manyetizma cozum.indd

advertisement
MANYETiZMA-MIKNATIS
3.
“MODEL SORU 1” DEK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
22
BÖLÜM
Bir mıknatısı hiçbir zaman
S
tek kutuplu mıknatıs haline
N
fiekil- I
getiremeyiz. Mıknatıs ikiye
1.
X
1
N
S
K
ayrıldığında yine iki kutup-
Y
S
lu bir mıknatıs oluşur. Bu
2
S
N
L
natısların kutuplarının cinsi
2
S
S N
P
S N
S N
fiekil- III
kutupları;
K:N , L:S , M:N , P:N
3
N
N
N
M
S N
şekildeki gibi olur. Uçların
Z
S
fiekil- II
durumda yeni oluşan mık-
fiekil-I
Y
N
S
şeklindedir.
CEVAP A
fiekil-II
Şekil-I ve Şekil-II deki manyetik alanların yönlerinden
X, Y ve Z mıknatıslarının kutupları şekildeki gibi olur.
4.
S
N
N
S
N
S
N
S
S
N
S
N
d
X
ESEN YAYINLARI
d
Y
1
S
2
N
N
S
I
X
1
S
S
4
5
Y
yatay
düzlem
Z
X ve Z mıknatısları ok yönünde hareket ettiğine göre Y
mıknatısı X mıknatısını itmiştir. Z mıknatısını ise çekmiştir.
Bu durumda; 1 ve 5 numaralı kutuplar zıt işaretlidir.
3
N
3
X
Z
1
2
2 ve 3 numaralı kutuplar aynı işaretlidir.
N
2 ve 4 numaralı kutuplar zıt işaretlidir.
I. yargı yanlıştır.
II
Y
II. ve III. yargılar doğrudur.
Z
2
N
S
N
S
III
I, II ve III durumlarında manyetik alan çizgileri doğru olarak gösterilmiştir.
2.
CEVAP E
α
5.
S
N
Y
S
N
N
S
d
L
S
N
S
N
N
S
N
S
d
S
N
M
Z
M
N
S
S
N
S
N
N
S
Mıknatısların kutup şiddetleri şekildeki gibi olabilir.
CEVAP C
S
L
fiekil - I
α
X
K
N
K
N
N
S
S
N
CEVAP E
3
S
N
M
yatay
düzlem
T
yatay
düzlem
S
L
fiekil - II
Bir mıknatıs bir cismi itiyorsa bu cisim kesinlikle mıknatıstır; çekiyorsa mıknatıs olabilirde, olmayabilirde.
Buna göre; K ve M kesinlikle mıknatıstır. T için kesin
birşey söylenemez.
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
CEVAP B
251
6.
9.
.
K
N
2G
S
bilye
d
N
d
S
G
N
S
S
R
Y
fiekil-I
N
S
P
N
S
N
L
120°
X
S
S
N
fiekil-II
N
S
N I
S
N II
T
fiekil-III
KL demir çubuğunun ortasına mıknatısın N kutbu Şekil-I
İpteki gerilme 2G olduğuna göre, mıknatısların bilyeye
deki gibi yaklaştırıldığında etki yoluyla çubuğun mıkna-
uyguladığı kuvvet F = G kadardır. Y mıknatısının kutup-
tıslanması sağlanır. KL demir çubuğunun uçları N orta-
ları değiştirilirse ipteki gerilme değişmez, yine F kuvve-
sıda bunlardan daha şiddetli S kutbu olmak üzere yapay
tiyle bilyeyi çeker. d uzaklığı azaltılırsa F artar. İpteki ge-
geçici mıknatıs elde edilir.
rilme de artar.
PR demir çubuğuna mıknatısın N kutbu aynı yönde ola-
I. ve II. yargılar doğrudur.
cak şekilde Şekil-II deki gibi ok yönünde sürtüldüğünde
III. yargı yanlıştır.
demir çubuk mıknatıs haline gelir. Mıknatısın N kutbunu
sürttüğümüz yer N, diğer uç S kutbu olacak şekilde geçici
CEVAP D
mıknatıs elde edilir.
7.
