1- Firmanız hangi sektörde faaliyet göstermektedir? (İlgili alana X

advertisement
1- Firmanız hangi sektörde faaliyet göstermektedir? (İlgili alana X işareti koyunuz)
Tarım ürünleri
Süt ürünleri
Yem ve yem hammaddeleri
Beyaz et
Yağlı tohumlar
Zeytin ve zeytin yağı
Kırmızı et
Bakliyat
Yumurta
Diğer (Lütfen belirtiniz)
2- Firmanızda kaç kişi çalışmaktadır?
( ) 1-9
( ) 10-49
( ) 50-249
( ) 250-499
( ) 500-999
( ) 1000 ve yukarısı
3- Firmada ne tür teknoloji kullanılmaktadır?
( ) İleri teknoloji ( ) Orta-seviyeli teknoloji ( ) Düşük seviyeli teknoloji
4- Firmanızda ihracat yapılıyor ise, ihracatçı olarak firmanızın durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? (ihracat
yapmıyorsanız bu soruyu lütfen boş bırakınız)
( ) Satış hacmi içinde ihracatın payı %10’dan azdır ve son beş yıl içinde firma ihracatı azalmıştır ya da hiç değişmemiştir.
( ) Satış hacmi içinde ihracatın payı %10’dan azdır, ancak son beş yıl içinde firma ihracatı artmıştır.
( ) Satış hacmi içinde ihracatın payı %10’dan fazladır ve son beş yıl içinde firma ihracatı artmıştır.
5- 2012 yılı firmanız açısından nasıl geçti?
( ) Çok iyi
( ) İyi
( )Orta
( ) Kötü ( ) Çok kötü
6- 2013 yılının ikinci çeyreğinin firmanız açısından nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz?
( ) Çok iyi
( ) İyi
( )Orta
( ) Kötü ( ) Çok kötü
7- 2012 yılında firmanızın ekonomik ve mali durumunda meydana gelen değişmeleri ve 2013 yılı ikinci çeyreği için
beklentilerinizi lütfen aşağıdaki tabloda işaretleyiniz (Durumunuza uygun kutunun içine X işareti koyunuz).
2009 Yılında
2010 yılı ikinci çeyreği için beklentiler
Firmanız açısından;
Azaldı
Aynı kaldı
Arttı
Azalır
Aynen kalır
Artar
Üretim
İç Satışlar
İç satış fiyatlar
Dış satışları (ihracat)
Yeni Siparişler
İstihdam
Kârlılık
Yatırımlar
Kapasite kullanım oranı
Stoklar
İthal girdi kullanımı
Birim maliyet
8- Üretiminiz azaldı ise, bu azalma ne oranda olmuştur?
( ) %10’dan az
( ) %10-19
( ) %20-29
( ) %30-39
( ) %40-49
( ) %50’den fazla
9- İstihdamınız azaldı ise, bu azalma ne oranda olmuştur?
( ) %10’dan az
( ) %10-19
( ) %20-29
( ) %30-39
( ) %40-49
( ) %50’den fazla
10- Firmanızın 2012 yılındaki ortalama kapasite kullanım oranını işaretleyiniz.
( ) 0-40 ( ) 41-50
( )51-60
( ) 61-70
( ) 71-80
( ) 81-90
( ) 91-100
11- Finansman konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
( ) Evet
( ) Hayır
12- Finansman sorununuz var ise, bu sorunun en önemli nedenleri aşağıdakilerden hangileridir?
( ) Kredi bulamamak
( ) İşletme sermayesi ihtiyacının hızla artışı
( ) Kredi maliyeti yüksekliği
( ) Sektördeki teşviklerin azalışı
( ) Öz kaynak yaratamamak
( )Finans kuruluşlarının ticari kredilerin kapatılmasını talep etmesi
( ) Diğer (lütfen belirtiniz) ………………………………………………………………..
13- Kullandığınız finansman kaynaklarını işaretleyiniz.
