(*)Forward kotratları büyük ölçüde bir yıla
kadar olan kısa vadeli sözleşmelerdir.
(*)Özel olarak hazırlanmış forward
sözleşmeleri spesifik riskten korunma
(hedging) gereksinimleri için mevcuttur.
(*)Kredi riskini içerir.
(*)Başlangıçta nakit transferine gerek
yoktur.
FİNANSAL
ARAÇ
FUTURES
TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
AVANTAJLARI VE SINIRLARI
(*)Bir varlığı gelecekteki bir tarihte
belirlenmiş bir fiyat üzerinden satma veya
satın alma antlaşmasıdır.
(*)İşlemler borsa-clearing house
sistemleriyle resmi değişimler şeklinde
gerçekleştirilir.
(*)Sözleşme şartları çok büyük ölçüde
standardize edilmiştir (miktar,kalite, vasıf
teslimat tarihleri vb. gibi).
(*)Karlar ve zararlar günlük olarak
belirlenir. Bu bağlamda günlük nakit
akışları gereklidir.
(*)Garanti amaçlı belli miktardaki para
işlem yapmak için bir zorunluluktur.
(*)Gelecekteki bir fiyatın sabitlenmesine
yönelik tipik bir uygulamadır.
(*)Futures sözleşmeleri genellikle bir yıla
kadar olan kısa vadeli sözleşmelerdir.
(*)Bu pazarda orijinal pozisyon
kapatılabilir ya da hızlı ve kolayca ters
pozisyon alınabilir.
(*)Günlük nakit transferlerinin yapılması
gereklidir.
(*)Bazı sözleşmeler açısından Futures
pazarkları Forward pazarlarına göre
oldukça fazla aktftir.
(*)Garanti amaçlı başlangıç hesabı için
(Margin Money), nakit transferi
gereklidir.
(*)Özel amaçlı olarak hazırlanan
sözleşmeler yoktur
FİNANSAL
ARAÇ
OPSİYON
TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
AVANTAJLARI VE SINIRLARI
(*)Belirli bir varlığı belirlenmiş bir fiyat (*)Bir opsiyon sözleşmesi satınalan
üzerinden belirlenmiş bir tarihte veya önce maksimum kaybı sınırlandırabilmekte,
uyguın fiyat hareketlerinde avataj
satma ya da satın alma hakkıdır.
sağlayabilmektedir
(*)İşlemler telefon ve teleksler kullanılarak (*)Bir opsiyon sözleşmesi satın alan bir
prim veya komisyon ödemek zorundadır.
brokerler vasıtasıyla yapılabildiği gibi
resmi değişimler yoluyla da yapılabilir.
(*)Fiyatlara taban ve tavan belirlemek için (*)Opsiyon satın alan satıcı kredi riski ile
yararlanılan tipik bir uygulamadır.
karşı karşıyadr.Satın alanın
hakkı/satanın da yükümlülüğü vardır.
(*)Opsiyon sözleşmeleri büyük ölçüdebir (*)Riskten korunmaya yönelik spesifik
yıla kadar olan kısa vadeli sözleşmelerdir. opsiyon sözleşmeleri vardır.
FİNANSAL
ARAÇ
SWAP
TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
AVANTAJLARI VE SINIRLARI
(*)Sabitlenmiş aralıklardabelirli nakit
akışlarının değişimini içeren bir
anlaşmadır.
(*)Bir seri forward sözleşmelerinin sıraya
konup bir zaman tablosuna
yerleştirilmesidir.
(*)İşlemler telefon ve teleks vasıtasıyla
brokerler aracılığıyla yapılır.
(*)Gelecekteki fiyatları uzun bir dönem için
sabitlemekte yararlanılan bir uygulamadır.
(*)Orta ve uzun vadeler için sözleşmeler
mevcuttur (1 yıldan 10 yıla kadar).
(*)Başlangıçta nakit transferine gerek
yoktur.
(*)Kredi riskini içerir.
(*)Riskten korunmaya yönelik özel olarak
hazırlanmışswap sözleşmeleri vardır.
Türevsel Enstrümanların Gelişimini Gösteren Harita
Genel türevler için araçlar
Geleneksel Enstrümanlar
ve Piyasalar
Ör: Hisse senedi,Bono vs.
Döviz,Mal piyasaları vs.
Türevler ve geleneksel
Melez Enstrümanlar
Çift para birimli tahviller
Ör: Faiz oranı / döviz kuru melezi
araçların kombinasyonları
Geleneksel
türevler
Forwards ve Futures
Opsiyonlar
Swaplar
Ör: Bono futures’ları
vs. ( FRA)
Ör: Döviz opsiyonları, Faiz oranı
opsiyonları vs.
Ör: Faiz oranı swap’ı,
Döviz swap’ı vs.
Türevin
Futures options
türevi
Bileşik Opsiyonlar
Ör: Bono futures
Swapopsiyonları
Ör: sentetik opsiyonlar
Ör: Faiz oranı swap’ı
options’ları vs.
Özel yatırımlara uygun
Opsiyon Kombinasyonları
Ekzotik Opsiyonlar
Ör: Straddle,Spread,Strangle
vs.
Ör: Barrier opsiyonları, Collar
vs.
ödeme profilleri kurmak
için kullanılan farklı opsiyonlar
Türkiye’de Türevsel Enstrümanların Gelişimini Gösteren Harita
Genel türevler için araçlar
Geleneksel Enstrümanlar
ve Piyasalar
Ör: Hisse senedi,Bono vs.
Döviz, Mal piyasaları vs.
Türevler ve geleneksel
araçların kombinasyonları
Geleneksel
türevler
Forwards
Türevin
türevi
Özel yatırımlara uygun
ödeme profilleri kurmak
için kullanılan farklı opsiyonlar
Opsiyonlar
Swaplar
Download