Mıknatıs I ve II toplu iğnelerine Şekil-III teki gibi yaklaştırıldığında toplu iğneler mıknatıs haline gelir. Mıknatısın
N kutbuna dokundurduğumuz yer S, diğer uç N olacak
S
N
şekilde geçici mıknatıs elde edilir.
CEVAP A
N
fiekil-I
fiekil-II
Şekil-I de manyetik alan camdan geçtiğine göre yalıtılamaz. Şekil-II de manyetik alanın ortamdan etkilenmediğini suda bulunan çivileri çektiği gözlenir. Manyetik
alan şiddeti ile ilgili bir bilgi bu deneylerin sonucundan
çıkarılamaz.
CEVAP C
8.
X
Y
•
•
K
N
S
•
1
d
L
2
N
N
•
3
d
d
M
4
d
• X pusula iğnesinin denge durumuna göre; 1, 2 numaralarının kutup işaretleri farklıdır.
• Y
pusula iğnesinin denge durumuna göre;
3, 4
numaralı kutupların işaretleri aynıdır.
Buna göre;
1
_____
2
_____
3
_____
4
_____
1. durum
N
S
N
N
2. durum
S
N
S
S
olabilir.
CEVAP C
252
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ESEN YAYINLARI
S
3.
T1
ip
“MODEL SORU 2” DEK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
X
F
1.
T1
T2
S
S
Y
Z
N
d 4F
Y
S
X
N
α
d
G
G
S
F
2d
›
Y
N
yatay düzlem
T1 = (GX + GY) . sinα dır. T1: Değişmez.
›
S
S
Z
T2 + F = GY . sinα bağıntısına göre, ipleri birbirine bağ-
›
layan ipin uzunluğu biraz artınca F kuvveti azalacağın-
N
fiekil - I
•
G
N
X
GX
N
S
GY
N
4F
S
T2 ip
F
T3
N
fiekil - II
dan T2 artar.
fiekil - III
CEVAP D
Mıknatıslar özdeş olduğundan kutup şiddetleri ve ağırlıkları eşittir. İki mıknatıs arasındaki çekme veya itme kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Bu durumda Şekil- I de X ile Xı arasındaki çekme kuvveti 4F ise, Şekil-II
4.
de Y ile Yı arasındaki itme kuvveti 4F olur. Şekil-III teki
Z ile Zı arasındaki çekme kuvveti de F olur.
F
ip T1
Böylece T1 = G + 4F
N
N
X
T2 = G – 4F
Y
S
olarak bulunur. Aralarındaki ilişki;
T1 > T3 > T2 şeklindedir.
CEVAP C
2.
T1
T2
ESEN YAYINLARI
S
T3 = G + F
2G
F
2G
X mıknatısı için;
Y mıknatısı için;
T1 = 2G + F
F = 2G + T2
6G = 2G + F
4F = 2G + T2
F = 4G olur.
T3
T2
T2 = 2G olur.
X ve Y mıknatısları arasındaki uzaklık d iken birbirlerine
I
d
F
II
G
F
d
I
F
II
F
III
G
F
uyguladıkları kuvvet,
G
F=K.
m 1 .m 2
d
d
III
F
F1
2
F
F2
= 4G
›
F
2d
X
F3
olur.
S
N
›
Y
T3 ip
N
S
yatay düzlem
G
fiekil-I
G
fiekil-II
G
fiekil-III
X ve Y mıknatısları arasındaki uzaklık 2d iken birbirlerine
uyguladıkları kuvvet,
İplerdeki gerilme kuvveti T1 = T2 > T3 ilişkisi olduğuna
göre, I ve II mıknatısları birbirini çeker, III mıknatısları
ise iter. Zeminin mıknatıslara uyguladığı kuvvetler,
›
F =K.
m 1 .m 2
(2d)
2
=K.
m 1 .m 2
4d
2
=
1
. 4G = G olur.
4
Mıknatıslar arasındaki kuvvet d2 ile ters orantılıdır. Uzaklık
F1 = G – F
d iken kuvvet F = 4G ise, aralarındaki uzaklık 2d olduğunda
F2 = G – F
kuvvet F = G olur.
ı
ı
T3 = F = G olacağından,
F3 = G + F
T2 2G
= 2 olur.
