M. Meclisi B : 54 keşke etse. İlan etmiş olsa biz seviniriz

advertisement
M. Meclisi
B : 54
keşke etse. İlan etmiş olsa biz seviniriz; ama bunun
ilanı gene bizi bekliyor.
Bak ben 4 seneden beri Rauf Beyin bütün davet­
lerine rağmen Kıbrıs'a gitmedim, perhiz tutuyorum.
Niçin? Allah'ın izniyle oranın bağımsızlığını ilan ede­
ceğiz; ondan sonra bizim milletimize yaraşır şekilde
gideceğiz. (MSP sıralarından alkışlar, CHP ve AP
sıralarından gülüşmeler) Şahsiyetli dış politika budur.
Yoksa 3 tane dolar alacağım diye «Saygınlık saygın­
lık»... Demin de söylediğim gibi, ya biz saygınlıktan
kastedilen gizli manayı anlamıyoruz veyahut da bu
bizim anladığımız mana ise, her söylenenin tersini
yapmaya ait tezatlar serisinden bir yenisi önümüz­
dedir.
Muhterem milletvekilleri, şimdi bu tarihi günde
huzurunuzda soruyorum : Büyük Kıbrıs zaferi ka­
zanıldığı zaman, arkasından miğferli resimlerle, solcu
basınla birtakım propagandalar yapıldı. Bugünkü
Başbakan Kıbrıs'ın fatihi diye ilan edilmeye kalkışıldı.
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Öyleydi, öyleydi.
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — O za­
man yanında Milli Selamet vardı, böbürlenip duru­
yordu. Şimdi Milli Selamet yok, Magosa gidiyor,
Kıbrıs gidiyor... (MSP, MHP ve AP sıralarından al­
kışlar)'
Huzurlarınızda soruyorum : Siz Kıbrıs'ın alıcısı
mısınız, vericisi misiniz? (CHP sıralarından gürültü­
lü", MSP, MHP ve AP sıralarından alkışlar)
İşte tarih fotoğrafınızı çekiyor, tarih fotoğrafınızı
çekiyor. (CHP sıralarından gülüşmeler, MSP ve MHP
ve AP sıralarından alkışlar)'
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Resim arap çıktı
Hocam.
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bak
Milli Selametsiz kaldığınız zaman ne hale dönüyor­
sunuz? (CHP sıralarından gülüşmeler)
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Seninle de sensiz
de yaşanmıyor Hoca. (CHP ve AP sıralarından gü­
lüşmeler, MSP sıralarından alkışlar)
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte­
rem milletvekilleri... (CHP sıralarından gülüşmeler,
MSP sıralarından alkışlar)
ORHAN BİRGİT (İstanbul)' — Seninle de sen­
siz de yaşanmıyor.
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aziz
milletvekilleri, milletimizin büyük cevherini içinizde
hissetmeye başladınız, görüyorum ki yüzünüz gülü­
yor. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar)
16
2 . 1979
O : 2
Gülersiniz, gülmeye hakkınız var, çünkü bizim
milletimiz bu Hükümet ne yaparsa yapsın, asla Kıb­
rıs'ın bir tek zerresini vermeyecek ve biz orada ba­
ğımsızlığı ilan edeceğiz. Kazanılmış haklardan hiçbi­
risini kimseye vermeyeceğiz.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yaşaaaa, bize
güç veriyorsun.
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunu
bu tarihi günde bir kere daha söylemeyi bir milli
vazife sayıyorum.
Muhterem milletvekilleri, bu 5 yıllık grafiği ince­
lerken Müslüman ülkelerle işbirliğimize bir göz at­
makta da zaruret görüyorum. Geçtiğimiz 3 vıl es­
nasında Müslüman ülkelerle işbirliği bakımından
önemli adımlar atılmıştır. Biz 1976 yılında 7 nci İs­
lam Konferansını İstanbul'da topladık. Türkiye'nin
tam üye olacağını kararname ile ilan ettik. Filistin
Kurtuluş Örgütünün Türkiye'de bir büro açmasına
izin vereceğimizi ilan ettik. Bütün Müslüman ülke­
lerle ekonomik, kültürel işbirliği anlaşmalarını im­
zaladık. İslam Bankasına kurucu üye olduk. Müslü­
man ülkeler arasında ekonomik ve teknolojik işbirli­
ği çalışmalarını başlattık. Müslüman ülkelerle müş­
terek yatırımlar için projeler hazırladık. Libya ile
müşterek yatırımlar konusunda prensip kararları al­
dık.
Türkiye Libya arasında gemi ve uçak seferlerini
başlattık. Her sene 150 bin hacımızın kardeş ülkelere
gitmesine ve hac farizesi yapmalarına imkân verdik.
Kardeş Müslüman ülkelerde öğrenim yapan evlatla­
rımızın diplomalarını bütün dünya nasıl tanıyorsa,
bizim de tanımamız hususunda karar aldık.
Son olarak vaki bir davet üzerinde, Müslüman
Ülkeler Savunma İşbirliği Konferansına da iştirak
etmek imkânını bulduk.
Bu adımlar birbiri arkasına atılırken, muhterem
milletvekilleri, bu Hükümet şimdi 1978 ve 1979'da
ne yaptı?
1976 yılında İslam Konferansına tam üye olma­
yı kararlaştırıp, bu hususta bir Hükümet kararna­
mesini de Resmi Gazetede ilan ettiğimiz halde, hu­
zurlarınızda açıklıyorum, 3 yıldan beri gidilip buna
ait olan belge, bizim Dışişleri' Bakanımız tarafından
henüz daha imzalanmamıştır.
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 2 yıl sizindi.
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Müslü­
man ülkeler bu Hükümetten korkuyor. «İmzala der­
sek belki korkar, ürker, kaçar» diye, onun için im­
zala demiyor, ama şimdi milletin içinden gelen bir
Download