( ) Özkaynak
( ) Yurtdışı Finans Kurumu
( ) Yatırım ve Kalkınma Bankaları
( ) Leasing
( ) Ticari Bankalar
( ) Factoring
( ) Diğer (lütfen belirtiniz)………………
14- Son altı ay içinde döviz ya da dövize endeksli kredi kullanılmış mıdır?
( ) Evet
Toplam kredileriniz içindeki payı % …. ( ) Hayır
15- 2012 yılı son altı ayı içinde yatırım yapılmış mıdır?
( ) Yatırım yapmadık
( ) Şirket satın aldık
( ) Modernizasyon yatırımı yaptık
( ) Yurtdışında yatırım yaptık
( ) Yeni yatırıma girdik ( ) Diğer…………………………………………..
BANDIRMA TİCARET BORSASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKETİ.2012
16- 2013 yılı içinde yeni yatırım yapmayı ya da kapasite artırmayı düşünüyor musunuz?
( ) Evet, yurtiçinde yatırım düşünüyoruz ( ) Evet, yurtdışında yatırım düşünüyoruz ( ) Hayır
17- 2012 yılında maliyetlerinizde ne yönde değişme olmuştur?
( ) Arttı
( ) Değişmedi
( ) Azaldı
18- 2012 yılında maliyetleriniz artmış ise, maliyetinizi etkileyen faktörlerin önem derecesini belirtiniz?
Hiç önemli değil
Önemsiz Kararsızım
Önemli
Hammadde fiyatlarındaki artış
Vergilerin yüksek olması
Enerji maliyetlerindeki artış
İşgücü ücretlerindeki artış
Kredi maliyetlerinin yüksek olması
Kurlardaki yükselme
Diğer (lütfen belirtiniz)
19- 2012 yılında firmanızın karşılaştığı diğer sorunların önem derecesini belirtiniz.
Hiç önemli değil
Önemsiz Kararsızım
Önemli
Çok önemli
Çok önemli
Haksız rekabet
Alacak tahsilinde güçlükler yaşanması
Talep yetersizliği
Pazarda rekabet güçlüğü
Diğer (lütfen belirtiniz)…………….....
20- 2012 yılında aşağıdaki faaliyetlerden hangilerinde iyileşme sağlanmıştır?
( ) Yeniden yapılandık
( ) Yeni ürün geliştirdik
( ) Karlılığımızı artırdık
( ) Ürün kalitesini yükselttik
( ) İşgücü verimliliğini artırdık
( ) Maliyetleri gözden geçirdik ve düşürdük
( ) Sermaye verimliliğini artırdık
( ) İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirdik
( ) Dış pazarlara açıldık
( ) Teknolojiyi yeniledik ve geliştirdik
( ) AR-GE çalışmalarına başladık
( ) Diğer (Açıklayınız).......................................
Evet
Kısmen
Hayır
21- Türkiye’de kriz yönetimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş midir?
22- Türkiye ekonomisinde toparlanma süreci başlamış mıdır?
23- Türkiye’nin aşağıda belirtilmiş olan ekonomik sorunlarına ilişkin 2013 yılı ikinci çeyreği için beklentileriniz ne
yöndedir? (Beklentinize uygun kutunun içine X işareti koyunuz)
2013 yılı ikinci çeyreği için Türkiye’nin Ekonomik Sorunlarına İlişkin Beklentileriniz
Artar
Aynı Kalır
Azalır
Büyüme hızı
Cari açık
İşsizlik
Enflasyon
İç borçlar
Dış borçlar
Döviz kuru
Kayıt dışı ekonomi
Faiz oranları
Talep Yetersizliği
Siyasi istikrarsızlık
24- Ülkemizde reel sektörde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için sektörünüz açısından getirebileceğiniz öneriler
nelerdir? (Kağıdın arka yüzünü de kullanabilirsiniz)
BANDIRMA TİCARET BORSASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKETİ.2012
Download