=
T3
G
olur. Bu durumda;
F1 = F2 < F3 olur.
CEVAP C
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
253
4.
X
“MODEL SORU 3” TEK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
i1=2i
1.
B1K9
K
•
B2K7
i2=i
Y
d
i1
X
B7
.
d
.
•K
d 2B9
2d
i3=4i
Z
i2
Y
Y telinden geçen i akımının K noktasında oluşturdu"
ğu manyetik alanın şiddeti B ise, K noktasındaki bileşke
K noktasındaki manyetik alanın şiddeti sıfır olduğuna
göre,
"
BK = 0
"
"
IB1KI = IB2KI
manyetik alan,
"
"
BK = +3B olur.
2i
2i
K 1 =K 2
d
3d
CEVAP D
5.
X
i1=i
i1 1
olur.
=
i2 3
2.
i2=i
Y
CEVAP D
X
Z
d
d
B9 L
B9
B9
d
d
i2=i
Y
d
B7
N B7
.
ESEN YAYINLARI
K B7
tadaki bileşke manyetik alan,
"
1"
B K = + B olur.
4
B7
d B9 M
6.
BK=2B7
K
B7
B7
d
yetik alan şiddeti sıfırdır.
CEVAP B
i1=2i
2d
2B9 BL=5/2B9
L
d
B/29
d B7 K B7
2d
K noktasındaki manyetik alan;
i2=2i
Y
B=K$
i2=i
Y
BK=2B
d
B9
2B9
L
d
BL=3B9
CEVAP B
2d
X
i1=i
i3=2i
X
2i
B=K$
olsun.
d
Şekilde görüldüğü gibi K ve M noktalarında bileşke man-
3.
d
• KBK=B/49
d
B9 B/47
B/27
Z telinden geçen 2i akımının sayfa düzlemindeki K nokta"
sında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B ise, bu nok-
d
d
d
.
i1=i
B7
d
2B9
M
BM=B
B K 2B 4
=
=
olur.
BL 5
5
B
2
2i
olsun.
d
CEVAP A
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
BK = B + B = 2B
L noktasındaki manyetik alan,
B
5B
=
BL = 2B +
2
2
olur. BK ve BL taraf tarafa oranlanırsa,
d
Şekilde görüldüğü gibi, BL > BK > BM olur.
254
BK=3B7
4B7
d
CEVAP E
“MODEL SORU 4” TEK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
1.
“MODEL SORU 5” TEK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
1.
Tellerin O noktasında
Y
I1=6I
oluşturdukları manyetik
B
alanlar eşit ve zıt yönlü-
X
dür. Bu durumda I2 akı-
B17
mı,
fi
K
N
N
S
N
B29
i
6I
i
K
+ –
K anahtarı kapatıldığında Y ve Z mıknatısları aynı
6I I 2
=
r1 r2
I2
konumda kalırlar. X mıknatısı hareket ederek şekildeki
konumu alır.
6I I 2
=
3r
r
I. ve III. yargılar doğrudur.
I 2 = 2I olur.
II. yargı yanlıştır.
CEVAP B
2I
L
K
B1 r7
O1
L
B2
7
fiekil-I
O2
CEVAP E
ESEN YAYINLARI
2.
I
S
ak›m makaras›
B
3r
2rI 1
2rI 2
K
=K
r1
r2
K
Z
S
N
L
O r
fi
I B1 I = I B2 I
S
2.
N
N
S
S
–x
+x
i
2r
•• K
+ –
K anahtarı kapatıldığında bobin şekildeki gibi bir manyeK telinin manyetik alanı,
B1 = K .
tik alan oluşturur. Bobin mıknatısı çektiğinde, mıknatıs
fiekil-II
2r.I 1 K.r.I
. =
r
2
r
+x yönünde hareket eder.
I. yargı doğrudur.
L telinin oluşturduğu manyetik alan,
B2 = K .
II. ve III. yargılar yanlıştır.
2r.2I 3 3.K.r.I
. =
2r
4
2r
CEVAP A
M telinin oluşturduğu
O3
B39
manyetik alan;
2r.3I 1 3.K.r.I
B3 = K .
. =
2r
2
2r
2r
M
3I
Bu durumda B2 = B3 > B1 olur.
CEVAP E
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
255
➞
➞
Y teli +x yönünde kaydırılırsa FYX değeri azalır. FZX sabit
➞
“MODEL SORU 6” DAK‹ SORULARIN ÇÖZÜMLER‹
1.
Z teline etkiyen bileşke kuvvetin yönü –x yönündedir.
Tellerden aynı yönde
K
L
akım geçerse birbirini
2i
vet FK,
FLM
FMK
➞
IFKI = IFLKI + IFMKI
CEVAP E
3i
FKL
K teline etkiyen kuv-
III. yargı doğrudur.
FML
3i
geçerse birbirini iter.
➞
M
FLK
çeker. Zıt yönde akım
➞
kalır. Bu durumda FX kuvveti azalır. II. yargı doğrudur.
4.
➞
Y
Z
FXZ
dengede olduğuna
2d
göre,
L teline etkiyen kuvvet FL;
➞
X
teli de Z yi iter. Z
FKM
2d
X teli Z yi çeker, Y
4i
,
i
2i
➞
FYZ
IFLI = IFKLI – IFMLI
➞
➞
➞
IFKLI = IFMLI ⇒ FL = 0
d1
M teline etkiyen kuvvet FM;
➞
➞
IFMI = IFLMI + IFKMI
➞
➞
➞
➞
2K .
IFMKI = IFKMI
➞
➞
4i.2i
i.2i
. , = 2K .
.,
d1 + d2
d2
IFKLI = IFMKI = IFLMI = IFKMI olduğundan,
➞
➞
4d 2 = d 1 + d 2
➞
IFKI = IFMI > IFLI olur.
3d 2 = d 1 &
CEVAP C
2.
K
L
M
d1
= 3 olur.
d2
CEVAP C
N
5.
2i
i
3i
4i
FNM
d
3d
fiekil-I
fiekil-II
ESEN YAYINLARI
FLK
I2=I
O
pusula
B1=B
F
d
sıfırdır. Bu ise tellerden aynı yönlerde eşit akım geçmesi
ile olur. Tellerden aynı yönde akım geçtiğinden birbirlerini
olduğuna göre, N telinden geçen 4i akımının M telinin bi-
çekerler.
rim uzunluğuna uyguladığı kuvvet,
=
8Ki
d
I. ve III. yargılar doğrudur. II. yargı yanlıştır.
4i.3i
3d
F NM = 2K .
2
CEVAP D
6.
fi
F cinsinden de¤eri,
fi
= –2 F olur.
3.
X
CEVAP A
Y
i
FXY
–x
FZX
Z
FXZ
FYZ
2d
Y teline etkiyen toplam kuvvet sıfır olduğuna göre, I = 2i
ve yönü diğer akımlarla aynıdır. I. yargı doğrudur.
256
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
I
d
X
+x
FYX
B
K
d
I
2i
FZY
d
L
Pusula sapmadığına göre üzerindeki net manyetik alan
2K.2i.i fi
=F
d
fi
B2=B
I2=I
uyguladığı kuvvet,
F LK =
K
d
F
L telinden geçen i akımının K telinin birin boyuna (, = 1 br)
fi
d2
FXZ = FYZ
➞
L
B
M
d
I
d
Y
L pusulası hiç sapmadığına göre, X ve Y tellerinden
aynı yönde aynı akımlar geçmelidir. Bu durumda K ve M
mıknatıs üzerindeki toplam manyetik alan sıfırdan farklı
olduğuna göre dönerler.
I. ve III. yargılar doğrudur. II. yargı yanlıştır.
CEVAP E
MANYETiZMA-MIKNATIS
1.
TEST - 1 İN ÇÖZÜMÜ
1
____
2
____
3
____
1. satır
N
N
S
2. satır
S
S
N
Bir mıknatıs parçalara ayrıldığında yine iki kutuplu mıknatıs elde edilir.
2
3
N
S
N
olabilir.
S
olur.
CEVAP D
CEVAP D
2.
X
Y
1
N
5.
2
S
N
fiekil-I
S
Z
K
T
L
3
S
N
L
M
fiekil-I
N
fiekil-II
S
fiekil-II
L
4
S
U
N
T
fiekil-III
İki cisim birbirini çekiyorsa, ikisi de mıknatıs olabilir ya da
biri mıknatıs olabilir, diğeri olmayabilir.
İki cisim birbirini itiyorsa, ikisi de kesinlikle mıknatıstır.
Buna göre, L, M, T cisimleri kesinlikle mıknatıstır.
fiekil-III
1
____
2
____
3
____
4
____
S
S
N
S
CEVAP E
olur.
CEVAP A
3.
6.
yörünge
ip
X
ip
N
S
S
Y
1
2
d1
N
N
3
fi
4
d2
V
S
demir bilye
i
Demir bilye X, Y mıknatısları arasından sapmadan geçtiK
ğine göre;
2
____
3
____
1. satır
N
N
2. satır
S
S olabilir.
Şekilde görüldüğü gibi, I. ve II. yargılar doğrudur. III. yargı yanlıştır.
CEVAP C
4.
X
Y
1
2
I. yargı doğrudur.
d1 = d2 dir.
II. yargı doğrudur.
2 kutbu S, 3 kutbu N ve d2 > d1 ise demir bilye 3 numara-
3
lı kutup yönünde eğrisel bir yörünge izler.
Z
III. yargı yanlıştır.
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
257
7.
10.
X anahtarı kapatıldığında
elektromıknatıs üzerinden
akım geçer ve bir manyetik
F
L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde harekete
–y
G
N
başladığına göre, 2 ve 3 numaralı kutuplar zıt işaretlidir.
III. yargı kesinlikle doğrudur.
X
1 ve 2, 1 ve 3 numaralı kutuplar aynı işaretli ya da zıt
I
Eğer F > G ise mıknatıs +y
+
–
yönünde hareket eder.
olabilir.
I
tıs hareket etmez.
I. ve II. yargılar için kesin birşey söylenemez.
S
CEVAP C
I. yargı kesinlikle doğrudur.
II. yargı yanlıştır.
III. yargı için kesin birşey söylenemez.
CEVAP A
Mıknatısların ağırlığına G diyelim.
ip T1
T1 = GX + GY = G + G = 2G olur.
N
T1 değişmez.
X
T2 = GY – F = G – F bağıntısına göre,
S
F arttığından T2 azalır.
T2
G
F
F
N
Y
S
G
CEVAP B
9.
K
L
1
2
M
3
4
yatay düzlem
1
____
2
____
3
____
4
____
1. satır
N
S
N
S
2. satır
S
N
S
N
3. satır
N
N
S
S
4. satır
S
S
N
N
olabilir.
CEVAP A
258
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ESEN YAYINLARI
8.
M
3
yatay düzlem
B
mıknatısı iter ve ipteki geril-
F = G veya F < G ise mıkna-
2
N
ile
me kuvveti azalır.
d
L
1
S
alan silindirin içinde +y
Dolayısı
2d
K
+y
K
alan oluşur. Bu manyetik
yönündedir.
ip
T
MANYETiZMA-MIKNATIS
1.
TEST - 2 NİN ÇÖZÜMÜ
Sistemdengedeolduğunagöre,Xmıknatısı
4.
T1
için,
I.
Manyetik alan çizgileri birbirini kesmezler.
II. Manyetik alan çizgilerinin yönü, mıknatısların N kut-
N
bundan S kutbuna doğrudur.
T1 = G + F
X
III. Manyetik alan çizgileri, mıknatısların kutup yüzeyle-
Y mıknatısı için,
S
F = G + T2
rinden dik olarak çıkarlar, kutup yüzeylerine dik ola-
F
G
rak ulaşırlar.
F
olur. Bu durumda T1 > F > T2 olarak bulu-
S
nur.
İfadelerin üçü de doğrudur.
CEVAP E
Y
N
T2
G
yatay düzlem
CEVAP C
2.
5.
L
X
P
M
X
F
N
A
Y
Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar çeker. Bu durumda,
K ile L zıt kutup,
M ile P aynı kutuptur.
I. durum:
K : N ise L : S
Y
ip
S
m
d
Z
ESEN YAYINLARI
K
S
yatay
düzlem
F
N
2m
B
d
Mıknatıslar her zaman birbirlerine eşit ve zıt yönde kuvvet uygularlar.
I. nicelik doğrudur.
Mıknatıslara uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri eşit
olduğundan,
➞
➞
IFXI = IFYI = F olsun.
M : N ise R : N olur.
F
m
F
aY =
2m
aX =
II. durum:
K : S ise L : N
M : S ise P : S olur.
CEVAP C
3.
olduğundan aX > aY olur.
II. nicelik yanlıştır.
Mıknatısların aldıkları yollar eşit olduğundan,
tavan
1
2
.a.t
eflitli¤inden,
2
1
1
2
2
d = . aX . tX = . aY . tY
2
2
a X > a Y oldu¤undan
t X < t Y olur.
d=
K
L
M
S
–
+
–
+
III. nicelik yanlıştır.
CEVAP A
S anahtarı açılırsa K elektromıknatısının etkisi ortadan
kalkar. M mıknatısının kutupların bağlı olarak L elektromıknatısını iter veya çeker. M hareket eder.
II. yargı doğrudur.
I. ve III. yargılar yanlıştır.
CEVAP B
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
259
6.
8.
F
Y
N
–x
•
L
S
F
X
VX
S
N
VY
F
X
Y
N
S
N
F
S
G
d
i
+
sürgü
–
G
yatay düzlem
∑
Eğik düzlem üzerinde X in ivmesi Y nin ivmesinden
∂
Reostanın sürgüsü ❶ yönünde çekilirse direnç artar. Bu du-
daha büyüktür. Dolayısı ile eğik düzlemde d artar. Yatay
rumda devreden geçen i akımı azalır. Bobinin oluşturduğu
düzlemde X ve Y nin ivmeleri aX ve aY aynı olur. Yatay
manyetik alan azalır. Reostanın sürgüsü ❷ yönünde çekil-
düzlemde X in aldığı yol;
diğinde direnç azalır. Akım artar dolayısı ile manyetik alan
xX = VX.t + 1 .aX.t2
2
artar. K noktasında manyetik alanın yönü –x yönündedir.
II. yargı doğrudur. I. ve III. yargılar yanlıştır.
Y nin aldığı yol;
CEVAP B
xY = VY.t – 1 .aY.t2
2
9.
NK
aX = aY olduğundan, mıknatıslar arasındaki uzaklık sabit
NL
d
kalır.
d
N S X
N S Y
N S Z
yatay
CEVAP B
GX
GY
ESEN YAYINLARI
K
7.
,
yatay
,
T1
Y mıknatısını serbest bıraktığımızda hareket etmez ve
mıknatısını serbest bırakırsak Y mıknatısına yapışır. NK
artar, NL artar. Z çıkarırsak NK ve NL azalır.
d
CEVAP C
yatay
,
T1 F
T2
N
N
S
S
T2
G
d G
S
N
.
fiekil-I
L
I. ve II. yargılar doğrudur. III. yargı yanlıştır.
,
ip
GZ
yatay
düzlem
çubuğa uygulanan tepki kuvvetleri NK ve NL değişmez. X
N2
N1
ip
+x
•
K
10.
tavan
ip
T
l
d
F
•
O
1
2
yatay
X
F
3
N
F
l
d
4
G
S
.
fiekil-II
Y
Z
Mıknatısın ağırlığı G mıknatıslar arasındaki kuvvet F ise,
Şekil-I dengede olduğuna göre,
•
T1 = G – F
N1 = 2T1 = 2(G – F) olur.
Şekil-II dengede olduğuna göre, T2 ip gerilmesi,
T2 = G + F
Buna göre, T2 > T1 olur.
N1 ≠ N2 ve N1 ≠ 2T2 olur.
260
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
2
_____
3
_____
4
_____
1. durum
N
S
S
S
2. durum
S
N
N
N
olabilir.
CEVAP A
yatay
düzlem
X mıknatısının yatay konumda dengede kalabilmesi için
3 kutbu 1 kutubunu çekmeli, 4 kutbu 2 kutbunu itmelidir. Buna göre,
1
_____
N2 = 2T2 = 2(G + F) olur.
•
CEVAP D
Download